Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Atenolol Sandoz behoort tot de geneesmiddelengroep van de bèta-receptorblokkers. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit. Atenolol Sandoz wordt meestal langdurig gebruikt. Atenolol Sandoz werkt lang, zodat bij éénmaal daags innemen een werking van tenminste 24 uur wordt bereikt.

Atenolol Sandoz wordt gebruikt:

 • bij verhoogde bloeddruk (hypertensie); al dan niet gecombineerd met andere geneesmiddelen
 • bij een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • bij bepaalde hartritmestoornissen:
  • een hartslag van meer dan 100 slagen per minuut (sinustachycardie) als gevolg van een verhoogde werking van de schildklier (hyperthyreoïdie); in afwachting van het effect van de behandeling om de werking van de schildklier te verlagen
  • ter voorkoming en behandeling van in aanvallen optredende vorm van een versnelde hartslag (tachycardie)
  • als het hartritme volledig van slag is (boezemfibrilleren en -fladderen); alleen bij onvoldoende reactie op andere behandeling en als middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden) niet mogen worden gebruikt
  • ter voorkoming en behandeling van ontijdige hartsamentrekking; als dit het gevolg is van inspanning, verdoving/narcose (anesthesie) en toediening van bepaalde middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (sympathicomimetica)
  • ter voorkoming van bepaalde hartritmestoornissen die betrekking hebben op de hartkamers (kamertachycardie en -fibrilleren)
  • ritmestoornissen ten gevolge van een overdosering van bepaalde middelen bij hartziekte (digitalis); indien fenytoïne niet kan worden gebruikt.

Dosering

Uw arts heeft voorgeschreven hoeveel u moet gebruiken van Atenolol Sandoz. In het algemeen gelden de volgende doseringen:

Volwassenen

Verhoogde bloeddruk (hypertensie):

100 mg per dag.

In sommige gevallen (bv. bij ouderen en bij een verminderde werking van de nieren) kan met 50 mg Atenolol Sandoz worden volstaan.

Indien nog verdere bloeddrukverlaging gewenst is, kan Atenolol Sandoz worden gecombineerd met een ander bloeddrukverlagend middel, bijvoorbeeld een plasmiddel (diureticum).

Beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris):

100 mg per dag, indien gewenst te verdelen over 2 doses van 50 mg.

Hartritmestoornissen:

50-100 mg per dag (nadat de hartritmestoornissen onder controle zijn gebracht).

Kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van Atenolol Sandoz bij kinderen. Het is daarom beter om Atenolol Sandoz niet bij kinderen toe te passen.

Ouderen

Het verdient aanbeveling om met een zo laag mogelijke dosering te beginnen. Verdere aanpassing dient langzaam (bijvoorbeeld eenmaal per week) onder controle van uw arts plaats te vinden.

De tablet of tabletdelen met water innemen, 's avonds een ½ uur voor het slapengaan.

In geval u merkt dat Atenolol Sandoz te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoelang u Atenolol Sandoz moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Atenolol Sandoz heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Atenolol Sandoz heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Symptomen van overdosering kunnen zijn: vertraagde hartslag (bradycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) en plotselinge (acute) verminderde werking van het hart.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Atenolol Sandoz te gebruiken

Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Gebruik nooit een dubbele dosis van Atenolol Sandoz om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Atenolol Sandoz niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor atenolol, of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten
 • wanneer u lijdt aan een door het hart veroorzaakte shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn)(cardiogene shock)
 • wanneer u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis) die niet voldoende is behandeld of die niet reageert op middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden) en/of plasmiddelen (diuretica)
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom)
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok - 2e en 3e graads)
 • wanneer u in het verleden klachten heeft gehad door benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) en aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma bronchiale)
 • wanneer u lijdt aan een onbehandeld gezwel van het bijniermerg welke gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en een versnelde hartslag (feochromocytoom)
 • wanneer u lijdt aan verzuring van het bloed ten gevolge van een stofwisselingsstoornis (metabole acidose)
 • wanneer u lijdt aan een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV blok)
 • wanneer u lijdt aan een ernstig vertraagde hartslag (bradycardie)
 • wanneer u lijdt aan een verminderde werking van het hart die niet reageert op de gebruikelijke behandeling.

Wees extra voorzichtig met Atenolol Sandoz

 • tijdens de eerste 3 weken van de behandeling met Atenolol Sandoz; een atenolol therapie mag slechts onder strikt medische controle worden ingesteld en doorgevoerd
 • bij een verminderde werking van de nieren; de doorbloeding van de nieren kan verminderen door het gebruik van Atenolol Sandoz. De arts zal voorzichtig doseren
 • wanneer u lijdt aan klachten door benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) of andere langdurige (chronische) luchtwegaandoeningen; astmatische verschijnselen kunnen optreden
 • wanneer u lijdt aan suikerziekte (diabetes mellitus); Atenolol kan de verschijnselen van een te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglycemie) en een overmatige productie van schildklierhormoon verbergen
 • wanneer u lijdt, of er vermoed wordt dat u lijdt aan een verminderde werking van het hart; de arts zal gedurende de behandeling met Atenolol Sandoz een aangepaste dosis van een bepaald middel bij hartaandoeningen (digitalis) en een plasmiddel (diureticum) voorschrijven
 • wanneer het gebruik van Atenolol Sandoz moet worden gestopt, de behandeling mag niet plotseling worden gestaakt omdat abrupte beëindiging of onderbreking van de behandeling (zoals bij een operatie of algehele verdoving) een plotselinge (acute) verslechtering van uw toestand kan veroorzaken; een geleidelijke vermindering van de dosis dient plaats te vinden (gedurende 7 tot 14 dagen), zo nodig met gelijktijdige starten van vervangende therapie, om verergering van een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) te vermijden. Na het staken van de behandeling kunnen een verhoogde bloeddruk (hypertensie) en stoornissen in het hartritme (aritmieën) ontstaan
 • wanneer u onder algehele narcose moet; vertel de arts/specialist dat u Atenolol Sandoz gebruikt of heeft gebruikt
 • wanneer u lijdt aan doorbloedingsstoornissen in de ledematen (bleekheid van vingers of tenen (ziekte of syndroom van Raynaud), pijn, kramp of een doof of moe gevoel in uw been tijdens het lopen (claudicatio intermittens) veroorzaakt door een verminderde bloeddoorstroming); tijdens de behandeling met Atenolol Sandoz kan een verergering van klachten optreden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Atenolol passeert de placenta. Indien Atenolol Sandoz regelmatig wordt gebruikt dient bij zwangerschap contact met een arts te worden gezocht. Atenolol is met goede resultaten, onder zorgvuldig toezicht (na de twintigste week van de zwangerschap) gebruikt bij een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap (zwangerschapshypertensie). Een schadelijk effect op het ongeboren kind mag echter niet worden uitgesloten. Atenolol kan de doorbloeding van de placenta verminderen, hetgeen kan resulteren in vruchtdood, vroegtijdige bevalling en vroeggeboorte. Ook kunnen bijwerkingen bij het ongeboren kind en pasgeborene optreden. Bij het gebruik tijdens de zwangerschap dient daarom een afweging van de voor- en nadelen plaats te vinden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Tijdens de periode van borstvoeding worden slechts een kleine hoeveelheid atenolol in het kind aangetroffen. Het verdient aanbeveling een tussenpoze van minimaal 6 uur aan te houden tussen de inname van de tablet en het geven van borstvoeding. Eventueel kan tijdens deze tussenpozen flesvoeding gegeven worden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Atenolol Sandoz kan bijwerkingen veroorzaken als duizeligheid, waardoor uw reactievermogen nadelig wordt beïnvloed. U dient hiermee rekening te houden als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Atenolol Sandoz

Atenolol Sandoz bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt..

Gebruik van Atenolol Sandoz in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Atenolol Sandoz en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit geldt o.a. voor:

 • verapamil en diltiazem (middelen die het hart beschermen tegen een te grote activiteit waardoor de zuurstofbehoefte en het energieverbruik afnemen (calciumantagonisten)); wanneer u lijdt aan een gestoorde hartfunctie mogen deze middelen niet gelijktijdig gebruikt worden met Atenolol Sandoz
 • nifedipine (middel die het hart beschermt tegen een te grote activiteit waardoor de zuurstofbehoefte en het energieverbruik afnemen (calciumantagonisten)); de bloeddrukverlagende werking van atenolol kan worden versterkt
 • disopyramide en kinidine (middelen tegen hartritmestoornissen); voorzichtigheid is geboden omdat hierbij een versterkend effect op de geleidingstijd van het hart en een negatieve invloed op de hartspier mogelijk is
 • clonidine (geneesmiddel bij verhoogde bloeddruk (hypertensie)); het risico op het terugkeren van de verhoogde bloeddruk (hypertensie) is mogelijk. Indien clonidine gelijktijdig wordt gegeven, dient bij het staken van de behandeling met Atenolol Sandoz de behandeling met clonidine nog enige tijd te worden voortgezet
 • middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden); gelijktijdig gebruik kan leiden tot een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (AV blok)
 • insuline en orale bloedsuikerverlagende middelen; het bloedsuikerverlagende effect van deze middelen kan door atenolol worden versterkt
 • bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (prostaglandinesynthetase-remmers); deze middelen kunnen het bloeddrukverlagende effect van atenolol verminderen
 • bepaalde narcose-middelen (anesthetica); verminderde werking van de hartspier kan voorkomen (zie ook de rubriek "Wees extra voorzichtig met Atenolol Sandoz")
 • digitoxine (middel bij hartaandoeningen); Atenolol en digitoxine kunnen elkaars werking beïnvloeden
 • cimetidine (middel bij maagzuur), hydralazine (middel bij verhoogde bloeddruk (hypertensie)) en alcohol; de concentratie atenolol in het bloed kan toenemen.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Atenolol Sandoz bijwerkingen veroorzaken.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten, >1/10);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten, >1/100, <1/10);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten, >1/1.000, <1/100);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten >1/10.000, <1/1.000);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, <1/10.000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

 • matige verhoging van de vetten in het bloed (serumlipiden)

Zelden:

 • bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Psychische stoornissen

 • (ernstige) neerslachtigheid (depressie)
 • stemmingsveranderingen.

Zelden:

 • het zien van dingen die er niet zijn (visuele hallucinaties)
 • ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose).

Zenuwstelselaandoeningen

 • moeheid
 • duizeligheid. Soms:
 • slaapstoornissen.

Oogaandoeningen

 • droge ogen; verdwijnt meestal nadat de behandeling wordt gestaakt. Zelden:
 • stoornissen in het zien.

Hartaandoeningen

 • vertraagde hartslag (bradycardie)
 • bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme); wanneer u in het verleden klachten van de luchtwegen en astmatische klachten heeft gehad.

Maagdarmstelselaandoeningen

 • misselijkheid
 • niet ernstige diarree
 • braken.

Huid- en onderhuidaandoeningen

huiduitslag; verdwijnt meestal nadat de behandeling wordt gestaakt (exantheem)

Zelden:

 • bloeduitstorting in de huid of slijmvliezen (purpura)
 • huidreacties die op terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis) lijken en een verergering hiervan.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

 • koude, blauwe handen en voeten
 • hoofdpijn.

Zelden:

 • haaruitval (alopecia)

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN HOUDEN !

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Atenolol Sandoz niet meer na de datum op de verpakking achter ‘Niet te gebruiken na’.

Anvullende Informatie

Wat bevat Atenolol Sandoz

ATENOLOL SANDOZ 25 MG (tabletten)

ATENOLOL SANDOZ 50 MG (tabletten)

ATENOLOL SANDOZ 100 MG (tabletten)

 • Het werkzame bestanddeel is per tablet 25, 50 of 100 mg atenolol.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumcarbonaat (E504), magnesiumstearaat (E470b), hydroxypropylmethylcellulose (E464), natriumlaurylsulfaat, maïszetmeel, macrogol, natriumzetmeel glycolaat, lactose en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Atenolol Sandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking

25 mg tablet: Tabletten, met breukstreep aan een zijde en aan de andere zijde imprint “25” 50 mg tablet: Tabletten, met breukstreep aan een zijde en aan de andere zijde imprint “50” 100 mg tablet: Tabletten, met breukstreep aan een zijde en aan de andere zijde imprint “100”

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses

De tabletten zijn per 30, 60, 90 of 300 verpakt in doordrukstrips in een doosje. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder Registratiehouder:

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere

Voor inlichtingen en correspondentie

Sandoz B.V. Postbus 10332 1301 AH Almere

Fabrikant:

Salutas Pharma GmbH Otto von Guericke-Alee 1 39179 Barleben Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 20205 (25 mg, tabletten)

RVG 57552 (50 mg, tabletten) en

RVG 57553 (100 mg, tabletten).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2009.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK