Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten

Illustratie van Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten
Stof(fen) Atenolol
Toelating Nederland
Producent TioFarma
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB03
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

TioFarma

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Atenolol Accord 50 mg tabletten Atenolol Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT
Atenolol Sandoz 25 mg, filmomhulde tabletten Atenolol Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Atenolol Teva 25 mg, tabletten Atenolol Teva Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM
Atenolol Sandoz 100, tabletten 100 mg Atenolol Sandoz
Atenolol ratiopharm 100 mg, filmomhulde tabletten Atenolol ratiopharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Atenolol is een geneesmiddel uit de groep bèta-blokkers en wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie);
 • bij de behandeling van pijn op de borst door zuurstoftekort van de hartspier (angina pectoris);
 • bij bepaalde hartritmestoornissen (aritmieën).
 • ter voorkoming van een nieuw hartinfarct (hartaanval).

Atenolol zorgt ervoor dat het hart rustiger klopt en met minder kracht samentrekt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
 • als u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) die niet behandeld is of niet goed onder controle is. Symptomen hiervan kunnen onder andere kortademigheid en gezwollen enkels zijn
 • als u een zeer onregelmatige hartslag heeft (zoals sick sinus syndroom) of een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (tweede- of derdegraads hartblok) (misschien heeft u een pacemaker)
 • als u een zeer trage hartslag heeft ((minder dan 45-50 slagen per minuut)
 • als u een zeer lage bloeddruk heeft
 • als uw bloedsomloop zeer slecht is
 • als u een cardiogene shock heeft. Dit treedt op als uw hart uw bloed niet goed genoeg rond uw lichaam pompt. Symptomen hiervan kunnen onder andere verwardheid, zweten, een snelle hartslag en bleke huid zijn

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.1.3
Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten Package Leaflet
Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten  
 • als u een gezwel van het bijniermerg heeft, welke gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en een versnelde hartslag (feochromocytoom) die niet wordt behandeld. De tumor zit meestal in de buurt van uw nieren en kan hoge bloeddruk veroorzaken
 • als u bepaalde middelen gebruikt tegen hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-blokkers zoals floctafenine) of andere bloeddrukverlagende middelen zoals verapamil of diltiazem
 • als uw arts u verteld heeft dat het zuurgehalte in uw bloed hoger is dan normaal (metabole acidose)
 • als u aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma) heeft

Gebruik atenolol niet als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker vóór u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u ademhalingsmoeilijkheden heeft zoals piepende ademhaling
 • als u allergische reacties heeft, bijvoorbeeld op insectenbeten
 • als u nierproblemen heeft
 • als u een type pijn op de borst heeft dat Prinzmetal angina wordt genoemd
 • als u een slechte bloedsomloop heeft
 • als u een trage hartslag heeft (50-55 slagen per minuut)
 • als u een bepaalde stoornis heeft in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen waarbij signalen van de bovenste kamers van het hart naar de onderste zijn vertraagd (eerste graads hartblok)
 • als u diabetes heeft. Atenolol kan veranderingen teweegbrengen in hoe u zich voelt als het suikergehalte in uw bloed te laag is. Het kan zijn dat u uw hart sneller voelt kloppen
 • als u een terugkerende huidaandoening heeft, gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis)
 • als u problemen heeft met uw schildklier zoals thyreotoxicose. Atenolol kan de symptomen van thyreotoxicose, zoals een snelle hartslag, beven of overmatig zweten, verbergen
 • als u een gezwel van het bijniermerg heeft, welke gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en een versnelde hartslag (feochromocytoom) die wordt behandeld.
 • als u wilt stoppen met het gebruik van de tabletten – met name patiënten die een beduidend verminderde zuurstoftoevoer naar het hart hebben omdat hun bloedtoevoer belemmerd wordt (ischemische hartziekte), mogen niet plotseling stoppen met het gebruik van de tabletten; in dat geval kan uw bloeddruk snel stijgen
 • als u geopereerd moet worden. In dat geval is het belangrijk dat de medische staf en in het bijzonder de anesthesist weet dat u atenolol gebruikt
 • als u een ouder persoon bent – in dat geval moet uw dosis misschien worden aangepast

Als een van deze waarschuwingen op u van toepassing is of als u het niet zeker weet, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker voor u begint met het gebruik van dit geneesmiddel.

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.1.3
Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten Package Leaflet
Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten  

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast atenolol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, zoals kruidengeneesmiddelen. Dit is nodig omdat atenolol invloed kunnen hebben op de werking van sommige andere geneesmiddelen. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen invloed hebben op de werking van atenolol.

Gebruik dit geneesmiddel NIET en vertel uw arts of apotheker:

 • als u floctafenine gebruikt voor pijn en zwelling
 • als u verapamil, diltiazem of nifedipine gebruikt tegen hoge bloeddruk en pijn op de borst

Gebruik atenolol niet en raadpleeg uw arts of apotheker als dit op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker vóór u dit geneesmiddel inneemt.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u één van de volgende middelen gebruikt:

 • clonidine – tegen hoge bloeddruk of migraine. Stop niet met innemen van clonidine tenzij uw arts dat aangeeft. Als u stopt met het gebruik van clonidine, zal uw arts u vertellen hoe u dat moet doen
 • digoxine – tegen hartproblemen
 • lidocaïne, procaïnamide, disopyramide, amiodaron of kinidine – tegen een onregelmatige hartslag
 • adrenaline en noradrenaline – middelen die het hart stimuleren
 • ibuprofen of indometacine – tegen pijn en zwelling
 • baclofen – tegen spierkrampen
 • insuline of andere middelen tegen suikerziekte (diabetes) die u via de mond inneemt
 • ampicilline – tegen bacteriële infecties
 • barbituraten – tegen slaapstoornissen
 • sultopride en fenothiazines – tegen ernstige psychische problemen waarbij de controle over het eigen gedrag en het handelen gestoord is (psychoses)
 • geneesmiddelen tegen neerslachtigheid (depressie) uit de geneesmiddelengroep die tricyclische antidepressiva of MAO-remmers worden genoemd
 • geneesmiddelen voor de behandeling van verkoudheid en verstopte neus. Hieronder vallen ook geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen
 • diuretica – geneesmiddelen die de hoeveelheid lichaamsvocht in het lichaam helpen verminderen door meer te plassen
 • vasodilatatoren – geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden
 • perifere spierrelaxantia (bijv. suxamethonium halogenide, tubocurarine): gelijktijdig gebruik van atenolol kan het verslappende effect van spierverslappende middelen (spierrelaxantia) versterken en verlengen.

Als een van deze waarschuwingen op u van toepassing is of als u het niet zeker weet, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker voor u begint met het gebruik van dit geneesmiddel.

Operaties en röntgenfoto’s

Vertel uw arts of het medisch personeel dat u atenolol gebruikt:

 • als u een operatie moet ondergaan. Dit moet omdat u lage bloeddruk (hypotensie) kunt krijgen als u bepaalde narcosemiddelen (anesthetica) krijgt toegediend terwijl u dit geneesmiddel gebruikt
 • als u een röntgenfoto moet laten maken waarbij jodium wordt gebruikt (een contrastmiddel) om een deel van uw lichaam beter te kunnen zien.

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.1.3
Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten Package Leaflet
Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten  

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wacht eerst af hoe u op dit middel reageert, voordat u gaat autorijden of machines gaat bedienen.

Als u last krijgt van duizeligheid of vermoeidheid tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, bestuur dan geen voertuig en bedien geen machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Uw arts vertelt u hoeveel tabletten u per dag moet innemen en wanneer u deze moet innemen.
 • Lees het etiket op het doosje om te weten wat uw arts heeft gezegd.
 • Probeer de tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • Neem de tabletten in zijn geheel in met wat water. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Volwassenen

Uw arts zal bepalen hoeveel atenolol u per dag moet innemen, afhankelijk van uw conditie.

Hoge bloeddruk

 • De gebruikelijke startdosering is 50 mg eenmaal per dag.
 • Daarna neemt u meestal eenmaal per dag tussen de 50 en 100 mg in.

Pijn op de borst

De gebruikelijke startdosering is 50 tot 100 mg eenmaal per dag. Als u 100 mg inneemt, kan uw arts u vragen om dit in twee aparte doses in te nemen, 50 mg ’s ochtends en 50 mg ’s avonds.

Hartritmestoornissen

De gebruikelijke dosering is 50 tot 100 mg eenmaal per dag.

Ter voorkoming van een volgende hartaanval

De gebruikelijke dosis is 100 mg eenmaal per dag. Uw arts kan u vragen om dit in twee aparte doses in te nemen: 50 mg ’s morgens en 50 mg ’s avonds.

Ouderen

Als u ouder bent, dan kan uw arts besluiten om een lagere dosering te geven, vooral als u nierproblemen heeft.

Patiënten met ernstige nierproblemen

Als u ernstige nierproblemen heeft, dan kan uw arts u een lagere dosis atenolol geven, of u vertellen dat u dit middel minder vaak in moet nemen.

Kinderen

Uw geneesmiddel mag niet aan kinderen worden gegeven.

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.1.3
Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten Package Leaflet
Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten  

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

 • Als u meer atenolol inneemt dan u zou mogen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of ga onmiddellijk naar een ziekenhuis.
 • Neem de doos met uw geneesmiddel mee zodat de arts weet wat u heeft ingenomen.
 • Het kan zijn dat u een langzame hartslag krijgt, zich duizelig voelt vanwege een lage bloeddruk en moeilijkheden krijgt bij het ademen. Uw hart kan ook moeite krijgen om de rest van uw lichaam van bloed te voorzien (acuut hartfalen).

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten een dosis in te nemen, doe dit dan zodra u eraan denkt.

Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, moet u de gemiste dosis overslaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van atenolol zonder overleg met uw arts. Uw arts kan vragen de dosering langzaam te verlagen. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan atenolol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij dit geneesmiddel:

Stop met het gebruik van atenolol en ga onmiddellijk naar uw arts of het ziekenhuis als u een van de volgende, ernstige bijwerkingen krijgt:

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen)

 • een abnormale hartslag, duizeligheid, moeheid of flauwvallen. Dit kunnen tekenen zijn van een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok)
 • kortademigheid of opzwellen van de enkels. Dit kunnen tekenen zijn van hartfalen of van het feit dat uw hartfalen verergert
 • ademhalingsproblemen zoals piepende ademhaling. Dit kunnen tekenen zijn van verergering van uw aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma)

Frequentie niet bekend

 • opzwellen van uw gezicht of keel, moeilijk kunnen ademhalen of duizeligheid. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie.

Stop met het gebruik van atenolol en ga onmiddellijk naar uw arts of het ziekenhuis als u een van de hierboven beschreven bijwerkingen krijgt.

CTD - Module 1.3.1.3

TIOFARMA

Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten Package Leaflet
Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten  

Andere bijwerkingen zijn onder andere:

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 • koude handen en voeten of slechte bloedsomloop in uw handen en voeten
 • uw polsslag kan langzamer worden. Dit is normaal, maar als u zich zorgen maakt moet u uw arts raadplegen
 • diarree
 • verstopping (constipatie)
 • maag-darmklachten
 • misselijkheid of braken
 • vermoeidheid
 • zweten

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • slaapstoornissen
 • hoge waarden van een enzym dat transaminase heet (wordt gemeten bij bloedtesten)

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen)

 • doof gevoel of spiertrekkingen in uw vingers die gevolgd wordt door warmte en pijn (ziekte van Raynaud)
 • tintelen of slapend gevoel in uw handen en voeten
 • slechte bloedsomloop (claudicatio intermittens) wat in het begin erger kan worden als u start met het gebruik van dit geneesmiddel
 • lage bloeddruk
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • zich verward, angstig of bang voelen
 • nachtmerries
 • ernstige geestesziektes waarbij de controle over het eigen gedrag en het handelen gestoord is (psychoses) of waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • neerslachtigheid (depressie)
 • droge mond
 • dunner worden van uw haar
 • droge ogen
 • huiduitslag
 • terugkerende huidaandoening heeft, gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis) wat in het begin erger kan worden als u start met het gebruik van dit geneesmiddel
 • problemen met uw zicht
 • makkelijker blauwe plekken krijgen, of paarse vlekken op uw huid
 • het onvermogen bij mannen om een erectie te krijgen (impotentie)
 • geelverkleuring van uw huid of het wit van uw ogen (geelzucht)
 • problemen met uw bloed, zoals veranderingen in uw bloedcellen. Uw arts kan om de zoveel tijd een bloedproef afnemen om te controleren of atenolol invloed heeft op uw bloed.

Frequentie onbekend

 • allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) zoals jeukende huiduitslag
 • Atenolol kan de symptomen van thyreotoxicose en een laag bloedsuikergehalte (diabetes) maskeren (zie rubriek 2: Wanneer mag u atenolol niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?)

TIOFARMA

  CTD - Module 1.3.1.3
Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten Package Leaflet
Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten  

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaar beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterverpakking na ‘exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de vervaldatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is atenolol. Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten bevatten 50 mg atenolol, Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten bevatten 100 mg atenolol.

De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel, magnesiumcarbonaat (E504), gelatine, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet atenol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Atenolol TioFarma 50 mg tabletten zijn witte ronde, enigszins bolle tabletten, met aan een zijde de inscriptie “ATENOLOL 50” en aan de andere zijde een breukstreep. De diameter is ongeveer 8 mm.

Atenolol TioFarma 100 mg tabletten zijn witte ronde, enigszins bolle tabletten, met aan een zijde de inscriptie “ATENOLOL 100” en aan de andere zijde een breukstreep. De diameter is ongeveer 10 mm.

De tabletten worden afgeleverd in een kartonnen doosje van 30 tabletten in PVC/Aluminium blisterverpakking met elk 10 tabletten of in een polypropyleen tablettencontainer met 100-500-1000 of 5000 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

TioFarma BV

Benjamin Franklinstraat 10

3261 LW Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614778

Fax: 0186-621832

TIOFARMA

CTD - Module 1.3.1.3

Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten Package Leaflet Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland onder de volgende namen:

Atenolol TioFarma 50 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 20829 Atenolol TioFarma 100 mg, tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 20830

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2011

Advertentie

Stof(fen) Atenolol
Toelating Nederland
Producent TioFarma
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB03
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.