Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Atenolol behoort tot de groep van geneesmiddelen die β-blokkers of β-blokkeerders wordt genoemd. Deze geneesmiddelen beschermen het hart tegen (te) hoge activiteit (door het blokkeren van zoge- naamde β-receptoren op het hart) waardoor de bloeddruk daalt en het hart rustig klopt.

Toepassing van het geneesmiddel

Atenolol wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij de activiteit van het hart verminderd moet worden. Hiertoe behoren de volgende aandoeningen:

 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • pijn op de borst door hartkramp (angina pectoris)
 • afwijkingen of onregelmatigheden van het hartritme (hartaritmieën)
 • vroege behandeling (binnen 12 uur) van (een verdenking op) acuut hartinfarct

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Atenolol CF tabletten niet in:

 • Als u overgevoelig bent voor de werkzame stof, atenolol, of één van de toegepaste hulpstoffen (zie boven).
 • Als u last heeft van hartzwakte (decompensatio cordis) die niet verbetert door behandeling met hartversterkende middelen (zoals het geneesmiddel digoxine) en/of plasmiddelen.
 • Als u last heeft van een verlaagde zuurgraad van het bloed die ontstaat door verstoring van de stofwisseling (metabole acidose).
  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Atenolol CF, tabletten [combined]
  Administrative information
  Atenolol     and prescribing information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-2
 • Bij het optreden van zeer ernstige, plotselinge daling van de bloeddruk door plotseling vermin- derde hartwerking (cardiogene shock).
 • Als u last heeft van vertraging van de prikkelgeleiding in het hart waardoor het onregelmatig klopt (2e of 3e graads AV-block).
 • Als u last heeft van te langzame hartslag (minder dan 50 slagen per minuut).
 • Als u last heeft van een bepaalde storing in de prikkelgeleiding van het hart waardoor het onre- gelmatig klopt (Sick sinus syndrom).
 • Als u last heeft van verlaagde bloeddruk (hypotensie).
 • Als u last heeft van ernstige doorbloedingsstoornissen.
 • Als u last heeft van onbehandeld gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom).

Wees extra voorzichtig met Atenolol CF tabletten:

 • Gedurende de hele behandeling; de behandeling met atenolol dient alleen onder controle van een arts plaats te vinden.
 • Als uw arts heeft aangegeven dat u moet stoppen met de behandeling; de behandeling mag niet plotseling worden gestopt vanwege de kans op hartritmestoornissen en hoge bloeddruk. Het is raadzaam de dosering geleidelijk te verminderen, zoals door uw arts wordt voorgeschreven.
 • Indien u een operatie moet ondergaan; als u daarbij volledig onder narcose gebracht zult worden, moet u aan de behandelend arts melden dat u atenolol gebruikt. Hij kan daar bij de narcose re- kening mee houden.
 • Als u last heeft van suikerziekte (diabetes mellitus); atenolol kan het bloedsuikergehalte verlagen en symptomen van een te laag bloedsuikergehalte maskeren.
 • Als u last heeft van een te sterk werkende schildklier; atenolol kan de ziekteverschijnselen van een te sterk werkende schildklier (schildkliervergiftiging) maskeren.
 • Als u last heeft van aandoeningen van de luchtwegen (astma bronchiale en verwante aandoenin- gen); atenolol dient dan met voorzichtigheid te worden toegepast.
 • Als u last heeft van hartzwakte (decompensatio cordis) die niet behandeld wordt; atenolol mag slechts worden gebruikt indien hartzwakte goed behandeld wordt met andere geneesmiddelen.
 • Als u last heeft van nierfunctiestoornissen; bij ernstige nierfunctiestoornissen kan het noodzakelijk zijn om de dosering te verlagen.
 • Als u last heeft van het syndroom van Raynaud (bleekheid of blauwe verkleuring van de vingers of tenen door verminderde bloedtoevoer) of van pijnlijke spieren bij lopen door vernauwde vaten van de benen (claudicatio intermittens); atenolol mag in deze gevallen alleen met grote voorzich- tigheid worden toegepast.
 • Als u last heeft van bepaalde vormen van hartkramp (zogenaamde Prinzmetal angina pectoris); atenolol kan de verschijnselen verergeren.
 • Als tijdens de behandeling de hartslag daalt tot minder dan 55 slagen per minuut; uw arts dient de dosering dan te verlagen totdat de hartslag weer normaal is.
 • Als u last heeft van kortademigheid; atenolol kan de klachten van kortademigheid verergeren en mag slechts met grote voorzichtigheid worden gebruikt.
 • Als u lijdt aan psoriasis, (een terugkerende huidziekte met ernstig schilferende huid); behandeling met atenolol dient dan met voorzichtigheid te gebeuren.

Zwangerschap

Atenolol kan de placenta passeren en de ongeboren vrucht in de baarmoeder te bereiken en kan daardoor invloed hebben op het ongeboren kind. Atenolol mag daarom alleen tijdens de zwanger- schap gebruikt worden op uitdrukkelijk voorschrift en onder toezicht van een arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Atenolol wordt uitgescheiden in moedermelk. Omdat ook kleine hoeveelheden atenolol invloed kun- nen hebben op de zuigeling mag gebruik van atenolol tijdens het zogen slechts plaatsvinden op uit-

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Atenolol CF, tabletten [combined]
  Administrative information
  Atenolol     and prescribing information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-3

drukkelijk advies van uw arts. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel in- neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van atenolol op het reactie- en concentratiever- mogen. U dient echter wel rekening te houden met het mogelijk optreden van duizeligheid, ver- moeidheid of gezichtsstoornissen.

Inname met andere geneesmiddelen

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van atenolol beïnvloeden. Wanneer u, naast atenolol, ook nog andere geneesmiddelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort geleden hebt gebruikt en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt bij verhoogde bloeddruk of hartkramp (angina pecto- ris), de zogenaamde calciumantagonisten zoals verapamil en diltiazem, verminderen de slagkracht van het hart. Combinatie met atenolol kan tot te sterke daling van de hartwerking leiden.

De combinatie van atenolol en digoxine, een middel tegen hartzwakte (decompensatio cordis) en hartritmestoornissen, kan leiden tot hartritmestoornissen.

Indien u gelijktijdig atenolol en clonidine, een middel tegen verhoogde bloeddruk, gebruikt moet u bij het stoppen van de behandeling eerst de behandeling met atenolol beëindigen en pas enige dagen later de behandeling met clonidine.

Atenolol mag niet gelijktijdig worden gebruikt met zogenaamde MAO-remmers (geneesmiddelen die worden gebruikt bij depressie of de ziekte van Parkinson).

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen tegen hartritmestoornissen zoals disopyramide, kinidine en amiodaron omdat deze middelen elkaars werking kunnen versterken en zo kunnen leiden tot een te sterke daling van de hartwerking.

Patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus) dienen extra voorzichtig te zijn; het bloedsuikerverla- gend effect van insuline en andere bloedsuikerverlagende middelen wordt door atenolol versterkt. Tevens maskeert atenolol voortekenen van een te laag bloedsuikergehalte (zie ook hierboven onder

Waarschuwingen en voorzorgen).

Het is raadzaam het gelijktijdig gebruik van cyclopropaan en trichloorethyleen, gasvormige middelen voor algehele verdoving, met atenolol te vermijden (zie ook hierboven onder Waarschuwingen en voorzorgen).

Oplettendheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van atenolol met bloeddrukverlagende middelen van de groep waartoe nifedipine behoort. Deze combinatie kan leiden tot een versterkte daling van de bloeddruk.

Bepaalde ontstekingsremmende pijnstillers, zoals acetylsalicylzuur, kunnen het effect van atenolol verminderen.

Het bloeddrukverlagend effect van atenolol kan worden versterkt door: middelen tegen depressie (de zogenaamde tricyclische antidepressiva); middelen tegen epilepsie (de zogenaamde barbituraten); middelen gebruikt bij de behandeling van psychosen (de zogenaamde fenothiaziden).

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Atenolol CF, tabletten [combined]
  Administrative information
  Atenolol     and prescribing information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-4

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De precieze dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld. Aanbevolen wordt met een zo laag mogelijke dosis te starten en vervolgens de dosis langzaam te verhogen tot het middel voldoende werkt. De onderstaande doseringen worden gegeven als algemene richtlijn:

Verhoogde bloeddruk

De gebruikelijke dosering is 100 mg atenolol per dag (= 1 tablet Atenolol CF 100 mg per dag). Indien een verder daling van de bloeddruk gewenst is kan atenolol gecombineerd worden met een ander bloeddrukverlagend middel.

Hartkramp ( angina pectoris )

De gebruikelijke dosering is 100 mg atenolol per dag, in 1 of 2 doses (= 1 tablet Atenolol CF 100 mg per dag of 2 tabletten Atenolol CF 50 mg per dag).

Hartritmestoornissen

De gebruikelijke onderhoudsdosering is 50-100 mg atenolol per dag, in 1 dosis (= 1 tablet Atenolol CF 100 mg per dag).

Vroege behandeling (binnen 12 uur) bij verdenking op een acuut hartinfarkt

Na onmiddelijke behandeling met atenolol in de vorm van een infuus volgt een onderhoudsdosering van 100 mg atenolol per dag, in 1 of 2 doses (= 1 tablet Atenolol 100 mg of 2 tabletten Atenolol 50 mg per dag).

Kinderen

Er is geen ervaring met het gebruik van atenolol bij kinderen. Het gebruik bij kinderen wordt daarom ontraden.

Bejaarde patiënten

Bij oudere patiënten kan het nodig zijn een lagere dosering te gebruiken, in het bijzonder bij patiën- ten met een verminderde nierfunctie.

Patiënten met een verminderde nierfunctie

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie dient aan de hand van de gemeten nierfunctie de do- sis te worden verlaagd tot 50 mg of zelfs 25 mg atenolol per dag.

Wijze van innemen

De tabletten met een half glas water innemen vóór de maaltijd.

Als u merkt of denkt dat Atenolol CF 25 mg, 50 mg of 100 mg te sterk werkt, of juist te weinig, raad- pleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Atenolol CF heeft ingenomen

Wanneer u teveel atenolol heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apo- theker. De opvallendste verschijnselen van overdosering zijn: sterk vertraagde hartslag; sterk ver- laagde bloeddruk; kortademigheid/benauwdheid; acuut verminderde werking van het hart, onder an- dere te merken aan opgezwollen enkels.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Atenolol CF in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis Atenolol CF om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Atenolol CF wordt gestopt

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Atenolol CF, tabletten [combined]
  Administrative information
  Atenolol     and prescribing information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-5

De behandeling mag niet plotseling worden gestopt vanwege de kans op hartritmestoornissen en hoge bloeddruk. Het is het beste de dosering geleidelijk te verminderen, zoals door uw arts wordt voorgeschreven (zie ook onder Waarschuwingen en voorzorgen).

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook atenolol bijwerkingen veroorzaken. Hieronder is een lijst van mogelijke bijwerkingen.

Vooral bij het begin van de behandeling kunnen de volgende bijwerkingen op de hersenen en het zenuwstelsel voorkomen: moeheid; duizeligheid; licht gevoel in het hoofd; zweten; problemen met zien; waanbeelden; geestelijke afwijkingen waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is gestoord (psychosen); verwardheid; hoofdpijn; vaker dromen; nachtmerries; slaapstoornissen en wisselingen van de stemming.

Af en toe kunnen voorbijgaande maag- en darmklachten optreden zoals misselijkheid, braken, ver- stopping of diarree.

In zeldzame gevallen zijn overgevoeligheidsreacties gemeld zoals huiduitslag, jeuk en roodheid van de huid.

Behandeling met atenolol kan leiden tot een verergering van de volgende klachten: verlaagde bloed- druk; vertraagde hartslag; plotseling flauwvallen; stoornissen in de hartfunctie en hartzwakte (de- compensation cordis); hartkramp (angina pectoris); koude handen en voeten; spierzwakte en spier- kramp.

Patiënten die lijden aan doorbloedingsstoornissen van armen en benen zoals de ziekte van Raynaud kunnen een verergering van hun klachten ondervinden.

Bij patiënten die last hebben van krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kan een verergering van hun klachten optreden.

Er zijn enkele gevallen gemeld van klachten zoals droge mond, verminderde traanproductie of ont- steking van het oogbindvlies (conjunctivitis) optreden. Dit kan problemen opleveren bij het dragen van contactlenzen.

Gebruik van atenolol kan leiden tot het merkbaar worden van reeds bestaande suikerziekte (diabe- tes mellitus) die tot dan toe ongemerkt aanwezig was.

In zeldzame gevallen zijn de volgende bijwerkingen gemeld: verlies van sexuele lust; impotentie; een daling van het aantal witte bloedlichaampjes en kaalheid; veranderingen in de cholesterolspiegel in het bloed.

In een heel enkel geval kan atenolol psoriasis (een terugkerende huidziekte met ernstig schilferende huid) veroorzaken of de verschijnselen van psoriasis verergeren (zie ook onder Waarschuwingen en voorzorgen).

In geval u last heeft van een bijwerking die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig er- vaart, informeer dan uw arts of apotheker.

  Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands   Module 1
  Atenolol CF, tabletten [combined]
  Administrative information
  Atenolol     and prescribing information
  1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-6

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar geneesmiddelen, dus ook Atenolol CF 25 mg, 50 mg en 100 mg, altijd buiten het zicht en het bereik van kinderen.

Bewaar Atenolol CF 25 mg, 50 mg en 100 mg in de originele verpakking bij een temperatuur bene- den 25° C. Op deze manier bewaard kunt u het geneesmiddel gebruiken tot en met de uiterste ge- bruiksdatum.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Atenolol CF 25 mg, 50 mg en 100 mg niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden niet te gebruiken na of Exp.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Atenolol CF tabletten

Atenolol CF 25 mg, tabletten

 • Het werkzame bestanddeel is atenolol; één tablet bevat 25 mg atenolol.
 • De andere bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, natri-

umlaurylsulfaat, povidon, colloïdaal watervrij silica, gepregelatineerd zetmeel. Atenolol CF 50 mg, tabletten

 • Het werkzame bestanddeel is atenolol; één tablet bevat 50 mg atenolol.
 • De andere bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, natri-

umlaurylsulfaat, povidon, colloïdaal watervrij silica, gepregelatineerd zetmeel. Atenolol CF 100 mg, tabletten

 • Het werkzame bestanddeel is atenolol; één tablet bevat 100 mg atenolol
 • De andere bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, natri- umlaurylsulfaat, povidon, colloïdaal watervrij silica, gepregelatineerd zetmeel.

Hoe ziet Atenolol CF tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Atenolol CF 25 mg, tabletten: witte, ronde, platte tabletten met afgeschuinde rand, eenzijdig voorzien van de inscriptie “C23”.

Atenolol CF 50 mg, tabletten: witte, ronde, biconvexe tabletten, aan de ene zijde voorzien van een breukgleuf, aan de andere zijde voorzien van de inscriptie “C24”.

Atenolol CF 100 mg, tabletten: witte, ronde, biconvexe tabletten, eenzijdig voorzien van een breuk- gleuf.

Atenolol CF 25 mg, 50 mg en 100 mg zijn verpakt in:

 • doordrukstrips van aluminium/PVC/PVDC in een kartonnen doosje. Eén kartonnen doosje bevat 30, 50, 100, 200 of 500 tabletten.
 • PP tablettenflacon met PE deksel: 250 tabletten

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2011.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK