Biostrol 1 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Biostrol 1 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Anastrozol
Toelating Nederland
Producent Pharmaceutical Works Polpharma
Verdovend Nee
ATC-Code L02BG03
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Vergunninghouder

Pharmaceutical Works Polpharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Biostrol bevat een stof die anastrozol wordt genoemd. Dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen die 'aromataseremmers' wordt genoemd. Biostrol wordt gebruikt om borstkanker te behandelen bij vrouwen die in de overgang zijn geweest.

Biostrol werkt door de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen, dat door uw lichaam wordt gemaakt, te verminderen. Het doet dat door het blokkeren van een enzym met de naam 'aromatase' (een natuurlijke stof in uw lichaam).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding (zie rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding').

Neem Biostrol niet in als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Biostrol inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u Biostrol inneemt, vraag aan uw arts of apotheker:

 • of u nog steeds ongesteld wordt en nog niet in de overgang bent geweest.
 • of u wordt behandeld met geneesmiddelen die tamoxifen of oestrogenen bevatten (zie rubriek 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?').
 • of u ooit een aandoening heeft gehad die de sterkte van uw botten (osteoporose) beïnvloedt.
 • of u lever- of nierproblemen heeft.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, voordat u Biostrol inneemt.

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertel dan aan het medisch personeel dat u Biostrol gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Biostrol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en kruidengeneesmiddelen. Biostrol kan de wijze waarop sommige geneesmiddelen werken beïnvloeden en sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op Biostrol.

Neem Biostrol niet in als u al één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bepaalde geneesmiddelen om borstkanker (selectieve oestrogeenreceptor-modulatoren) te behandelen, bijvoorbeeld geneesmiddelen die tamoxifen bevatten. Dit is omdat deze geneesmiddelen de juiste werking van Biostrol kunnen tegengaan.
 • Geneesmiddelen die oestrogenen bevatten, zoals hormonale substitutietherapie (HST). Als dit op u van toepassing is, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Informeer uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Een geneesmiddel dat bekend staat als een "LHRH analoog". Dit bevat gonadoreline, busereline, gosereline, leuproreline en triptoreline. Deze geneesmiddelen worden gebruikt om borstkanker, bepaalde vrouwelijke (gynaecologische) aandoeningen en onvruchtbaarheid te behandelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Biostrol niet als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft. Stop met Biostrol als u zwanger raakt en praat met uw arts.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Biostrol heeft waarschijnlijk geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken. Sommige patiënten hebben echter af en toe last van krachteloosheid of slaperigheid tijdens het gebruik van Biostrol. Raadpleeg uw arts of apotheker als dat bij u het geval is.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Biostrol bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, overleg dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Biostrol altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De gebruikelijke dosering is één tablet per dag.
 • Probeer uw tablet dagelijks op hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • Neem de tablet in met een glas water.
 • Het maakt geen verschil of u Biostrol voor, tijdens of na de maaltijd inneemt.

Blijf Biostrol innemen zolang uw arts u dat voorschrijft. Het is een langdurige behandeling en het is mogelijk dat u dit middel gedurende een aantal jaren zal moeten innemen.

Gebruik bij kinderen

Biostrol mag niet aan kinderen en adolescenten gegeven worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer van dit middel heeft ingenomen dan u is voorgeschreven, waarschuw dan direct uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten een tablet in te nemen, neemt uw volgende dosis dan als normaal. Neem geen dubbele dosis (2 dosissen tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw tabletten tenzij uw arts u dat zegt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Biostrol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak optredende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • Hoofdpijn.
 • Opvliegers.
 • Zich ziek voelen (misselijkheid).
 • Huiduitslag.
 • Pijnlijke of stijve gewrichten.
 • Gewrichtsontsteking (artritis).
 • Krachteloosheid.
 • Botverlies (osteoporose).

Vaak optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Verlies van eetlust.
 • Verhoogd of hoog niveau van cholesterol, een vettige substantie in uw bloed. Dit kan in een bloedtest gezien worden.
 • Slaperigheid.
 • Carpaletunnelsyndroom (tintelingen, pijn, koudegevoel, zwaktegevoel in delen van de hand).
 • Diarree.
 • Ziek zijn (braken).
 • Veranderingen in de uitslagen van bloedtesten met betrekking tot de leverfunctie.
 • Dunner worden van het haar (haarverlies).
 • Allergische (overgevoeligheids) reacties met inbegrip van gezicht, lippen of tong.
 • Botpijn.
 • Droge vagina.
 • Vaginale bloedingen (meestal tijdens de eerste behandelingsweken). Raadpleeg uw arts als de bloedingen aanhouden.

Soms optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 mensen)

 • Veranderingen in speciale bloedtesten die aangeven hoe uw lever werkt (gamma-GT en bilirubine).
 • Leverontsteking (hepatitis).
 • Galbulten of netelroos.
 • Trigger-finger (een toestand waarbij één van de vingers of de duim blokkeert in een gebogen positie).

Zelden optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 mensen)

 • Zeldzame ontsteking van uw huid die rode vlekken of blaren kan omvatten.
 • Huiduitslag veroorzaakt door overgevoeligheid (dit kan het gevolg zijn van een allergische of een anafylactoïde reactie).
 • Ontsteking van de kleine bloedvaten die een rode of paarse verkleuring van de huid veroorzaakt. Zeer zelden kunnen symptomen van gewrichtspijn, maagpijn en nierpijn optreden, dit staat bekend als 'purpura van Schönlein-Henoch'.

Zeer zelden optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • Een zeer ernstige huidreactie met zweren en blaren op de huid. Dit staat bekend als 'syndroom van Stevens-Johnson'.
 • Allergische (overgevoeligheids) reacties met zwelling van de keel die moeilijkheden bij het slikken of ademen kunnen veroorzaken. Dit staat bekend als 'angio-oedeem'.

Als één van deze bijwerkingen op u van toepassing is, bel dan onmiddellijk voor een ambulance of ga direct naar een arts - u moet mogelijk dringend een medische behandeling krijgen.

Effecten op uw botten

Biostrol verlaagt de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen in uw lichaam. Dit kan leiden tot verlies van mineralen uit uw botten. Uw botten kunnen zwakker worden, met een mogelijke toename van het risico op botbreuken. Uw arts zal deze risico's beoordelen volgens de richtlijnen ter behandeling van botgezondheid bij vrouwen na de overgang. U moet met uw arts overleggen over de risico's en behandelingsmogelijkheden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Uw tabletten kunnen schadelijk voor hen zijn.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Biostrol niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste 4 cijfers het jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is anastrozol. Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg anastrozol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: tabletkern: lactose monohydraat, natriumzetmeelglycolaat, povidon (E1201) en magnesiumstearaat (E572). coating: macrogol, hypromellose (E464) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Biostrol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Biostrol is een witte filmomhulde, ronde tablet, met de inscriptie “ANA” en “1” aan één zijde.

Biostrol is verkrijgbaar in blisterverpakking van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 of 300 tabletten en in ziekenhuis blisterverpakking van 28, 50, 84, 98, 300 of 500 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański, Poland

Fabrikant:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Synthon Hispania SL. C/Castelló,1, Poligono Las Salinas

08330 Sant Boi de Llobregat Barcelona

Spanje

In het register ingeschreven onder

RVG 34017 – Biostrol 1 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Biostrol 1 mg
Poland Mamostrol

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2011

Advertentie

Stof(fen) Anastrozol
Toelating Nederland
Producent Pharmaceutical Works Polpharma
Verdovend Nee
ATC-Code L02BG03
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.