Advertentie

Auteur: Accord Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Anastrozol Accord behoort tot de groep geneesmiddelen die aromataseremmers worden genoemd. Dit betekent dat het middel een deel van de werking van aromatase, een enzym in het lichaam dat effect heeft op de spiegel van bepaalde vrouwelijke geslachtshormonen zoals oestrogenen, belemmert. Het wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker bij vrouwen die al in de overgang zijn geweest.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
 • Als u nog niet in de menopauze bent.
 • Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
 • Als u een matige tot ernstige leveraandoening heeft.
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die oestrogeen bevatten (zie ook ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? hieronder).
 • Als u tamoxifen gebruikt (zie ook ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? hieronder).

Vertel uw arts voordat u begint met het gebruik van dit geneesmiddel:

 • Als u osteoporose heeft of een aandoening heeft gehad die invloed heeft op de sterkte van uw botten. Anastrozol verlaagt de spiegels van vrouwelijke hormonen en dit kan leiden tot een verlies van mineralen in uw botten, waardoor ze minder sterk kunnen worden. Het kan zijn dat tijdens de behandeling uw botdichtheid moet worden gemeten. Het kan ook zijn dat uw arts u een geneesmiddel geeft om het verlies aan botweefsel te voorkomen.
 • Als u niet zeker weet of u de menopauze al heeft bereikt. Uw arts zal uw hormoonspiegels controleren.
 • als u ooit een aandoening heeft gehad die de sterkte van uw botten (osteoporose) beïnvloedt
 • als u lever- of nierproblemen heeft

Anastrozol wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Gebruikt u naast Anastrozol Accord nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en kruidengeneesmiddelen. Anastrozol Accord kan de wijze waarop sommige geneesmiddelen werken beïnvloeden en sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op Anastrozol Accord.

 • Neem Anastrozol Accord niet in als u al één van de volgende geneesmiddelen gebruikt: Bepaalde geneesmiddelen om borstkanker (selectieve oestrogeenreceptor-modulatoren) te behandelen, bijvorbeeld geneesmiddelen die tamoxifen bevatten. Dit is omdat deze geneesmiddelen de juiste werking van Anastrozol Accord kunnen tegengaan.
 • Geneesmiddelen die oestrogenen bevatten, zoals hormonale substitutietherapie (HST).

Informeer uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Een geneesmiddel dat bekend staat als een "LHRH analoog". Dit bevat gonadoreline, busereline, gosereline, leuproreline en triptoreline. Deze geneesmiddelen worden gebruikt om borstkanker, bepaalde vrouwelijke (gynaecologische) aandoeningen en onvruchtbaarheid te behandelen. Er is geen onderzoek gedaan naar de combinatie van LHRH analogen en anastrozol. Daarom mogen anastrozol en LHRH analogen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Gebruikt u naast Anastrozol Accord nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Voedsel heeft geen invloed op de absorptie van Anastrozol Accord.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Anastrozol Accord niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Anastrozol Accord hebben waarschijnlijk geen negatief effect op uw vermogen om auto te rijden of machines te bedienen. Sommige patiënten kunnen zich echter soms vermoeid of slaperig voelen. Wanneer u deze symptomen krijgt, mag u niet rijden of machines bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Anastrozol Accord bevat lactose. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit medicijn inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De gebruikelijke dosering voor volwassenen is dagelijks één tablet.
 • Neem de tabletten in hun geheel in met water.
 • Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • Stop niet met het innemen van uw tabletten, zelfs niet als u zich goed voelt, tenzij uw arts heeft aangegeven dat u kunt stoppen.

Als u te veel Anastrozol Accord heeft ingenomen of als iemand anders Anastrozol Accord heeft ingenomen, neem dan contact op met de EHBO-afdeling van het dichtstbijzijnde

ziekenhuis. Neem de rest van de tabletten of het lege doosje met u mee zodat het geneesmiddel gemakkelijker geïdentificeerd kan worden.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga gewoon verder met uw gebruikelijke schema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van uw tabletten, zelfs niet als u zich goed voelt, tenzij uw arts heeft aangegeven dat u kunt stoppen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Anastrozol Accord bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • Opvliegers.
 • Gevoel van zwakte.
 • Pijn of stijfheid in de gewrichten.
 • Gewrichtsontsteking (artritis)
 • Huiduitslag (waaronder een soort uitslag, ‘galbulten’ genaamd).
 • Misselijk gevoel (nausea).
 • Hoofdpijn
 • Botverlies (osteoporose)

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen)

 • Vaginale droogte.
 • Bloedingen van de vagina (meestal in de eerste weken van de behandeling. Praat met uw arts als de bloedingen blijven doorgaan).
 • Dunner worden van het haar (haaruitval).
 • Diarree.
 • Verlies van eetlust.
 • Verhoogde of hoge concentraties van vetten in uw bloed, cholesterol genaamd. Dit wordt duidelijk door bloed te prikken.
 • Braken.
 • Slaperig gevoel.
 • Carpaal tunnelsyndroom (tintelen, pijn, koud gevoel en zwakte in delen van de hand).
 • Veranderingen in bloedproeven die laten zien hoe goed uw lever werkt.
 • Botpijn
 • Allergische (overgevoeligheids-) reacties met inbegrip van gezicht, lippen of tong.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Trigger finger (een aandoening waarbij uw vinger of duim in gebogen stand blijft haken)
 • Veranderingen in speciale bloedtesten die aangeven hoe uw lever werkt (gamma-GT en bilirubine).
 • Leverontsteking (hepatitis).
 • Galbulten of netelroos.

Zelden optredende bijwerkingen (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen)

 • Zeldzame ontsteking van uw huid die rode vlekken of blaren kan omvatten.
 • Huiduitslag veroorzaakt door overgevoeligheid (dit kan het gevolg zijn van een allergische of een anafylactoïde reactie).
 • Ontsteking van de kleine bloedvaten die een rode of paarse verkleuring van de huid veroorzaakt. Zeer zelden kunnen symptomen van gewrichtspijn, maagpijn en nierpijn optreden, dit staat bekend als ‘purpura van Schönlein-Henoch’.

Zeer zelden optredende bijwerkingen (voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • Een zeer ernstige huidreactie met zweren en blaren op de huid. Dit staat bekend als ‘syndroom van Stevens-Johnson’.
 • Allergische (overgevoeligheids) reacties met zwelling van de keel die moeilijkheden bij het slikken of ademen kunnen veroorzaken. Dit staat bekend als ‘angio-oedeem’.

Als één van deze bijwerkingen op u van toepassing is, bel dan onmiddellijk voor een ambulance of ga direct naar een arts - u moet mogelijk dringend een medische behandeling krijgen.

Bijwerkingen op uw botten

Anastrozol verlaagt de concentratie van een hormoon genaamd oestrogeen in uw lichaam. Daardoor kan het mineraalgehalte in uw botten worden verlaagd. Uw botten kunnen dan minder sterk zijn en sneller breken. Uw arts zal deze bijwerkingen behandelen volgens de behandelingsrichtlijnen voor de botgezondheid bij vrouwen die in de overgang zijn geweest. Praat met uw arts over de risico’s en behandelingsopties.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
  • Er worden geen speciale bewaarcondities aanbevolen.
  • Breng geneesmiddelen die u niet meer gebruikt altijd terug naar uw apotheker. Bewaar ze alleen als uw arts zegt dat u dat moet doen.
  • Gebruik Anastrozol Accord niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de doordrukstrip na (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is 1 mg als anastrozol.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Kern van de tablet: Lactosemonohydraat, povidon K-30, natriumzetmeelglycollaat (type A), magnesiumstearaat

Filmcoating: Titaandioxide (E171), Macrogol 300, hypromellose E-5

Hoe ziet Anastrozol Accord eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Anastrozol Accord zijn witte tot gebroken witte ronde, biconvexe filmtabletten met de opdruk ‘AHI’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Anastrozoltabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen à 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 of 300 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

CEMELOG- BRS Ltd.

2040 Budaors, Vasut u.13.

Hongarije

Registratienummer

RVG 106400

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel  
Cyprus Analis 1 mg, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό
  υμένιο      
Tsjechië Anastrozole Medico Uno 1 mg potahované tablety
Estland Anastrozole Accord 1 mg õhukese
  polümeerikattega tabletid    
Griekenland Αναστροζόλη Ακόρντ 1 mg, δισκία επικαλυμμένα
  με λεπτό υμένιο      
Letland Anastrozole Accord 1 mg apvalkotās tabletes
Litouwen Anastrozole Accord 1 mg plėvele dengtos tabletės
Malta Anastrozole Accord 1 mg Film-coated Tablets
Polen Anastrozole Accord, 1 mg, tabletki powlekane
Portugal Anastrozol Accord 1 mg comprimidos revestidos
  por película      
Roemenië Anastrozole Medico Uno 1 mg comprimate
  filmate      
Slowakije Anastrozole Medico Uno 1 mg filmom obalené
  tablety      
Slovenië Anastrozole Medico Uno 1 mg filmsko obložene
  tablete      
Spanje Anastrozol Accord 1 mg comprimidos recubiertos
  con película EFG      
België Anastrozole Accord Healthcare 1 mg comprimés
  pelliculés / filmomhulde tabletten / Filmtabletten
Denemarken Anastrozol Accord 1 mg filmovertrukne tabletter
Frankrijk Anastrozole Accord 1 mg comprimé pelliculé
Duitsland Anastrozol Accord 1 mg Filmtabletten  
Hongarije Anastrozol Accord 1 mg filmtabletta
Ierland Anastrozole 1mg Film-coated Tablets
Italië Anastrozole Accord Healthcare 1 mg compresse
  rivestite con film
Zweden Anastrozol Accord 1 mg filmdragerade tabletter
Nederland Anastrozol Accord 1mg filmomhulde tabletten
VK Anastrozole 1mg Film-coated Tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 03/2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK