Zolkir 1 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Zolkir 1 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Anastrozol
Toelating Nederland
Producent Pharmacenter Europe
Verdovend Nee
ATC-Code L02BG03
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Vergunninghouder

Pharmacenter Europe

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Anastrozol Devatis 1 mg filmomhulde tabletten Anastrozol Devatis GmbH Spitalstrasse 22 795 39 LORRACH (DUITSLAND)
Anastrozol ratiopharm 1 mg, filmomhulde tabletten Anastrozol ratiopharm
Anastrozol Italchimici 1 mg filmomhulde tabletten Anastrozol Italchimici
Anastrozol SUN 1 mg, filmomhulde tabletten Anastrozol Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 2132 JH HOOFDDORP
Arimidex, filmomhulde tabletten 1 mg Anastrozol Astra Zeneca

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zolkir behoort tot de groep van geneesmiddelen die ‘aromatase-remmers’ worden genoemd. Zolkir wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker bij vrouwen die in de overgang zijn geweest.

Zolkir verlaagt de hoeveelheid oestrogeen (een hormoon) dat uw lichaam produceert. Het middel blokkeert de werking van een natuurlijke stof (een enzym) in uw lichaam. Dit enzym heet 'aromatase'.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding (zie rubriek 'Zwangerschap en borstvoeding').

Neem Zolkir niet in als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Zolkir inneemt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u nog steeds ongesteld wordt en nog niet in de overgang bent geweest.
 • als u wordt behandeld met geneesmiddelen die tamoxifen of oestrogenen bevatten (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
 • als u ooit een aandoening heeft gehad die de sterkte van uw botten (osteoporose) beïnvloedt.
 • als u lever- of nierproblemen heeft.

Gebruikt u naast Zolkir nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de

mogelijkheid dat u in de toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en kruidengeneesmiddelen. Zolkir kan de wijze waarop sommige geneesmiddelen werken beïnvloeden en sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op Zolkir.

Neem Zolkir niet in als u al één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bepaalde geneesmiddelen om borstkanker (selectieve oestrogeenreceptor-modulatoren) te behandelen, bijvoorbeeld geneesmiddelen die tamoxifen bevatten. Dit is omdat deze geneesmiddelen de juiste werking van Zolkir kunnen tegengaan.
 • Geneesmiddelen die oestrogenen bevatten, zoals hormonale substitutietherapie (HST).

Als dit op u van toepassing is, vraag dan uw arts of apotheker om advies. Informeer uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Een geneesmiddel dat bekend staat als een "LHRH analoog". Dit bevat gonadoreline, busereline, gosereline, leuproreline en triptoreline. Deze geneesmiddelen worden gebruikt om borstkanker, bepaalde vrouwelijke (gynaecologische) aandoeningen en onvruchtbaarheid te behandelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Zolkir niet als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft. Stop met Zolkir als u zwanger raakt en praat met uw arts.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zolkir heeft waarschijnlijk geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken. Sommige patiënten hebben echter af en toe last van krachteloosheid of slaperigheid tijdens het gebruik van Zolkir. Raadpleeg uw arts of apotheker als dat bij u het geval is.

Zolkir bevat het melksuiker lactose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De gebruikelijke dosering is één tablet per dag.
 • Probeer uw tablet dagelijks op hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • Neem de tablet heel in met een glas water.
 • Het maakt geen verschil of u Zolkir voor, tijdens of na de maaltijd inneemt.

Blijf Zolkir innemen zolang uw arts u dat voorschrijft. Het is een langdurige behandeling en het is mogelijk dat u dit middel gedurende een aantal jaren zal moeten innemen.

Gebruik bij kinderen

Zolkir mag niet aan kinderen en adolescenten gegeven worden.

Als u meer van dit middel heeft ingenomen dan u is voorgeschreven, waarschuw dan direct uw arts of apotheker.

Als u bent vergeten een tablet in te nemen, neemt uw volgende dosis dan als normaal. Neem geen

dubbele dosis (2 dosissen tegelijkertijd) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van uw tabletten tenzij uw arts u vertelt dat u dat moet doen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak optredende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • Hoofdpijn.
 • Opvliegers.
 • Zich ziek voelen (misselijkheid).
 • Huiduitslag.
 • Pijnlijke of stijve gewrichten.
 • Gewrichtsontsteking (artritis).
 • Krachteloosheid.
 • Botverlies (osteoporose).

Vaak optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Verlies van eetlust.
 • Verhoogd of hoog niveau van cholesterol, een vettige substantie in uw bloed. Dit kan in een bloedtest gezien worden.
 • Slaperigheid.
 • Carpaletunnelsyndroom (tintelingen, pijn, koudegevoel, zwaktegevoel in delen van de hand).
 • Diarree.
 • Ziek zijn (braken).
 • Veranderingen in de uitslagen van bloedtesten met betrekking tot de leverfunctie.
 • Dunner worden van het haar (haarverlies).
 • Allergische (overgevoeligheids) reacties met inbegrip van gezicht, lippen of tong.
 • Botpijn.
 • Droge vagina.
 • Vaginale bloedingen (meestal tijdens de eerste behandelingsweken). Raadpleeg uw arts als de bloedingen aanhouden.

Soms optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 mensen)

 • Veranderingen in speciale bloedtesten die aangeven hoe uw lever werkt (gamma-GT en bilirubine).
 • Leverontsteking (hepatitis).
 • Galbulten of netelroos.
 • Trigger-finger (een toestand waarbij één van de vingers of de duim blokkeert in een gebogen positie).

Zelden optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 mensen)

 • Zeldzame ontsteking van uw huid die rode vlekken of blaren kan omvatten.
 • Huiduitslag veroorzaakt door overgevoeligheid (dit kan het gevolg zijn van een allergische of een anafylactoïde reactie).
 • Ontsteking van de kleine bloedvaten die een rode of paarse verkleuring van de huid veroorzaakt. Zeer zelden kunnen symptomen van gewrichtspijn, maagpijn en nierpijn optreden, dit staat bekend als ‘purpura van Schönlein-Henoch’.

Zeer zelden optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • Een zeer ernstige huidreactie met zweren en blaren op de huid. Dit staat bekend als ‘syndroom van Stevens-Johnson’.
 • Allergische (overgevoeligheids) reacties met zwelling van de keel die moeilijkheden bij het slikken of ademen kunnen veroorzaken. Dit staat bekend als ‘angio-oedeem’.

Als één van deze bijwerkingen op u van toepassing is, bel dan onmiddellijk voor een ambulance of ga direct naar een arts - u moet mogelijk dringend een medische behandeling krijgen.

Effecten op uw botten

Zolkir verlaagt de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen in uw lichaam. Dit kan leiden tot verlies van mineralen uit uw botten. Uw botten kunnen zwakker worden, met een mogelijke toename van het risico op botbreuken. Uw arts zal deze risico’s beoordelen volgens de richtlijnen ter behandeling van botgezondheid bij vrouwen na de overgang. U moet met uw arts overleggen over de risico's en behandelingsmogelijkheden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaar uw tabletten op een veilige plaats waar kinderen ze niet kunnen zien of bereiken. Uw tabletten kunnen schadelijk voor hen zijn.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaar dit middel in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is anastrozol. Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg anastrozol
 • De andere stoffen in de middel zijn: tabletkern: lactose monohydraat, natriumzetmeelglycolaat, povidon (E1201) en magnesiumstearaat (E572). coating: macrogol, hypromellose (E464) en titaandioxide (E171).

Zolkir is een witte filmomhulde, ronde tablet, met de inscriptie “ANA” en “1” aan één zijde.

Zolkir is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 of 300 tabletten en in ziekenhuis blisterverpakking van 28, 50, 84, 98, 300 of 500 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Pharmacenter Europe Ltd. Zápor utca 1.

H-2089 Telki Hongarije

office@pharmacentereurope.hu

Fabrikant:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nederland

Synthon Hispania SL. C/Castelló,1, Poligono Las Salinas 08330 Sant Boi de Llobregat Spanje

Cemelog Ltd. Vasút u. 13 2040 Budaörs Hongarije

Cemelog-BRS Ltd. Vasút u. 13

2040 Budaörs Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 34018 – Zolkir 1 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland Zolkir 1 mg, filmomhulde tabletten

Tsjechië Anastrozole Pharmacenter 1 mg potahované tablety
Hongarije Anastrozole Pharmacenter 1 mg filmtabletta
Slowakije Anastrozole Pharmacenter 1 mg filmom obalené tablety

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Advertentie

Stof(fen) Anastrozol
Toelating Nederland
Producent Pharmacenter Europe
Verdovend Nee
ATC-Code L02BG03
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.