Arimidex 1 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
L02BG03
Medikamio Hero Image

Medcor Pharmaceuticals

Stof Verdovend Psychotrope
Anastrozol Nee Nee
Farmacologische groep Hormoonantagonisten en aanverwante agentia

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Medcor Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Arimidex bevat een stof die anastrozol wordt genoemd. Dit middel behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘aromataseremmers’ wordt genoemd. Arimidex wordt gebruikt om borstkanker te behandelen bij vrouwen die in de overgang zijn geweest.

Arimidex werkt door de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen, dat door uw lichaam wordt gemaakt, te verminderen. Het doet dat door het blokkeren van een enzym met de naam ‘aromatase’ (een natuurlijke stof in uw lichaam).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding (zie rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’).

Neem Arimidex niet in als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Arimidex inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u Arimidex inneemt, vraag aan uw arts of apotheker:

 • of u nog steeds ongesteld wordt en nog niet in de overgang bent geweest.
 • of u wordt behandeld met geneesmiddelen die tamoxifen of oestrogenen bevatten (zie rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).
 • of u ooit een aandoening heeft gehad die de sterkte van uw botten (osteoporose) beïnvloedt.
 • of u lever- of nierproblemen heeft.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, voordat u Arimidex inneemt. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, vertel dan aan het medisch personeel dat u Arimidex gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Arimidex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en kruidengeneesmiddelen. Arimidex kan de wijze waarop sommige geneesmiddelen werken beïnvloeden en sommige geneesmiddelen kunnen een effect hebben op Arimidex.

Neem Arimidex niet in als u al één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bepaalde geneesmiddelen om borstkanker (selectieve oestrogeenreceptor-modulatoren) te behandelen, bijvoorbeeld geneesmiddelen die tamoxifen bevatten. Dit is omdat deze geneesmiddelen de juiste werking van Arimidex kunnen tegengaan.
 • Geneesmiddelen die oestrogenen bevatten, zoals hormonale substitutietherapie (HST).

Als dit op u van toepassing is, vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Informeer uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

− Een geneesmiddel dat bekend staat als een "LHRH analoog". Dit bevat gonadoreline, busereline, gosereline, leuproreline en triptoreline. Deze geneesmiddelen worden gebruikt om borstkanker, bepaalde vrouwelijke (gynaecologische) aandoeningen en onvruchtbaarheid te behandelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Arimidex niet als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft. Stop met Arimidex als u zwanger raakt en praat met uw arts.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Arimidex heeft waarschijnlijk geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken. Sommige patiënten hebben echter af en toe last van krachteloosheid of slaperigheid tijdens het gebruik van Arimidex. Raadpleeg uw arts of apotheker als dat bij u het geval is.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Arimidex bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, overleg dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Arimidex altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • De gebruikelijke dosering is één tablet per dag.
 • Probeer uw tablet dagelijks op hetzelfde tijdstip in te nemen.
 • Neem de tablet in met een glas water.

- Het maakt geen verschil of u Arimidex voor, tijdens of na de maaltijd inneemt.

Vertaling van de dagen op de strip:

Pn = Maandag, Wt = Dinsdag, Śr = Woensdag, Czw = Donderdag, Pt = Vrijdag, Sob = Zaterdag, Nd = Zondag

Blijf Arimidex innemen zolang uw arts u dat voorschrijft. Het is een langdurige behandeling en het is mogelijk dat u dit middel gedurende een aantal jaren zal moeten innemen.

Gebruik bij kinderen

Arimidex mag niet aan kinderen en adolescenten gegeven worden.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer van dit middel heeft ingenomen dan u is voorgeschreven, waarschuw dan direct uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u bent vergeten een tablet in te nemen, neemt uw volgende dosis dan als normaal. Neem geen dubbele dosis (2 dosissen tegelijk) om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van uw tabletten tenzij uw arts u dat zegt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Arimidex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak optredende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • Hoofdpijn.
 • Opvliegers.
 • Zich ziek voelen (misselijkheid).
 • Huiduitslag.
 • Pijnlijke of stijve gewrichten.
 • Gewrichtsontsteking (artritis).
 • Krachteloosheid.
 • Botverlies (osteoporose).

Vaak optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Verlies van eetlust.
 • Verhoogd of hoog niveau van cholesterol, een vettige substantie in uw bloed. Dit kan in een bloedtest gezien worden.
 • Slaperigheid.
 • Carpaletunnelsyndroom (tintelingen, pijn, koudegevoel, zwaktegevoel in delen van de hand).
 • Diarree.
 • Ziek zijn (braken).
 • Veranderingen in de uitslagen van bloedtesten met betrekking tot de leverfunctie.
 • Dunner worden van het haar (haarverlies).
 • Allergische (overgevoeligheids) reacties met inbegrip van gezicht, lippen of tong.
 • Botpijn.
 • Droge vagina.
 • Vaginale bloedingen (meestal tijdens de eerste behandelingsweken). Raadpleeg uw arts als de bloedingen aanhouden.

Soms optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 mensen)

 • Veranderingen in speciale bloedtesten die aangeven hoe uw lever werkt (gamma-GT en bilirubine).
 • Leverontsteking (hepatitis).
 • Galbulten of netelroos.
 • Trigger-finger (een toestand waarbij één van de vingers of de duim blokkeert in een gebogen positie).

Zelden optredende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 mensen)

 • Zeldzame ontsteking van uw huid die rode vlekken of blaren kan omvatten.
 • Huiduitslag veroorzaakt door overgevoeligheid (dit kan het gevolg zijn van een allergische of een anafylactoïde reactie).
 • Ontsteking van de kleine bloedvaten die een rode of paarse verkleuring van de huid veroorzaakt. Zeer zelden kunnen

symptomen van gewrichtspijn, maagpijn en nierpijn optreden, dit staat bekend als ‘purpura van Schönlein-Henoch’.

Zeer zelden optredende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen)

 • Een zeer ernstige huidreactie met zweren en blaren op de huid. Dit staat bekend als ‘syndroom van Stevens-Johnson’.
 • Allergische (overgevoeligheids) reacties met zwelling van de keel die moeilijkheden bij het slikken of ademen kunnen veroorzaken. Dit staat bekend als ‘angio-oedeem’.

Als één van deze bijwerkingen op u van toepassing is, bel dan onmiddellijk voor een ambulance of ga direct naar een arts - u moet mogelijk dringend een medische behandeling krijgen.

Effecten op uw botten

Arimidex verlaagt de hoeveelheid van het hormoon oestrogeen in uw lichaam. Dit kan leiden tot verlies van mineralen uit uw botten. Uw botten kunnen zwakker worden, met een mogelijke toename van het risico op botbreuken. Uw arts zal deze risico’s beoordelen volgens de richtlijnen ter behandeling van botgezondheid bij vrouwen na de overgang. U moet met uw arts overleggen over de risico's en behandelingsmogelijkheden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaar uw tabletten op een veilige plaats waar kinderen ze niet kunnen zien of bereiken. Uw tabletten kunnen schadelijk voor hen zijn.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de doordrukstrip. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C. Bewaar dit middel in de oorspronkelijke verpakking.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is anastrozol. Elke filmomhulde tablet bevat 1 mg anastrozol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, povidon, natriumzetmeelglycolaat,

magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 300, titaandioxide.

Hoe ziet Arimidex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Witte, ronde, biconvexe tablet met een logo op de ene zijde en de sterkte op de andere zijde. Arimidex is verpakt in doordrukstrips met kalenderaanduiding. Elke doos bevat 28 tabletten.

Fabrikant

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Macclesfield

Cheshire SK10 2NA Verenigd Koninkrijk

Registratiehouder / ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V., Ketelmeerstraat 140-144, 8226 JX Lelystad

In het register ingeschreven onder  
Arimidex 1 mg, filmomhulde tabletten  
RVG 109884 // 19123 L.v.h.: Italië
Arimidex 1 mg, filmomhulde tabletten  
RVG 112430// 19123 L.v.h.: Polen
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.