Advertentie

Auteur: Takeda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cedocard retard wordt gebruikt bij hartkramp (angina pectoris): ter voorkoming van aanvallen van pijn op de borst en voor de onderhoudsbehandeling hiervan.

Isosorbidedinitraat in Cedocard retard behoort tot de groep van de zogenaamde vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten waardoor het hart minder arbeid hoeft te verrichten om het bloed rond te pompen en verbruikt hierdoor minder zuurstof.

Isosorbidedinitraat wordt uit de tabletten geleidelijk vrijgegeven gedurende een periode van 8-10 uur. Echter met het onderstaande doseringsschema is een werking tot 12 uur na de eerste inname op een dag te verwachten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • bij ziekten waarbij de druk in het hoofd verhoogd is
 • bij acute bloedsomloopstoornissen (bijvoorbeeld shock ten gevolge van bijv. een hartinfarct, flauwte)
 • bij ernstige bloedarmoede
 • bij zeer lage bloeddruk
 • bij een ernstig verlaagd bloedvolume (ernstige hypovolemie)
 • bij onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen) als gevolg van obstructie (bijv. ontsteking van het hartzakje (constrictieve pericarditis), een hartspierziekte die gepaard gaat met vergroting van het hart en belemmering van de bloeduitstroom (hypertrofische obstructieve cardiomyopathie), vochtophoping in het hart (cardiale tamponade) en vernauwing van de hartslagader of hartklepafsluiting (aorta en/of mitrale stenose)).
 • wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen gebruikt, de zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil, tadalafil, vardenafil)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

 • wanneer u lijdt aan ernstige vernauwingen in de bloedvaten van de hersenen (cerebrale sclerose)
 • wanneer u recent een hartinfarct heeft gehad
 • bij ernstige vernauwing van de kransslagaders (ernstige coronaire atherosclerose)
 • wanneer u lijdt aan een hartspierziekte die gepaard gaat met vergroting van het hart (hypertrofische cardiomyopathie)
 • wanneer u lijdt aan onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)

Cedocard retard is niet geschikt voor de behandeling van een plotseling optredende aanval van hartkramp.

Gewenning, d.w.z. vermindering of verlies van werkzaamheid, kan optreden bij gebruik van Cedocard retard. Om dit te voorkomen, dient u Cedocard retard te gebruiken zoals beschreven onder 'Hoe wordt Cedocard retard ingenomen'.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Cedocard retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen recept voor nodig heeft.

De bloeddruk kan versterkt dalen, wanneer u Cedocard retard tegelijk gebruikt met:

 • andere bloedvatverwijdende stoffen
 • bloeddrukverlagende middelen
 • bepaalde middelen tegen depressies (tricyclische antidepressiva)
 • middelen tegen psychose
 • alcohol

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van sapropterine, een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van hyperfenylalaninemie (een genetische aandoening die wordt gekarakteriseerd door het feit dat het lichaam niet in staat is van het essentiële aminozuur fenylalanine gebruik te maken).

Cedocard retard kan de bloeddrukverhogende werking van bepaalde middelen tegen migraine versterken.

U mag geen zogenaamde fosfodiësteraseremmers (zoals sildenafil, tadalafil, vardenafil) gebruiken als u onder behandeling staat met Cedocard retard. Het bloeddrukverlagend effect wordt namelijk versterkt door fosfodiësteraseremmers, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen. U mag ook niet kortdurend stoppen met Cedocard retard, om dergelijke geneesmiddelen te gebruiken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Over het gebruik van Cedocard retard tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Cedocard retard dient niet te worden gebruikt gedurende de zwangerschap, tenzij uw arts hiervoor een duidelijke noodzaak ziet.

Het gebruik van Cedocard retard wordt afgeraden in de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Cedocard retard kan door het optreden van bijv. duizeligheid de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen ongunstig beïnvloeden. Dit effect wordt versterkt in combinatie met alcohol.

Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden

Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De begindosering bedraagt één- of tweemaal daags 20 mg. Met het oog op eventuele bijwerkingen aan het begin van de behandeling wordt soms begonnen met toediening van Cedocard retard 10, één- of tweemaal daags.

Bij een tweemaal daagse dosering met Cedocard retard moet de tweede dosis met een tussenruimte van niet langer dan 6 uur na de eerste dosis worden ingenomen. Uw arts zal u precies vertellen op welke tijdstippen dit is.

Zonodig zal de arts de dosering verhogen tot 80 mg, tweemaal daags.

Alle aanbevolen doseringen zijn mogelijk met deze tabletten, echter er zijn ook tabletten met een hogere sterkte dan 10 mg beschikbaar.

De breukstreep dient niet om de tablet te breken.

De tablet mag niet worden fijngekauwd. Slik de tablet in zijn geheel door met water.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Bij overdosering kunnen verlaagde bloeddruk, bleekheid, zweten, zwakke pols, versnelde hartslag (tachycardie), duizeligheid als gevolg van het omhoog komen uit zittende of liggende houding, hoofdpijn, gevoel van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, braken en diarree optreden. Bij een vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met de arts. Leg de patiënt eventueel neer met de benen omhoog.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet Cedocard retard in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

In geval van het plotseling stoppen met het innemen van Cedocard retard kunnen de klachten weer terugkomen. De behandeling met Cedocard retard mag niet plotseling worden gestopt zonder overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
 • niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Bijwerkingen op het hart:

 • vaak: versnelde hartslag (tachycardie)
 • soms: verergerde symptomen van hartkramp
 • niet bekend: tijdelijk verlaagd zuurstofgehalte in het bloed (tijdelijke hypoxemie), hartkloppingen (palpitaties)

Bijwerkingen op het zenuwstelsel:

 • zeer vaak: hoofdpijn
 • vaak: duizeligheid, slaperigheid Bijwerkingen op de maag en darmen:
 • soms: misselijkheid, braken
 • zeer zelden: zuurbranden Bijwerkingen op de huid:
 • soms: allergische huidreacties (uitslag), blozen
 • zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie

(angioneurotisch oedeem), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), schilfering van de huid (exfoliatieve dermatitis)

Bijwerkingen op de bloedvaten:

 • vaak: lage bloeddruk bij het opstaan
 • soms: flauwte (collaps), soms gepaard gaand met stoornissen in het hartritme (bradyaritmieën) en bewusteloosheid (syncope)
 • niet bekend: lage bloeddruk, ernstige bloeddrukverlaging die gepaard gaat met misselijkheid,

braken, rusteloosheid, bleekheid en overmatig zweten. Algemene bijwerkingen:

 • vaak: gevoel van zwakte

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de oorspronkelijk verpakking beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de doordrukstrips achter “niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is isosorbidedinitraat.

De andere stoffen in dit middel zijn lactose, talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b), aardappelzetmeel en polyvinylacetaat.

Hoe ziet Cedocard retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Cedocard retard 10: Doos met 90 witte tabletten met gereguleerde afgifte met opdruk ‘CC SR’ in doordrukstripverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder: Takeda Nederland bv, Jupiterstraat 250, 2132 HK Hoofddorp Tel (023) 5668777

Fabrikant: Takeda GmbH, Oranienburg, Duitsland

Inschrijving

Cedocard retard 10 is in het register ingeschreven onder RVG 15779.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK