Isordil 30 Titradose, tabletten 30 mg

ATC-Code
C01DA08
Isordil 30 Titradose, tabletten 30 mg

Teofarma

Stof(fen)
Isosorbidedinitraat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Teofarma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt bij angina pectoris (een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst).

Isordil 30 Titradose is bestemd om aanvallen van angina pectoris te voorkomen. Ook wordt Isordil 30 Titradose gebruikt bij patiënten met matig tot ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen, zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil, tadalafil, vardenafil)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • na verloop van tijd kan het effect van dit middel afnemen omdat er gewenning optreedt. In dat geval moet u uw arts raadplegen.
 • vooral in het begin van de behandeling met dit middel kunt u beter gaan zitten of liggen als u het geneesmiddel inneemt, dit in verband met een mogelijke sterke bloeddrukdaling waardoor u duizelig kunt woorden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Isordil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen, zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil, tadalafil, vardenafil) mag u niet gebruiken als u onder behandeling staat met Isordil. Het bloeddrukverlagende effect van Isordil wordt versterkt door deze middelen. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

PIL Isordil 30 Titradose 18012012 1

Het gelijktijdig gebruik van alcohol en Isordil wordt ontraden, omdat het vaatverwijdende effect van dit middel door alcohol wordt versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Over de mogelijke schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid uit dierproeven naar voren gekomen.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vooral in het begin van de behandeling kunnen duizeligheid en een gevoel van zwakte optreden, waardoor uw reactievermogen nadelig kan worden beïnvloed. Wees daarom voorzichtig bij het besturen van een auto of het gebruiken van machines of gereedschap als u dit middel gebruikt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zo gebruikt u Isordil 30 Titradose bij angina pectoris

Men dient te starten met de laagst werkzame dosis.

Al naar gelang de ernst van de klachten, zal uw arts u 2-4 maal daags 1 tablet Isordil 30 Titradose hebben voorgeschreven. In bepaalde gevallen kan een hogere dosering nodig zijn. Houdt u aan de voorgeschreven dosering en raadpleeg bij twijfel uw arts.

Zo gebruikt u Isordil 30 Titradose bij hartfalen

De dosering bij hartfalen varieert al naar gelang de ernst van de aandoening en de individuele behoefte van 2-4 maal daags 1 tablet tot 4 maal daags 2 tabletten. In sommige gevallen kan met 1 tablet Isordil 5 worden begonnen.

Tijdstip en wijze van innemen

Isordil 30 Titradose neemt u met een ruime hoeveelheid water of andere vloeistof in. Bij een dosering van 3 maal daags Isordil 30 Titradose de tabletten innemen bij het ontbijt, lunch en diner.

Breken van Isordil 30 Titradose, tabletten

Indien uw arts u halve tabletten heeft voorgeschreven, kunt u de tabletten op de volgende wijze breken. De tabletten met de bolle zijde naar onderen op een harde, vlakke ondergrond plaatsen en met een vinger een lichte druk uitoefenen. De tablet breekt dan gemakkelijk.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

PIL Isordil 30 Titradose 18012012 2

Bij overdosering kan verlaagde bloeddruk optreden. Bij een vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met de arts. Leg de patiënt eventueel neer met de benen omhoog.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

In geval van het plotseling stoppen met het innemen van dit middel kunnen de klachten weer terugkomen. De behandeling met dit middel mag niet plotseling worden gestopt zonder overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Isordil bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vooral aan het begin van de behandeling of wanneer de dosering wordt verhoogd kunnen hoofdpijn, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie) en blozen voorkomen. Deze verschijnselen kunnen gepaard gaan met duizeligheid, versnelde hartslag, bleekheid, overmatig transpireren, gevoel van zwakte en slaperigheid. De frequentie van deze bijwerkingen vermindert geleidelijk na enkele dagen bij voortzetten van de behandeling.

De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): - hoofdpijn.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • blozen
 • duizeligheid
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • bleekheid
 • overmatig transpireren
 • gevoel van zwakte
 • slaperigheid

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • rusteloosheid
 • flauwvallen (soms gepaard met trage hartslag en bewustzijnsverlies)
 • ernstig verlaagde bloeddruk die kan leiden tot versterkte verschijnselen van angina pectoris
 • misselijkheid
 • braken
 • huiduitslag

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • schilferige huidontsteking over het gehele lichaam, die vaak gepaard gaat met jeuk en roodheid van de huid (exfoliatieve dermatitis)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

PIL Isordil 30 Titradose 18012012 3

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de strip na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is isosorbidedinitraat. Elke tablet bevat 30 mg isosorbidedinitraat. De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet Isordil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Het zijn ronde witte tabletten met afgeronde kanten. De ene zijde is bol, en de andere vlak met een diepe breukgleuf. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften. Verkrijgbaar in aluminium/PVC stripverpakking à 60 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teofarma Srl

Via F.lli Cervi no. 8

27010 Valle Salimbene (PV) Italië

Voor inlichtingen in Nederland:

Tel. 010-244 7399 - Fax 010-244 7319

Fabrikant

Teofarma Srl

Viale Certosa no. 8/a 27100 Pavia

Italië

Registratienummer

Isordil 30 Titradose is in het register geschreven onder RVG 08809.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2012.

PIL Isordil 30 Titradose 18012012 4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.