Isordil 5, tabletten voor sublinguaal gebruik 5 mg

ATC-Code
C01DA08
Medikamio Hero Image

Teofarma

Stof Verdovend Psychotrope
Isosorbide-dinitraat Nee Nee
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Teofarma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit middel wordt gebruikt bij angina pectoris (een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst). Isordil 5, tabletten voor sublinguaal gebruik (voor gebruik onder de tong) dienen om een aanval van angina pectoris tegen te gaan. Bij gebruik van Isordil 5 zal de pijn bij een aanval na 2 tot 5 minuten wegtrekken. Ook kunt u Isordil 5 gebruiken als u een aanval verwacht, bijvoorbeeld als u meer dan normale inspanning gaat leveren.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen, zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil, tadalafil, vardenafil)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • na verloop van tijd kan het effect van dit middel afnemen omdat er gewenning optreedt. In dat geval moet u uw arts raadplegen.
 • vooral in het begin van de behandeling met dit middel kunt u beter gaan zitten of liggen als u het geneesmiddel inneemt, dit in verband met een mogelijke sterke bloeddrukdaling waardoor u duizelig kunt woorden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Isordil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen, zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil, tadalafil, vardenafil) mag u niet gebruiken als u onder behandeling staat met Isordil. Het bloeddrukverlagende effect van Isordil wordt versterkt door deze middelen. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen.

PIL Isordil 5 18012012 1

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het gelijktijdig gebruik van alcohol en Isordil wordt ontraden, omdat het vaatverwijdende effect van dit middel door alcohol wordt versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding

Over de mogelijke schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid uit dierproeven naar voren gekomen.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vooral in het begin van de behandeling kunnen duizeligheid en een gevoel van zwakte optreden, waardoor uw reactievermogen nadelig kan worden beïnvloed. Wees daarom voorzichtig bij het besturen van een auto of het gebruiken van machines of gereedschap als u dit middel gebruikt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zo gebruikt u Isordil 5 bij angina pectoris

Men dient te starten met de laagst werkzame dosis.

In het algemeen geldt voor Isordil 5 dat u bij een aanval van angina pectoris 1 tablet onder de tong laat smelten. Is de pijn na enkele minuten nog niet weggetrokken, dan kunt u een tweede tablet nemen. Als u zich meer dan normaal moet gaan inspannen en u denkt daardoor een aanval te krijgen, dan kunt u enkele minuten van tevoren een tablet onder de tong laten smelten.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Bij overdosering kan verlaagde bloeddruk optreden. Bij een vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met de arts. Leg de patiënt eventueel neer met de benen omhoog.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

In geval van het plotseling stoppen met het innemen van dit middel kunnen de klachten weer terugkomen. De behandeling met dit middel mag niet plotseling worden gestopt zonder overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Isordil bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

PIL Isordil 5 18012012 2

Vooral aan het begin van de behandeling of wanneer de dosering wordt verhoogd kunnen hoofdpijn, bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie) en blozen voorkomen. Deze verschijnselen kunnen gepaard gaan met duizeligheid, versnelde hartslag, bleekheid, overmatig transpireren, gevoel van zwakte en slaperigheid. De frequentie van deze bijwerkingen vermindert geleidelijk na enkele dagen bij voortzetten van de behandeling.

De volgende bijwerkingen komen zeer vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): - hoofdpijn.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, die zich soms uit in duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • blozen
 • duizeligheid
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • bleekheid
 • overmatig transpireren
 • gevoel van zwakte
 • slaperigheid

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers)

 • rusteloosheid
 • flauwvallen (soms gepaard met trage hartslag en bewustzijnsverlies)
 • ernstig verlaagde bloeddruk die kan leiden tot versterkte verschijnselen van angina pectoris
 • misselijkheid
 • braken
 • huiduitslag

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • schilferige huidontsteking over het gehele lichaam, die vaak gepaard gaat met jeuk en roodheid van de huid (exfoliatieve dermatitis)

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de strip na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is isosorbidedinitraat. Elke tablet bevat 5 mg isosorbidedinitraat.
PIL Isordil 5 18012012 3
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactose, cellulose in poedervorm (E460), maïszetmeel (gedroogd), erythrosine lake 40% (E127), magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet Isordil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Het zijn platte, ronde, roze tabletten in een aluminium/PVC-PVDC stripverpakking à 30 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teofarma Srl

Via F.lli Cervi no. 8

27010 Valle Salimbene (PV) Italië

Voor inlichtingen in Nederland:

Tel. 010-244 7399 - Fax 010-244 7319

Fabrikant

Teofarma Srl

Viale Certosa no. 8/a 27100 Pavia

Italië

Registratienummer

Isordil 5 is in het register geschreven onder RVG 08807.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2012.

PIL Isordil 5 18012012 4

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.