Isosorbidedinitraat Actavis Retard 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

ATC-Code
C01DA08
Isosorbidedinitraat Actavis Retard 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Actavis

Stof(fen)
Isosorbidedinitraat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg wordt gebruikt bij hartkramp (angina pectoris): ter voorkoming van aanvallen van pijn op de borst en voor de onderhoudsbehandeling hiervan.

Isosorbide dinitraat behoort tot de groep van de zogenaamde vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten waardoor het hart minder arbeid hoeft te verrichten om het bloed rond te pompen en verbruikt hierdoor minder zuurstof.

Isosorbidedinitraat wordt uit de tabletten geleidelijk vrijgegeven gedurende een periode van 8-10 uur. Echter met het doseringsschema is een werking tot 12 uur na de eerste inname te verwachten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor isosorbidedinitraat of voor één van de andere bestanddelen van Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg.
 • bij ziekten waarbij de druk in het hoofd verhoogd is.
 • bij ernstige bloedarmoede.
 • bij lage bloeddruk.
 • bij shock.
 • bij onvoldoende werking van het hart.
 • wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen gebruikt, de zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil (Viagra)).

Wees extra voorzichtig met Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg

 • wanneer u lijdt aan ernstige vernauwingen in de bloedvaten van de hersenen (cerebrale sclerose)
 • wanneer u recent een hartinfarct heeft gehad
 • bij ernstige vernauwing van de kransslagaders
 • wanneer u lijdt aan een hartspierziekte die gepaard gaat met vergroting van het hart (hypertrofische cardiomyopathie)
 • wanneer u lijdt aan onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen)

Bij bijzondere gevoeligheid voor isosorbidedinitraat kunnen hartkloppingen ontstaan. Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg is niet geschikt voor de behandeling van een plotseling optredende aanval van hartkramp.

Gewenning, d.w.z. vermindering of verlies van werkzaamheid, kan optreden bij gebruik van Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg. Om dit voorkomen, dient u Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg te gebruiken zoals beschreven onder “Hoe wordt Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg ingenomen”. U mag geen zogenaamde fosfodiësteraseremmers (zoals bijv. sildenafil) gebruiken als u onder behandeling staat met Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg. Het bloeddrukverlagend effect wordt namelijk versterkt door fosfodiësteraseremmers, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen. U mag ook niet kortdurend stoppen met Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg, om dergelijke geneesmiddelen te gebruiken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De bloeddruk kan versterkt dalen, wanneer u Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg tegelijk gebruikt met:

 • andere bloedvatverwijdende stoffen
 • bloeddrukverlagende middelen
 • middelen tegen depressies
 • alcohol

Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg kan de bloeddrukverhogende werking van bepaalde middelen tegen migraine versterken.

U mag geen fosfodiësteraseremmers (zoals sildenafil) gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Over het gebruik van Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg dient niet te worden gebruikt gedurende de zwangerschap, gezien het ontbreken van ervaring.

Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg dient niet te worden gebruikt gedurende borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg kan door het optreden van bijv. duizeligheid de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen ongunstig beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg

Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering bedraagt één of tweemaal daags 1 tablet Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg. Met het oog op eventuele bijwerkingen aan het begin van de behandeling wordt soms begonnen met toediening van Isosorbide dinitraat retard CF 10 mg, één of tweemaal daags.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

De tablet mag niet worden fijngekauwd. Slik de tablet in zijn geheel door met water.

Wat u moet doen als u meer van Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij overdosering kunnen verlaagde bloeddruk, versnelde hartslag (tachycardie), blauwe verkleuring van de lippen, tong, de huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose), coma, shock en toevallen/stuipen (convulsies) optreden. Bij een vermoeden van (al dan niet opzettelijke) overdosering dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Leg de patiënt eventueel neer met de benen omhoog.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg in te halen.

Als u stopt met het innemen van Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg

In geval van het plotseling stoppen met het innemen van Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg kunnen de klachten weer terugkomen. De behandeling met Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg mag niet plotseling worden gestopt zonder overleg met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
 • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
 • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
 • zelden voorkomen (bij mer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten;
 • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Vooral in het begin van de behandeling kunnen hoofdpijnklachten, duizeligheid en vermoeidheid, hartkloppingen, verschijnselen van verlaagde bloeddruk die optreden bij bijvoorbeeld snel opstaan en rood gezicht, voorkomen. Deze klachten verdwijnen meestal na enige tijd.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn:

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak: hoofdpijn

Hartaandoeningen

Vaak: versnelde hartslag (reflex tachycardia)

Soms: stoornissen in het hartritme (bradyaritmieën), verergerde symptomen van hartkramp, flauwte (collaps), bleekheid, rusteloosheid, bewusteloosheid (syncope), overmatig zweten, blozen

Bloedvataandoeningen

Vaak: lage bloeddruk, licht gevoel in hoofd bij het opstaan, duizeligheid, slaperigheid, een gevoel van zwakte

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms: misselijkheid, braken

Zelden: zuurbranden

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: allergische huidreactie (uitslag)

Zeer zelden: schilfering van de huid (exfoliatieve dermatitis), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of wanneer de klachten langere tijd aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg moet in de originele verpakking beneden 25 °C bewaard worden. Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “Niet te gebruiken na” of na “Exp.”.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg

Het werkzame bestanddeel is isosorbidedinitraat.

De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose (E460), ethylcellulose, lactose, magnesiumstearaat (E470b), talk (E553b), chinolinegeel (E104), oranjegeel S (E110).

Hoe ziet Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Gele ronde tablet met een diameter van 9 mm, met aan één zijde een breukstreep.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Flacons à 50, 60, 100, 200, 250, 500 en 1000 tabletten.

Blister en EAV (eenheidsafleveringsverpakking), 10 tabletten in een blister verpakt in veelvouden van 10 tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 56834, Isosorbidedinitraat retard CF 20 mg, tabletten m.g.a.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2010.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.