Isosorbidedinitraat CF 5 mg, tabletten

ATC-Code
C01DA08
Isosorbidedinitraat CF 5 mg, tabletten

Centrafarm

Stof(fen)
Isosorbidedinitraat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Isosorbidedinitraat CF 5 mg behoort tot de groep van middelen die bloedvaten verwijden. Isosorbidedinitraat werkt krachtig vaatverwijdend, vooral op het aderlijke stelsel en in mindere mate op de slagaderlijke circulatie. Het hart behoeft hierdoor minder arbeid te verrichten tegen een geringere weerstand en verbruikt daardoor minder zuurstof.

Toepassing van het geneesmiddel

Isosorbidedinitraat CF 5 mg wordt gebruikt:

 • bij de behandeling van acute aanvallen van angina pectoris (hartbeklemming) zich uitend in pijn in de borst, veroorzaakt door zuurstoftekort in de hartspier en voor korte periodes ter voorkoming van aanvallen van angina pectoris bij meer dan normaal inspannende bezigheden.
 • voor het instellen van een onderhoudsbehandeling van angina pectoris met oraal isosorbidedinitraat.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Isosorbidedinitraat CF 5 mg niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor isosorbidedinitraat, nitraten of voor één van de andere bestanddelen van Isosorbidedinitraat CF 5 mg.
 • indien u een verhoogde druk in de schedel heeft, bijvoorbeeld bij hersenletsel of hersenbloeding.
 • indien u ernstige bloedarmoede heeft.
 • indien u een verlaagde bloeddruk heeft.
 • indien u een shock heeft.
 • in combinatie met sildenafil (Viagra).

Wees extra voorzichtig met Isosorbidedinitraat CF 5 mg

 • omdat een klein aantal patiënten een verhoogde gevoeligheid voor nitraten kan vertonen, zich uitend in flauwvallen.
 • bij ernstige vaatvernauwing in de hersenen.
 • omdat angina pectoris (hartkramp) veroorzaakt door een ziekte van de hartspier kan verergeren.
 • omdat bij sommige patiënten die gevoelig zijn voor isosorbidedinitraat hartkloppingen kunnen ontstaan.
 • omdat bij herhaalde toediening van isosorbidedinitraat een vermindering van de werking kan optreden. Dit kan voorkomen worden door de voorgeschreven dosering maximaal 2 tot 3 maal daags te gebruiken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gelijktijdig gebruik van alcohol dient ontraden te worden daar hierdoor het vaatverwijdend en bloeddrukverlagend effect van isosorbidedinitraat wordt versterkt.

Ergotamine-verbindingen (hoofdpijnmiddel) kunnen de vaatverwijdende werking op het hart van het middel tegengaan.

Daarnaast dient Isosorbidedinitraat CF 5 mg niet gelijktijdig gebruikt te worden met sildenafil. Het bloeddrukverlagende effect van Isosorbidedinitraat CF 5 mg wordt versterkt door sildenafil. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Over het gebruik van isosorbidedinitraat in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Bij zwangerschap uitsluitend gebruiken op uitdrukkelijk advies van de arts of apotheker.

Het is niet bekend of isosorbidedinitraat overgaat in de moedermelk. Bij borstvoeding uitsluitend gebruiken op advies van de arts of apotheker.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Isosorbidedinitraat kan door het optreden van bijvoorbeeld duizeligheid, de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken ongunstig beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Isosorbidedinitraat CF 5 mg

Isosorbidedinitraat CF 5 mg tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Isosorbidedinitraat CF 5 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Onder de tong:

Bij aanvallen van angina pectoris 1 tablet onder de tong houden.

Indien de pijn na enkele minuten nog aanhoudt neemt u een tweede tablet onder de tong. Teneinde aanvallen van angina pectoris tijdens meer dan normaal inspannende bezigheden te voorkomen neemt u kort (enkele minuten) voor dergelijke bezigheden 1 tablet onder de tong.

Oraal:

Voor de onderhoudsbehandeling van angina pectoris wordt, al naar gelang de ernst van de aandoening, in het algemeen 60 tot 120 mg isosorbidedinitraat oraal per dag gebruikt, verdeeld over 2 of 3 giften. Het verdient aanbeveling, mede in verband met het optreden van mogelijke bijwerkingen in het begin van de behandeling, deze te beginnen met 1 tot 2 oromucosale tabletten Isosorbidedinitraat CF 5 mg, 2 tot 3 maal daags.

Bij oraal gebruik: de tabletten innemen en doorslikken met een half glas water.

In geval u bemerkt dat isosorbidedinitraat te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Isosorbidedinitraat CF 5 mg heeft gebruikt dan u zou mogen

De volgende verschijnselen kunnen als gevolg van een overdosering optreden: een sterk verlaagde bloeddruk (hypotensie), versnelde hartslag (tachycardie), zuurstofgebrek, waardoor een blauwachtige verkleuring van de huid kan optreden, shock, coma en stuipen (convulsies).

Wanneer u te veel van isosorbidedinitraat heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat hem de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Isosorbidedinitraat CF 5 mg te gebruiken

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Isosorbidedinitraat CF 5 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vooral in het begin van de behandeling kunnen hoofdpijn, duizeligheid, hartkloppingen, vermoeidheid, verschijnselen van verlaagde bloeddruk die optreden bij het rechtop gaan zitten of staan en rood gezicht voorkomen.

Deze klachten nemen veelal af na aanpassing van de dosering en bij voortzetting van de behandeling. Huidreacties kunnen (zelden) optreden.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C.

Gebruik Isosorbidedinitraat CF 5 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na ”Niet te gebruiken na” of na ”Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Isosorbidedinitraat CF 5 mg

 • Het werkzame bestanddeel is isosorbidedinitraat. Elke tablet bevat 5 milligram isosorbidedinitraat.
 • De andere bestanddelen zijn lactose, maïszetmeel, povidon K25, magnesiumstearaat (E 470b).

Hoe ziet Isosorbidedinitraat CF 5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Isosorbidedinitraat CF 5 mg tabletten zijn rond en wit tot gebroken wit van kleur.

Isosorbidedinitraat CF 5 mg tabletten worden geleverd in flacon. Per flacon zitten 30, 50, 100, 200, 250, 300, 500, of 1000 tabletten verpakt.

Isosorbidedinitraat CF 5 mg tabletten worden ook in doordrukstrip geleverd, 10 tabletten in een blister verpakt in veelvouden van 10 tabletten en in eenheidsafleververpakking (EAV) à 50 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven als

Isosorbidedinitraat CF 5 mg, tabletten RVG 53026

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2010.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.