Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

ATC-Code
C01DA08
Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Mylan

Stof(fen)
Isosorbidedinitraat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Mylan

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Isosorbidedinitraat behoort tot de groep van de zogenaamde vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten waardoor het hart minder arbeid hoeft te verrichten om het bloed rond te pompen. De retard tablet zorgt voor een geleidelijke afgifte van de werkzame stof over een periode van 8-10 uur.

Toepassing van het geneesmiddel

Isosorbidedinitraat wordt gebruikt voor de onderhoudsbehandeling en ter voorkoming van angina pectoris (hartkramp) zich uitend in pijn op de borst, veroorzaakt door zuurstoftekort van de hartspier.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Isosorbidedinitraat Retard Mylan niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor isosorbidedinitraat of één van de andere bestanddelen van Isosorbidedinitraat Retard Mylan;
 • als u aan ernstige bloedarmoede lijdt;
 • als u een verlaagde bloeddruk heeft;
 • in geval van een shock;
 • in geval van een verhoogde druk binnen de schedel;
 • wanneer u bepaalde geneesmiddelen tegen erectiestoornissen gebruikt, de zogenaamde fosfodiësteraseremmers (bijv. sildenafil (Viagra)).

Wees extra voorzichtig met Isosorbidedinitraat Retard Mylan

 • het product is niet geschikt voor de behandeling van acute aanvallen van hartkramp (angina pectoris);
 • als u lijdt aan ernstige vaatvernauwing in de hersenen (cerebrale sclerose);
 • als u recent een hartinfarct heeft gehad;
 • bij ernstige vernauwing van de kransslagaders (coronaire atherosclerose);
 • bij bijzondere gevoeligheid voor het middel;

Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

RVG 28051=20660

Version 2009_11 Page 2 of 5
 • als u lijdt aan een hartspierziekte die veroorzaakt worden door vergroting van het hart (hypertrofische cardiomyopathie).

Gewenning, d.w.z. vermindering of verlies van werkzaamheid, kan optreden bij gebruik van isosorbidedinitraat. Om dit te voorkomen moet u Isosorbidedinitraat Retard Mylan gebruiken zoals beschreven onder rubriek 3 “Hoe wordt Isosorbidedinitraat Retard Mylan gebruikt”.

U mag geen fosfodiësteraseremmers (zoals sildenalfil) gebruiken als u onder behandeling bent met Isosorbidedinitraat Retard Mylan. Het bloeddrukverlagende effect wordt namelijk versterkt door fosfodiësteraseremmers, wat kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen. U mag ook niet kortdurend stoppen met Isosorbidedinitraat Retard Mylan om dergelijk geneesmiddelen te gebruiken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De bloeddruk kan versterkt dalen als u Isosorbidedinitraat Retard Mylan gelijktijdig gebruikt met:

 • andere bloedvatverwijdende middelen (vasodilatoren, calciumantagonisten);
 • bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva);
 • middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva, neuroleptica).

Isosorbidedinitraat Retard Mylan kan de bloeddrukverhogende werking van bepaalde middelen tegen migraine (dihydroergotamine) versterken.

U mag geen fosfodiësteraseremmers zoals sildenafil gebruiken.

Gebruik van Isosorbidedinitraat Retard Mylan met voedsel en drank

Gebruik Isosorbidedinitraat Retard Mylan niet tegelijk met alcohol, omdat de bloeddruk hierdoor versterkt kan dalen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Over het gebruik van isosorbidedinitraat in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te kunnen beoordelen. Isosorbidedinitraat Retard Mylan dient niet gebruikt te worden tijdens de zwangerschap, vanwege het gebrek aan ervaring.

Borstvoeding

Tijdens de periode van borstvoeding dient Isosorbidedinitraat Retard Mylan niet gebruikt te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Isosorbidedinitraat Retard Mylan kan door optreden van bijv. duizeligheid de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen ongunstig beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Isosorbidedinitraat Retard Mylan

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Isosorbidedinitraat Retard Mylan nauwgezet het advies van uw arts.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De begindosering bedraagt één- of tweemaal daags 20 mg met een tussentijd van maximaal zes uur. Bij onvoldoende resultaat kan de dosis worden verhoogd tot maximaal 80 mg per gift één- of tweemaal daags met een tussentijd van maximaal zes uur.

Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

RVG 28051=20660

Version 2009_11 Page 3 of 5

De tabletten in zijn geheel, zonder te kauwen met ongeveer een half glas water doorslikken.

Wat u moet doen als u meer van Isosorbidedinitraat Retard Mylan heeft gebruikt dan u zou mogen

Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: lage bloeddruk, versnelde hartslag, blauwe verkleuring van de lippen, tong, huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed, coma, shock en toevallen/stuipen (convulsies).

Wanneer u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. Leg de patiënt eventueel neer met de benen omhoog.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Isosorbidedinitraat Retard Mylan in te nemen

Wanneer u een dosis bent vergeten moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen. Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, sla dan de vergeten dosis over en volg het gewone doseringsvoorschrift.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Isosorbidedinitraat Retard Mylan

Wanneer u plotseling stopt met het innemen van Isosorbidedinitraat Retard Mylan kunnen de klachten weer terugkomen. De behandeling mag niet plotseling gestopt worden zonder overleg met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Isosorbidedinitraat Retard Mylan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

 • zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
 • vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
 • soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten) voorkomen;
 • zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten) voorkomen;
 • zeer zelden (minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen.

Vooral in het begin van de behandeling kunnen hoofdpijnklachten, duizeligheid en vermoeidheid, hartkloppingen, verschijnselen van verlaagde bloeddruk (duizeligheid bij het rechtop gaan staan vanuit liggende of zittende houding) en rood gezicht voorkomen. Deze klachten nemen meestal af bij voortzetting van de behandeling.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak: hoofdpijn.

Hartaandoeningen

 • Vaak: versnelde hartslag (tachycardie).
 • Soms: stoornissen in het hartritme (bradyaritmieën), verergerde symptomen van hartkramp (angina pectoris), flauwte (collaps), bleekheid, rusteloosheid, bewusteloosheid (syncope), overmatig zweten, blozen.

Bloedvataandoeningen

 • Vaak: lage bloeddruk (hypotensie), licht gevoel in het hoofd bij het opstaan, duizeligheid, slaperigheid, gevoel van zwakte.

Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

RVG 28051=20660

Version 2009_11 Page 4 of 5

Maagdarmstelselaandoeningen

 • Soms: misselijkheid, braken.
 • Zelden: zuurbranden.

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • Soms: allergische huidreacties (uitslag).
 • Zeer zelden: schilfering van de huid (exfoliatieve dermatitis), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens- Johnson syndroom).

Algemene bijwerkingen en toedieningsplaatsstoornissen

 • Zeer zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Bewaren beneden 25°C.

Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar) achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Anvullende Informatie

Wat bevat Isosorbidedinitraat Retard Mylan

 • Het werkzame bestanddeel is isosorbidedinitraat. De tabletten met gereguleerde afgifte bevatten per tablet 20 mg isosorbidedinitraat.
 • De andere bestanddelen zijn lactose, cellulose, ethylcellulose, talk, magnesiumstearaat (E470b) en de kleurstoffen chinoline (E104) en zonnegeel (E110).

Hoe ziet Isosorbidedinitraat Retard Mylan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn rond en vlak, hebben een deelstreep en zijn oranje van kleur.

De tabletten zijn verkrijgbaar in tabletflacons en in doordrukstripverpakkingen van 30 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: Fabrikant:
Mylan B.V. Apotex Nederland BV
Dieselweg 25 Archimedesweg 2
3752 LB Bunschoten 2333 CN Leiden
Nederland Nederland
Voor informatie:  
Mylan B.V.  
Dieselweg 25  
3752 LB Bunschoten  

Het geneesmiddel is in het register van farmaceutische producten ingeschreven onder:

RVG 28051=20660 Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte.

Isosorbidedinitraat Retard Mylan 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

RVG 28051=20660

Version 2009_11 Page 5 of 5

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in december 2009.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.