Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Elke ml drank bevat 1 mg cetirizine hydrochloride. Cetirizine 2HCl 1 mg/ml PCH behoort tot de groep van de zogenaamde antihistaminica. Dit zijn middelen tegen overgevoeligheidsreacties.
 • Deze drank is verpakt in flessen met 75, 150 of 200 ml.
 • Uw geneesmiddel wordt gebruikt om de symptomen van hooikoorts, niet-seizoensgebonden ontsteking van het neusslijmvlies (loopneus/jeukende neus) en andere allergieën zoals huisdier of huisstofmijt allergieën te verminderen. Het kan ook gebruikt worden bij huidallergie zoals uitslag, jeuk en urticaria (netelroos). Dit geneesmiddel kan gegeven worden aan kinderen van 2 tot 6 jaar om de symptomen van hooikoorts te verminderen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u overgevoelig bent voor de bestanddelen in uw geneesmiddel
 • bij ernstige stoornissen in de nierfunctie.

CETIRIZINE 2HCL 1 MG/ML PCH drank

 • Als u een aandoeningen van de lever heeft
 • Als u een licht tot matige aandoeningen van de nier heeft.

Raadpleeg uw arts als u de volgende middelen inneemt

 • sedativa zoals nitrazepam, daar het effect van nitrazepam verhoogd kan worden door het gebruik van cetirizine
 • depressiva die inwerken op het centraal zenuwstelsel zoals fenobarbital
 • ritonavir.
 • Drink geen grote hoeveelheden alcohol tijdens het gebruik van cetirizine.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Raadpleeg uw arts voordat u begint met de inname van cetirizine als u zwanger bent. Gebruik cetirizine niet als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Cetirizine 2HCl 1 mg/ml PCH kan invloed hebben op het reactievermogen. Als u zich slaperig voelt bestuur dan geen voertuigen en gebruik geen machines. Het effect op het reactievermogen kan versterkt worden door het gelijktijdig gebruik van sedativa of alcohol.

Andere voorzorgen die u moet nemen

 • Het gebruik van cetirizine moet 3 dagen voor een allergietest gestaakt worden.
 • Als u cetirizine gedurende een langere periode moet gebruiken is er een verhoogde kans dat uw tanden bederven wat veroorzaakt wordt door droogheid van de mond. Het is belangrijk om uw tanden regelmatig te poetsen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

 • Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
 • E216 (Propyl-p-hydroxybenzoaat) en E218 (Methyl 4-hydroxybenzoaat) kunnen (mogelijk vertraagd) een allergische reactie veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

CETIRIZINE 2HCL 1 MG/ML PCH drank

Neem de drank in met de maatlepel uit de verpakking om zo de juiste dosis in te nemen.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

2 maal een maatlepel van 5 ml per dag.

Bij het optreden van slaperigheid kan de drank ’s avonds worden ingenomen.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar

2 maatlepels van 5 ml eenmaal per dag of één maatlepel van 5 ml ’s morgens en ’s avonds.

Kinderen tussen 2 en 6 jaar

1 maatlepel van 5 ml per dag of een halve maatlepel (2,5 ml) ’s morgens en ’s avonds.

Kinderen jonger dan 2 jaar

Niet aanbevolen.

Als u nieraandoeningen heeft mag u enkel de helft van de aanbevolen dosis innemen.

Wanneer u (of iemand anders) teveel Cetirizine drank heeft ingenomen, of als u denkt dat een kind per ongeluk de drank heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of eerste hulp post in het ziekenhuis.

Verschijnselen die op kunnen treden bij een overdosering zijn slaperigheid, bewusteloosheid, droge mond, verlies van coördinatie, trillen, hoofdpijn, verwijding van de pupillen, blozen, sterk verhoogde (lichaams-) temperatuur, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), toevallen, tics, duizeligheid of flauwvallen, problemen bij het plassen, verandering in hartslag, zich ziek voelen en ziek zijn. Bij kinderen kan agitatie voorkomen.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis tegelijk in. Neem de overblijvende doses op de geschikte tijden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cetirizine 2HCl 1 mg/ml PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

CETIRIZINE 2HCL 1 MG/ML PCH drank

Als het volgende voorkomt, stop dan direct met de behandeling met cetirizine en raadpleeg uw arts onmiddellijk of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • een ernstige allergische reactie (zwelling van het gezicht, lippen, mond of keel wat de ademhaling of het slikken kan bemoeilijken, netelroos).

Dit is een zeer ernstige bijwerking die zelden voorkomt. U heeft hierbij snel medische aandacht of zelfs hospitalisatie nodig.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 personen, maar bij meer dan 1 op 100 personen):

 • sufheid
 • slaperigheid
 • moeilijkheden met slikken wat gepaard gaat met oorpijn, zere keel en gezwollen klieren
 • misselijkheid
 • diarree
 • moeheid
 • droge mond.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 personen, maar bij meer dan 1 op de 1000 personen):

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • agitatie
 • maag- of darmongemakken.

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op 1000 personen, maar bij meer dan 1 op 10000 personen)

 • hepatitis (ontsteking van de lever) en andere leveraandoeningen
 • stuipen
 • versnelde hartwerking (palpitaties)
 • krampachtige oogbewegingen (oculogyretisch effect).

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10000 personen):

 • allergische huidreacties
 • flauwvallen, bewusteloosheid (syncope)
 • verlaagd aantal bloedplaatjes, verhoogd risico op bloedingen of blauwe plekken (trombocytopenie).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

CETIRIZINE 2HCL 1 MG/ML PCH drank

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is cetirizinehydrochloride
 • De andere stoffen in dit middel zijn glycerol, propyleenglycol, sorbitol, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumacetaat, ijsazijn, saccharine natrium, bananensmaakstof, gezuiverd water.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305

747 70 0pava, Komárov Tsjechië

Teva UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN229AG

England

In het register ingeschreven onder

CETIRIZINE 2HCL 1 MG/ML PCH drank

RVG 32486, drank

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2010.

1210.6v.JK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK