Cetirizine diHCl NeoCare 10 mg zuigtabletten

Illustratie van Cetirizine diHCl NeoCare 10 mg zuigtabletten
Stof(fen) Cetirizine
Toelating Nederland
Producent Neocare
Verdovend Nee
ATC-Code R06AE07
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Neocare

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U ben allergisch voor hydroxyzine of voor piperazinederivaten (nauw met andere geneesmiddelen verwante werkzame stoffen).
 • U heeft een ernstige nierziekte (ernstig nierfalen met creatinineklaring lager dan 10 ml/min).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Als u een patiënt bent met nierinsufficiëntie, vraag uw arts dan om raad; indien nodig, dient u een lagere dosis te nemen. De nieuwe dosis zal worden bepaald door uw arts.

Als u een epilepsiepatiënt bent of een patiënt met een risico op krampaanvallen, dient u uw arts om raad te vragen.

Bijsluiter

Tussen alcohol (met een gehalte van 0,5 promille in het bloed overeenkomend met één glas wijn) en cetirizine gebruikt in normale doses werden geen interacties waargenomen die een merkbare impact zouden kunnen hebben. Zoals met alle antihistaminica wordt echter aangeraden de gelijktijdige consumptie van alcohol te vermijden.

Vertel uw arts dat u antihistaminica inneemt, vooraleer huidallergietests uit te voeren.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Cetirizine diHCl NeoCare nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gezien het profiel van cetirizine worden geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen verwacht.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van cetirizine.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zoals met andere geneesmiddelen dient het gebruik van Cetirizine diHCl NeoCare vermeden te worden bij zwangere vrouwen. Het accidentele gebruik van dit geneesmiddel door een zwangere vrouw zou geen schadelijke effecten mogen hebben op de foetus. Niettemin dient de toediening van het geneesmiddel te worden gestaakt.

U mag Cetirizine diHCl NeoCare niet innemen tijdens de borstvoeding omdat cetirizine in de moedermelk overgaat.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Klinische studies hebben geen verminderde waakzaamheid, alertheid en rijvaardigheid aangetoond na inname van Cetirizine diHCl NeoCare in de aanbevolen doses.

Als u van plan bent te rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te ondernemen of machines te bedienen, mag u de aanbevolen dosis niet overschrijden. U dient uw reactie op het geneesmiddel nauwgezet in het oog te houden.

Als u een gevoelige patiënt bent, kan u constateren dat het gelijktijdige gebruik van alcohol of andere middelen die het zenuwstelsel onderdrukken uw waakzaamheid en reactievermogen extra beïnvloedt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe en wanneer dient u Cetirizine diHCl NeoCare in te nemen?

Deze richtlijnen zijn van toepassing tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven over de manier waarop Cetirizine diHCl NeoCare gebruikt moet worden. Gelieve deze instructies te volgen, anders is Cetirizine diHCl NeoCare mogelijk niet helemaal doeltreffend.

De zuigtablet in uw mond opzuigen tot deze uiteengevallen is.

Kan met of zonder water worden ingenomen.

Volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar:

Bijsluiter

10 mg eenmaal daags onder de vorm van 1 tablet.

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

5 mg tweemaal daags onder de vorm van een halve tablet tweemaal daags.

Patiënten met een matig tot ernstig verminderde nierfunctie

Patiënten met een matig verminderde nierfunctie wordt aangeraden eenmaal daags 5 mg in te nemen.

Indien u voelt dat het effect van Cetirizine diHCl NeoCare te zwak of te sterk is, consulteer dan uw arts.

Duur van de behandeling:

De duur van de behandeling hangt af van het type, de duur en het verloop van uw klachten en wordt bepaald door uw arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel van Cetirizine diHCl NeoCare heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker, die zal beslissen welke maatregelen (al dan niet nodig) genomen moeten worden.

Na een overdosis kunnen de verder beschreven bijwerkingen met een grotere intensiteit optreden. Bijwerkingen zoals verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, ziekelijk zijn, verwijden van de pupil, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, bewegingsloosheid, abnormaal snelle hartslag, beven en urineretentie werden gerapporteerd.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten zuigtablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sinds het geneesmiddel op de markt is gekomen, werden de volgende bijwerkingen gemeld: De frequenties worden als volgt gedefinieerd: Zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1.000, <1/100), zelden (≥1/10.000, <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen: zeer zelden: trombocytopenie (lage bloedplaatjesgehaltes)
 • Hartaandoeningen: zelden: tachycardie (te snel kloppend hart)
 • Oogaandoeningen: zeer zelden: accommodatiestoornis, wazig zicht, oculogyratie (ogen die ongecontroleerde ronde bewegingen maken)
 • Maagdarmstelselaandoeningen: vaak: droge mond, misselijkheid, diarree soms: buikpijn

Bijsluiter

 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: vaak: vermoeidheid soms: asthenie (extreme vermoeidheid), onwelzijn zelden: oedeem (zwelling)
 • Immuunsysteemaandoeningen: zelden: allergische reacties, sommige ernstig (zeer zelden)
 • Lever- en galaandoeningen: zelden: abnormale leverfunctie
 • Onderzoeken: zelden: gewichtstoename
 • Zenuwstelselaandoeningen: soms: paresthesie (abnormale gevoelswaarneming van de huid) zelden: krampaanvallen zeer zelden: syncope (flauwvallen), tremor (beven), dysgeusie (gewijzigde smaak), dyskinesie (afwijking of stoornis van vrijwillige bewegingen), dystonie (spierspasmen en abnormale houding) niet bekend: amnesie (gedeeltelijk of totaal geheugenverlies), geheugenstoornis
 • Psychische stoornissen: vaak: slaperigheid soms: opwinding zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinatie, slapeloosheid zeer zelden: tics
 • Nier- en urinewegaandoeningen: zeer zelden: abnormale eliminatie van urine
 • Ademhalingsstoornissen: vaak: faryngitis, rinitis
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: pruritus (jeuk), uitslag zelden: netelroos zeer zelden: oedeem, erythema fixatum

Neem contact op met uw arts, als u één van de bovenstaande bijwerkingen krijgt. Stop met de inname van Cetirizine diHCl NeoCare bij de eerste tekenen van een overgevoeligheidsreactie. Uw arts zal dan de ernst vaststellen en besluiten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bijsluiter

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel ?

 • De werkzame stof in dit middel is cetirizinedihydrochloride. Eén zuigtablet bevat 10 mg cetirizinedihydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn betadex (E459), povidon K25, natriumcyclamaat (E952), cellulosepoeder (E460), mononatriumcitraat (E331), microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat (E470b), appelaroma (bevat maltodextrine en Arabische gom (E414)).

Hoe ziet Cetirizine diHCl NeoCare eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Cetirizine diHCl NeoCare is een geneesmiddel in de vorm van een ronde, witte tot bijna witte zuigtablet met een breukstreep aan beide zijden.

De zuigtablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Aluminium blisterverpakking: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56 en 100 zuigtabletten per verpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Neocare NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel

Fabrikant

Losan Pharma GmbH - Otto Hahnstrasse 13 – Neuenberg 79395 - Duitsland

Labima NV – Van Volxemlaan 238 – 1190 Brussel – België

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

NL Cetirizine diHCl NeoCare 10 mg, zuigtabletten BE Hyperpoll 10 mg zuigtabletten

LU Hyperpoll 10 mg comprimés à sucer

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: RVG 33640

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 2013.

Advertentie

Stof(fen) Cetirizine
Toelating Nederland
Producent Neocare
Verdovend Nee
ATC-Code R06AE07
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.