Advertentie

Auteur: ratiopharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cetirizinedihydrochloride is de werkzame stof van Cetirizine diHCl ratiopharm. Cetirizine diHCl ratiopharm is een anti-allergisch geneesmiddel.

Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine diHCl ratiopharm bestemd voor de verlichting van:

 • neus- en oogklachten die verband houden met seizoensgebonden (hooikoorts) en niet- seizoensgebonden allergische rinitis.
 • chronische netelroos (chronische idiopatische urticaria).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Cetirizine diHCl ratiopharm niet

 • wanneer bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een creatinineklaring onder 10 ml/min)
 • wanneer bekend is dat u overgevoelig bent voor de werkzame stof of voor één van de andere

CETIRIZINE diHCl RATIOPHARM 10 MG filmomhulde tabletten

bestanddelen (hulpstoffen) van Cetirizine diHCl ratiopharm, voor hydroxyzine of voor piperazine derivaten (nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen

 • wanneer bij u sprake is van erfelijke problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.

Wees extra voorzichtig met Cetirizine diHCl ratiopharm

Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen.

Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie hebt of wanneer bij u een risico bestaat voor het optreden van stuipen.

Tussen alcohol (bloedspiegel van 0,5 pro mille, overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik van cetirizine in de normale dosis zijn geen wisselwerkingen waargenomen die een duidelijke invloed zouden kunnen hebben. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt aangeraden het gelijktijdige gebruik van alcohol te vermijden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vanwege het profiel van cetirizine worden geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.

Gebruik van Cetirizine diHCl ratiopharm met voedsel en drank

Voedsel heeft geen merkbare invloed op de opname van cetirizine.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zoals geldt voor andere geneesmiddelen dient het gebruik van Cetirizine diHCl ratiopharm door zwangere vrouwen te worden vermeden. Het toevallige gebruik van dit geneesmiddel door zwangere vrouwen zou geen schadelijke effecten op het ongeboren kind moeten hebben. Desalniettemin dient het gebruik van het geneesmiddel te worden gestaakt.

U dient Cetirizine diHCl ratiopharm niet te gebruiken in de periode dat u borstvoeding geeft, omdat cetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uit onderzoeken is niet gebleken dat het gebruik van Cetirizine diHCl ratiopharm in de aanbevolen dosis de aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid verstoort.

Wanneer u van plan bent te gaan rijden, mogelijk gevaarlijke activiteiten te gaan ondernemen of machines te gaan bedienen, dient u de aanbevolen dosis niet te overschrijden. U wordt geadviseerd goed op te lettem hoe u op het geneesmiddel reageert.

CETIRIZINE diHCl RATIOPHARM 10 MG filmomhulde tabletten

Bij daarvoor gevoelige patiënten kan het gelijktijdige gebruik van alcohol of andere stoffen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken een extra effect hebben op de aandacht en het vermogen om te reageren.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Cetirizine diHCl ratiopharm

Dit middel bevat lactose. Wanneer uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Cetirizine diHCl ratiopharm nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De volgende aanwijzingen zijn van toepassing, tenzij uw arts andere instructies heeft gegeven over hoe Cetirizine diHCl ratiopharm te gebruiken. Volg deze aanwijzingen op, omdat Cetirizine diHCl ratiopharm anders niet effectief kan zijn.

De tabletten dienen met een voldoende hoeveelheid vloeistof te worden doorgeslikt.

Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:

éénmaal daags 10 mg (éénmaal 1 tablet).

Kinderen van 6 tot 12 jaar:

tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags 1/2 tablet).

Patiënten met matig tot ernstige stoornissen van de werking van de nieren:

Patiënten wordt aangeraden om éénmaal daags 5 mg te gebruiken.

Wanneer het effect van Cetirizine diHCl ratiopharm te zwak of te sterk is, raadpleeg uw arts.

Duur van de behandeling:

De duur van de behandeling wordt vastgesteld door uw arts en is afhankelijk van het type, de duur en het verloop van uw klachten.

Wat u moet doen wanneer u meer van Cetirizine diHCl ratiopharm heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u vermoedt dat u een overdosis van Cetirizine diHCl ratiopharm heeft ingenomen, waarschuw dan uw arts. Uw arts zal dan beslissen of maatregelen noodzakelijk zijn.

Na een overdosering kunnen de hieronder beschreven effecten met een toegenomen intensiteit optreden. Van de volgende bijwerkingen werd melding gemaakt: verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, onwel zijn, verwijde pupillen, jeuk, rusteloosheid, verdoofd gevoel, slaperigheid, gevoelloosheid, abnormaal snel hartritme, bevingen en het ophouden van de urine.

CETIRIZINE diHCl RATIOPHARM 10 MG filmomhulde tabletten

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cetirizine diHCl ratiopharm in te nemen

Neem geen dubbele dosis in om een overgeslagen dosis in te halen. Ga verder met uw normale doseringsschema.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Cetirizine diHCl ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Van de volgende bijwerkingen is melding gemaakt in post-marketing onderzoek. De frequenties worden als volgt gedefinieerd: vaak: >1/100, <1/10, soms: >1/1.000, <1/100, zelden: >1/10.000, <1/1.000, zeer zelden: <1/10.000.

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen: zeer zelden: verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • Lichaam als geheel: vaak: vermoeidheid
 • Hartstoornissen: zelden: versnelde hartwerking (tachycardie)
 • Oogaandoeningen: zeer zelden: gezichtsstoornissen, wazig zien, krampachtige oogbewegingen (oculogyretisch effect)
 • Maagdarmstelselaandoeningen: vaak: droge mond, misselijkheid, diarree soms: buikpijn
 • Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: soms: extreme vermoeidheid (asthenie), gevoel van onwelbevinden (malaise) zelden: opeenhoping van vocht (oedeem)
 • Immuunsysteemaandoeningen: zelden: overgevoeligheidsreacties, waarvan sommige ernstig (zeer zelden)
 • Lever- en galaandoeningen: zelden: abnormale leverfunctie

CETIRIZINE diHCl RATIOPHARM 10 MG filmomhulde tabletten

 • Onderzoeken: zelden: gewichtstoename
 • Zenuwstelselaandoeningen: vaak: duizeligheid, hoofdpijn soms: abnormaal gevoel in de huid (paresthesie) zelden: stuipen, bewegingsstoornissen zeer zelden: bewusteloosheid (syncope), bevingen (tremor), smaakstoornis (dysgeusie)
 • Psychiatrische stoornissen: vaak: slaperigheid soms: agitatie zelden: agressie, verwardheid, neerslachtigheid (depressie), waanvoorstellingen (hallucinatie), slapeloosheid zeer zelden: tik
 • Nier- en urinewegaandoeningen: zeer zelden: afwijkende urinelozing (dysurie)
 • Ademhalingsstelselaandoeningen: vaak: keelontsteking (faryngitis), neusontsteking (rinitis)
 • Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: jeuk, huiduitslag zelden: galbulten zeer zelden: vochtophoping (oedeem), huidontsteking (dermatitis medicamentosa)

Raadpleeg uw arts wanneer u last krijgt van één van de hierboven vermelde bijwerkingen. Stop met het gebruik van Cetirizine diHCl ratiopharm bij de eerste tekenen van een overgevoeligheidsreactie. Uw arts zal de ernst vaststellen en besluiten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Gebruik Cetirizine diHCl ratiopharm niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “EXP”. De aanduiding “EXP”betekent: “niet te gebruiken na”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Er zijn voor dit geneesmiddel geen speciale bewaarcondities.

CETIRIZINE diHCl RATIOPHARM 10 MG filmomhulde tabletten

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Cetirizine diHCl ratiopharm

Het werkzame bestanddeel is cetirizinedihydrochloride. Eén tablet bevat 10 mg cetirizinedihydrochloride. De andere bestanddelen zijn

tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b)

coating: titaandioxide (E171), hypromellose en macrogol 400.

Hoe ziet Cetirizine diHCl ratiopharm er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte tot gebroken witte, filmomhulde tabletten met een breukstreep aan één zijde en met het getal 10 gedrukt op de andere zijde.

Verpakkingsgrootte: doordrukstrips met 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 30, 50, 90, 100, 100x1 tabletten. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 27454 – Cetirizine diHCl ratiopharm 10 mg, filmomhulde tabletten.

Registratiehouder en fabrikant

Registratiehouder: ratiopharm Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant:

Merckle GmbH

Postbus 1161

D-89135 Blaubeuren

Duitsland

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen geregistreerd:

België Cetirizine-ratiopharm® 10 mg comprimés
Denemarken Cetirizin-Ratio filmovertrukne tabletter
Finland Cetirizine-ratio 10 mg tabletti kalvopäällysteinen
Luxemburg Cetirizine-ratiopharm 10 mg comprimés

CETIRIZINE diHCl RATIOPHARM 10 MG filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012

0812.1v.AP

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK