Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clindamycine is een antibioticum van het lincomycine-type. Het remt de groei van bepaalde soorten bacteriën (ziekteverwekkers).

Clindamycine 10 mg/ml Teva wordt gebruikt bij de behandeling van matige tot ernstige acne, waarbij andere middelen (namelijk middelen zonder antibiotica) geen of onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

Clindamycine 10 mg/ml Teva is bestemd voor toepassing op de huid. Daarom is een overdosering met Clindamycine 10 mg/ml Teva onwaarschijnlijk.

Als Clindamycine 10 mg/ml Teva via de mond wordt ingenomen, moet u contact opnemen met een arts. Verschijnselen die bij overdosering kunnen optreden zijn maagdarmklachten zoals buikpijn, ontsteking van de slokdarmwand, misselijkheid, braken en diarree. Tevens kunnen verschijnselen van alcoholvergiftiging optreden, met name bij kleine kinderen.

Wanneer u bent vergeten Clindamycine 10 mg/ml Teva te gebruiken kunt u het beste de volgende dosis aanbrengen op het eerstvolgende voorgeschreven tijdstip.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u stopt met het gebruik van Clindamycine 10 mg/ml Teva kunnen de verschijnselen waarvoor u het middel kreeg voorgeschreven weer terugkeren. Raadpleeg eerst uw arts voordat u stopt met Clindamycine 10 mg/ml Teva.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

CLINDAMYCINE 10 mg/ml TEVA oplossing voor cutaan gebruik

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor clindamycine of het ermee verwante lincomycine of voor één van de andere stoffen die in Clindamycine 10 mg/ml Teva zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6
  • als u in het verleden een ontsteking in de darmen (Inflammatory Bowel Disease - IBD) heeft gehad
  • als u in het verleden een ontsteking van de dikke darm als gevolg van antibioticumgebruik heeft gehad.

CLINDAMYCINE 10 mg/ml TEVA oplossing voor cutaan gebruik

Door de aanwezigheid van alcohol in de vloeistof voor cutaan gebruik kan Clindamycine 10 mg/ml Teva een branderig gevoel en irritatie van de ogen, de slijmvliezen en de beschadigde huid veroorzaken.

In geval van toevallig contact met ogen, slijmvliezen of geschramde huid dient u deze overvloedig te spoelen met koel leidingwater.

Clindamycine 10 mg/ml Teva heeft een onaangename smaak en voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van het geneesmiddel rond de mond.

Indien bij gebruik van dit geneesmiddel diarree of darmklachten optreden, dient u de behandeling te onderbreken en uw arts te raadplegen. Het werkzaam bestanddeel clindamycine kan aanleiding geven tot een ontsteking van de dikke darm (pseudomembraneuze colitis).

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

U kunt Clindamycine 10 mg/ml Teva gebruiken samen met andere middelen voor de behandeling van acne (preparaten op basis van benzoylperoxide, tretinoïnezuur). Het heeft de voorkeur deze producten op een ander tijdstip van de dag op de huid aan te brengen.

Als u geneesmiddelen gebruikt die een werking op de spieren hebben (bijv. spierverslappers), moet u dit aan uw arts vertellen.

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Clindamycine 10 mg/ml Teva oplossing voor cutaan gebruik kan op aanraden van uw arts tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Gezien de aard van het product valt geen beïnvloeding van de rijvaardigheid en bekwaamheid om machines te bedienen te verwachten.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Clindamycine 10 mg/ml Teva bevat propyleenglycol, dat huidirritatie kan veroorzaken.

Clindamycine 10 mg/ml Teva bevat ook isopropylalcohol, dat een brandend gevoel en oogirritatie kan veroorzaken. Bij contact met gevoelige gebieden (ogen, pijnlijke huid, slijmvliezen) moet de plek goed worden gereinigd met koud water.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik Clindamycine 10 mg/ml Teva altijd precies zoals uw arts u heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

CLINDAMYCINE 10 mg/ml TEVA oplossing voor cutaan gebruik

Het is de bedoeling Clindamycine 10 mg/ml Teva toe te passen op de huid. Wanneer Clindamycine 10 mg/ml Teva per ongeluk is ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Instructies:

  • Clindamycine 10 mg/ml Teva schudden voor gebruik
  • Het te behandelen gedeelte van de huid wassen en afdrogen.
  • Het product met de druppelaar in een dunne laag op de huid aanbrengen.
  • De dosering wordt door uw arts bepaald. Gewoonlijk volstaat tweemaal per dag aanbrengen.
  • Contact met ogen en mond vermijden; na toevallig contact zorgvuldig spoelen met koel leidingwater.

Na 4 weken behandeling zou er een duidelijke verbetering waarneembaar moeten zijn. Indien er geen of onvoldoende verbetering is opgetreden na deze periode, dient u opnieuw uw arts te raadplegen.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en werkzaamheid van Clindamycine 10 mg/ml Teva bij kinderen tot de leeftijd van 12 jaar is niet vastgesteld, aangezien acne slechts zelden voorkomt in deze leeftijdsgroep.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen komen in de volgende frequenties voor:

Zeer vaak : komt voor bij meer dan 1 van de 10 gebruikers

Vaak : komt voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers

Soms : komt voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebuikers

Zelden : komt voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

Zeer zelden : komt voor bij minder dan op de 10.000 gebruikers

Onbekend : kan op basis van de bekende gegevens niet worden bepaald.

De meest gemelde bijwerking is droge huid.

Infecties en parasitaire aandoeningen

Onbekend: ontsteking van haarzakjes van de huid.

Oogaandoeningen

Onbekend: oogirritatie

Maagdarmstelselaandoeningen

Zelden: ontsteking van de dikke darm die kan optreden na gebruik van antibiotica (pseudomembraneuze colitis)

Onbekend: buikpijn, verstoring van het maagdarmkanaal, diarree misselijkheid en braken.

Als deze verschijnselen optreden, dient u de behandeling te onderbreken en uw arts te raadplegen (zie ook "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?").

Huid- en onderhuidaandoeningen

Onbekend: huidirritatie, roodheid en vette huid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

CLINDAMYCINE 10 mg/ml TEVA oplossing voor cutaan gebruik

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

De oplossing dient niet langer gebruikt te worden dan 28 dagen nadat de verpakking voor het eerst is geopend.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is clindamycine. Elke ml oplossing bevat 12 mg clindamycinefosfaat, overeenkomend met 10 mg clindamycine.
  • De andere stoffen in dit middel zijn isopropylalcohol, propyleenglycol (E1520), gezuiverd water, zoutzuur (voor pH-aanpassing) en natriumhydroxide (voor pH-aanpassing).

Clindamycine 10 mg/ml Teva is verkrijgbaar als een heldere, kleurloze, waterige oplossing in een bruin glazen flesje met polyethyleen druppelaar en een polyethyleen schroefdop.

Verpakkingsgrootten: 30 ml, 60 ml en 100 ml.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 108315

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2012.

CLINDAMYCINE 10 mg/ml TEVA oplossing voor cutaan gebruik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK