Clindamycine CF 300 mg, capsules

ATC-Code
J01FF01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antibiotika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Makrolide, lincosamide und streptogramine
Chemische groep Lincosamide
Stof Clindamycin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clindamycine is een antibioticum, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om bepaalde ziekteverwekkers te bestrijden. Het behoort tot de groep van de lincosamiden. Clindamycine CF 300 mg wordt gebruikt bij ernstige bacteriële infecties van de neus, keel, oren, luchtwegen, huid, skelet, gewrichten, geslachtsorganen en het spijsverteringsstelsel.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor clindamycine of lincomycine, een zeer vergelijkbaar antibioticum.
 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u met behandeling met Clindamycine CF 300 mg begint, moet in de volgende gevallen uw arts of apotheker inlichten:

 • als u diarree heeft of gewoonlijk diarree krijgt wanneer u antibiotica inneemt of als u ooit problemen met uw maag of ingewanden heeft gehad. Als u tijdens of na de behandeling met Clindamycine CF 300 mg last krijgt van ernstige, langdurige of bloederige diarree moet u onmiddellijk een arts waarschuwen, want het kan nodig zijn de behandeling stop te zetten. Het kan een teken zijn van darmontsteking, die door behandeling met antibiotica kan optreden;
 • als u lijdt aan lever- of nierproblemen;
 • als u lijdt aan astma, hooikoorts of eczeem.

Clindamycine komt niet in de hersenen en is daarom niet geschikt voor de behandeling van ernstige infecties in en rond de hersenen, bijvoorbeeld besmettelijke bacteriële meningitis. Uw arts kan u een ander antibioticum voorschrijven indien u een dergelijke infectie heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van dit geneesmiddel beïnvloeden, of dit geneesmiddel kan de effectiviteit van andere geneesmiddelen die tegelijkertijd ingenomen worden verminderen. Dit betreft:

 • erytromycine (een antibioticum);
 • spierverslappers gebruikt bij operaties (neuromusculaire blokkers);
 • orale anticonceptiemiddelen (“de pil”). Als u de pil gebruikt moet u extra anticonceptie middelen gebruiken gedurende het gebruik van Clindamycine CF 300 mg en tenminste zeven dagen daarna.

Gebruikt u naast Clindamycine CF 300 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Clindamycine CF 300 mg capsules moeten heel doorgeslikt worden met water en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Als u borstvoeding geeft terwijl u Clindamycine CF 300 mg gebruikt en uw baby krijgt diarree, met of zonder bloed daarin, of andere tekenen van ziekte vertoont moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. U moet stoppen met borstvoeding wanneer dit gebeurt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het effect van clindamycine op de rijvaardigheid en op het vermogen machines te bedienen is niet onderzocht.

Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden

Clindamycine CF 300 mg bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en oudere patiënten

De gebruikelijke dosering is 150 – 450 mg elke 6 uur (afhankelijk van de ernst van uw infectie). Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen Voor doseringen lager dan 300 mg zijn andere clindamycine producten beschikbaar.

Kinderen

Uw arts zal een lagere dosering voorschrijven.

De capsules moeten heel doorgeslikt worden met water en kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen. Verdeel de doses evenredig over de dag.

Langdurig gebruik van dit middel

Als u Clindamycine CF 300 mg gedurende een lange periode moet innemen, kan uw arts regelmatig bloed- en levertests laten uitvoeren. Sla deze controles door uw arts niet over.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van Clindamycine CF 300 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Als u niet met uw arts kunt spreken ga dan naar de dichtstbijzijnde eerste hulp. Neem de Clindamycine CF 300 mg capsules verpakking mee. Symptomen van overdosering zijn misselijkheid, braken en diarree.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosis vergeten bent, neem deze dan in als u er aan denkt. Als het bijna tijd is om de volgende dosering te nemen, sla dan de vergeten dosering over. Neem uw volgende dosis op de juiste tijd.

Als u stopt met het gebruiken van dit middel

Stop niet met de inname van uw capsules omdat u zich beter voelt: uw infectie kan terugkomen of zelfs erger worden. U mag alleen stoppen als uw arts u dat vertelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Clindamycine CF 300 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw behandelende arts als het volgende optreedt :

 • ernstige, aanhoudende of bloederige diarree (die gepaard kan gaan met maagpijn of koorts). Dit is een bijwerking die soms optreedt na gebruik van antibiotica en kan een teken zijn van een ernstige darmontsteking.
 • tekenen van een ernstige allergische reactie zoals plotselinge kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen, uitslag of jeuk (vooral over het hele lichaam).
 • blaarvorming en afschilferen van grote delen van de huid, koorts, hoesten, zich niet lekker voelen en zwelling van het tandvlees, de tong of de lippen.
 • geel worden van de huid of het wit van de ogen

Van de volgende bijwerkingen is ook bekend dat zij optreden na het gebruik van clindamycine:

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) optredende bijwerkingen:

 • zich ziek voelen, ziek zijn, maagpijn of een zere keel. Als u hier last van hebt neem dan contact op met uw arts.
 • lichte diarree. Als u lichte diarree krijgt zorg er dan voor dat u meer drinkt. Neem geen geneesmiddelen in om de diarree te stoppen tenzij uw arts u dat vertelt.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten) optredende bijwerkingen:

 • huiduitslag, ernstige jeuk of netelroos.
 • spierzwakte.
 • Ernstige, aanhoudende of bloederige diarree (die gepaard kan gaan met maagpijn of koorts).

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten) optredende bijwerkingen:

 • zere keel, zwelling van de keel.
 • ontsteking die maagpijn en diarree veroorzaakt (dikke darmontsteking).
 • ontsteking van de oesofagus (slokdarm).
 • veranderingen in uw bloedsamenstelling (een vaststelling door uw arts is nodig).
 • veranderingen in uw leverfunctietesten (een vaststelling door uw arts is nodig).
 • ernstige jeuk en ontsteking op of rond de geslachtsdelen, ontsteking van meerdere gewrichten (polyartritis).
 • anafylactische reacties (een soort ernstige allergische reactie).
 • geelzucht (gekenmerkt door het geel worden van de huid en het wit van de ogen).

Zweren aan de oesofagus (slokdarm) en veranderingen van de smaakzin zijn ook gemeld.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op het doosje of de blister na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar waarbij de laatste dag van die maand de uiterste houdbaarheidsdatum is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof is clindamycinehydrochloride. Iedere Clindamycine CF 300 mg capsule bevat 300 mg clindamycine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, magnesiumstearaat (E470b) en talk (E553b). De capsulewand is gemaakt van gelatine. De kleurstoffen die gebruikt zijn in de capsulewand zijn patentblauw (E131) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Clindamycine CF 300 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Clindamycine CF 300 mg capaules zijn poederblauw. Ze zijn verkrijgbaar in de verpakkingsgrootten van 4, 8, 16, 20, 24, 30, 32, 40 en 100 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Chanelle Medical

Loughrea

Co. Galway

Ierland

In het register ingeschreven onder:

RVG 108229 Clindamycine CF 300 mg, capsules

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Clindamycine EG 300 mg capsules, hard

Ierland: Clindamycine 300 mg capsules

Luxemburg: Clindamycine EG 300 mg gélules

Nederland: Clindamycine CF 300 mg, capsules

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2011

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.