Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clindamycine is een antibioticum, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om bepaalde ziekteverwekkers te bestrijden. Het behoort tot de groep van de lincosamiden. Clindamycine Mylan wordt gebruikt bij ernstige bacteriële infecties van de neus, keel, oren, luchtwegen, huid, skelet, gewrichten, geslachtsorganen en het spijsverteringsstelsel.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor clindamycine of lincomycine, een zeer vergelijkbaar antibioticum.
 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u met behandeling met Clindamycine Mylan begint, moet in de volgende gevallen uw arts of apotheker inlichten:

 • als u diarree heeft of gewoonlijk diarree krijgt wanneer u antibiotica inneemt of als u ooit problemen met uw maag of ingewanden heeft gehad. Als u tijdens of na de behandeling met Clindamycine Mylan last krijgt van ernstige, langdurige of bloederige diarree moet u onmiddellijk een arts waarschuwen, want het kan nodig zijn de behandeling stop te zetten. Het kan een teken zijn van darmontsteking, die door behandeling met antibiotica kan optreden;
 • als u lijdt aan lever- of nierproblemen;
 • als u lijdt aan astma, hooikoorts of eczeem.

Clindamycine komt niet in de hersenen en is daarom niet geschikt voor de behandeling van ernstige infecties in en rond de hersenen, bijvoorbeeld besmettelijke bacteriële meningitis. Uw arts kan u een ander antibioticum voorschrijven indien u een dergelijke infectie heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van dit geneesmiddel beïnvloeden, of dit geneesmiddel kan de effectiviteit van andere geneesmiddelen die tegelijkertijd ingenomen worden verminderen. Dit betreft:

 • erytromycine (een antibioticum);
 • spierverslappers gebruikt bij operaties (neuromusculaire blokkers);
 • orale anticonceptiemiddelen (“de pil”). Als u de pil gebruikt moet u extra anticonceptie middelen gebruiken gedurende het gebruik van Clindamycine Mylan en tenminste zeven dagen daarna.

Gebruikt u naast Clindamycine Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Clindamycine Mylan capsules moeten heel doorgeslikt worden met water

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Als u borstvoeding geeft terwijl u Clindamycine Mylan gebruikt en uw baby krijgt diarree, met of zonder bloed daarin, of andere tekenen van ziekte vertoont moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. U moet stoppen met borstvoeding wanneer dit gebeurt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het effect van clindamycine op de rijvaardigheid en op het vermogen machines te bedienen is niet onderzocht.

Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden

Clindamycine Mylan bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en oudere patiënten

De gebruikelijke dosering is 150 – 450 mg elke 6 uur (afhankelijk van de ernst van uw infectie). Uw arts zal u vertellen hoeveel capsules u in moet nemen.

Kinderen

Uw arts zal een lagere dosering voorschrijven.

De capsules moeten voor, tijdens of na de maaltijd heel doorgeslikt worden met water. Verdeel de doses evenredig over de dag.

Langdurig gebruik van dit middel

Als u Clindamycine Mylan gedurende een lange periode moet innemen, kan uw arts regelmatig bloed- en levertests laten uitvoeren. Sla deze controles door uw arts niet over.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel van Clindamycine Mylan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Als u niet met uw arts kunt spreken ga dan naar de dichtstbijzijnde eerste hulp. Neem de Clindamycine Mylan capsules verpakking mee. Symptomen van overdosering zijn misselijkheid, braken en diarree.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosis vergeten bent, neem deze dan in als u er aan denkt. Als het bijna tijd is om de volgende dosering te nemen, sla dan de vergeten dosering over. Neem uw volgende dosis op de juiste tijd.

Als u stopt met het gebruiken van dit middel

Stop niet met de inname van uw capsules omdat u zich beter voelt: uw infectie kan terugkomen of zelfs erger worden. U mag alleen stoppen als uw arts u dat vertelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Clindamycine Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Neem onmiddellijk contact op met uw behandelende arts als het volgende optreedt:

 • ernstige, aanhoudende of bloederige diarree (die gepaard kan gaan met maagpijn of koorts). Dit is een bijwerking die soms optreedt na gebruik van antibiotica en kan een teken zijn van een ernstige darmontsteking.
 • tekenen van een ernstige allergische reactie zoals plotselinge kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de oogleden, het gezicht of de lippen, uitslag of jeuk (vooral over het hele lichaam).
 • blaarvorming en afschilferen van grote delen van de huid, koorts, hoesten, zich niet lekker voelen en zwelling van het tandvlees, de tong of de lippen.
 • geel worden van de huid of het wit van de ogen.

Van de volgende bijwerkingen is ook bekend dat zij optreden na het gebruik van clindamycine:

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) optredende bijwerkingen:

 • zich ziek voelen, ziek zijn, maagpijn of een zere keel. Als u hier last van hebt neem dan contact op met uw arts.
 • lichte diarree. Als u lichte diarree krijgt zorg er dan voor dat u meer drinkt. Neem geen geneesmiddelen in om de diarree te stoppen tenzij uw arts u dat vertelt.

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten) optredende bijwerkingen:

• huiduitslag, ernstige jeuk of netelroos.

 • spierzwakte.
 • ernstige, aanhoudende of bloederige diarree (die gepaard kan gaan met maagpijn of koorts).

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten) optredende bijwerkingen:

 • zere keel, zwelling van de keel.
 • ontsteking die maagpijn en diarree veroorzaakt (dikke darmontsteking).
 • ontsteking van de oesofagus (slokdarm).
 • veranderingen in uw bloedsamenstelling (een vaststelling door uw arts is nodig).
 • veranderingen in uw leverfunctietesten (een vaststelling door uw arts is nodig).
 • ernstige jeuk en ontsteking op of rond de geslachtsdelen, ontsteking van meerdere gewrichten (polyartritis).
 • anafylactische reacties (een soort ernstige allergische reactie).
 • geelzucht (gekenmerkt door het geel worden van de huid en het wit van de ogen).

Zweren aan de oesofagus (slokdarm) en veranderingen van de smaakzin zijn ook gemeld.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

U kunt dit geneesmiddel bij kamertemperatuur (15-25°C), bij voorkeur in de goed gesloten originele verpakking bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op het doosje of de blister na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar waarbij de laatste dag van die maand de uiterste houdbaarheidsdatum is.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is clindamycine. De capsules bevatten clindamycinehydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 150 mg of 300 mg watervrij clindamycine per capsule.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel, lactose, talk en magnesiumstearaat. De capsules bestaan uit gelatine, ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Clindamycine Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Clindamycine Mylan capsules zijn verkrijgbaar in 2 sterktes. Clindamycine Mylan 150 mg capsules zijn bruin/roodbruin van kleur en Clindamycine Mylan 300 mg capsules zijn bruin/bruin van kleur.

Clindamycine Mylan capsules zijn verkrijgbaar in patiëntenverpakkingen van 30 of 60 capsules in doordrukstrips.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Mylan B.V. Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 23168=21828 CLINDAMYCINE MYLAN 150 MG, CAPSULES

RVG 23169=21829 CLINDAMYCINE MYLAN 300 MG, CAPSULES

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in: november 2011

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK