CosmoFer 50 mg/ml oplossing voor infusie en injectie

ATC-Code
B03AC
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Pharmacosmos
Verdovend Nee
Psychotrope Nee

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmacosmos

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

CosmoFer bevat een combinatie van ijzer en dextraan (een suikermolecuul met een lange keten).Het type ijzer in CosmoFer is hetzelfde als wat van nature in het lichaam voorkomt en dat “ferritine” wordt genoemd. Dit betekent dat CosmoFer in hoge doseringen als injectie aan u kan worden toegediend.

CosmoFer wordt gebruikt voor het behandelen van ijzertekort (soms ijzerdeficiëntie genoemd) als:

 • aan u geen ijzertabletten via de mond kunnen worden gegeven, bijvoorbeeld omdat u het slecht verdraagt
 • u ijzertabletten geslikt heeft, maar dat niet heeft geholpen
 • uw arts besluit dat u erg snel ijzer nodig heeft om uw ijzervoorraden aan te vullen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

CosmoFer is alleen bestemd voor volwassenen. Het moet niet bij kinderen worden gebruikt.

CosmoFer mag niet aan u worden toegediend als:

 • u een vorm van bloedarmoede heeft, die niet wordt veroorzaakt door te weinig ijzer (deficiëntie), bij voorbeeld “ hemolytische” anemie
 • u teveel ijzer in uw lichaam heeft (overload) of als u een probleem heeft in de manier waarop uw lichaam ijzer verwerkt
 • dit medicijn bij u geïnjecteerd wordt in een ader (intraveneuze injectie) en van u bekend is dat u last heeft van astma,eczeem of een andere allergie. Uw arts of de verpleegkundige kan in zo’n geval de injectie in een spier toedienen.
 • van u bekend is dat u voor een ander medicijn allergisch bent
  CosmoFer 50 mg/ml
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER oplossing voor infusie en injectie
 • u problemen met uw lever heeft zoals “levercirrose” (verschrompeling van de lever) of “hepatitis” (een ernstige ontsteking van de lever)
 • u een bacteriële of virale infectie heeft, omdat CosmoFer de infectie kan verergeren
 • u lijdt aan “reumatoïde” artritis (gewrichtsontsteking) met op dit moment symptomen (een actieve ontsteking)
 • u nierproblemen heeft, zoals acuut nierfalen.

Gebruik CosmoFer niet als één van bovenstaande punten op u van toepassing is. Bent u er niet zeker van, overleg dan met uw arts, de verpleegkundige of de apotheker voor u CosmoFer gebruikt.

Wees extra voorzichtig met CosmoFer

Het gebruik van CosmoFer houdt het risico in van acute en mogelijk dodelijke allergische reacties ( zie sectie 4) . Overleg met uw arts, de verpleegkundige of de apotheker voordat u CosmoFer gebruikt als:

 • u lijdt aan een ziekte van het immuunsysteem,zoals “systemische lupus erythematosus”, een ernstige huidafwijking of “reumatoïde” artritis. Dit omdat u dan wellicht meer kans heeft op een allergische reactie op CosmoFer
 • u lijdt aan astma of problemen met allergieën of ontstekingen heeft.

Bent u er niet zeker van of het bovenstaande op u van toepassing is, overleg dan met uw arts, de verpleegkundige of de apotheker voor u CosmoFer gebruikt.

Het gebruik van andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker alstublieft als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor niet-recept geneesmiddelen en kruidenmiddelen. Dit is omdat CosmoFer invloed kan hebben op de werkzaamheid van sommige medicijnen. Ook kunnen andere medicijnen de werking van Cosmofer beïnvloeden.

Als u één van de volgende medicijnen gebruikt is het in het bijzonder van belang dat u dit aan uw arts, de verpleegkundige of de apotheker vertelt:

 • vitamines en mineralen
 • ijzer houdende medicijnen die u moet slikken. U moet wachten met het innemen van ijzerpreparaten via de mond tot tenminste 5 dagen nadat u met CosmoFer bent gestopt.

Bent u er niet zeker van of het bovenstaande op u van toepassing is, overleg dan met uw arts, de verpleegkundige of de apotheker voor u CosmoFer gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken. CosmoFer mag niet worden gebruikt in de eerste drie maanden van de zwangerschap.

In de laatste zes maanden van uw zwangerschap zal de arts een afweging maken tussen het mogelijke risico van het gebruik van CosmoFer en het te verwachten positief effect ervan. De arts zal dan, als het toedienen duidelijk nodig is, besluiten of u met CosmoFer behandeld wordt.

Het is niet bekend of de actieve bestanddelen van CosmoFer in de moedermelk worden uitgescheiden. Daarom moet u in de periode dat u borstvoeding geeft alleen CosmoFer gebruiken als uw arts tot de conclusie is gekomen dat het toepassen ervan duidelijk noodzakelijk is.

Autorijden en het gebruik van machines

  CosmoFer 50 mg/ml
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER oplossing voor infusie en injectie

Vraag uw arts of u mag autorijden of machines besturen nadat u CosmoFer toegediend heeft gekregen.

Bloedtesten tijdens het gebruik van Cosmofer

CosmoFer kan invloed hebben op het resultaat van sommige bilirubine- en calciumbepalingen in het bloed. Vertel uw arts als u bloedtests ondergaat tijdens het gebruik van CosmoFer.

Hoe gebruikt u dit middel?

CosmoFer wordt door een getraind en bevoegd persoon onder toezicht van een arts aan u toegediend.

Hoe CosmoFer aan u wordt toegediend

CosmoFer wordt door middel van injectie of infusie via de ader aan u toegediend, of bij u geïnjecteerd in een spier.

Als u nog nooit CosmoFer heeft gehad

 • U krijgt eerst een kleine hoeveelheid van de medicijn toegediend (de testdosis). Dit is om te controleren of u er niet allergisch voor bent.
 • De arts controleert u tijdens en onmiddellijk na het toedienen van CosmoFer nauwkeurig.
 • Als er na 60 minuten geen reactie is opgetreden, krijgt u de rest van de dosis toegediend.

Als u CosmoFer eerder heeft gehad

 • De dosering hangt af van het ijzergehalte van uw bloed (hemoglobine) en uw gewicht.
 • De arts zal de dosis voor u berekenen.
 • In het algemeen wordt het twee- tot driemaal per week aan u toegediend.

Als er aan u meer CosmoFer is toegediend dan zou moeten

Cosmofer wordt aan u toegediend door getrainde en bevoegde personen. Het is onwaarschijnlijk dat u teveel zult krijgen. Ze controleren de dosis zodat ijzerstapeling in uw lichaam niet zal optreden. Vertel uw arts of de verpleegkundige onmiddellijk als u denkt dat er teveel aan u is toegediend.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook CosmoFer bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen bijwerkingen ondervindt. De volgende bijwerkingen kunnen optreden met dit geneesmiddel:

Allergische reacties (komen bij minder dan 1 op de 100 personen voor)

Vertel uw arts of de verpleegkundige onmiddellijk als u een allergische reactie heeft op CosmoFer, zodat ze de toediening kunnen stoppen als dat nodig is. De tekenen hiervan kunnen zijn:

 • kortademigheid
 • netelroos, blozen, snel rood worden van de huid, jeuk
 • misselijkheid en rillen

Ernstiger allergische bijwerkingen kunnen in de eerste minuten na het begin van de toediening van CosmoFer optreden (deze komen bij minder dan 1 op de 10.000 mensen voor). De tekenen hiervan kunnen zijn:

 • plotseling moeilijker gaan ademen (respiratoire problemen)
  CosmoFer 50 mg/ml
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER oplossing voor infusie en injectie
 • ernstige problemen met het hart en de bloedsomloop ( cardiovasculaire collaps)
 • er zijn gevallen met dodelijke afloop gemeld.

Er zijn ook vertraagde allergische reacties gemeld, die een paar uur tot vier dagen na het toedienen van CosmoFer kunnen optreden. De tekenen hiervan kunnen zijn:

 • pijn in uw gewrichten of spieren
 • soms temperatuursverhoging (koorts)

Neem alstublieft contact op met uw arts als u één van deze verschijnselen vertoont.

Overige bijwerkingen die kunnen voorkomen Soms (bij minder dan 1 van de 100 personen):

 • pijn in of rondom de maag (abdominale pijn), misselijkheid (overgeven)
 • wazig zien
 • een erg warm gevoel
 • kramp
 • gevoelloosheid.

Zelden (bij minder dan 1 van de 1000 personen):

 • verlies van het bewustzijn
 • veranderde geestelijke toestand
 • aanvallen (stuipen)
 • duizeligheid, rusteloosheid, extreme vermoeidheid
 • lage bloeddruk
 • angio-oedeem, een soort ernstige allergische reactie met mogelijk verschijnselen van zwelling
 • onregelmatige hartslag, snelle polsslag, pijn op de borst
 • diarree, zweten en trillingen

Zeer zelden (bij minder dan 1 van de 10.000 personen):

 • minder rode bloedlichaampjes dan normaal ( dit komt naar voren bij sommige bloedtesten)
 • hoofdpijn
 • een ongewoon gevoel aan het oppervlak van uw lichaam
 • verhoogde bloeddruk
 • tijdelijke doofheid
 • hartkloppingen
 • als u zwanger bent kan de hartslag van uw baby omlaag gaan.

Er zijn nog andere bijwerkingen gemeld. Mensen met “reumatoïde artritis” kunnen meer last krijgen van gewrichtspijn

Mogelijke bijwerkingen na een injectie in uw bloedvat

Als CosmoFer bij u in een ader is toegediend, kunnen er reacties rondom de ader optreden zoals irritatie en zwelling (ontsteking). Er zijn ook meldingen van ontsteking van de ader zelf.

Mogelijke bijwerkingen na een injectie in uw spier

Als CosmoFer bij u in een spier is ingespoten kunnen er reacties optreden als verkleuring van de huid, bloedingen, steenpuisten, weefselbeschadigingen (necrose en atrofie) en pijn.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of er bij u een bijwerking optreedt, die niet in deze bijsluiter is vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

  CosmoFer 50 mg/ml
INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER oplossing voor infusie en injectie

Dit medicijn vereist geen speciale bewaarcondities. Niet bevriezen.

Voor gebruik de ampullen visueel controleren op neerslagen en beschadigingen. Uitsluitend ampullen gebruiken waarvan de inhoud homogeen is en die geen neerslag bevatten.

Uw behandelaar zorgt ervoor dat het product op de juiste wijze wordt opgeslagen en dat het afval op de juiste wijze wordt vernietigd.

Gebruik CosmoFer niet na de vervaldatum vermeld op het doosje en de ampul. De afkorting “Exp.” wordt gebruikt om de vervaldatum aan te geven. De vervaldatum komt overeen met de laatste dag van de aangegeven maand.

Hou CosmoFer buiten het bereik en uit zicht van kinderen

Anvullende Informatie

Wat CosmoFer bevat

- De actieve stof in CosmoFer is een IJzer(III)hydroxidedextraancomplex. Een ampul van 2 ml bevat 100 mg ijzer(III) en een 5 ml ampul 250 mg ijzer(III)

-de overige ingrediënten zijn Water voor injectie, Natriumhydroxide (om de juiste pH in te stellen) en Zoutzuur (om de juiste pH in te stellen).

Hoe CosmoFer er uit ziet en de inhoud van een verpakking

CosmoFer is afgevuld in doorzichtige glazen ampullen. De verpakkingsgrootte is als volgt: een verpakking van 5x 2 ml, een verpakking van 10x 2ml en een verpakking van 10x 5ml, een verpakking van 2x 10 ml en een verpakking van 5x 10 ml

In het register ingeschreven onder: RVG 25702

Voor inlichtingen Nederland: Cablon Medical B.V., Leusden

Registratiehouder

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

DK-4300 Holbaek

Denemarken

Fabrikant

Pharmacosmos A/S

Roervangsvej 30

DK-4300 Holbaek

Denemarken

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.