Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte 300 mg, capsules met gereguleerde afgifte

ATC-Code
C08DB01
Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte 300 mg, capsules met gereguleerde afgifte

Sanofi

Stof(fen)
Diltiazem
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Selectieve calciumantagonisten met directe cardiale effecten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sanofi

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte behoort tot de groep van de calciumantagonisten. Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte is een geneesmiddel dat de hartslag verlaagt. Het heeft een vaatverwijdende werking. Hierdoor wordt de doorbloeding van het hart verbeterd en wordt de pijn op de borst als gevolg van een tekort aan zuurstof in de hartspier voorkomen. Tevens wordt de doorbloeding in de bloedvaten verbeterd en neemt de verhoogde bloeddruk af. Het effect houdt 24 uur aan, waardoor volstaan kan worden met één capsule per dag.

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte wordt gebruikt bij pijn op de borst (stabiele angina pectoris). Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte wordt gebruikt bij licht tot matig verhoogde bloeddruk.

Pijn op de borst (stabiele angina pectoris)

Pijn op de borst wordt ervaren als een beklemmend, drukkend gevoel op de borst. De pijn kan uitstralen naar één van beide armen, hals, kaak of rug. Pijn op de borst kan samengaan met hartkramp, benauwdheid of een beangstigend gevoel. Het kan vooral voorkomen op momenten dat u zich inspant of opwindt. Als u weer rustig bent, verdwijnen de klachten vrij snel. Een 'aanval' van pijn op de borst duurt meestal een paar minuten, maar soms ook langer.

Van verhoogde bloeddruk is vaak weinig te merken. Het resultaat van een behandeling tegen te hoge bloeddruk kan alleen door meting door uw arts worden verkregen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte capsules PIL 300513

Module 1.3.1 Productinformatie voor de patiënt Pagina 2 van 7

stoffen kunt u vinden onder rubriek 6

 • als u hartritmestoornissen (sick-sinussyndroom) heeft (behalve als u een pacemaker in één van uw hartkamers heeft)
 • als u een bepaald soort hartblok (tweede of derdegraads atrioventriculair blok) heeft (behalve als u een pacemaker in één van uw hartkamers heeft)
 • als u last heeft van het falen van de linker hartkamer (linkerventrikelfalen) met stuwing in de longen
 • als u een trage hartslag (bradycardie; minder dan 40 slagen per minuut) heeft
 • als u gelijktijdig dantroleen direct in uw aderen toegediend krijgt (zie rubriek 2 “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
 • als u een verdoving moet ondergaan (bijvoorbeeld bij een operatie); u dient de behandelend arts te vertellen dat u Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte gebruikt
 • als u een verminderde werking van de linker hartkamer, trage polsslag of een eerstegraads hartblok heeft; nauwkeurige observatie is noodzakelijk
 • bij ouderen en bij patiënten met een verminderde werking van de nier of de lever; de hoeveelheid diltiazemhydrochloride in het plasma kan verhoogd zijn
 • bij het begin van de behandeling moet u (met name uw hartslag) extra gecontroleerd worden
 • als u tijdens het gebruik van Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte last heeft van stemmingswisselingen, inclusief depressie; zodra dit optreedt dient u uw arts hierover te informeren
 • als u last heeft van een trage stoelgang of darmproblemen heeft; u dient uw arts hiervan op de hoogte te brengen; Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte kan uw stoelgang vertragen.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gebruik Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte niet en informeer uw arts of apotheker:

 als u dantroleen (een spierverslappend middel) direct in uw aderen toegediend krijgt (zie rubriek 2

“Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

Informeer uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte kan ervoor zorgen dat deze geneesmiddelen te sterk werken:

 • lithium (middel tegen depressies of sterke stemmingswisselingen (manisch-depressieve stoornis))
 • nitraatderivaten, alfa-antagonisten, amiodaron, digoxine, bètablokkers, anti-aritmica (middelen tegen hartritmestoornissen, hartklachten, hoge bloeddruk en/of pijn op de borst)
 • theofylline (middel tegen astma, chronische bronchitis en longemfyseem)
 • carbamazepine (middel tegen epilepsie, stemmingswisselingen, aangezichtspijn, overmatige urineproductie en afkicksymptomen bij alcoholverslaving)
 • ciclosporine (middel dat het afweersysteem onderdrukt na een transplantatie)
 • benzodiazepinen (middelen tegen slaapstoornissen), zoals midazolam en triazolam
 • corticosteroïden (middel tegen ontstekingen en allergische reacties), zoals methylprednisolon
 • statinen (middelen tegen te hoog cholesterolgehalte).

Informeer uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Ze kunnen ervoor zorgen dat Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte minder goed werkt:

 rifampicine (middel tegen tuberculose)

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte capsules PIL 300513

Module 1.3.1 Productinformatie voor de patiënt Pagina 3 van 7

 CYP3A4-activatoren (bepaalde middelen die de werking van de lever verhogen).

Informeer uw arts of apotheker als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Ze kunnen ervoor zorgen dat Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte te sterk werkt:

 • H2-antagonisten (middelen tegen maagzweren), zoals cimetidine en ranitidine
 • sterke CYP3A4-remmers (bepaalde middelen die de werking van de lever remmen).

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Het gebruik van Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte wordt niet aangeraden tijdens de zwangerschap en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, als geen doeltreffende anticonceptiemaatregelen worden getroffen.

Het werkzaam bestanddeel van Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte komt in lage hoeveelheden in de moedermelk terecht. Als u wordt behandeld met Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte, mag u geen borstvoeding geven. Als uw arts toch Diltiazemhydrochloride retard voorschrijft, dient u een andere methode te kiezen om uw kind te voeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Op basis van de gerapporteerde bijwerkingen, zoals duizeligheid (vaak) en malaise (vaak), kunnen de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen worden beïnvloed. Er zijn echter geen studies uitgevoerd.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanvangsdosering is 1 capsule met 200 mg per dag. Bij onvoldoende resultaat kan uw arts 1 capsule met 300 mg per dag voorschrijven.

Ouderen en patiënten met een verminderde werking van de nier of de lever

De dosering is 1 capsule met 200 mg per dag.

Gebruik bij kinderen

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen is niet aangetoond. Het gebruik van Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte in kinderen wordt niet aangeraden.

De capsule kan naar keuze op de dag worden ingenomen, maar steeds op ongeveer hetzelfde tijdstip, bij voorkeur vóór of tijdens een maaltijd.

De capsule dient niet fijngemaakt of gekauwd te worden, maar in zijn geheel met vloeistof doorslikken.

Meestal wordt Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte gedurende een langere tijd voorgeschreven. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op.

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte capsules PIL 300513

Module 1.3.1 Productinformatie voor de patiënt Pagina 4 van 7

Een veel te grote hoeveelheid Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte veroorzaakt een ernstig verlaagde bloeddruk gepaard gaande met een mogelijke flauwte en een vertraagde hartslag met of zonder ritmestoornissen.

Als u te veel van Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Het kan voorkomen dat u vergeet de capsule in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten capsule alsnog in te nemen. U kunt de volgende dag de voorgeschreven dosering innemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Neem altijd contact op met uw arts als u voortijdig wilt stoppen met het gebruik van dit middel; de klachten van vóór de behandeling kunnen namelijk weer terugkeren of verergeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak ( 1/10), vaak ( 1/100, < 1/10), soms ( 1/1.000, < 1/100), zelden ( 1/10.000, < 1/1.000) en zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Niet bekend:

 bloedafwijking met als verschijnselen blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Niet bekend:

 • verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie).

Psychische stoornissen

Soms:

 • zenuwachtigheid (nervositeit)
 • slapeloosheid (insomnia). Niet bekend:
 • stemmingswisselingen, inclusief (ernstige) neerslachtigheid (depressie).

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak:

 • duizeligheid
 • hoofdpijn.

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte capsules PIL 300513

Module 1.3.1 Productinformatie voor de patiënt Pagina 5 van 7

Niet bekend:

 • trillingen, stijfheid, verminderde beweeglijkheid, vergrote speekselproductie en rusteloosheid (extrapiramidale symptomen).

Hartaandoeningen

Vaak:

 • bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (1ste, 2de of 3de graads hartblok of bundeltakblok)
 • hartkloppingen (palpitaties).

Soms:

 • vertraagde hartslag (bradycardie).

Niet bekend:

 • bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (sino-atriaal hartblok)
 • onvoldoende pompkracht van het hart, waarbij de druk in het hart en de bloedvaten toeneemt (congestief hartfalen).

Bloedvataandoeningen

Vaak:

 • blozen (plotselinge roodheid van gezicht en hals, flush). Soms:
 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding die zich soms uit

in duizeligheid (orthostatische hypotensie).

Niet bekend:

 • ontsteking van een bloedvat (vasculitis).

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak:

 • gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • maagpijn
 • misselijkheid
 • verstopping.

Soms:

 • braken
 • diarree. Zelden:
 • droge mond. Niet bekend:
 • toename van het tandvleesweefsel (hyperplasie van de gingiva).

Lever- en galaandoeningen

Soms:

 • verhoging van leverenzymen. Niet bekend:
 • leverontsteking (hepatitis).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak:

 • roodheid van de huid (erytheem).

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte capsules PIL 300513

Module 1.3.1 Productinformatie voor de patiënt Pagina 6 van 7

Zelden:

 • huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten).

Niet bekend:

 • overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit)
 • huiduitslag (rash)
 • zweten
 • huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme) (inclusief ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en inclusief ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse))
 • huidontstekingen die gepaard gaan met het ontstaan van grote schilfers (exfoliatieve dermatitis)
 • ernstige, plotselinge allergische reactie met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse)
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
 • plotselinge huiduitslag met puisten over (vrijwel) het gehele lichaam (acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustuleuze dermatitis)
 • schilferige huiduitslag met of zonder koorts.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Niet bekend:

 • groei van de borsten bij mannen (gynaecomastie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zeer vaak:

 • vochtophoping in bijvoorbeeld de enkels, benen of armen (perifeer oedeem). Vaak:
 • gevoel van onwelzijn (malaise).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25ºC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na de afkorting “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en ze komen niet in het milieu.

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte capsules PIL 300513

Module 1.3.1 Productinformatie voor de patiënt Pagina 7 van 7

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is diltiazemhydrochloride. Elke capsule met gereguleerde afgifte bevat 200 mg of 300 mg diltiazemhydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), natriumcarboxymethylcellulose (E466), acrylcopolymeren, ethylcellulose, diacetylmonoglyceriden, magnesiumstearaat (E470b) en gelatine (E441). De capsules bevatten als kleurstof titaandioxide (E171) en ijzeroxiden (E172).

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte capsules zijn wit / roze van kleur. Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte is verkrijgbaar in een verpakking met 30 capsules in doordrukstrips (200 mg of 300 mg).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten  
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen  
sanofi-aventis Netherlands B.V.  
Kampenringweg 45 D-E  
2803 PE Gouda  
Tel: 0182 55 77 55  
Fabrikanten  
Sanofi Winthrop Industrie  
30-36 avenue Gustave Eiffel  
37100 Tours  
Frankrijk  
Sanofi Winthrop Industrie  
6, Boulevard de l´Europe  
21800 Quetigny  
Frankrijk  
Ingeschreven in het register onder:  
Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte 200 mg, capsules met gereguleerde afgifte RVG 22825
Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte 300 mg, capsules met gereguleerde afgifte RVG 22826.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2013

Diltiazem HCl gecontroleerde afgifte capsules PIL 300513

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.