Diltiazem HCl retard 300 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte

ATC-Code
C08DB01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Teva
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Kardiovaskuläres system
Therapeutische groep Calciumkanalblocker
Farmacologische groep Selektive calciumkanalblocker mit vorwiegender herzwirkung
Chemische groep Benzothiazepin-derivate
Stof Diltiazem

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Diltiazem HCl retard Teva bevat de werkzame stof diltiazem. Deze hoort tot de groep geneesmiddelen genaamd “calciumkanaalblokkers”.

Diltiazem HCl retard Teva wordt gebruikt bij:

 • milde tot matige verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • angina (pijn op de borst).

Het werkt door de bloedvaten wijder te maken. Hierdoor wordt de bloeddruk lager. Het is voor het hart zo makkelijker om het bloed rond te pompen in het lichaam. Hierdoor voorkomt het een tekort aan zuurstof in de hartspier en vermindert het pijn op de borst.

Als u meer capsules heeft ingenomen, raadpleeg uw arts of ga meteen naar de eerste hulp afdeling van het ziekenhuis. Neem de verpakking van dit middel met u mee. Zo weet de arts welk middel u heeft ingenomen. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: duizeligheid of zwakte, wazig zicht, pijn op de borst, kortademigheid, flauwvallen, een abnormale snelle of langzame hartslag, coma, slissende spraak en verwardheid.

DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA capsules met gereguleerde afgifte

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in als u er aan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem dan de vergeten dosis niet in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Blijf Diltiazem HCl retard Teva gebruiken totdat uw arts vertelt dat u mag stoppen. Stop niet zelf met de behandeling Diltiazem HCl retard Teva omdat u zich beter voelt. Als u stopt, kan de aandoening erger worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA capsules met gereguleerde afgifte

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een trage hartslag (minder dan 50 slagen per minuut).
 • U heeft hartfalen en problemen met de bloedstroom naar de longen.
 • U gebruikt het middel dantroleen (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)
 • U lijdt aan tweedegraads of derdegraads hartblok of ‘sick sinus syndroom’ (dit zijn problemen met elektrische geleiding in het hart) wat een trage of onregelmatige hartslag kan veroorzaken, behalve als u een goed functionerende pacemaker heeft.

Gebruik dit middel niet als bovenstaande op u van toepassing is. Bij twijfel, raadpleeg altijd uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Raadpleeg uw arts of apotheker voor de inname van dit middel:

 • als u hartproblemen heeft zoals verminderde functie van de linker hartkamer, een trage hartslag (bradycardie) heeft of eerstegraads hartblok (een probleem met de elektrische geleiding van het hart wat kan leiden tot hartritmestoornissen) heeft
 • als u onder narcose gaat (bijvoorbeeld bij een operatie). Vertel uw arts dat u diltiazem gebruikt.
 • als u gevoelig bent voor stemmingswisselingen, inclusief depressie. Als deze symptomen voorkomen tijdens de behandeling, raadpleeg dan uw arts.
 • als u problemen heeft met uw maag
 • als u een oudere patiënt bent
 • als u nieraandoeningen heeft
 • als u leveraandoeningen heeft.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Diltiazem HCl retard Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddel zonder recept, zoals kruidenpreparaten. Diltiazem HCl retard Teva kan de werking van deze middelen beïnvloeden. Andere middelen kunnen ook de werking van Diltiazem HCl retard Teva beïnvloeden.

Gebruik dit middel niet als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • dantroleen (als infuus) gebruikt bij ernstige spierspasmen of ernstige koorts (genaamd maligne hyperthermie)
 • nifedipine
 • ergotderivaten (ergotamine, dihydroergotamine)
 • cisapride
 • sertindol
 • pimozide.

DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA capsules met gereguleerde afgifte

Het gebruik van Diltiazem HCl retard Teva gelijktijdig met onderstaande middelen is niet aanbevolen:

 • ivabradine gebruikt voor pijn op de borst
 • nifedipine gebruikt voor pijn op de borst, hoge bloeddruk en onregelmatige hartslag.

Diltiazem HCl retard Teva kan het effect van de onderstaande middelen vergroten:

 • geneemiddelen voor hoge bloeddruk zoals doxazosine, tamsulosine, atenolol, propranolol of acebutalol
 • geneesmiddelen gebruikt voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron, digoxine en dronedaron
 • geneesmiddelen gebruikt bij angina zoals glyceryltrinitraat of isosorbidetrinitraat
 • geneesmiddelen gebruikt bij hoge cholesterolwaarden zoals simvastatine, fluvastatine en atorvastatine
 • geneesmiddelen gebruikt bij slapeloosheid en angst, zoals triazolam en midazolam
 • carbamazepine, gebruikt bij epilepsie
 • theofylline, gebruikt bij problemen met de ademhaling
 • lithium, gebruikt bij sommige psychische stoornissen
 • methylprednisolon, gebruikt bij ontstekingen en allergische reacties
 • immunosuppresiva (ciclosporine, tacrolimus, sirolimus), gebruikt om het afstoten van organen na transplantatie tegen te gaan.

Diltiazem HCl retard Teva kan de volgende middelen minder doen laten werken:

 • rifampicine, gebruikt bij tuberculose.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Diltiazem HCl retard Teva vergroten:

 • geneesmiddelen tegen maagzweren, zoals cimetidine en ranitidine.

Als bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Diltiazem HCl retard Teva gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Neem Diltiazem HCl retard Teva niet in als u zwanger bent, zwanger wilt worden of denkt dat u zwanger bent. Diltiazem HCl retard Teva kan problemen bij uw baby veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u denkt dat u zwanger bent.

Kleine hoeveelheden Diltiazem HCl retard Teva wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom is borstvoeding tijdens het gebruik van dit middel niet aanbevolen. Als u borstvoeding geeft, of borstvoeding wilt geven raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gaat gebruiken.

Diltiazem HCl retard Teva kan de bevruchting verminderen en foetale abnormaliteiten veroorzaken.

DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA capsules met gereguleerde afgifte

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerking, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Raadpleeg uw arts als u denkt dat de werking van dit middel te zwak of te sterk is. Verander de dosis niet zelf.

Gebruik van dit middel:

 • Neem dit middel oraal in.
 • Breek, kauw of maal dit middel niet fijn.
 • Slik de capsule heel door met wat water.
 • Neem de capsule in voor of tijdens de maaltijd.

Hoeveel moet u innemen

Volwassenen

 • De gebruikelijke dosis is één capsule Diltiazem HCl retard 200 mg Teva per dag. Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen naar:
 • Één capsule Diltiazem HCl retard 300 mg Teva per dag.
 • Twee capsules Diltiazem HCl retard 200 mg Teva per dag.
 • Één capsule Diltiazem HCl retard 300 mg Teva en één capsule Diltiazem HCl retard 200 mg Teva per dag.

Patiënten ouder dan 65 jaar of volwassenen met lever- of nieraandoeningen

 • Uw arts zal u regelmatig controleren voornamelijk wanneer u begint met de behandeling.
 • De gebruikelijke startdosis is één capsule Diltiazem HCl retard 200 mg per dag.

Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen naar:

 • Één capsule Diltiazem HCl retard 300 mg Teva per dag.

Gebruik bij kinderen:

Diltiazem HCl retard Teva moet niet gebruikt worden bij kinderen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop het gebruik van Diltiazem HCl retard Teva en raadpleeg onmiddellijk een arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • Als u een allergische reactie heeft. De symptomen zijn een rode of opgezwollen uitslag, moeite met slikken of ademen, zwelling van de lippen, gezicht, oogleden, keel of tong.
 • Als u blaren krijgt of vervelling van de huid rondom de lippen, ogen, mond, neus of geslachtsorganen, koortsachtige symptomen of koorts. Dit kan een aandoening zijn genaamd: Stevens-Johnsonsyndroom.
 • Als u een ernstige uitslag met blaren krijgt welke in lagen van de huid kunnen loskomen, waardoor er grote plekken van stukkende huid ontstaat. U kan zich onwel voelen, koorts hebben, rillen of spierpijn hebben. Dit kan een aandoening zijn genaamd toxische epidermale necrolyse.
 • Als u huiduitslag of huidproblemen heeft waarbij een roze of rode ring ontstaat met in het midden een wit centrum welke jeukerig, schilferig of gevuld kan zijn met vocht. De uitslag komt vaak voor op

de handpalmen en voetzolen. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige aandoening genaamd erythema multiforme.

Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen.

Stop het gebruik van Diltiazem HCl retard Teva en raadpleeg een arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuid als u last krijgt van de bovenstaande bijwerkingen.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als de volgende bijwerkingen bij u voorkomen. U kunt urgente medische hulp nodig hebben:

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten

 • Trage of onregelmatige hartslag

DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA capsules met gereguleerde afgifte

 • Zeer snelle, onregelmatige of krachrige hartslag (palpitaties)

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

 • Huiduitslag veroorzaakt door nauwe of verstopte bloedvaten (genaamd ‘vasculitis’)
 • Kortademigheid, vermoeidheid gepaard met gezwollen enkels of benen. Dit kunnen symptomen zijn van hartfalen.
 • Ongewoonlijke bewegingen van de tong, spierspasmen in het gezicht, rollende ogen of trillen.
 • Hoge temperatuur, vermoeidheid, verlies van eetlust, pijn in de maag, misselijkheid. Dit kunnen symptomen zijn van een leverontsteking (hepatitis).
 • Sneller en ernstiger verbranden van zonlicht dan iemand die geen Dilitazen HCl retard Teva gebruikt. U moet zich beschermen tegen de zon tijdens het gebruik van dit middel.
 • Vergroting van de borsten bij mannen.

Vertel het uw arts onmiddellijk als bovengenoemde bijwerkingen voorkomen.

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als de volgende bijwerkingen bij u voorkomen

Zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 patiënten

 • Zwelling van de onderste ledematen.

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten

 • Spijsverteringsproblemen, pijn in de maag, verstopping (obstipatie) of diarree.

Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten

 • Duizeligheid, licht in het hoofd voelen of flauwvallen wanneer u te snel gaat staan of rechtop gaat zitten (lage bloeddruk).

Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

 • Droge mond
 • Jeukende, opgezwollen uitslag (genaamd urticaria).

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

 • Zwelling van het tandvlees.

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als de bovengenoemde bijwerkingen bij u voorkomen.

Raadpleeg uw arts of apotheker als de volgende bijwerkingen erger worden of langer dan een paar dagen duren

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten

 • Hoofdpijn
 • Blozen
 • Misselijkheid of braken
 • Algemeen gevoel van onwel zijn

DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA capsules met gereguleerde afgifte

 • Zich zwak of moe voelen
 • Duizeligheid
 • Rode huid hebben

Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten

 • Moeite hebben met slapen

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

 • Stemmingswisselingen waaronder depressie
 • Bloedingen of blauwe plekken onder de huid

Raadpleeg uw arts of apotheker als de bovengenoemde bijwerkingen erger worden of langer dan een paar dagen duren.

Bloedtesten

Dilitazem HCl retard Teva kan het resultaat van een bloedtest waarbij de hoeveelheid leverenzymen is getest veranderen. Dit kan betekenen dat uw lever niet goed werkt.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorpsronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • Elke capsule Diltiazem HCl retard 200 mg Teva bevat 200 mg werkzame stof diltiazemhydrochloride. Andere stoffen in dit middel zijn povidon, talk, ethylcellulose, stearinezuur, gelatine en titaandioxide (E171).

DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA capsules met gereguleerde afgifte

 • Elke capsule Diltiazem HCl retard 300 mg Teva bevat 300 mg werkzame stof diltiazemhydrochloride. Andere stoffen in dit middel zijn povidon, talk, ethylcellulose, stearinezuur, gelatine, titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104) en indigotine carmine (E132).
 • Diltiazem HCl retard 200 mg Teva capsules met gereguleerde afgifte zijn ondoorzichtige capsules met een witte body en cap welke witte tot gebroken witte pellets met gereguleerde afgifte bevatten.
 • Diltiazem HCl retard 300 mg Teva capsules met gereguleerde afgifte zijn ondoorzichtige capsules met een witte body en groene cap welke witte tot gebroken witte pellets met gereguleerde afgifte bevatten.

Diltiazem HCl retard Teva is verpakt in transparante blisterverpakkingen à 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 en 100 capsules met gereguleerde afgifte en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) capsules met gereguleerde afgifte.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharma BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA capsules met gereguleerde afgifte

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

TEVA Santé

Rue Bellocier

89100 Sens

Frankrijk

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 109446, 200 mg

RVG 109448, 300 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel
Verenigd Koninkrijk Lofamil XL 200 mg Prolonged-release Capsules
  Lofamil XL 300 mg Prolonged-release Capsules
België Diltiazem Teva 200mg capsules met verlengde afgifte, hard
  Diltiazem Teva 300mg capsules met verlengde afgifte, hard
Frankrijk Diltiazem Teva Santé LP 200mg, gélules à libération prolongée
  Diltiazem Teva Santé LP 300mg, gélules à libération prolongée
Nederland Diltiazem HCl retard 200 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte
  Diltiazem HCl retard 300 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012.

1012.2v.JK

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.