Diltiazem HCl Sandoz retard 200 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

ATC-Code
C08DB01
Medikamio Hero Image

Sandoz

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Selectieve calciumantagonisten met directe cardiale effecten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Diltiazem HCl Sandoz retard bevat de werkzame stof diltiazem. Deze hoort tot de groep geneesmiddelen genaamd “calciumkanaalblokkers”.

Dit middel wordt gebruikt bij:

 • verhoogde bloeddruk
 • angina (pijn op de borst).

Het werkt door de bloedvaten wijder te maken. Dit helpt bij het verlagen van uw bloeddruk. Zo is het voor het hart makkelijker om het bloed rond te pompen in het lichaam. Hierdoor vermindert de pijn op de borst veroorzaakt door angina.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Verschijnselen van een allergische reactie zijn huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van uw lippen, gezicht, keel of tong.
 • U heeft een zeer trage hartslag - minder dan 40 slagen per minuut.
 • U heeft hartfalen en problemen met de bloedstroom naar de longen. Bij deze aandoening heeft u mogelijk last ademnood en gezwollen enkels.
 • U heeft andere ernstige problemen aan uw hart, waaronder een onregelmatige hartslag (tenzij u een goed werkende pacemaker heeft).
 • U krijgt het middel dantroleen toegediend via een infuus. Dit middel wordt gebruikt tegen ernstige spierspasmen of ernstige koorts (zogenaamde ‘maligne hyperthermie’) (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Gebruik dit middel niet als bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u andere problemen heeft met uw hart dan angina of die beschreven staan in “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”
 • als u onder narcose gaat (bijvoorbeeld bij een operatie)
 • als u gevoelig bent voor stemmingswisselingen, waaronder depressie
 • als u problemen heeft met uw darmen
 • als u leveraandoeningen heeft
 • als u nieraandoeningen heeft
 • als u ouder bent.

Wanneer één van bovenstaande zaken op u van toepassing is (of u twijfelt hierover), neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Diltiazem HCl Sandoz retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Diltiazem HCl Sandoz retard kan de werking van deze middelen beïnvloeden. Andere middelen kunnen ook de werking van Diltiazem HCl Sandoz retard beïnvloeden.

Gebruik dit middel in het bijzonder niet als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt en raadpleeg uw arts of apotheker

 • dantroleen (als infuus), gebruikt bij ernstige spierspasmen of ernstige koorts (zogenaamde ‘maligne hyperthermie’)
 • nifedipine
 • ergot-derivaten (ergotamine, dihydroergotamine)
 • cisapride
 • sertindol
 • pimozide.

Het gebruik van Diltiazem HCl Sandoz retard gelijktijdig met onderstaand middel wordt niet aanbevolen

 • ivabradine.

Wees extra voorzichtig met het gelijktijdige gebruik van Diltiazem HCl Sandoz retard met de volgende geneesmiddelen

 • geneesmiddelen die een bepaalde hartaandoening met de naam ‘torsades de pointes’ kunnen veroorzaken, zoals fenothiazines, bepridil, bepaalde antibiotica die u via de mond inneemt (macroliden, zoals erytromycine), terfenadine, klasse I en III anti-aritmica en methadon.

Diltiazem HCl Sandoz retard kan het effect van de onderstaande middelen vergroten

 • geneesmiddelen voor hoge bloeddruk zoals doxazosine, tamsulosine, atenolol, propranolol of acebutolol
 • geneesmiddelen gebruikt voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron, digoxine en dronedaron
 • geneesmiddelen gebruikt bij angina zoals glyceryltrinitraat of isosorbidetrinitraat
 • geneesmiddelen gebruikt bij hoge cholesterolwaarden zoals simvastatine, fluvastatine en atorvastatine
 • geneesmiddelen gebruikt bij slapeloosheid en angst, zoals triazolam en midazolam
 • tricyclische antidepressiva, gebruikt bij depressie
 • geneesmiddelen die worden gebruikt bij epilepsie zoals carbamazepine, fenobarbital en fenytoïne
 • theofylline, gebruikt bij problemen met de ademhaling
 • lithium, gebruikt bij sommige psychische stoornissen
 • methylprednisolon, gebruikt bij ontstekingen en allergische reacties
 • plasmiddelen (diuretica), gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk
 • narcosemiddelen (anaesthetica), gebruikt tijdens operaties
 • colchicine, gebruikt voor de behandeling van jicht
 • immunosuppressiva (ciclosporine, tacrolimus, sirolimus, everolimus), gebruikt om het afstoten van organen na transplantatie tegen te gaan.

Diltiazem HCl Sandoz retard kan het volgende middel minder doen werken

 • rifampicine, gebruikt bij tuberculose.

De volgende geneesmiddelen kunnen het effect van Diltiazem HCl Sandoz retard vergroten

 • geneesmiddelen tegen maagzweren, zoals cimetidine en ranitidine.

Wanneer u één van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt (of u weet het niet zeker), neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • Diltiazem HCl Sandoz retard wordt niet aanbevolen als u zwanger bent, omdat het problemen bij uw baby kan veroorzaken.
 • Diltiazem HCl Sandoz retard wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. Daarom wordt het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van dit middel niet aanbevolen.
 • Diltiazem HCl Sandoz retard kan de vruchtbaarheid verminderen en afwijkingen aan het ongeboren kind (foetus) veroorzaken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerking, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Neem ook contact op met uw arts als u denkt dat de werking van dit middel te zwak of te sterk is. Verander de dosis niet zelf.

Gebruik van dit middel:

 • Neem dit middel in via de mond (oraal).
 • Breek, kauw of maal uw capsules niet fijn.
 • Slik de capsules heel door met wat water.
 • Neem de capsule voor of tijdens de maaltijd in.

Hoeveel moet u innemen?

Volwassenen

 • De aanbevolen dosering is één capsule Diltiazem HCl Sandoz retard 200 mg per dag.

Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen naar:

 • Eén capsule Diltiazem HCl Sandoz retard 300 mg per dag
 • Twee capsules Diltiazem HCl Sandoz retard 200 mg per dag
 • Eén capsule Diltiazem HCl Sandoz retard 300 mg en één capsule Diltiazem HCl Sandoz retard 200 mg per dag.

Patiënten ouder dan 65 jaar of volwassenen met lever- of nieraandoeningen

 • Uw arts zal u regelmatig controleren, vooral aan het begin van de behandeling.
 • De aanbevolen startdosering is één capsule Diltiazem HCl Sandoz retard 200 mg per dag.

Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen naar:

 • Eén capsule Diltiazem HCl Sandoz retard 300 mg per dag.

Gebruik bij kinderen

Diltiazem HCl Sandoz retard mag niet gebruikt worden door kinderen.

Bescherming tegen de zon

U dient uzelf te beschermen tegen de zon tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Testen

Uw arts kan regelmatig testen doen terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Dit kan een controle op uw hart zijn. Het kan ook bloedonderzoek zijn om de werking van uw lever en nieren te controleren.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u meer capsules heeft ingenomen dan u zou mogen, raadpleeg dan direct uw arts of ga meteen naar de eerstehulpafdeling van het ziekenhuis. Neem de verpakking van dit middel mee. Zo weet de arts welk middel u heeft ingenomen. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: duizeligheid of zwakte, wazig zicht, pijn op de borst, kortademigheid, flauwvallen, een abnormaal snelle of langzame hartslag, coma, slissende spraak en verwardheid.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan alsnog in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem dan de vergeten dosis niet in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Blijf Diltiazem HCl Sandoz retard gebruiken totdat uw arts u heeft verteld dat u mag stoppen. Stop niet zelf met de behandeling Diltiazem HCl Sandoz retard omdat u zich beter voelt. Als u stopt, kan de aandoening erger worden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop het gebruik van Diltiazem HCl Sandoz retard en raadpleeg onmiddellijk een arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis:

 • wanneer u een allergische reactie krijgt. De symptomen zijn een rode of opgezwollen uitslag, moeite met slikken of ademen, zwelling van lippen, gezicht, oogleden, keel of tong
 • wanneer u last krijgt van blaren of vervelling van de huid rondom de lippen, ogen, mond, neus of geslachtsorganen, koortsachtige symptomen of koorts. Dit kan een aandoening zijn met de naam ‘Stevens-Johnsonsyndroom’
 • wanneer u een ernstige uitslag met blaren krijgt die in lagen van de huid kunnen loskomen, waardoor er grote plekken beschadigde huid ontstaan. U kunt zich onwel voelen, koorts hebben, rillen of spierpijn hebben. Dit kan een aandoening zijn met de naam ‘toxische epidermale necrolyse’
 • wanneer u huiduitslag of huidproblemen heeft waarbij een roze of rode ring ontstaat met in het midden een wit centrum dat jeukerig, schilferig of gevuld kan zijn met vocht. De uitslag komt vaak voor op de handpalmen en voetzolen. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige aandoening met de naam ‘erythema multiforme’.

Raadpleeg uw arts onmiddellijk als de volgende bijwerkingen bij u voorkomen. Mogelijk heeft u direct medische hulp nodig:

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • trage of onregelmatige hartslag
 • zeer snelle, onregelmatige of krachtige hartslag (palpitaties).

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • huiduitslag veroorzaakt door vernauwde of verstopte bloedvaten (genaamd ‘vasculitis’)
 • kortademigheid, vermoeidheid die gepaard gaat met gezwollen enkels of benen. Dit kunnen symptomen zijn van hartfalen
 • ongewone bewegingen van de tong, spierspasmen in het gezicht, rollende ogen of trillen
 • hoge temperatuur, vermoeidheid, verlies van eetlust, pijn in de maag, misselijkheid. Dit kunnen symptomen zijn van een leverontsteking (hepatitis)
 • sneller en ernstiger verbranden door zonlicht dan iemand die geen Diltiazem HCl Sandoz retard gebruikt. U moet zich beschermen tegen de zon tijdens het gebruik van dit middel
 • vergroting van de borsten bij mannen.

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als de volgende bijwerkingen bij u voorkomen:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • zwelling van de benen, enkels en voeten.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • spijsverteringsproblemen, pijn in de maag, verstopping (obstipatie) of diarree.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • duizeligheid, licht gevoel in het hoofd of flauwvallen wanneer u te snel gaat staan of rechtop gaat zitten (lage bloeddruk).

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • droge mond
 • jeukende, opgezwollen uitslag (genaamd ‘urticaria’).

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • zwelling van het tandvlees.

Neem contact op met uw arts of apotheker als de volgende bijwerkingen erger worden of langer dan een paar dagen duren:

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • hoofdpijn
 • blozen (het warm krijgen)
 • misselijkheid of braken
 • algemeen gevoel van onwel zijn
 • zich zwak of moe voelen
 • duizeligheid
 • rode huid.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • moeite hebben met slapen
 • zenuwachtigheid.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • stemmingswisselingen, waaronder depressie
 • bloedingen of blauwe plekken onder de huid
 • toename van het tandvleesweefsel (hyperplasie van de gingiva)
 • bloedafwijking met als verschijnselen blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Bloedonderzoeken

Diltiazem HCl Sandoz retard kan de hoeveelheid leverenzymen in uw bloed veranderen, wat door middel van een bloedonderzoek wordt aangetoond. Dit kan betekenen dat uw lever niet goed werkt.

Andere waarnemingen

Resten van de tablet met verlengde afgifte kunnen in uw ontlasting aanwezig zijn. Dit is normaal en geen reden om u zorgen te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Elke capsule Diltiazem HCl Sandoz retard 200 mg, capsules met verlengde afgifte, hard bevat 200 mg van de werkzame stof diltiazemhydrochloride. De andere stoffen in dit middel zijn povidon, talk, ethylcellulose, stearinezuur, gelatine en titaandioxide (E171).
 • Elke capsule Diltiazem HCl Sandoz retard 300 mg, capsules met verlengde afgifte, hard bevat 300 mg van de werkzame stof diltiazemhydrochloride. De andere stoffen in dit middel zijn povidon, talk, ethylcellulose, stearinezuur, gelatine, titaandioxide (E171), chinoline geel (E104) en indigo karmijn (E132).

Hoe ziet Diltiazem HCl Sandoz retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Diltiazem HCl Sandoz retard 200 mg capsules met verlengde afgifte, hard zijn ondoorzichtige capsules met een witte body en cap.
 • Diltiazem HCl Sandoz retard 300 mg capsules met verlengde afgifte, hard zijn ondoorzichtige capsules met een witte body en groene cap.

De capsules worden verpakt in blisterverpakkingen met 7, 14, 28, 28x1, 30, 36, 50, 50x1, 56, 84, 90, 98 of 100x1 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

Diltiazem SandozDiltiazem Sandoz 200 mg capsules met verlengde afgifte, hard Diltiazem Sandoz 300 mg capsules met verlengde afgifte, hard Diltiazem Biostabilex LP 200 mg, gélule à libération prolongée Diltiazem Biostabilex LP 300 mg, gélule à libération prolongée DILTIAZEM SANDOZ BVDiltiazem Sandoz 200 mg gélules à libération prolongée Diltiazem Sandoz 300 mg gélules à libération prolongéeDiltiazem HCl Sandoz retard 200 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

9220 Lendava

Slovenië

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Farmea

Rue Bouché Thomas, 10

ZAC D’Orgemont 49007

Angers Cedex

Frankrijk

Sandoz B.V.

Veluwezoom 22

1327 AH Almere

Nederland

Lamp San Prospero S.p.A.

Via Della Pace 25/A

41030 San Prospero, Modena

Italië

S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Roemenië

In het register ingeschreven onder:

Diltiazem HCl Sandoz retard 200 mg, capsules met verlengde afgifte, hard is in het register ingeschreven onder RVG 112636.

Diltiazem HCl Sandoz retard 300 mg, capsules met verlengde afgifte, hard is in het register ingeschreven onder RVG 112637.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Portugal België

Frankrijk

Italië

Luxemburg

Nederland

Diltiazem HCl Sandoz retard 300 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.