Advertentie

Auteur: Amdipharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Eryderm is een oplossing die een antibioticum bevat, dat wil zeggen een geneesmiddel voor de behandeling van infecties.

Eryderm wordt gebruikt bij milde tot matige vormen van acné met ontstekingen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • Als U allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor antibiotica die lijken op erytromycine (macroliden genoemd).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Eryderm is bestemd voor plaatselijke toepassing op de huid.

  • Contact met ogen, neus- en mondslijmvlies dient te worden voorkomen. Eryderm kan prikken in uw ogen en u zult een onaangename smaak opmerken wanneer het in uw mond komt. Wanneer u per ongeluk Eryderm in de ogen of in de mond krijgt, spoel dan onmiddellijk en grondig met water. Raadpleeg uw arts wanneer u blijvend ongemak ondervindt.
  • Vermijd overmatige blootstelling aan zon- of UV-straling wanneer u dit geneesmiddel gebruikt. Eryderm is enkel voor lokaal gebruik:
  • de oplossing niet drinken.
  • niet inhaleren
  • Houd uit de buurt van open vuur (bevat alcohol).
  • Als u een ander dermatologisch middel voor acne gebruikt, lees dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”

CDS 10/2005, 03/2006

SPC 11/2011

PIL 11/2011

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Eryderm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gelijktijdige toepassing van andere anti-acné behandeling op de huid moet voorzichtig gebeuren omdat irritatie verhoogd kan worden, in het bijzonder bij het gebruik van middelen die het afschilferen van de huid bevorderen.

Zwangerschap, borstvoeding, en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Eryderm kan tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding gebruikt worden op advies van uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Eryderm bevat alcohol, aceton en polyethyleenglycol

Kan huidirritatie kan veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Eryderm wordt 's morgens en 's avonds met de applicator aangebracht. De huid moet eerst schoon en droog gemaakt worden.

Indien er na 4 weken behandeling geen of onvoldoende verbetering optreedt, moet u contact opnemen met uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

U kunt Eryderm alsnog aanbrengen als u een dosis vergeten heeft.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u stopt met het gebruik van Eryderm, kunnen de klachten waarvoor u het geneesmiddel kreeg voorgeschreven opnieuw optreden. Stop daarom niet zonder eerst met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Eryderm bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen: roodheid, afschilfering, overgevoeligheid, jeuk en droge huid.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 mensen)

Droge huid (aan het begin van de behandeling)

Lokale irritatie

Overgevoeligheid

Jeuk

Branderig of prikkend gevoel

Huiduitslag

Roodheid

Schilfering

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen)

Algehele allergische reacties

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25ºC. Flacon goed sluiten na gebruik.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: erytromycine. Eén ml Eryderm bevat 20 mg erytromycine. De andere stoffen in dit middel zijn: alcohol, aceton en polyethyleenglycol 400.

Hoe ziet Eryderm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Eryderm is een lotion die verkrijgbaar is in een kunststoffen flacon van 60 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Amdipharm Limited, Temple Chambers, 3 Burlington Road, Dublin 4, Ierland Tel.: +44 (0) 1268 535 200

Fabrikant:

Abbott Laboratories Ltd., Engeland

In het register ingeschreven onder: RVG 10399.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK