Erythrocine-ES 500mg, tabletten

ATC-Code
J01FA01
Erythrocine-ES 500mg, tabletten

Eureco-Pharma

Stof(fen)
Erytromycine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Macroliden, lincosamiden en streptograminen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Eureco-Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Erythrocine-ES tabletten bevatten erytromycine een antibioticum (geneesmiddel voor de behandeling

van infecties veroorzaakt door bacteriën). In dit g eval werkzaam bij infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor erytromycine.

Erythrocine-ES kan worden toegepast:

Voor de behandeling van infecties veroorzaakt door erytromycine-gevoelige organismen. Zoals

 • Ontstekingen van het strottenhoofd
 • Ontstekingen van de neusholtes
 • Lichte tot matig ernstige longontsteking die niet in het ziekenhuis is opgelopen
 • Infecties van de huid en bindweefsels: cellulitis, wondroos, steenpuisten en negenogen
 • Om reumatische koorts te voorkomen
 • Ontsteking van de urinebuis die niet veroorzaakt wordt door gonokokken

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. - als u overgevoelig bent voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) als erytromycine;

- als u gelijktijdig vaatvernauwende middelen gebruikt (met name ergotamine en dihydroergotamine),

- als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die overgevoeligheidsreacties voorkomen (antihistaminica; astemizol of terfenadine), middelen tegen braken (cisapride) of middelen die psychische stoornissen tegen gaan (pimozide),

- als u lijdt aan ernstige leverfunctiestoornissen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u een verminderde leverfunctie heeft, kan uw arts besluiten de dosering aan te passen. Een enkele maal is na het gebruik van erytromycine een verstoorde leverfunctie gemeld, waaronder leverontsteking (hepatitis) met of zonder geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen);
 • wanneer u lijdt aan spierzwakte (myasthenia gravis) kunnen de symptomen van zwakte verergeren;
 • bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor erytr omycine kunnen ook ongevoelig zijn voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) en voor antibiotica uit de groep van lincomycines. Omgekeerd kan ongevoeligheid voor één van de andere antibiotica leiden tot ongevoeligheid voor erytromycine;
 • wanneer u overgevoelig bent voor één macrolide (de groep antibiotica waar erytromycine toe behoort) bestaat de kans dat u voor alle macroliden overgevoelig bent (zie ” Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”);
 • omdat erytromycine het ongeboren kind mogelijk niet in voldoende mate bereikt, dienen kinderen die geboren zijn uit moeders die tijdens de zwangerschap tegen vroege syfilis behandeld zijn met Erythrocine, met een passende penicillinekuur behandeld te worden.
 • zoals voor bijna alle antibacteriële middelen, zi jn na het gebruik van antibiotica uit de groep van erytromycine gevallen van milde tot levensbedreigende dikke darm ontsteking (pseudomembraneuze colitis) gemeld.

Neem contact op met uw arts in de volgende gevallen:

- als u last krijgt van diarree en buikpijn, dit kunnen verschijnselen van een dikkedarmontsteking

(pseudo-membraneuze colitis) zijn.

 • wanneer u langdurig of herhaald erytromycine gebruikt kan dit resulteren in een overgroei van bacteriën en schimmels welke niet gevoelig zijn voor Erythrocine -ES, uw arts kan besluiten de therapie te staken.
 • bij gelijktijdig gebruik met cholesterol remmende middelen (statines, bijv. simvastatine of lovastatine) in ernstig zieke patiënten kan afbraak van spierweefsel gepa ard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van urine (rhabdomyolysis) optreden met of zonder een verminderde nierfunctie.
 • in jonggeborenen kan overgeven of irritatie met voeden optreden door een verdikking van de maaguitgangsspier (infantiele hypertrofe pylorusstenose), welke vaak chirurgisch behandeld moet worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Erythrocine-ES nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u Erythrocine-ES gebruikt met de volgende middelen:

Acenocoumarol, alfentanil, alprazolam, astemizol, bromocriptine, carbamazepine, cilostazol, ciclosporine, digoxine, dihydroergotamine, disopyramide, ergotamine, hexobarbital, methylprednisolon, midazolam, omeprazol, fenytoïne, kinidine, lovastatine, midazolam, rifabutine, sildenafil , lovastatine en simvastatine, tacrolimus, terfenadine, theophylline, triazolam, valproaat, vinblastine, zopiclon en middelen tegen schimmels zoals fluconazol, ketoconazol en itraconazol.

Erythrocine-ES kan de hoeveelheid van deze stoffen in uw bloed verhogen en daarmee de kans op bijwerkingen vergroten.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Erythrocine-ES verminderen:

Rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, St Janskruid, theophylline.

Erythrocine-ES kan de werking van de volgende geneesmiddelen verminderen:

Hormonale anticonceptiemiddelen (‘de Pil’), antibiotica als penicilline, cefalosporine, clindamycine, lincomycine en chlooramfenicol, streptomycine, tetracycline-antibiotica en colistine.

Andere wisselwerkingen bestaan tussen Erythrocine-ES en:

 • Proteaseremmers (middelen tegen HIV) verhogen de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.
 • Warfarine (middel om de bloedstolling tegen te gaan)
 • Benzodiazepines (middelen tegen neerslachtigheid) als triazolam en alprazolam. De werking van deze middelen wordt versterkt
 • Cisapride, pimozide en claritromycine. Er kunnen hartritmestoornissen optreden.
 • Colchicine (middel tegen jicht). Colchicine kan bijwerkingen geven.
 • Verapamil (middel bij verhoogde bloeddruk)
 • Cimetidine (middel tegen maagzweer) verhoogt de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem de tabletten bij voorkeur tijdens of direct na de maaltijd in.

Zwangerschap,borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Erythrocine kan tijdens de zwangerschap gebruikt worden zoals door uw arts is voorgeschreven.

Erytromycine gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Het kan gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Erythrocine -ES kan duizeligheid, verwardheid, waanbeelden en toevallen veroorzaken waardoor uw reactievermogen vermindert. Als dit bij u optreedt, moet u niet aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor inname via de mond.

De dosering is afhankelijk van de ernst van uw aandoening.

Neem de tabletten bij voorkeur tijdens of direct na de maaltijd in.

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar

Bij lichte tot gematigde infecties 2 g per dag in verdeelde doses. Bij ernstige infecties tot 4 g in verdeelde doses.

Kinderen

Voor kinderen jonger dan 8 jaar, voor peuters en zuigelingen is erytromycine in de vorm van een suspensie verkrijgbaar.

12-15 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1.5 g (3x500 mg) 8-12 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1 g (2x500 mg)

4-8 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 750 mg (3x250 mg) Deze dosering kan niet met deze tabletten uitgevoerd worden.

1-4 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 500 mg (2x250 mg) Deze dosering kan niet met deze tabletten uitgevoerd worden.

Bij ernstige infecties kan de dosis verdubbeld worden.

Ouderen

Neem dit geneesmiddel in zoals door uw arts is voorgeschreven.

Patiënten met lever- en/of nierfunctiestoornis

Neem dit geneesmiddel in zoals door uw arts is voorgeschreven. Uw arts zal u regelmatig willen controleren.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Gebruik van teveel Erythrocine -ES kan leiden tot maagdarmklachten. Als u teveel Erythrocine –ES heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Drink water of limonade en probeer te braken en/of neem actieve kool (Norit) in en een laxeermiddel.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u heeft vergeten Erythrocine-ES in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval slaat u de vergeten dosis over en gaat u verder met het voorgeschreven doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Maak altijd de voorgeschreven kuur af. Wanneer niet alle bacteriën gedood zijn kunnen de verschijnsele n weer terugkeren. Heeft u problemen die het stoppen van de behandeling noodzakelijk zouden kunnen maken, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Erythrocine-ES bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het is niet bekend hoe groot de kans is dat de onderstaande bijwerkingen bij u optreden.

Aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel: - vermeerdering van bepaalde bloedcellen.

Immuunsysteemaandoeningen:

- allergische reactie met huiduitslag en lichte bultjes tot overgevoeligheidsreactie.

Psychische stoornissen:

- waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)

Zenuwstelselaandoeningen:

- voorbijgaande verschijnselen als verwardheid, stuipen, toevallen, draaiduizeligheid.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: - doofheid, oorsuizen, gehoorverlies.

Hartaandoeningen:

- veranderingen in het ECG, hartkloppingen, hartritmestoornissen.

Maagdarmstelselaandoeningen:

 • pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, diarree, ontsteking van de alvleesklier, gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug, misselijkheid en braken (pancreatitis), verminderde eetlust, verharding van de maagsluitspier bij pasgeborenen. Dikkedarmontsteking (pseudomembraneuze colitis), komt zelden voor.

Lever- en galaandoeningen:

- ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht, leverfunctiestoornis, leververgroting, leverfalen.

Huid- en onderhuidaandoeningen:

 • huiduitslag, jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), roodheid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsonsyndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse), roodheid van de huid (erythema multiforme).

Nier- en urinewegaandoeningen:

 • ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), verminderde nierfunctie.

Algemene aandoeningen:

- pijn op de borst, koorst, malaise.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is: erytromycine-ethylsuccinaat. Een tablet bevat erytromycineethylsuccinaat overeenkomend met 500 mg erytromycine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Maiszetmeel, calciumwaterstoffosfaat dihydraat(E341), natriumcarboxymethylzetmeel, polyvidon (PVP) (E1201), magnesiumstearaat (E470B), hydroxypropylmethylcellulose (E464), polyethyleenglycol 400, polyethyleenglycol 8000, titaandioxide (E171), sorbinezuur (E200), chinolinegeel aluminiumlak.

Hoe ziet ERYTHROCINE-ES eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Erythrocine-ES 500 mg tabletten zijn filmomhulde tabletten.

Erythrocine-ES 500 mg tabletten, doos à 24 tabletten in doordrukstrips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Eureco-Pharma B.V., Boelewerf 2, 2987 VD Ridderkerk

Fabrikant

Aesica Queenborough limited, Queenborough Kent, ME11 5EL, Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:

Erythrocine-ES, tabletten 500 mg.

RVG 113107//09314 L.v.H.: Duitsland

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.