Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Erythromycine Sandoz bevat erytromycine een antibioticum (geneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën). In dit geval werkzaam bij infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor erytromycine.

Erythromycine Sandoz kan worden toegepast:

Voor de behandeling van infecties veroorzaakt door erytromycine-gevoelige organismen.

De infecties kunnen bestaan uit:

 • Ontstekingen van het strottenhoofd
 • Ontstekingen van de neusholtes
 • Lichte tot matig ernstige longontsteking die niet in het ziekenhuis is opgelopen
 • Infecties van de huid en bindweefsels: cellulitis, wondroos, steenpuisten en negenogen
 • Om reumatische koorts te voorkomen
 • Ontsteking van de urinebuis die niet veroorzaakt wordt door gonokokken

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u overgevoelig bent voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) als erytromycine
 • als u gelijktijdig vaatvernauwende middelen gebruikt (met name ergotamine en dihydroergotamine)
 • als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die overgevoeligheidsreacties voorkomen (antihistaminica; astemizol of terfenadine), middelen tegen braken (cisapride) of middelen die psychische stoornissen tegen gaan (pimozide)
 • als u lijdt aan ernstige leverfunctiestoornissen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

 • Als u een verminderde leverfunctie heeft, kan uw arts besluiten de dosering aan te passen. Een enkele maal is na het gebruik van erytromycine een verstoorde leverfunctie gemeld, waaronder leverontsteking (hepatitis) met of zonder geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
 • Als u lijdt aan spierzwakte (myasthenia gravis) kunnen de symptomen van zwakte verergeren
 • Bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor erytromycine kunnen ook ongevoelig zijn voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) en voor antibiotica uit de groep van lincomycines. Omgekeerd kan ongevoeligheid voor één van de andere antibiotica leiden tot ongevoeligheid voor erytromycine
 • Als u overgevoelig bent voor één macrolide (de groep antibiotica waar erytromycine toe behoort) bestaat de kans dat u voor alle macroliden overgevoelig bent (zie ook rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”)
 • Omdat erytromycine het ongeboren kind mogelijk niet in voldoende mate bereikt, dienen kinderen die geboren zijn uit moeders die tijdens de zwangerschap tegen vroege syfilis behandeld zijn met Erytromycine Sandoz, met een passende penicillinekuur behandeld te worden.
 • Zoals voor bijna alle antibacteriële middelen, zijn na het gebruik van antibiotica uit de groep van erytromycine gevallen van milde tot levensbedreigende dikkedarmontsteking (pseudo-membraneuze colitis) gemeld.

Neem contact op met uw arts in de volgende gevallen:

 • Als u last krijgt van diarree en buikpijn, dit kunnen verschijnselen van een dikkedarmontsteking (pseudo-membraneuze colitis) zijn.
 • Als u langdurig of herhaald erytromycine gebruikt kan dit resulteren in een overgroei van bacteriën en schimmels welke niet gevoelig zijn voor Erytromycine Sandoz, uw arts kan besluiten de therapie te staken.
 • Bij gelijktijdig gebruik met cholesterolremmende middelen (statines, bijv. simvastatine of lovastatine) in ernstig zieke patiënten kan afbraak van spierweefsel

gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van urine (rhabdomyolysis) optreden met of zonder een verminderde nierfunctie.

 • Bij jonggeborenen kan overgeven of irritatie met voeden optreden door een verdikking van de maaguitgangsspier (infantiele hypertrofe pylorusstenose), dat vaak chirurgisch behandeld moet worden.

Neemt u naast Erytromycine Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u Erytromycine Sandoz gebruikt met de volgende middelen: Acenocoumarol, alfentanil, alprazolam, astemizol, bromocriptine, carbamazepine, cilostazol, ciclosporine, digoxine, dihydroergotamine, disopyramide, ergotamine, hexobarbital, methylprednisolon, midazolam, omeprazol, fenytoïne, kinidine, lovastatine rifabutine, sildenafil, simvastatine, tacrolimus, terfenadine, theophylline, triazolam, valproaat, vinblastine, zopiclon en middelen tegen schimmels zoals fluconazol, ketoconazol en itraconazol.

Erytromycine Sandoz kan de hoeveelheid van deze stoffen in uw bloed verhogen en daarmee de kans op bijwerkingen vergroten.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Erytromycine Sandoz verminderen:

Rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, St Janskruid, theophylline.

Erytromycine Sandoz kan de werking van de volgende geneesmiddelen verminderen:

Hormonale anticonceptiemiddelen (‘de Pil’), antibiotica als penicilline, cefalosporine, clindamycine, lincomycine en chlooramfenicol, streptomycine, tetracycline-antibiotica en colistine.

Andere wisselwerkingen bestaan tussen Erytromycine Sandoz en:

 • Proteaseremmers (middelen tegen HIV) verhogen de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.
 • Warfarine (middel om de bloedstolling tegen te gaan)
 • Benzodiazepines (middelen tegen neerslachtigheid) als triazolam en alprazolam. De werking van deze middelen wordt versterkt
 • Cisapride, pimozide en claritromycine. Er kunnen hartritmestoornissen optreden.
 • Colchicine (middel tegen jicht). Colchicine kan bijwerkingen geven.
 • Verapamil (middel bij verhoogde bloeddruk)
 • Cimetidine (middel tegen maagzweer) verhoogt de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Neem Erytromycine Sandoz bij voorkeur tijdens of direct na de maaltijd in.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Erytromycine Sandoz kan tijdens de zwangerschap gebruikt worden zoals door uw arts is voorgeschreven.

Borstvoeding

Erytromycine gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Het kan gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Erytromycine Sandoz kan duizeligheid, verwardheid, waanbeelden en toevallen veroorzaken waardoor uw reactievermogen vermindert. Als dit bij u optreedt, moet u niet aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het wordt aanbevolen om de sachets of suspensie tijdens of direct na een maaltijd in te nemen.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar

2 g per dag in verdeelde doses. Bij ernstige infecties tot 4 g per dag in verdeelde doses.

Kinderen

12-15 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1,5 g (3x500 mg) 8-12 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1 g (2x500 mg)

Bij ernstige infecties kan de dosis verdubbeld worden.

Ouderen

Neem dit geneesmiddel in zoals door uw arts is voorgeschreven.

Patiënten met lever- en/of nierfunctiestoornis

De dosis voor patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen of andere gelijktijdig optredende aandoeningen, kan overeenkomstig aangepast worden. Uw arts zal u regelmatig willen controleren.

Er zijn verpakkingsvormen verkrijgbaar voor volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar. Voor kinderen van 2-8 jaar en voor kinderen jonger dan 2 jaar zij andere verpakkingsvormen verkrijgbaar.

Wijze van gebruik

Uw arts zal bepalen hoeveel ml u van de suspensie moet innemen en hoe vaak per dag. De inhoud van een sachet in een weinig water suspenderen en goed omroeren .

Gebruik van teveel Erytromycine Sandoz kan leiden tot maagdarmklachten. Als u teveel Erytromycine Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Drink water of limonade en probeer te braken en/of neem actieve kool (Norit) in en een laxeermiddel.

Als u heeft vergeten Erytromycine Sandoz in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval slaat u de vergeten dosis over en gaat u verder met het voorgeschreven doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Maak altijd de voorgeschreven kuur af. Als niet alle bacteriën gedood zijn, kunnen de verschijnselen weer terugkeren. Heeft u problemen die het stoppen van de behandeling noodzakelijk zouden kunnen maken, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker .

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het is niet bekend hoe groot de kans is dat de onderstaande bijwerkingen bij u optreden , want dit kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

 • Vermeerdering van bepaalde bloedcellen.
 • Allergische reactie met huiduitslag en lichte bultjes tot overgevoeligheidsreactie.
 • Waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • Voorbijgaande verschijnselen als verwardheid, stuipen, toevallen, draaiduizeligheid.
 • Doofheid, oorsuizen, gehoorverlies.
 • Veranderingen in het ECG, hartkloppingen, hartritmestoornissen.
 • Pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, diarree, ontsteking van de alvleesklier, gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug, misselijkheid en braken (pancreatitis), verminderde eetlust, verharding van de maagsluitspier bij pasgeborenen. Dikkedarmontsteking (pseudomembraneuze colitis), komt zelden voor.
 • Ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht, leverfunctiestoornis, leververgroting, leverfalen.
 • Huiduitslag, jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), roodheid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens- Johnsonsyndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse), roodheid van de huid (erythema multiforme).
 • Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), verminderde nierfunctie.
 • Pijn op de borst, koorst, malaise.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en lich t.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is erytromycine-ethylsuccinaat overeenkomend met 500 mg respectievelijk 1000 mg erytromycine per sachet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn isomalt (E 953), natriumcitraat (E 331), saccharine-natrium (E 954) en polyoxyethyleen-40-stearaat (E 431). Smaakstof: grenadine-aroma.

Erytromycine Sandoz bestaat uit granules die met water gemengd moeten worden voor inname via de mond. De granules zijn in sachets verpakt. De sachets zijn per 10 of 20 verpakt in een kartonnen doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

Erytromycine Sandoz is in het register ingeschreven onder RVG 57672 (500 mg) en RVG 57673 (1000 mg).

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK