Erythrocine-ES 1000, granulaat voor orale suspensie 1000 mg

ATC-Code
J01FA01
Erythrocine-ES 1000, granulaat voor orale suspensie 1000 mg

Amdipharm

Stof(fen)
Erytromycine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Macroliden, lincosamiden en streptograminen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Amdipharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Erythrocine ES bevat erytromycine een antibioticum (geneesmiddel voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën). In dit geval werkzaam bij infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor erytromycine.

Erythrocine ES kan worden toegepast:

Voor de behandeling van infecties veroorzaakt door erytromycine-gevoelige organismen. De infecties kunnen bestaan uit:

 • Ontstekingen van het strottenhoofd
 • Ontstekingen van de neusholtes
 • Lichte tot matig ernstige longontsteking die niet in het ziekenhuis is opgelopen
 • Infecties van de huid en bindweefsels: cellulitis, wondroos, steenpuisten en negenogen
 • Om reumatische koorts te voorkomen
 • Ontsteking van de urinebuis die niet veroorzaakt wordt door gonokokken

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

CDS 10/2005, 03/2006

SPC 11/2011

PIL 11/2011

 • als u overgevoelig bent voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) als erytromycine;
 • als u gelijktijdig vaatvernauwende middelen gebruikt (met name ergotamine en dihydroergotamine),
 • als u gelijktijdig geneesmiddelen gebruikt die overgevoeligheidsreacties voorkomen (antihistaminica; astemizol of terfenadine), middelen tegen braken (cisapride) of middelen die psychische stoornissen tegen gaan (pimozide),
 • als u lijdt aan ernstige leverfunctiestoornissen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u een verminderde leverfunctie heeft, kan uw arts besluiten de dosering aan te passen. Een enkele maal is na het gebruik van erytromycine een verstoorde leverfunctie gemeld, waaronder leverontsteking (hepatitis) met of zonder geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen);
 • wanneer u lijdt aan spierzwakte (myasthenia gravis) kunnen de symptomen van zwakte verergeren;
 • bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor erytromycine kunnen ook ongevoelig zijn voor andere antibiotica uit dezelfde groep (macroliden) en voor antibiotica uit de groep van lincomycines. Omgekeerd kan ongevoeligheid voor één van de andere antibiotica leiden tot ongevoeligheid voor erytromycine;
 • wanneer u overgevoelig bent voor één macrolide (de groep antibiotica waar erytromycine toe behoort) bestaat de kans dat u voor alle macroliden overgevoelig bent (zie ” Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”);
 • omdat erytromycine het ongeboren kind mogelijk niet in voldoende mate bereikt, dienen kinderen die geboren zijn uit moeders die tijdens de zwangerschap tegen vroege syfilis behandeld zijn met Erythrocine, met een passende penicillinekuur behandeld te worden.
 • zoals voor bijna alle antibacteriële middelen, zijn na het gebruik van antibiotica uit de groep van erytromycine gevallen van milde tot levensbedreigende dikke darm ontsteking (pseudo- membraneuze colitis) gemeld.

Neem contact op met uw arts in de volgende gevallen:

 • als u last krijgt van diarree en buikpijn, dit kunnen verschijnselen van een dikkedarmontsteking (pseudo-membraneuze colitis) zijn.
 • wanneer u langdurig of herhaald erytromycine gebruikt kan dit resulteren in een overgroei van bacteriën en schimmels welke niet gevoelig zijn voor Erythrocine ES, uw arts kan besluiten de therapie te staken.
 • bij gelijktijdig gebruik met cholesterol remmende middelen (statines, bijv. simvastatine of lovastatine) in ernstig zieke patiënten kan afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van urine (rhabdomyolysis) optreden met of zonder een verminderde nierfunctie.
 • in jonggeborenen kan overgeven of irritatie met voeden optreden door een verdikking van de maaguitgangsspier (infantiele hypertrofe pylorusstenose), welke vaak chirurgisch behandeld moet worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Erythrocine ES nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u Erythrocine ES gebruikt met de volgende middelen:

Acenocoumarol, alfentanil, alprazolam, astemizol, bromocriptine, carbamazepine, cilostazol, ciclosporine, digoxine, dihydroergotamine, disopyramide, ergotamine, hexobarbital, methylprednisolon, midazolam, omeprazol, fenytoïne, kinidine, lovastatine, midazolam, rifabutine,

CDS 10/2005, 03/2006

SPC 11/2011

PIL 11/2011

sildenafil, lovastatine en simvastatine, tacrolimus, terfenadine, theophylline, triazolam, valproaat, vinblastine, zopiclon en middelen tegen schimmels zoals fluconazol, ketoconazol en itraconazol. Erythrocine ES kan de hoeveelheid van deze stoffen in uw bloed verhogen en daarmee de kans op bijwerkingen vergroten.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Erythrocine ES verminderen:

Rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, St Janskruid, theophylline.

Erythrocine ES kan de werking van de volgende geneesmiddelen verminderen:

Hormonale anticonceptiemiddelen (‘de Pil’), antibiotica als penicilline, cefalosporine, clindamycine, lincomycine en chlooramfenicol, streptomycine, tetracycline-antibiotica en colistine.

Andere wisselwerkingen bestaan tussen Erythrocine ES en:

 • Proteaseremmers (middelen tegen HIV) verhogen de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.
 • Warfarine (middel om de bloedstolling tegen te gaan)
 • Benzodiazepines (middelen tegen neerslachtigheid) als triazolam en alprazolam. De werking van deze middelen wordt versterkt
 • Cisapride, pimozide en claritromycine. Er kunnen hartritmestoornissen optreden.
 • Colchicine (middel tegen jicht). Colchicine kan bijwerkingen geven.
 • Verapamil (middel bij verhoogde bloeddruk)
 • Cimetidine (middel tegen maagzweer) verhoogt de hoeveelheid erytromycine in uw bloed.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Erythrocine ES bij voorkeur tijdens of direct na de maaltijd in.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Erythrocine kan tijdens de zwangerschap gebruikt worden zoals door uw arts is voorgeschreven.

Erytromycine gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Het kan gebruikt worden tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Erythrocine ES kan duizeligheid, verwardheid, waanbeelden en toevallen veroorzaken waardoor uw reactievermogen vermindert. Als dit bij u optreedt, moet u niet aan het verkeer deelnemen of machines bedienen.

Erythrocine ES bevat saccharose.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het wordt aanbevolen om de sachets of suspensie tijdens of direct na een maaltijd in te nemen.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar

2 g per dag in verdeelde doses. Bij ernstige infecties tot 4 g per dag in verdeelde doses.

CDS 10/2005, 03/2006

SPC 11/2011

PIL 11/2011

Kinderen

12-15 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1,5 g (3x500 mg) 8-12 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 1 g (2x500 mg) 4-8 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 750 mg (3x250 mg) 1-4 jaar 30 mg/kg – 50 mg/kg tot maximaal 500 mg (2x250 mg) Bij ernstige infecties kan de dosis verdubbeld worden.

Ouderen

Neem dit geneesmiddel in zoals door uw arts is voorgeschreven.

Patiënten met lever- en/of nierfunctiestoornis

De dosis voor patiënten met nier- of leverfunctiestoornissen of andere gelijktijdig optredende aandoeningen, kan overeenkomstig aangepast worden. Uw arts zal u regelmatig willen controleren.

Er zijn verpakkingsvormen verkrijgbaar voor volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar, voor kinderen van 2-8 jaar en voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Wijze van gebruik

Uw arts zal bepalen hoeveel ml u van de suspensie moet innemen en hoe vaak per dag. De inhoud van een sachet in een weinig water suspenderen en goed omroeren.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Gebruik van teveel Erythrocine ES kan leiden tot maagdarmklachten. Als u teveel Erythrocine ES heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Drink water of limonade en probeer te braken en/of neem actieve kool (Norit) in en een laxeermiddel.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u heeft vergeten Erythrocine ES in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval slaat u de vergeten dosis over en gaat u verder met het voorgeschreven doseringsschema.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Maak altijd de voorgeschreven kuur af. Wanneer niet alle bacteriën gedood zijn kunnen de verschijnselen weer terugkeren. Heeft u problemen die het stoppen van de behandeling noodzakelijk zouden kunnen maken, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Erythrocine ES bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het is niet bekend hoe groot de kans is dat de onderstaande bijwerkingen bij u optreden.

Aandoeningen van het bloed- en lymfestelsel:

 • vermeerdering van bepaalde bloedcellen. Immuunsysteemaandoeningen:
 • allergische reactie met huiduitslag en lichte bultjes tot overgevoeligheidsreactie. Psychische stoornissen:
 • waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
CDS 10/2005, 03/2006
SPC 11/2011
PIL 11/2011

Zenuwstelselaandoeningen:

 • voorbijgaande verschijnselen als verwardheid, stuipen, toevallen, draaiduizeligheid. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
 • doofheid, oorsuizen, gehoorverlies.

Hartaandoeningen:

 • veranderingen in het ECG, hartkloppingen, hartritmestoornissen. Maagdarmstelselaandoeningen:
 • pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, diarree, ontsteking van de alvleesklier, gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug, misselijkheid en braken (pancreatitis), verminderde eetlust, verharding van de maagsluitspier bij pasgeborenen.

Dikkedarmontsteking (pseudomembraneuze colitis), komt zelden voor. Lever- en galaandoeningen:

 • ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht, leverfunctiestoornis, leververgroting, leverfalen. Huid- en onderhuidaandoeningen:
 • huiduitslag, jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), roodheid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsonsyndroom), ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse), roodheid van de huid (erythema multiforme).

Nier- en urinewegaandoeningen:

- ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis), verminderde nierfunctie.

Algemene aandoeningen:

- pijn op de borst, koorst, malaise.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 ºC in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. De klaargemaakte suspensie is 10 dagen houdbaar mits bewaard bij 2 tot 8°C (in de koelkast).

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: erytromycine-ethylsuccinaat

 • Erythrocine-ES sachets bevatten erytromycine-ethylsuccinaat overeenkomend met 1000 mg erytromycine.
 • Erythrocine-ES suspensie bevat erytromycine-ethylsuccinaat welke overeenkomt met 500, 250 of 125 mg erytromycine.

CDS 10/2005, 03/2006

SPC 11/2011

PIL 11/2011

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Erythrocine-ES sachets: Saccharose, natriumcitraat (E331), aluminiummagnesiumsilicaat, saccharoïde natrium (E954), natriumcarboxymethylcellulose (E466), siliciumdioxide (E551), oranjegele kleurstof (E110), smaakstof sinaasappel, poloxamer 188.
 • Erythrocine-ES suspensie: Natriumcarboxymethylcellulose (E466), saccharose, natriumcitraat (E331), natriumsaccharine (E954), aluminiummagnesiumsilicaat, erythrosine (E127), amarant (E123), kersen- en vanille aroma.

Hoe ziet Erythrocine ES eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Erythrocine ES is een granulaat (korrelvorm) voor suspensie (mengsel) voor inname via de mond. Het is verkrijgbaar in de volgende vormen:

 • Erythrocine-ES 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml en 500 mg/5 ml, granulaat voor orale suspensie in 100 ml flacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Amdipharm Limited, Temple Chambers, 3 Burlington Road, Dublin 4, Ierland.

Fabrikant:

Erythrocine ES 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml en 500 mg/5 ml:Aesica Queenborough Ltd, Queenborough, Kent, ME11 5EL, Verenigd Koninkrijk.

Erythrocine-ES 1000 mg : FAMAR, L’Aigle, St. Remy, BP 3, 28380 Saint-Rémy-sur-Avre, Frankrijk.

In het register ingeschreven onder:

Erythrocine-ES 1000, granulaat voor orale suspensie 1000 mg: RVG 08335 Erythrocine ES 125, granulaat voor orale suspensie 125 mg/5 ml: RVG 10248 Erythrocine ES 250, granulaat voor orale suspensie 250 mg/5 ml: RVG 10247 Erythrocine ES 500, granulaat voor orale suspensie 500 mg/5 ml: RVG 10246

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

CDS 10/2005, 03/2006
SPC 11/2011
PIL 11/2011

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.