Inderm, applicatievloeistof 1%

ATC-Code
D10AF02
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Neocare
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Dermatika
Therapeutische groep Aknemittel
Farmacologische groep Aknemittel zur topischen anwendung
Chemische groep Antiinfektiva zur behandlung der akne
Stof Erythromycin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Neocare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

lnderm is bestemd voor de behandeling van matige tot ernstige vormen van acne waarbij andere lokale therapieën onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

lnderm bevat erytromycine, dat behoort tot de zg. antibiotica, stoffen die bacteriën doden of in hun groei remmen.

Toegediend in de alcoholische Inderm-oplossing dringt erytromycine door in de afvoergangen van de talgklieren en remt daar de groei van de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de ontstekingen bij acne. Hoe snel de verbetering intreedt kan nogal verschillen en hangt bijv. af van de ernst van de acne. De behandeling moet daarom minstens 6 weken worden volgehouden. De ervaring leert dat toepassing gedurende 8 weken meestal afdoende is (zie ook: ”Hoe gebruikt dit middel?").

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  • Als u bij eerder gebruik van Inderm of andere erytromycine-bevattende preparaten overgevoeligheidsreacties hebt gehad moet u dit geneesmiddel niet gebruiken.
  • Ook als u overgevoelig bent voor andere lotions of antibiotica doet u er verstandig aan raad te vragen aan uw arts of apotheker voor u de behandeling begint.
Zwangerschap en borstvoeding

lnderm kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Op theoretische gronden is van dit geneesmiddel geen invloed te verwachten op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken en in de praktijk is een dergelijke invloed ook nooit gemeld.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Inderm nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van middelen die afschilfering van de huid veroorzaken vergroot de kans op huidirritatie.

lnderm bevat alcohol, u moet het niet met slijmvliezen, open wonden of de ogen in aanraking brengen.

De oplossing is ontvlambaar.

Hoe gebruikt u dit middel?

‘s Morgens en 's avonds de aangedane huid reinigen en met lnderm bevochtigen. Houdt de huid steeds goed schoon, maar overdrijf het niet. Acne wil niet zeggen dat de huid vuil is. Door te vaak wassen gaan de talgklieren harder werken, waardoor de acne kan verergeren. De lotion aanbrengen met een wattenpropje, tissue of iets dergelijks.

Zoals gezegd duurt een behandeling 6 tot 8 weken, maar als u na 4 weken nog geen of onvoldoende verbetering ziet moet u uw arts raadplegen. Het kan dan zijn dat de bacteriën ongevoelig zijn geworden en met verdere behandeling met lnderm moet dan 2 maanden worden gewacht.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vooral aan het begin van de behandeling kan de alcohol in de oplossing een voorbijgaand branderig gevoel, roodheid, afschilfering van de huid of jeuk veroorzaken. U dient dan het aantal toepassingen te verminderen. Als u zeer heftig reageert moet u de behandeling stopzetten.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of het flesje na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is erythromycine. Inderm is een oplossing van 1% erytromycine in isopropylalcohol. Eén gram vloeistof bevat 10 ml erythromycine.

De andere stoffen in dit middel zijn isopropylmyristaat, di-n-butyladipaat en isopropylalcohol.

Hoe ziet Inderm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Inderm is een kleurloze, heldere oplossing met een karakteristieke geur.

Inderm is verpakt in een bruin glazen flesje van 50 ml met een plastic schroefdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder NeoCare B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Duitsland

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Duitsland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

ln het register ingeschreven onder:

RVG 14095 Inderm, applicatievloeistof 1%

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.