Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

ATC-Code
L01BB05
Medikamio Hero Image

Pharmachemie

Stof Verdovend Psychotrope
Fludarabine Nee Nee
Farmacologische groep Antimetabolieten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fludarabine behoort tot de groep van de cytostatica (middelen tegen kanker): geneesmiddelen die de groei van kankercellen remmen.

Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml wordt gebruikt voor de behandeling van chronische B-cel lymfatische leukemie (B-CLL), bij patiënten die voldoende gezonde bloedcellen aanmaken. De eerste behandeling van chronische lymfatische leukemie met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml mag slechts worden gestart bij patiënten bij wie de ziekte zich al in een gevorderd stadium bevindt waarbij de patiënt ziektegerelateerde symptomen heeft of bij bewijs van progressie van de aandoening.

CLL is kanker van de lymfocyten, een bepaald type witte bloedcellen.

Als u CLL heeft, worden er te veel lymfocyten gevormd. Deze werken niet goed of ze zijn te jong (onvolgroeid) om de normale ziektebestrijdende functies van witte bloedcellen uit te voeren. Als er te veel van deze abnormale cellen zijn, verdringen ze de gezonde bloedcellen in het beenmerg (de plaats waar de meeste nieuwe bloedcellen worden aangemaakt). Ook verdringen ze gezonde bloedcellen in het bloed en in organen. Zonder voldoende gezonde bloedcellen kunnen er ontstekingen, bloedarmoede (anemie), blauwe plekken en ernstige bloedingen ontstaan of kunnen zelfs orgaanfuncties wegvallen.

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • wanneer de werking van uw nieren zeer sterk is verminderd. Uw arts zal, op basis van uw nierfunctioneren, beslissen of Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml gebruikt zal worden of niet.
 • wanneer u een bepaalde vorm van bloedarmoede heeft (gedecompenseerde hemolytische anemie; dit is een tekort aan rode bloedcellen). Uw arts heeft u dit verteld als dit bij u het geval is
 • wanneer u borstvoeding geeft (zie ook de rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).
 • Als uw beenmerg niet goed werkt, of als u een slecht werkend of onderdrukt immuunsysteem hebt of een voorgeschiedenis van ernstige infecties.

►Uw arts kan beslissen u het geneesmiddel niet te geven of om voorzorgsmaatregelen te nemen.

 • Als u zich zeer ziek voelt, als u ongebruikelijke bloeduitstortingen opmerkt, na een verwonding meer bloedt dan gewoonlijk of als u veel infecties oploopt.
 • Vertel het uw arts als één van bovenstaande punten op u van toepassing is vóór met uw behandeling wordt begonnen.
 • Als uw urine tijdens de behandeling een rode of bruinachtige kleur krijgt, of als u uitslag of

blaren of blaasjes op uw huid krijgt.

Vertel dit onmiddellijk aan uw arts.

Dit kunnen aanwijzingen zijn dat u een verminderd aantal rode bloedcellen heeft, wat veroorzaakt kan worden door de ziekte zelf, of door de behandeling. Het kan tot een jaar duren, ongeacht of u eerder met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml bent behandeld. Het kan tijdens de behandeling ook gebeuren dat uw immuunsysteem andere delen van uw lichaam aanvalt, of uw rode bloedcellen (dit heet een 'autoimmuunziekte'). Dit kunnen levensbedreigende aandoeningen zijn.

Als dit gebeurt, zal uw arts stoppen met de behandeling en kunt u andere medicatie krijgen zoals een bloedtransfusie met bestraald bloed (zie hieronder) en adrenocorticoïden.

Tijdens de behandeling met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml worden regelmatig bloedtesten afgenomen en wordt u nauwkeurig bewaakt

- Als u ongewone symptomen van het zenuwstelsel zoals een verstoord zicht bemerkt.

Vertel dit aan uw arts.

Het is onbekend wat de effecten van Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml op het centraal zenuwstelsel zijn als het langdurig wordt gebruikt. Echter, patiënten die met de aanbevolen dosis zijn behandeld gedurende tot 26 kuren, konden de behandeling verdragen. Bij patiënten die doses kregen die viermaal zo hoog waren als de aanbevolen dosis zijn blindheid, coma en dood gerapporteerd. Sommige van deze symptomen traden ongeveer 60 of meer dagen vertraagd op na beëindiging van de behandeling.

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

 • Als u pijn in uw zij, bloed in uw urine of een verminderde hoeveelheid urine bemerkt.

Vertel dit onmiddellijk aan uw arts.

Als uw ziekte heel ernstig is, is uw lichaam mogelijk niet in staat om alle afvalproducten uit de cellen die door Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml zijn vernietigd af te voeren. Dit heet “tumorlysesyndroom” en kan nierfalen en hartproblemen veroorzaken vanaf de eerste week van de behandeling. Uw arts is hiervan op de hoogte en geeft u mogelijk andere geneesmiddelen om dit te voorkomen.

 • Als er stamcellen moeten worden afgenomen en u met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml wordt behandeld (of bent behandeld).

Vertel dit dan aan uw arts.

 • Als u een bloedtransfusie nodig hebt en u met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml wordt

behandeld (of bent behandeld).

►Vertel dit dan aan uw arts.

Als u een bloedtransfusie nodig heeft, zal uw arts ervoor zorgen dat u alleen bestraald bloed krijgt. Er zijn ernstige complicaties en zelfs overlijden gemeld als onbestraald bloed werd gegeven.

 • Als u enige verandering aan uw huid bemerkt zowel tijdens uw behandeling als nadat uw behandeling is beëindigd.

►Vertel dit dan aan uw arts.

 • Als u huidkanker hebt of hebt gehad, dan kan dit tijdens of na behandeling met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml erger worden of terugkeren. Het is mogelijk dat u huidkanker krijgt tijdens of na de behandeling met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml.
 • Vruchtbare mannen en vrouwen moeten tijdens de behandeling en gedurende minimaal 6 maanden daarna effectieve anticonceptie gebruiken. Het kan niet worden uitgesloten dat Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml schade bij een ongeboren baby kan veroorzaken. Uw arts zal een zorgvuldige afweging maken of de voordelen van behandelen opwegen tegen de mogelijke risico's voor een ongeboren kind en zal u, als u zwanger bent, alleen met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml behandelen als dit strikt noodzakelijk is.
 • Als u borstvoeding geeft of overweegt dit te gaan doen, moet u stoppen met borstvoeding geven voor u begint met de behandeling met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml en u mag niet beginnen met borstvoeding zolang u met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml behandeld wordt.
 • Als u een vaccinatie nodig hebt, bespreek dit dan met uw arts, omdat vaccinaties met een levend vaccin tijdens en na behandeling met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml moeten worden vermeden.

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

 • Als u nierproblemen hebt of als u ouder bent dan 70 jaar, dan wordt er regelmatig bloed en/ of laboratoriumonderzoek verricht om uw nierfunctie te controleren. Als u ernstige nierproblemen heeft, zult u dit geneesmiddel helemaal niet krijgen. (Zie ook rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’ en rubriek 3 'Hoe gebruikt u dit middel?').
 • wanneer u ouder bent dan 75 jaar zal uw arts Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml met voorzichtigheid toepassen.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ml en is dus in feite ‘natrium vrij’.

Gebruikt u naast Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Het is vooral belangrijk dat u uw arts vertelt als u het volgende gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt:

 • Pentostatine (deoxycoformycine), wat ook gebruikt wordt om B-cellen te behandelen. Deze twee geneesmiddelen samen gebruiken kan tot ernstige longproblemen leiden.
 • Dipyridamol, wat wordt gebruikt om overmatige bloedstolling tegen te gaan, en andere gelijksoortige geneesmiddelen. Zij kunnen mogelijk de effectiviteit van de behandeling met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml verminderen.
 • Cytarabine (Ara-C) wat gebruikt wordt om chronische lymfatische leukemie te behandelen. Als Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml wordt gecombineerd met cytarabine kan de concentratie van Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml in de leukemische cellen verhoogd worden. Het is echter niet aangetoond dat de totale concentraties in het bloed en de verwijdering van Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml uit het lichaam verandert.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U mag geen Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml gebruiken als u zwanger bent, omdat uit onderzoek bij dieren en beperkte ervaring bij de mens blijkt dat er een mogelijk risico bestaat op afwijkingen bij het ongeboren kind. Als u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd moet u voorkomen dat u zwanger wordt. Als u toch zwanger wordt, dan moet u onmiddellijk uw arts inlichten. (zie ook de rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”).

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

Vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd dienen tijdens de behandeling en gedurende ten minste 6 maanden nadat de behandeling is beëindigd een betrouwbaar anticonceptiemiddel (voorbehoedmiddel) te gebruiken.

Het is niet bekend of Fludarabine in de moedermelk wordt uitgescheiden bij vrouwen die met dit geneesmiddel worden behandeld. Bij onderzoek met dieren is echter Fludarabine in de moedermelk aangetroffen. Daarom mag u tijdens de behandeling met Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml geen borstvoeding geven.

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Fludarabine kan vermoeidheid, zwakte, visuele stoornissen, verwardheid, opwinding en epileptische aanvallen veroorzaken en kan op deze manier de rijvaardigheid en het gebruik van machines beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Uw arts zal bepalen wanneer en hoelang u Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml toegediend zal krijgen.

Als u het gevoel heeft dat Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts.

De hoeveelheid Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml die u krijgt toegediend (de dosis) is afhankelijk van het oppervlak van het lichaam. Technisch gezien wordt dit in vierkante meters (m2) bepaald, maar eigenlijk wordt dit berekend aan de hand van uw lengte en gewicht.

Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml dient te worden toegediend onder begeleiding van een gekwalificeerde arts die bekend is met antikanker therapie.

Algemene richtlijnen

De gebruikelijke dosis is 25 mg per vierkante meter lichaamsoppervlak per dag. Deze dosis krijgt u als een injectie of als een infuus gedurende vijf opeenvolgende dagen toegediend. De kuur van vijf dagen wordt elke 28 dagen herhaald tot uw arts besluit dat het best mogelijke effect is bereikt. In het algemeen is dit als de kuur zes keer achter elkaar is gegeven; dus na ongeveer 6 maanden. Als bijwerkingen een probleem vormen, kan de dosering worden verlaagd of de volgende kuur worden uitgesteld. Als uw nieren minder goed werken, zult u een lagere dosis krijgen en zal uw bloed regelmatig worden gecontroleerd.

De veiligheid van dit geneesmiddel bij gebruik door kinderen is niet vastgesteld.

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

Er is geen speciaal middel dat bij een te hoge dosering van Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml kan worden gebruikt. Als u teveel Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml heeft gekregen, zal de arts de Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml behandeling stoppen en de verschijnselen die optreden behandelen.

Hoge doseringen Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml zijn in verband gebracht met blijvende bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel, gekenmerkt door vertraagd optredende blindheid, coma en overlijden.

Hoge doses Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml zijn ook in verband gebracht met ernstige tekorten van bepaalde bloedcellen (ernstige trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging) en neutropenie(tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties)) als gevolg van verminderde werking van het beenmerg (beenmergsuppressie).

Uw arts zal bepalen op welke tijdstippen u dit geneesmiddel krijgt toegediend. Als u denkt dat u een dosis heeft gemist, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u er niet zeker van bent wat de bijwerkingen hieronder zijn, vraag uw arts dan dit aan u uit te leggen.

Sommige bijwerkingen kunnen levensbedreigend zijn.

 • Als u moeilijkheden hebt met ademhalen, als u hoest of als u pijn hebt op de borst met of zonder koorts. Deze symptomen kunnen tekenen zijn van een infectie van de longen.
 • Als u ongewone bloeduitstortingen bemerkt, als u meer bloedt dan normaal na een verwonding of als u veel infecties oploopt. Dit kan worden veroorzaakt door een verminderd aantal bloedcellen. Dit kan ook leiden tot een verhoogd risico op (ernstige) infecties, die worden veroorzaakt door organismen die normaal in gezonde personen geen ziekte veroorzaken (opportunistische infecties), waaronder een late reactivatie van virussen, zoals bijvoorbeeld herpes zoster (gordelroos).
 • Als u pijn in uw zij heeft, bloed in uw urine heeft of minder urine produceert. Deze kunnen wijzen op tumorlysesyndroom (zie rubriek 2, 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?').
 • Als u een huid- en/of slijmvliesreactie met roodheid, ontsteking, blaarvorming en afbraak van weefsel bemerkt. Dit kunnen tekenen zijn van een ernstige allergische reactie (Lyell’s syndroom, Stevens-Johnson syndroom).

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

 • Als u palpitaties heeft (als u zich plotseling bewust wordt van uw hartslag) of als u pijn op de borst heeft. Deze kunnen wijzen op hartproblemen.

►Vertel het uw arts direct als u één of meer van deze bijwerkingen opmerkt.

Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen, gerangschikt naar hoe vaak ze voorkomen.

De zelden optredende bijwerkingen (minder dan 1 op de 1000 patiënten) zijn voornamelijk vastgesteld tijdens post-marketing ervaring.

Zeer vaak betekent dat 1 of meer op de 10 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen

 • Infecties (soms ernstig)
 • Infecties vanwege een onderdrukt immuunsysteem (opportunistische infecties)
 • Infectie van de longen (pneumonie) met mogelijke verschijnselen zoals moeite met ademhalen en/of hoesten met of zonder koorts
 • Afname van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) met de kans op bloeduitstortingen en bloedingen
 • Afname van het aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • Afname van het aantal rode bloedcellen (anemie)
 • Hoesten
 • Braken, diarree, misselijkheid (nausea)
 • Koorts
 • Vermoeidheid (fatigue)
 • Zwakte.

Vaak betekent dat tussen de 1 en 10 op de 100 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen

 • Andere bloedgerelateerde kankers (myelodysplastisch syndroom, acute myeoloïde leukemie). De meeste patiënten met deze aandoeningen werden eerder, tegelijkertijd of later behandeld met andere kankergeneesmiddelen (alkylerende agentia, topoisomerase remmers) of bestralingstherapie
 • Beenmergdepressie (myelosuppressie)
 • Ernstige afname van de eetlust leidend tot gewichtsverlies (anorexie)
 • Verdoofd gevoel of zwakte in de ledematen (perifere neuropathie)
 • Verstoord zicht
 • Ontsteking van de binnenkant van de mond (stomatitis)
 • Huiduitslag
 • Zwelling door buitensporig vasthouden van vocht (oedeem)
 • Ontsteking van het slijmvlies van het spijsverteringskanaal van de mond tot aan de anus (mucositis)
 • Koude rillingen
 • Algemeen niet lekker voelen.

Soms betekent dat tussen de 1 en 10 op de 1000 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen

 • Autoimmuunziekte (zie rubriek 2, 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? ')
 • Tumorlysesyndroom (zie rubriek 2, ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?')
 • Verwardheid

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

 • Schadelijkheid voor de longen: littekenvorming in de longen (pulmonaire fibrose) ontsteking van de longen (pneumonitis), kortademigheid (dyspneu)
 • Bloedingen in de maag of darmen
 • Abnormale concentraties van de enzymen van de lever of de alvleesklier

Zelden betekent dat minder dan 1 op de 1000 patiënten deze waarschijnlijk zullen krijgen

 • Verstoringen in het lymfestelsel door een virale infectie (EBV-geassocieerde lymfoproliferatieve stoornis)
 • Coma
 • Epileptische aanvallen
 • Onrustig gevoel (agitatie)
 • Blindheid
 • Ontsteking of schade aan de zenuw van de ogen (optische neuritis, optische neuropathie)
 • Verminderde pompkracht van het hart (hartfalen)
 • Onregelmatige hartslag (aritmie)
 • Huidkanker
 • Huid- en/of slijmvliesreacties met roodheid, ontsteking, blaarvorming en weefselafbraak (Lyell’s syndroom, Stevens-Johnson syndroom)
 • Ontsteking van de blaas, wat pijn bij het urineren kan veroorzaken en kan leiden tot bloed in de urine (hemorrhagische cystitis).

Niet bekend

 • Bloedingen in de longen (pulmonaire bloedingen)
 • Bloedingen in het hersenweefsel (cerebrale bloedingen).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

 • De werkzame stof in dit middel is fludarabinefosfaat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn mannitol (E421), natriumhydroxide (E524) en water voor injectie.

Fludarabinefosfaat - PCH 25 mg/ml is een heldere vloeistof in een kleurloze glazen injectieflacon met rubber stop met een aluminium sluiting en een plastic snap-cap. Elke verpakking bevat 1 injectieflacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Polen

In het register ingeschreven onder

RVG 33255, concentraat voor oplossing voor infusie of injectie 25 mg/ml.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen

Oostenrijk Fludarabine Pharmachemie 25 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer
  Injectionslösung oder Infusionslösung
België Fludarabine Teva 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze
  injectie/infusie
Tsjechië Fludarabine-Teva 25mg/ml, Koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního
  roztoku
Duitsland Fludarabinphosphat-GRY 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer
  Injektionslösung oder Infusionslösung
Denemarken Fludarabinphosphat “Pharmachemie” 25 mg/ml, koncentrat til injektionsvaeske og
  infusionsvæske, opløsning
Estland Fludarabine - Teva 25 mg/ml, kontsentraat süste- või infusioonilahuse
  valmistamiseks
Griekenland FLUDARABINE/TEVA, Πυκνόδιάλυμαγιαπαρασκευήδιαλύματοςπροςέγχυση, 25
  mg/ml
Spanje Fludarabina TEVA 25mg/ml concentrado para solución para perfusión o inyección
  EFG
Finland Fludarabine Pharmachemie 25 mg/ml, injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Frankrijk Fludarabine - Teva 25 mg/ml, solution à diluer pour injectable ou perfusion.
Ierland Fludarabine phosphate 25 mg/ml, concentrate for solution for injection or infusion
  Rvg 33255 PIL 0313.11v.AV

FLUDARABINEFOSFAAT – PCH 25 MG/ML concentraat voor oplossing voor infusie of injectie

Verenigd KoninkrijkFludarabine phosphate 25 mg/ml, concentrate for solution for injection or infusion

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

0313.11v.AV

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.