Fluoxetine 20 mg, tabletten

ATC-Code
N06AB03
Fluoxetine 20 mg, tabletten

Pharmacin

Stof(fen)
Fluoxetine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmacin

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fluoxetine behoort tot de groep van de antidepressiva, en wel tot de zogenaamde selectieve serotonine- heropnameremmers.

Dit middel is bedoeld voor de behandeling van:

Volwassenen:
 • Ernstige depressieve perioden
 • Obsessieve-compulsieve stoornis, OCS (dwangstoornis met terugkerende dwanghandelingen en dwanggedachten).
 • Boulimia nervosa (onbeheersbare eetbuien, gevolgd door zelfopgewekt braken, laxeren of vasten om gewichtstoename te voorkomen). Dit middel wordt toegepast als aanvulling op psychotherapie (behandeling zonder medicijnen van psychische aandoeningen), voor het verminderen van eetbuien en het verminderen van de neiging om zich te laxeren.
Kinderen en adolescenten van 8 jaar en ouder:

Matige tot ernstige depressieve perioden, indien de depressie niet verbetert na 4-6 sessies psychotherapie.

Dit middel dient alleen in combinatie met psychotherapie aan een kind of een jong persoon met matige tot ernstige depressie gegeven te worden.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fluoxetine of één van de andere stoffen van dit middel. Bij een allergie kan huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen of kortademigheid optreden.
 • indien u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als niet-selectieve monoamine-oxidaseremmers of reversibele monoamine-oxidaseremmers type A (ook MAOIs genoemd) welke ook gebruikt worden om depressie te behandelen, aangezien ernstige of zelfs fatale reacties kunnen optreden.

Behandeling met dit middel mag alleen gestart worden 2 weken na staken van de behandeling met een zogenaamde irreversibele MAOI (bijvoorbeeld tranylcypromine). Echter, bij staken van bepaalde MAOIs, reversibele MAOI-A genaamd (bijvoorbeeld moclobemide), mag behandeling met dit middel de volgende dag gestart worden.

Neem geen MAOIs gedurende tenminste 5 weken nadat gestopt is met inname van dit middel. Indien dit middel voor een langere periode en/of in een hoge dosering is voorgeschreven, dient een langere wachttijd door uw arts te worden overwogen. Voorbeelden van MAOIs zijn nialamide, iproniazide, selegiline, moclobemide, fenelzine, tranylcypromine, isocarboxazide en toloxatone.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Version: 150612/mm 1
Approved:  

1.3.1- SPC, Labelling and Package Leaflet Fluoxetine 20mg, tabletten

____________________________________________________________________________________________________

Als u:

 • lijdt aan epilepsie of een stuiptrekking in het verleden hebt gehad. Neem direct contact op met uw arts als u stuiptrekkingen krijgt of de frequentie van de stuiptrekkingen toeneemt, het kan nodig zijn om de behandeling met dit middel te staken.
 • manisch bent geweest in het verleden; indien u een manische periode ondervindt neem dan direct contact op met uw arts, het kan nodig zijn het gebruik van dit middel te staken.
 • diabetes heeft. Het kan nodig zijn dat de dosering van insuline of andere geneesmiddelen voor diabetes wordt aangepast.
 • leverfunctieproblemen heeft. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast.
 • hartproblemen heeft.
 • diuretica gebruikt (plastabletten), vooral wanneer u op oudere leeftijd bent.
 • electroconvulsieve therapie (ECT) ondergaat.
 • bloedingsstoornissen heeft gehad of als u blauwe plekken of ongebruikelijke bloedingen krijgt.
 • andere geneesmiddelen gebruikt die bloedverdunnend zijn (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
 • tamoxifen gebruikt bij de behandeling van borstkanker (zie rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”)
 • zich rusteloos begint te voelen en niet kan stilzitten of stilstaan (akathisie). Verhogen van uw dosis Fluoxetine kan dit erger maken.
 • de volgende symptomen krijgt: koorts, spierstijfheid of rillingen, veranderingen in de geestelijke gesteldheid, zoals verwardheid, geïrriteerdheid en extreme opwinding; u kunt lijden aan het zogenaamde serotonine syndroom of neuroleptisch maligne syndroom. Hoewel dit syndroom slechts zelden optreedt, kan het leiden tot mogelijk levensbedreigende condities, neem direct contact op met uw arts, het kan nodig zijn het gebruik van dit middel te staken.
 • Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze middelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken. U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:
  • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
  • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op

zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gebruik bij kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar

Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, tegendraads gedrag en woede) wanneer zij deze klasse van geneesmiddelen gebruiken. Dit middel dient alleen gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar voor de behandeling van matige tot ernstige depressieve episodes (in combinatie met psychotherapie) en het dient niet toegepast te worden voor andere indicaties.

Daarnaast zijn er slechts beperkte gegevens bekend over de veiligheid van dit middel op langere termijn met betrekking tot de groei, puberteit, mentale, emotionele en gedragsontwikkeling in deze leeftijdsgroep.

Desondanks kan uw arts dit middel voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar met matige tot ernstige depressieve episoden in combinatie met psychotherapie omdat hij/zij denkt dat dat voor het kind het beste is. Indien uw arts dit middel heeft voorgeschreven voor een patiënt jonger dan 18 jaar en u wilt hierover praten, ga dan terug naar uw arts. U dient uw arts te informeren indien één van bovenstaande symptomen zich ontwikkelt of verergert bij een patiënt jonger dan 18 jaar die dit middel gebruikt.

Dit middel dient niet gebruikt te worden voor de behandeling van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt (tot en met 5 weken geleden). Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Dit middel kan de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden (interactie). Een interactie kan optreden met:

Version: 150612/mm 2
Approved:  

1.3.1- SPC, Labelling and Package Leaflet Fluoxetine 20mg, tabletten

____________________________________________________________________________________________________

 • Bepaalde MAO-remmers (gebruikt om depressie te behandelen). Niet-selectieve MAO-remmers en MAO-remmers type A (moclobemide) mogen niet gebruikt worden samen met dit middel aangezien ernstige of zelfs fatale reacties (serotonine syndroom) kunnen optreden (zie rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?.”). MAO-remmers type B (selegiline) kan gebruikt worden samen met dit middel mits uw arts u nauwgezet volgt.
 • Lithium, tryptofaan; er is een verhoogd risico op het serotonine syndroom wanneer deze geneesmiddelen gelijktijdig toegediend worden met dit middel. Wanneer dit middel wordt gebruikt samen met lithium zal uw arts u vaker willen controleren.
 • Fenytoïne (voor epilepsie); aangezien dit middel de bloedspiegels van Fenytoïne kan beïnvloeden.. Uw arts kan het noodzakelijk vinden fenytoïne voorzichtig te starten en u vaker te controleren wanneer het samen gegeven wordt met dit middel.
 • Tramadol (een pijnstiller) of triptanen (voor migraine); er is een verhoogd risico op verhoogde bloeddruk.
 • Flecaïnide of encaïnide (voor hartproblemen), carbamazepine (voor epilepsie), tricyclische antidepressiva (bijvoorbeeld imipramine, desipramine en amitriptyline); aangezien dit middel mogelijk de bloedconcentratie van de genoemde middelen beïnvloedt. Als u één van de bovenstaande geneesmiddelen gelijktijdig met dit middel gebruikt, zal uw arts de dosis van deze middelen mogelijk verlagen.
 • Tamoxifen (gebruikt bij de behandeling van borstkanker), omdat dit middel de bloedspiegels hiervan kan veranderen en een afname van de werking van tamoxifen niet kan worden uitgesloten. Uw arts kan een andere antidepressiebehandeling noodzakelijk vinden.
 • Warfarine of andere geneesmiddelen die bloedverdunnend werken; dit middel kan de werking op het bloed van deze middelen veranderen. Indien dit middel wordt gestart of gestopt wanneer u warfarine gebruikt, zal uw arts bepaalde testen moeten uitvoeren.
 • U dient niet te starten met het kruidengeneesmiddel Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) wanneer u behandeld wordt met dit middel aangezien er een toename kan optreden van bijwerkingen. Indien u al Sint-Janskruid gebruikt bij aanvang van dit middel, dient u het gebruik van het Sint-Janskruid te staken en het uw arts tijdens uw volgend bezoek te vertellen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
 • U kunt dit middel naar uw eigen voorkeur innemen met of zonder voedsel.
 • U dient alcohol te vermijden wanneer u dit middel gebruikt.
Zwangerschap,borstvoeding en vruchtbaarheid

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts, indien u zwanger bent, vermoedt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden. Bij baby’s van wie de moeder tijdens de eerste paar maanden van de zwangerschap dit middel heeft gebruikt, zijn er meldingen geweest die duiden op een verhoogd risico op aangeboren hartafwijkingen. In de algemene bevolking wordt ongeveer 1 op de 100 baby’s geboren met een hartafwijking. Bij moeders die dit middel gebruikten, is dit percentage verhoogd tot 2 op de 100 baby’s. Samen met uw arts kunt u besluiten dat het voor u beter is om het gebruik van dit middel geleidelijk stop te zetten zolang u zwanger bent. Afhankelijk van uw situatie kan uw arts echter ook adviseren dat het voor u beter is om dit middel te blijven gebruiken.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u dit middel gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kan dit middel het risico op bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘blijvende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Dit middel wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan bijwerkingen geven bij baby’s. U dient alleen borstvoeding te geven wanneer het echt noodzakelijk is. Als u borstvoeding geeft, zal uw arts u mogelijk een lagere dosering voorschrijven.

Uit dieronderzoek is gebleken dat fluoxetine de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan uw inschatting en coördinatie beïnvloeden. U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken voordat u uw arts of apotheker om advies gevraagd heeft.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Version: 150612/mm 3
Approved:  

1.3.1- SPC, Labelling and Package Leaflet Fluoxetine 20mg, tabletten

____________________________________________________________________________________________________

Volg bij inname van dit middel nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor:

Volwassenen:
 • Depressie: De aanbevolen dosering is 20 mg per dag. Uw arts zal de dosering volgen en zo nodig de dosering aanpassen binnen 3 tot 4 weken na start van de behandeling. Eventueel kan de dosis geleidelijk verhoogd worden tot een maximum van 60 mg. De dosering dient voorzichtig verhoogd te worden om er zeker van te zijn dat u de laagst mogelijke effectieve dosering ontvangt. Het kan zijn dat u zich niet meteen beter voelt na aanvang van uw geneesmiddel tegen depressie. Dit is normaal aangezien een verbetering van de depressieve symptomen pas na de eerste paar weken kunnen optreden. De behandeling van patiënten met een depressie moet tenminste zes maanden worden voortgezet.
 • Boulimie nervosa: De aanbevolen dosering is 60 mg per dag.
 • Obsessief-compulsieve stoornis (OCS): De aanbevolen dosering is 20 mg per dag. Uw arts zal de dosering volgen en zo nodig de dosering aanpassen 2 weken na de start van de behandeling. Eventueel kan de dosis geleidelijk verhoogd worden tot een maximum van 60 mg. Indien geen verbetering wordt gezien binnen 10 weken, dient behandeling met dit middel te worden heroverwogen.
Ouderen:

Uw arts zal over het algemeen niet meer dan 40 mg per dag voorschrijven. De maximale dosis die de arts zal voorschrijven is 60 mg per dag.

Indien u leverfunctieproblemen heeft of andere geneesmiddelen gebruikt die een invloed kunnen hebben op dit middel, kan uw arts een lagere dosis voorschrijven of voorschrijven om dit middel om de dag in te nemen.

Kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar met depressie:

De behandeling dient gestart en gevolgd te worden door een specialist. De aanvangsdosis is 10 mg/dag, dit is een halve dispergeerbare tablet. Na één tot twee weken kan uw arts de dosering verhogen naar 20 mg/dag.

De dosering dient voorzichtig verhoogd te worden om er zeker van te zijn dat u de laagst mogelijke effectieve dosering ontvangt. Kinderen met een laag gewicht kunnen een lagere dosering nodig hebben. Uw arts dient de noodzaak van voortzetting van de behandeling te bekijken na 6 maanden. Indien er geen verbeteringen bij u zijn, dient uw behandeling opnieuw beoordeeld te worden.

Wijze van toediening:
 • Slik de tabletten door met een half glas water, of los de tabletten op in een half glas water en slik onmiddellijk en volledig door. Kauw niet op de tabletten.
 • De behandeling kan ingenomen worden als een enkele dosis, op elk moment van de dag, voor, tijdens, na, of onafhankelijk van de maaltijd.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
 • Wanneer u teveel tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling van een ziekenhuis.
 • Neem indien mogelijk de verpakking van dit middel met u mee.

Symptomen van overdosering: misselijkheid, braken, stuiptrekkingen, hartproblemen (zoals onregelmatige hartslag en hartstilstand), longproblemen en veranderingen in mentale conditie, variërend van opwinding tot coma.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
 • Als u een dosis bent vergeten, maak u dan geen zorgen. U kunt uw volgende dosis innemen de volgende dag op het voorgeschreven tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
 • Elke dag op hetzelfde tijdstip uw geneesmiddel innemen kan u helpen om het geneesmiddel regelmatig in te nemen.
Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop dit middel niet tenzij uw arts u vertelt om te stoppen. Het is belangrijk dat u dit middel blijft innemen.

 • Stop de inname van dit middel niet zonder het uw arts eerst te vragen, ook als u zich beter begint te voelen.
 • Zorg ervoor dat u niet zonder tabletten komt te zitten.

U kunt de volgende symptomen waarnemen wanneer u stopt met inname van dit middel: duizeligheid, tintelende gevoelens zoals pinnen en naalden, slaapstoornissen (levendige dromen, nachtmerries, onmogelijkheid om te slapen); rusteloos gevoel of opgewonden; ongebruikelijke moeheid of zwakte; kwaad voelen; misselijkheid/overgeven (ziek voelen of ziek zijn); tremor (trillen); hoofdpijnen.

Version: 150612/mm 4
Approved:  

1.3.1- SPC, Labelling and Package Leaflet Fluoxetine 20mg, tabletten

____________________________________________________________________________________________________

De meeste mensen ervaren de symptomen na het stoppen van dit middel als mild en dat ze vanzelf weggaan na een paar weken. Indien u symptomen waarneemt na stoppen van de behandeling, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer u stopt met dit middel, zal uw arts u helpen om uw dosering geleidelijk te verminderen binnen 1 tot 2 weken – dit zou moeten helpen om de kans op ontwenningsverschijnselen te verminderen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit middel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan dit middel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

 • Stop direct met inname van dit middel en waarschuw uw arts indien u huiduitslag of een allergische reactie krijgt zoals jeuk, gezwollen lippen/tong of piepen/kortademigheid,
 • Indien u zich rusteloos voelt en het gevoel heeft dat u niet stil kunt zitten of staan, zou u motorische onrust kunnen hebben; door verhoging van de dosering dit middel kunt u zich nog slechter voelen. Indien u zich zo voelt, neem dan contact op met uw arts.
 • Vertel het uw arts meteen indien uw huid rood wordt of er zich een gevarieerde huidreactie ontwikkelt of er zich blaren op uw huid gaan vormen of uw huid gaat vervellen. Dit is zeer zeldzaam.

Sommige patiënten hadden:

 • Een combinatie van symptomen (bekend als serotonine syndroom) waaronder onverklaarbare koorts met snellere ademhaling of hartslag, zweten, spierstijfheid of trillen, verwardheid, extreme opwinding of slaperigheid (enkel zeldzaam);
 • Gevoel van zwakheid, sufheid of verwardheid voornamelijk bij ouderen en bij ouderen die diuretica (plastabletten) gebruiken;
 • Langdurige en pijnlijke erectie;
 • Geïrriteerdheid en extreme opwinding.

Indien u één van de volgende symptomen heeft en u heeft hier last van, of ze duren enige tijd, waarschuw dan uw arts of apotheker.

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld bij patiënten die dit middel gebruiken:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • slapeloosheid
 • hoofdpijn
 • diarree, misselijkheid
 • vermoeidheid

Vaak (komen voor bij 1 tot 10 op iedere 100 patiënten):

 • gebrek aan eetlust, gewichtsverlies
 • nervositeit, angst
 • rusteloosheid, verminderd concentratievermogen
 • gespannen gevoel
 • verminderde zin in seks of seksuele problemen (waaronder moeilijkheden bij het behouden van een erectie bij seksuele activiteit)
 • slaapproblemen, ongewone dromen, vermoeidheid of slaperigheid
 • duizeligheid
 • veranderde smaakwaarneming
 • ongecontroleerde schudbewegingen
 • wazig zien
 • gewaarwordingen van snelle en onregelmatige hartslag
 • blozen
 • geeuwen
 • spijsverteringsmoeilijkheden, braken
 • droge mond
 • huiduitslag, galbulten, jeuk
 • overmatig zweten
 • gewrichtspijn
Version: 150612/mm 5
Approved:  

1.3.1- SPC, Labelling and Package Leaflet Fluoxetine 20mg, tabletten

____________________________________________________________________________________________________

 • vaker moeten plassen
 • onverklaarbare vaginale bloeding
 • zich beverig of verkouden voelen

Soms (komen voor bij 1 tot 10 op iedere 1.000 patiënten):

 • zich niet verbonden voelen met zichzelf
 • vreemde gedachten
 • overdreven goede stemming
 • moeilijkheden bij het krijgen van een orgasme
 • tandenknarsen
 • spiertrekkingen, onvrijwillige bewegingen of problemen met evenwicht en coördinatie
 • vergrote (wijde) pupillen
 • lage bloeddruk
 • kortademigheid
 • slikklachten
 • haarverlies
 • toegenomen neiging voor het krijgen van blauwe plekken
 • koud zweet
 • moeilijkheden met plassen
 • het warm of koud hebben

Zelden (komen voor bij 1 tot 10 op iedere 10.000 patiënten):

 • lage concentraties natrium in het bloed
 • ongewoon wild gedrag
 • hallucinaties
 • rusteloosheid
 • paniekaanvallen
 • stuipen
 • vasculitis (ontsteking van een bloedvat)
 • snelle zwelling van de weefsels rond de nek, gezicht, mond en/of keel
 • pijn in de slokdarm
 • gevoeligheid voor zonlicht
 • melkafscheiding

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op iedere 10.000 patiënten): - verlaging van het aantal bloedplaatjes

Overig (frequentie kan niet worden bepaald):

 • gedachten van zelfmoord of zelfbeschadiging
 • longproblemen
 • hepatitis, abnormale uitslagen van leverfunctietesten
 • spierpijn
 • moeilijkheden bij het plassen
 • verwardheid
 • neusbloedingen
 • onverklaarbare blauwe plekken of bloedingen
 • spraakstoornis
 • oorsuizen

Botbreuken - Bij patiënten die dit type geneesmiddelen gebruiken is een verhoogde kans op botbreuken waargenomen.

Als u een van de bovengenoemde verschijnselen heeft en deze hinderen u of houden langere tijd aan, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk wanneer de behandeling wordt voortgezet.

Bij kinderen en adolescenten (8-18 jaar)- Aanvullend op de bovengenoemde mogelijke bijwerkingen kan dit middel de groei vertragen of mogelijk de seksuele ontwikkeling vertragen. Ook neusbloedingen zijn bij kinderen vaak gemeld.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op
Version: 150612/mm 6
Approved:  

1.3.1- SPC, Labelling and Package Leaflet Fluoxetine 20mg, tabletten

____________________________________________________________________________________________________

met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

 • Gebruik dit middel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “EXP”.
 • Bewaar dit middel beneden 30ºC.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is fluoxetinehydrochloride.

Iedere tablet bevat fluoxetinehydrochloride overeenkomend met 20 milligram (mg) fluoxetine.

De andere stoffen in dit middel zijn: lactose monohydraat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide watervrij.

Hoe ziet Fluoxetine tablet er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit middel wordt geleverd in doosjes met 30 tabletten in doordrukstrips.

Houder van de vergunning voor in het in de handel brengen en fabrikant

Pharmacin B.V.

Molenvliet 103

3335 LH Zwijndrecht

Fluoxetine 20 mg, tabletten is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG 28261.

Deze bijsluiter werd voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012.

Version: 150612/mm 7
Approved:  

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.