Advertentie

Auteur: Pharmachemie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Fluoxetine 20 PCH behoort tot de groep van de antidepressiva, en wel tot de zogenaamde selectieve serotonine heropname remmers (SSRI).

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de volgende aandoeningen:

Volwassenen:

 • ernstige depressieve episoden
 • obsessieve compulsieve stoornis
 • boulimia nervosa: Fluoxetine 20 PCH wordt toegepast als aanvulling op psychotherapie voor het verminderen van eetbuien en het verminderen van de neiging om zich te laxeren.

Kinderen en adolescenten van 8 jaar en ouder:

 • Matige tot ernstige depressieve stoornis, indien de depressie niet verbetert na 4-6 sessies psychotherapie. Fluoxetine 20 PCH dient alleen in combinatie met psychotherapie gegeven te worden aan een kind of een jongere met matige tot ernstige depressie.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor fluoxetine of voor één van de andere bestanddelen van Fluoxetine 20 PCH. Bij een allergie kan huiduitslag, jeuk, gezwollen gezicht of lippen of kortademigheid optreden
 • als u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als monoamineoxidaseremmers (ook MAOI´s genoemd) die ook gebruikt worden om depressie te behandelen, aangezien in combinatie met deze geneesmiddelen ernstige of zelfs fatale reacties kunnen optreden. Voorbeelden van MAOI’s zijn nialamide, iproniazide, selegiline, moclobemide, fenelzine, trancylpromine, isocarboxazide en toloxaton. Zie de rubriek ‘Inname met andere geneesmiddelen’ voor meer informatie over deze geneesmiddelen.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze middelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een grotere kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond van zelfmoordgedrag bij jongvolwassenen (jonger dan 25 jaar oud) met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar

Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, tegendraads gedrag en woede) wanneer zij deze klasse van geneesmiddelen gebruiken. Fluoxetine 20 PCH dient alleen gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar voor de behandeling van matige tot ernstige depressieve episodes (in combinatie met psychotherapie) en het dient niet toegepast te worden voor andere indicaties.

Daarnaast zijn er slechts beperkte gegevens beschikbaar over de veiligheid van Fluoxetine 20 PCH op langere termijn met betrekking tot de groei, puberteit, mentale en emotionele ontwikkeling in deze leeftijdsgroep. Desondanks kan uw arts Fluoxetine 20 PCH voorschrijven aan patiënten jonger dan 18 jaar met een matige tot ernstige depressieve episode in combinatie met psychotherapie omdat hij/zij denkt dat dat voor het kind het beste is. Indien uw arts Fluoxetine 20 PCH heeft voorgeschreven voor een patiënt jonger dan 18 jaar en u wilt hierover praten, ga dan terug naar uw arts. U dient uw arts te

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

informeren indien één van bovenstaande symptomen zich ontwikkelt of verergert bij een patiënt jonger dan 18 jaar die Fluoxetine 20 PCH gebruikt.

Fluoxetine 20 PCH dient niet gebruikt te worden voor de behandeling van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.

Vertel het uw arts of apotheker:

 • als u lijdt aan epilepsie of in het verleden een stuip heeft gehad. Neem direct contact op met uw arts als u stuipen (convulsies) krijgt of de frequentie van de stuipen toeneemt, omdat het nodig kan zijn om de behandeling met fluoxetine te staken
 • als u manisch bent geweest in het verleden; indien u een manische episode doormaakt neem dan direct contact op met uw arts, omdat het nodig kan zijn het gebruik van fluoxetine te staken
 • als u diabetes heeft (het kan nodig zijn dat uw arts de dosering van insuline of andere geneesmiddelen voor diabetes eventueel aanpast
 • als u leverfunctieproblemen heeft (het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast)
 • als u hartproblemen heeft
 • als u diuretica gebruikt (plastabletten), vooral wanneer u een oudere bent
 • als u ECT (elektroconvulsietherapie) ondergaat
 • als u bloedingsstoornissen heeft gehad of als u blauwe plekken of ongebruikelijke bloedingen krijgt
 • als u andere geneesmiddelen gebruikt die de bloedstolling tegengaan zijn (zie ‘inname in combinatie met andere geneesmiddelen’).
 • als u tamoxifen inneemt (gebruikt bij de behandeling van borstkanker)
 • als u zich rusteloos begint te voelen en niet kan stilzitten of stilstaan (akathisie). Verhogen van uw dosis fluoxetine kan dit erger maken.

Gebruikt u naast Fluoxetine 20 PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik fluoxetine niet in combinatie met bepaalde MAOI’s:

 • niet-selectieve MAOI’s (zoals isocarboxazide) en reversibele MAOI’s type A (zoals moclobemide) gebruikt bij de behandeling van depressie mogen niet gelijktijdig gebruikt worden met dit geneesmiddel omdat het een ernstige of zelfs fatale reactie (serotonine syndroom) kan veroorzaken (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’).
 • MAOI’s Type B gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson zoals selegiline, mogel wel samen met Fluoxetine 20 PCH worden gebruikt mits uw arts u nauwgezet controleert
 • de behandeling met fluoxetine mag pas 2 weken na het stoppen van de irreversibele MAOI- behandeling (zoals tranylcypromine) worden gestart. Bij bepaalde reversibele MAOI's (bijv. moclobemide) kan echter al de dag na de stopzetting worden gestart met de behandeling met fluoxetine. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u begint met het gebruiken van fluoxetine.

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

 • gebruik GEEN MAOI’s gedurende ten minste 5 weken nadat u gestopt bent met het innemen van fluoxetine. Als fluoxetine langdurig en/of met een hoge dosis door u is gebruikt, kan uw arts een langere wachttijd voorstellen.

Het is belangrijk dat u het uw arts vertelt als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • lithium, tryptofaan of clozapine (gebruikt bij de behandeling van bepaalde psychische stoornissen); er is een verhoogd risico op het serotoninesyndroom wanneer deze geneesmiddelen gelijktijdig toegediend worden met Fluoxetine 20 PCH. Wanneer fluoxetine wordt gebruikt samen met lithium zal uw arts u vaker willen controleren
 • fenytoïne (voor epilepsie); aangezien Fluoxetine 20 PCH de bloedspiegels van dit geneesmiddel kan beïnvloeden, kan het nodig zijn dat uw arts fenytoïne voorzichtiger start en u vaker controleert wanneer het samen gegeven wordt met Fluoxetine 20 PCH
 • tramadol (een pijnstiller)
 • triptanen (voor migraine); er is een verhoogd risico op een verhoogde bloeddruk
 • niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s zoals aspirine, ibuprofen, gebruikt bij de behandeling van een ontsteking en pijn)
 • fenothiazines (zoals chloorpromazinehydrochloride, prochloorperazine
 • flecaïnide of encaïnide (voor hartproblemen)
 • carbamazepine (voor epilepsie)
 • tricyclische antidepressiva (zoals imipramine, desipramine en amitryptyline): aangezien Fluoxetine 20 PCH mogelijk de bloedconcentratie van flecaïnide, encaïnide, carbamazepine, en tricyclische antidepressiva beïnvloedt, kan het nodig zijn dat uw arts de dosis van deze middelen mogelijk verlaagt bij gelijktijdig gebruik met fluoxetine.
 • warfarine of andere geneesmiddelen die bloedverdunnend werken; fluoxetine kan de werking van deze middelen op het bloed veranderen. Indien fluoxetine wordt gestart of gestopt wanneer u warfarine gebruikt, zal uw arts bepaalde testen moeten uitvoeren.
 • tamoxifen (gebruikt bij de behandeling van borstkanker), omdat fluoxetine de bloedspiegels hiervan kan veranderen en een afname van de werking van tamoxifen niet kan worden uitgesloten. Uw arts kan een andere antidepressiebehandeling noodzakelijk vinden.
 • het kruidengeneesmiddel Sint-Janskruid. U mag niet starten met het gebruik van Sint-Janskruid wanneer u behandeld wordt met Fluoxetine 20 PCH aangezien er een toename kan optreden van bijwerkingen. Indien u al Sint-Janskruid gebruikt, moet u vóór aanvang van het gebruik van Fluoxetine 20 PCH het gebruik van Sint-Janskruid staken. Bespreek dit met uw arts vóór de start van de fluoxetinebehandeling.
 • U kunt Fluoxetine 20 PCH innemen met of zonder voedsel, afhankelijk van wat u het prettigst vindt.
 • U dient alcohol te vermijden wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

Als u zwanger wordt tijdens het gebruik van fluoxetine, moet u dit zo snel mogelijk aan uw arts vertellen.

Hoewel fluoxetine wel gebruikt kan worden tijdens de zwangerschap, zal uw arts uw behandeling herbeoordelen, vooral in een laat stadium van de zwangerschap, aangezien de volgende effecten soms zijn voorgekomen bij pasgeborenen: prikkelbaarheid, trillen, spierzwakte, aanhoudend huilen, moeilijkheden bij het zuigen of bij het slapen.

Bij baby’s waarvan de moeder in de eerste paar maanden van de zwangerschap fluoxetine heeft gebruikt, is er een aantal meldingen geweest, die op een verhoogde kans op geboortedefecten wijzen, in het bijzonder aan het hart. In de totale bevolking worden ongeveer 1 op de 100 baby’s geboren met een hartafwijking. Bij moeders die fluoxetine gebruikt hebben, verhoogde dit tot 2 op de 100 baby’s. U en uw arts kunnen beslissen dat het voor u beter is geleidelijk aan te stoppen met het gebruik van fluoxetine als u zwanger bent. Afhankelijk van de omstandigheden kan uw arts echter voorstellen dat het beter voor u is om fluoxetine te blijven gebruiken.

Verzeker uzelf ervan dat uw verloskundige en/of uw arts weten dat u fluoxetine gebruikt. Geneesmiddelen zoals fluoxetine kunnen de kans op een ernstige bijwerking bij baby’s, blijvende pulmonaire hypertensie bij pasgeborenen (PPHN) genaamd, verhogen als ze tijdens de zwangerschap zijn gebruikt en in het bijzonder in de laatste 3 maanden van de zwangerschap. De baby zal dan sneller ademhalen en kan blauw worden. Deze verschijnselen beginnen gewoonlijk binnen 24 uur na de geboorte. Als dit bij uw baby gebeurt moet u direct uw verloskundige en/of arts waarschuwen.

Borstvoeding

Fluoxetine wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan bijwerkingen geven bij baby’s. U dient alleen borstvoeding te geven wanneer het echt noodzakelijk is. Als u borstvoeding blijft geven, zal uw arts u mogelijk een lagere dosering voorschrijven.

Vruchtbaarheid

Uit dieronderzoek is gebleken dat fluoxetine de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan uw inschatting, gezichtsvermogen en coördinatie beïnvloeden. Als u hiervan last krijgt, dient u geen auto te rijden of machines te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

Slik de capsules door met wat water. Kauw NIET op de capsules. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen, afhankelijk van wat u het prettigst vindt. De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

 • Depressie: de aanbevolen dosering is 20 mg per dag. Uw arts zal de dosering beoordelen en zo nodig aanpassen binnen 3 tot 4 weken na start van de behandeling. Eventueel kan de dosis geleidelijk verhoogd worden tot een maximum van 60 mg. De dosering dient voorzichtig verhoogd te worden om er zeker van te zijn dat u de laagst mogelijke effectieve dosering ontvangt. Het kan zijn dat u zich niet meteen beter voelt na aanvang van de inname van uw geneesmiddel tegen depressie. Dit is normaal aangezien een verbetering van de depressieve symptomen mogelijk pas na de eerste paar weken optreedt. De behandeling met een antidepressivum moet tenminste zes maanden worden voortgezet.
 • Boulimia nervosa: de aanbevolen dosering is 60 mg per dag.
 • Obsessieve compulsieve stoornis (OCS): de aanbevolen dosering is 20 mg per dag. Uw arts zal de dosering beoordelen en zo nodig aanpassen 2 weken na de start van de behandeling. Eventueel kan de dosis geleidelijk verhoogd worden tot een maximum van 60 mg. Indien u geen verbetering opmerkt binnen 10 weken, zal uw arts beslissen of de behandeling moet worden voortgezet.

Kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar met depressie

- De behandeling dient gestart en gecontroleerd te worden door een specialist.

De aanvangsdosis is 10 mg/dag, welke gegeven wordt in een alternatieve vorm of sterkte van fluoxetine, zoals een drank. Na één tot twee weken kan uw arts de dosering verhogen naar 20 mg/dag (één capsule). De dosering dient voorzichtig verhoogd te worden om er zeker van te zijn dat u de laagst mogelijke effectieve dosis ontvangt. Kinderen met een lager gewicht kunnen een lagere dosering nodig hebben.

Als er een voldoende respons op de behandeling is, zal uw arts de noodzaak van voortzetting van de behandeling bekijken na 6 maanden. Indien u binnen 9 weken geen verbeteringen ervaart, zal uw arts uw behandeling opnieuw beoordelen.

Ouderen, patiënten met leveraandoeningen en patiënten die andere geneesmiddelen gebruiken

 • Indien u tot de ouderen behoort, zal uw arts de dosering voorzichtiger verhogen en over het algemeen niet meer dan 40 mg per dag voorschrijven. De maximale dosis die de arts zal voorschrijven is 60 mg per dag.
 • Indien u een leveraandoening heeft of andere geneesmiddelen gebruikt die een effect kunnen hebben op fluoxetine, kan uw arts u een lagere dosis voorschrijven of zeggen dat u fluoxetine om de dag moet innemen.
 • Wanneer u teveel capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van een ziekenhuis.
 • Neem, indien mogelijk, de verpakking van Fluoxetine 20 PCH met u mee.

Verschijnselen die kunnen optreden wanneer u te veel Fluoxetine 20 PCH heeft ingenomen, zijn onder meer misselijkheid, braken, stuipen, hartproblemen (zoals onregelmatige hartslag en hartstilstand),

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

longproblemen en veranderingen in psychische toestand, variërend van opwinding tot coma.

 • Als u een dosis bent vergeten, maak u dan geen zorgen. U kunt uw volgende dosis de volgende dag op het voorgeschreven tijdstip innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
 • Innemen van uw geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip kan u helpen om het geneesmiddel regelmatig in te nemen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop Fluoxetine 20 PCH niet tenzij uw arts u vertelt om te stoppen. Het is belangrijk dat u uw geneesmiddel blijft innemen.

 • Stop de inname van geneesmiddel niet zonder het uw arts eerst te vragen, ook als u zich beter begint te voelen.
 • Zorg ervoor dat u niet zonder capsules komt te zitten.

U kunt de volgende symptomen waarnemen wanneer u stopt met het innemen van Fluoxetine 20 PCH:

 • duizeligheid, tintelende, prikkend gevoel, slaapstoornissen (levendige dromen, nachtmerries, niet

kunnen slapen), rusteloos gevoel of opgewonden gevoel; ongebruikelijke moeheid of zwakte, angst, misselijkheid/overgeven; tremor (trillen); hoofdpijnen.

Deze symptomen worden ontwenningsverschijnselen genoemd. Bij het stoppen van de behandeling zal uw arts u helpen om de dosering langzaam te verminderen gedurende één tot twee weken. Dit zou de kans op ontwenningsverschijnselen moeten verkleinen.

De meeste mensen ervaren de ontwenningsverschijnselen als licht en merken dat ze vanzelf weggaan na een paar weken. Indien u ontwenningsverschijnselen waarneemt na het stoppen van de behandeling, neem dan contact op met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop onmiddellijk met het innemen van de capsules en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u:

 • uitslag of een allergische reactie krijgt, zoals jeuk, zwelling van de lippen/tong of piepende ademhaling/kortademigheid.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u de volgende bijwerkingen krijgt:

 • gedachten aan zelfbeschadiging of zelfdoding. Raadpleeg onmiddellijk uw arts of ga direct naar het ziekenhuis

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

 • u voelt zich onrustig en kan niet stilzitten of -staan, u heeft mogelijk akathisie
 • het rood worden van de huid gevolgd door blaarvorming en vervelling. Dit komt zeer zelden voor
 • een combinatie van symptomen waaronder onverklaarbare koorts met snellere ademhaling of hartslag, zweten, spierstijfheid of trillen, verwardheid, extreme opwinding of slaperigheid (komt slechtst zelden voor). Deze symptomen kunnen een teken zijn van het serotoninesyndroom of maligne antipsychoticasyndroom. De arts moet mogelijk uw behandeling met fluoxetine stoppen.
 • abnormale leverfunctie komt zelden voor, met zeer zeldzame gevallen van hepatitis; symptomen kunnen zijn moeheid, zere botten of gewrichten, verlies van eetlust, koorts, vergeling van de huid en oogwit (geelzucht), donkere urine en een lichtgekleurde ontlasting
 • toevallen of epileptische aanvallen
 • gevoel van zwakte, slaperigheid of verwardheid (vooral bij oudere patiënten of bij patiënten die ook diuretica (‘plaspillen’) gebruiken
 • verlengde en pijnlijke erectie
 • prikkelbaarheid en extreme opwinding

De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld bij patiënten die fluoxetine gebruiken:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • slapeloosheid
 • hoofdpijn
 • diarree, misselijkheid
 • vermoeidheid

Vaak (komen voor bij 1 tot 10 op iedere 100 patiënten)

 • gebrek aan eetlust, gewichtsverlies
 • nervositeit, angst
 • rusteloosheid, verminderd concentratievermogen
 • gespannen gevoel
 • verminderde zin in seks of seksuele problemen (waaronder moeilijkheden bij het behouden van een erectie bij seksuele activiteit)
 • slaapproblemen, ongewone dromen, vermoeidheid of slaperigheid
 • duizeligheid
 • veranderde smaakwaarneming
 • ongecontroleerde schudbewegingen
 • wazig zien
 • gewaarwordingen van snelle en onregelmatige hartslag
 • blozen
 • geeuwen
 • spijsverteringsmoeilijkheden, braken
 • droge mond
 • huiduitslag, galbulten, jeuk
 • overmatig zweten
 • gewrichtspijn

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

 • vaker moeten plassen
 • onverklaarbare vaginale bloeding
 • zich beverig of rillerig voelen

Soms (komen voor bij 1 tot 10 op iedere 1.000 patiënten)

 • zich niet verbonden voelen met zichzelf
 • vreemde gedachten
 • overdreven goede stemming
 • moeilijkheden bij het krijgen van een orgasme
 • tandenknarsen
 • spiertrekkingen, onvrijwillige bewegingen of problemen met evenwicht en coördinatie
 • vergrote (wijde) pupillen
 • lage bloeddruk
 • kortademigheid
 • slikklachten
 • haarverlies
 • toegenomen neiging voor het krijgen van blauwe plekken
 • koud zweet
 • moeilijkheden met plassen
 • het warm of koud hebben

Zelden (komen voor bij 1 tot 10 op iedere 10.000 patiënten)

 • lage concentraties natrium in het bloed
 • ongewoon wild gedrag
 • hallucinaties
 • geagiteerdheid
 • paniekaanvallen
 • stuipen
 • vasculitis (ontsteking van een bloedvat)
 • snelle zwelling van de weefsels rond de nek, gezicht, mond en/of keel
 • pijn in de slokdarm
 • gevoeligheid voor zonlicht
 • melkafscheiding

Overig (frequentie kan niet worden bepaald)

 • gedachten van zelfmoord of zelfbeschadiging
 • longproblemen
 • hepatitis, abnormale uitslagen van leverfunctietesten
 • spierpijn
 • moeilijkheden bij het plassen
 • verwardheid
 • stotteren
 • neusbloedingen

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

 • onverklaarbare blauwe plekken of bloedingen

Botbreuken - Bij patiënten die dit type geneesmiddelen gebruiken, is een verhoogde kans op botbreuken waargenomen.

Bij kinderen en adolescenten (8-18 jaar) - In aanvulling op de bovengenoemde mogelijke bijwerkingen kan fluoxetine de groei vertragen of mogelijk de seksuele ontwikkeling vertragen. Bij kinderen werden ook neusbloedingen vaak gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is fluoxetinehydrochloride. Elke harde capsule bevat 20 mg fluoxetinehydrochloride.
 • De andere bestanddelen zijn colloïdaal watervrij siliciumdioxide, gepregelatineerd zetmeel, simeticonemulsie 30% indigokarmijn (E132), titaandioxide (E171), gelatine, schellak (E904), ijzeroxide zwart (E172), propyleenglycol (E1520).
 • Poeder in harde capsules met een fletsblauwe cap en een witte body

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

 • Fluoxetine 20 PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 12, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 70, 90, 98, 100 en 500 capsules
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharma BV

3640 AE Mijdrecht

Nederland

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str.

31-546 Krakow Polen

In het register ingeschreven onder

RVG 24467

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Fluoxetine TEVA 20 mg harde capsules
Duitsland Fluoxetin-TEVA 20 mg Kapseln
Spanje Fluoxetina ratio 20 mg cápsulas EFG
Nederland Fluoxetine 20 PCH capsules 20 mg
Portugal Fluoxetina Teva 20 mg Capsulas
Zweden Fluoxetine Teva 20 mg harda kapslar
Verenigd Koninkrijk Fluoxetine Capsules 20 mg
  rvg 24467 PIL 0313.17v.AV

FLUOXETINE 20 MG PCH

Capsules, hard

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.geneesmiddeleninformatiebank.nl).

0313.17v.AV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK