INCRELEX 10 mg/ml oplossing voor injectie

ATC-Code
H01AC03
INCRELEX 10 mg/ml oplossing voor injectie

Ipsen

Stof(fen)
Mecasermin
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Voorwaartse hypofyse kwab hormonen en analogen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Ipsen

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

  • INCRELEX is een vloeistof met mecasermine. Dat is een kunstmatige insulineachtige groeifactor 1 (IGF-1), die gelijk is aan het IGF-1 dat uw lichaam aanmaakt.
  • INCRELEX wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar oud die erg klein zijn voor hun leeftijd doordat hun lichaam niet genoeg IGF-1 aanmaakt. Deze aandoening heet primaire IGF-1-deficiëntie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
  • U heeft kanker.
  • Bij premature baby’s of pasgeborenen omdat het benzylalcohol bevat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met INCRELEX?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u INCRELEX gebruikt

 • als u een gebogen wervelkolom heeft (scoliose). In dat geval moet u worden gecontroleerd op verergering van de scoliose.
 • als u mank gaat lopen of pijn krijgt in een heup of knie.
 • als u vergrote amandelen heeft (tonsilhypertrofie). In dat geval moet u regelmatig worden onderzocht.
 • als u symptomen van verhoogde druk in de hersenen (intracraniële hypertensie) heeft, zoals veranderingen in het gezichtsvermogen, hoofdpijn, misselijkheid en/of braken. Neem in dat geval contact op met uw arts voor advies.
 • als u een lokale reactie op de injectieplaats of een algemene allergische reactie op INCRELEX heeft. Bel zo snel mogelijk uw arts als u lokale huiduitslag krijgt. Roep

onmiddellijk medische hulp in als u een algemene allergische reactie (netelroos, moeite met ademhalen, zwakheid of flauwvallen en een algemeen gevoel van onwel zijn) krijgt.

 • als u niet meer groeit (de groeischijven van de beenderen zijn gesloten). In dit geval kan INCRELEX u niet helpen groeien en mag het niet gebruikt worden.

Kinderen jonger dan 2 jaar

Het gebruik van dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 2 jaar en wordt daarom bij die kinderen niet aangeraden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast INCRELEX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uin de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel uw arts vooral als u insuline of andere geneesmiddelen tegen suikerziekte (diabetes) gebruikt. Het kan zijn dat de dosering van deze geneesmiddelen aangepast moet worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Voor alle vrouwen die zwanger kunnen worden, wordt een negatieve zwangerschapstest aanbevolen voorafgaand aan de behandeling met INCRELEX. Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling.

De behandeling met INCRELEX moet worden gestaakt als u zwanger wordt.

INCRELEX mag niet worden toegediend aan een moeder die borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

INCRELEX kan een te lage bloedsuikerspiegel veroorzaken (zeer vaak voorkomende bijwerking) die de rijvaardigheid en het bedienen van machines kan verstoren, omdat het mogelijk is dat u zich dan minder goed kunt concentreren of dat uw reactievermogen vermindert.

U dient in de 2 tot 3 uur na toediening van de dosis risicovolle bezigheden (bijvoorbeeld autorijden) te vermijden, in het bijzonder bij de start van de behandeling met INCRELEX, totdat een dosis van INCRELEX is vastgesteld waarbij geen bijwerkingen optreden die deze activiteiten gevaarlijk maken.

INCRELEX bevat benzylalcohol

INCRELEX bevat 9 mg per ml benzylalcohol als conserveermiddel.

Benzylalcohol kan giftige en allergische reacties veroorzaken bij baby’s en kinderen tot 3 jaar.

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per injectieflacon en is daarom nagenoeg ‘zoutloos’.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 0,04 tot 0,12 mg/kg lichaamsgewicht van de patiënt, tweemaal daags toegediend. Zie de ‘Gebruiksaanwijzing’ aan het eind van deze bijsluiter.

Injecteer INCRELEX net onder uw huid vlak vóór of na een maaltijd of tussendoortje omdat het, net zoals insuline, de bloedsuikerspiegel kan doen dalen (zie hypoglykemie in rubriek 4). Geef uzelf geen dosis INCRELEX als u om welke reden dan ook niet kan eten. Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik de volgende dosis zoals gewoonlijk, met een maaltijd of tussendoortje.

Injecteer INCRELEX net onder de huid van de bovenarm, het bovenbeen (dij), de buik of de billen. Geef de injectie nooit in een ader of een spier. Geef elke volgende injectie op een andere injectieplaats.

Gebruik uitsluitend INCRELEX die er helder en kleurloos uitziet.

Behandeling met INCRELEX is een langdurige behandeling. Vraag uw arts om nadere informatie.

Heeft u te veel van INCRELEX gebruikt?

Net zoals insuline, kan INCRELEX uw bloedsuikergehalte doen dalen (zie hypoglykemie in rubriek 4).

Als er meer dan de aanbevolen hoeveelheid INCRELEX is ingespoten, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Een acute overdosis van INCRELEX kan tot hypoglykemie (een te lage bloedsuikerspiegel) leiden. Bij langdurige overdosering kunnen bepaalde lichaamsdelen te groot worden (bijvoorbeeld de handen, de voeten, onderdelen van het gelaat) of kan het gehele lichaam te hard groeien.

Behandeling van een acute overdosis INCRELEX moet gericht zijn op behandeling van de te lage bloedsuikerspiegel. Er moeten suikerhoudende vloeistoffen of voedingsmiddelen worden genuttigd. Als de patiënt niet wakker of helder genoeg is om suikerhoudende vloeistoffen te drinken, dan kan een injectie glucagon in de spier nodig zijn om de te lage bloedsuikerspiegel te herstellen. Uw arts of verpleegkundige legt u uit hoe u een injectie glucagon moet geven.

Bent u vergeten INCRELEX te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u een dosis heeft overgeslagen, dan mag u niet de volgende dosis ter compensatie verhogen. Gebruik de volgende dosis zoals gewoonlijk, met een maaltijd of tussendoortje.

Als u stopt met het gebruik van INCRELEX

Een onderbreking of het te vroeg beëindigen van de behandeling met INCRELEX kan het succes van de groeibehandeling verstoren. Vraag uw arts om advies voordat u de behandeling stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker .

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De vaakst voorkomende bijwerkingen met INCRELEX zijn: laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie), reacties op de injectieplaats, snurken, haaruitval, hoofdpijn en vergroting van de amandelen. Er

werden ook ernstige allergische reacties gemeld met INCRELEX. Indien u last krijgt van een van deze bijwerkingen, volg dan het advies dat hieronder voor ieder van deze bijwerkingen wordt gegeven.

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Ernstige allergische reacties (anafylaxie)

Er waren meldingen van galbulten/netelroos over het hele lichaam, moeilijk ademen, duizeligheid, gezwollen gezicht en/of keel. Stop onmiddellijk met INCRELEX en roep dringende medische hulp in als u een ernstige allergische reactie krijgt.

Ook plaatselijke allergische reacties ter hoogte van de toedieningsplaats (jeuk, galbulten/netelroos) werden gemeld.

Haaruitval (alopecia)

Haaruitval is ook gemeld na het gebruik van INCRELEX.

Zeer vaak (treft meer dan 1 op 10 personen)

Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie)

INCRELEX kan het bloedsuikergehalte doen dalen. Tekenen van een laag bloedsuikergehalte zijn: duizeligheid, moeheid, rusteloosheid, honger, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, zweten, misselijkheid en een snelle of onregelmatige hartslag.

Een veel te lage bloedsuikerspiegel kan bewusteloosheid, epileptische aanvallen of overlijden tot gevolg hebben. Stop onmiddellijk met INCRELEX en roep dringende medische hulp in als toevallen/stuipen krijgt of als u het bewustzijn verliest.

Als u INCRELEX gebruikt, dan dient u activiteiten met een verhoogd risico (zoals zware lichamelijke inspanning) in de 2 tot 3 uur na de INCRELEX-injectie te vermijden, in het bijzonder bij de start van de behandeling met INCRELEX.

Voordat de behandeling met INCRELEX begint, zal uw arts u uitleggen hoe een lage bloedsuikerspiegel moet worden behandeld. Voor het geval er verschijnselen van een lage bloedsuikerspiegel ontstaan, moet u altijd iets bij zich hebben waar suiker in zit, zoals sinaasappelsap, glucosegel, snoep of melk. Als u bij een veel te lage bloedsuikerspiegel niet reageert en geen suikerhoudende vloeistof kan drinken, dan moet u een injectie glucagon krijgen. Uw arts of verpleegkundige zal u uitleggen hoe die injectie moet worden gegeven. Als glucagon wordt geïnjecteerd, dan zorgt het ervoor dat uw bloedsuikerspiegel weer gaat stijgen. Het is belangrijk dat u evenwichtig samengestelde voeding gebruikt, met naast de suikerhoudende voedingsmiddelen ook voedingsmiddelen met eiwitten en vetten, zoals vlees(waren) en kaas.

Vergrote keel-/neusamandelen

Door INCRELEX kunnen uw keel-/neusamandelen groter worden. Enkele verschijnselen van vergrote keel-/neusamandelen zijn: snurken, moeite met ademhalen of slikken, slaapapneu (een aandoening waarbij de ademhaling tijdens de slaap eventjes stopt) of vocht in het middenoor, evenals oorinfecties. Slaapapneu kan overdag overmatige slaperigheid veroorzaken. Neem contact op met uw arts als u last heeft van deze symptomen. Infectie van de amandelen is eveneens waargenomen. De arts dient uw keel-/neusamandelen regelmatig te controleren. Zwelling in de neus, een vergrote zwezerik (thymus) en opgezette lymfeklieren zijn eveneens waargenomen bij behandeling met INCRELEX.

Hypoacousis (gehoorverlies)

Vertel uw arts als uw gehoor vermindert.

Hypertrofie op de injectieplaats (weefselverdikking op de injectieplaats)

Reacties op de injectieplaats kunnen worden vermeden door elke keer op een andere plaats te injecteren (afwisselen van de injectieplaats).

Vaak (treft tot 1 op 10 personen)

Gestegen hersendruk (intracraniële hypertensie)

INCRELEX kan soms een tijdelijke stijging van de hersendruk veroorzaken. De symptomen van deze intracraniële hypertensie zijn: veranderingen in het gezichtsvermogen, hoofdpijn, misselijkheid en/of braken. Vertel uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen vertoont. Uw arts kan dan controleren of u lijdt aan intracraniële hypertensie. Als dat het geval is, kan uw arts beslissen tijdelijk de dosis te verminderen of de behandeling met INCRELEX te onderbreken. INCRELEX mag opnieuw worden gestart nadat deze fase voorbij is.

Hartstoornissen

Bij sommige patiënten die behandeld werden met INCRELEX, wees echografisch onderzoek van het hart (echocardiogram) op een vergroting van de hartspier. Uw arts kan een echocardiogram uitvoeren vóór, tijdens en na de behandeling met INCRELEX.

Er waren ook meldingen van te snelle hartslag en van hartkleplijden tijdens de behandeling met INCRELEX.

Stuipen/toevallen in verband met verhoogde lichaamstemperatuur (koortsstuipen) Er werden koortsstuipen vastgesteld tijdens de behandeling met INCRELEX.

Verhoogde bloedsuikerspiegel (hyperglykemie)

Een verhoogde bloedsuikerspiegel is eveneens waargenomen tijdens de behandeling met INCRELEX.

Verergering van scoliose (veroorzaakt door snelle groei)

Als u scoliose hebt, moet u regelmatig worden gecontroleerd op een toenemende kromming van de wervelkolom. Pijn en stijfheid van spieren en gewrichten, alsook kaakafwijkingen werden eveneens gezien bij de behandeling met INCRELEX.

Infecties

Infecties van de mond, keel en bovenste luchtwegen werden waargenomen bij kinderen die behandeld werden met INCRELEX. Dergelijke infecties kunnen met koorts gepaard gaan.

Nieraandoeningen

Er zijn nierstenen gemeld, en daarmee gepaard gaande pijn en zwelling van de nieren.

Voortplantingsstelsel

Vergrote borsten en cysten in de eierstokken zijn waargenomen.

Spijsverteringsstelsel

Maagpijn, moeite met slikken, kokhalzen en braken zijn voorgekomen tijdens behandeling met INCRELEX. Gewichtstoename/overgewicht is ook gemeld, evenals een verhoogd vetgehalte in het bloed en verhoogde leverenzymwaarden.

Veranderingen van huid en haar

Huidverdikking, moedervlekjes, gesteeld huidaanhangsel (acrochordon) en ongewone structuur van het haar zijn waargenomen bij behandeling met INCRELEX.

Reacties op de injectieplaats

De volgende reacties werden gemeld tijdens behandeling met INCRELEX: pijn, bloeduitstorting/blauwe plekken en zwelling. Reacties op de injectieplaats kunnen worden vermeden door elke keer op een andere plaats te injecteren (afwisselen van de injectieplaats).

Andere vaak voorkomende bijwerkingen met INCRELEX zijn rusteloze benen, pijn in de borstkas, depressie, nachtmerrie, zenuwachtigheid, abnormaal gedrag en desoriëntatie.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na het eerste gebruik mag de injectieflacon niet langer dan 30 dagen bij 2 °C tot 8 °C worden bewaard.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er INCRELEX?

 • De werkzame stof in dit middel is mecasermine. Eén ml bevat 10 mg mecasermine. Elke injectieflacon bevat 40 mg mecasermine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: benzylalcohol, natriumchloride, polysorbaat 20, ijsazijn, natriumacetaat en water voor injecties.

Hoe ziet INCRELEX eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

INCRELEX is een heldere kleurloze oplossing voor injectie, geleverd in een glazen injectieflacon, die met een stop en een verzegeling is afgesloten. De injectieflacon bevat 4 ml vloeistof.

Verpakking met 1 injectieflacon.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Frankrijk

Fabrikant:

Beaufour Ipsen Industrie Rue d'Ethe Virton 28100 Dreux

Frankrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien, Italia Luxembourg/Luxemburg Ipsen SpA Ipsen NV Via A. Figino, 16 Guldensporenpark 87 I-20156 Milano B-9820 Merelbeke Tel: + 39 - 02 - 39 22 41 België /Belgique/Belgien     31 Tél/Tel: + 32 9 243 96 00   România, България Latvija Ipsen Pharma Ipsen Pharma Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, clădirea HQ Bauskas 58 Sector 1, 010623, Bucureşti, Riga LV 1004 România Tel: +371 67622233 Tel/Тел: + 40 (021) 231 27 20   Česká republika Lietuva, Hrvatska Ipsen Pharma, o.s. Ipsen Pharma Lietuvos filialas Evropská 136/810 Betygalos g. 2, CZ-160 00 Praha 6 LT-47183 Kaunas Tel: + 420 242 481 821 Tel. + 370 37 337854 Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Magyarország Ísland Ipsen Pharma SAS Magyarországi Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB Kereskedelmi Képviselet Kista Science Tower Árbóc utca 6. Färögatan 33 H-1133 Budapest SE - 164 51 Kista Tel: +36 1 555 5930 Sverige/Ruotsi/Svíþjóð   Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00   Deutschland, Österreich Nederland Ipsen Pharma GmbH Ipsen Farmaceutica B.V. Willy-Brandt-Str. 3 Taurusavenue 33 B D-76275 Ettlingen NL-2132 LS Hoofddorp Tel: + 49 7243 184-80 Tel: + 31 23 55 41 600 Eesti Polska ESTOBIIN OÜ Ipsen Poland Sp. z o.o. Udeselja 4-4 Al. Jana Pawła II 29 EE-11913 Tallinn PL-00-867 Warszawa Tel: +372 51 55 810 Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00 Ελλάδα, Κύπρος, Malta Portugal Ipsen EΠΕ Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Αγ. Δημητρίου 63 Alameda Fernão Lopes, no 16-11o, Miraflores Άλιμος P-1495 - 190 Algés GR-17456 Αθήνα Tel: + 351 - 21 - 412 3550 Ελλάδα   Τηλ: + 30 - 210 - 984 3324   España Slovenija Ipsen Pharma S.A. PharmaSwiss d.o.o Torre Realia, Plaza de Europa, 41-43 Dolenjska cesta 242c 08908 L’Hospitalet de Llobregat SI-1000 Ljubljana Barcelona Tel: + 386 1 236 47 00 Tel: + 34 - 936 - 858 100   France United Kingdom Ipsen Pharma Ipsen Ltd. 65 quai Georges Gorse 190 Bath Road F-92100 Boulogne-Billancourt Slough, Berkshire Tél: + 33 - 1 - 58 33 50 00 SL1 3XE   Tel: + 44 - (0)1753 - 62 77 00 Ireland Slovenská republika Ipsen Pharmaceuticals Ltd. Liek s.r.o. 7 Upper Leeson Street Hviezdoslavova 19 IRL-Dublin 4 SK-90301 Senec Tel: + 353 - 1 - 668 1377 Tel: + 421 245 646 322

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Dit geneesmiddel is geregistreerd met als kanttekening dat er uitzonderlijke omstandigheden waren. Het was tijdens de registratie onmogelijk om volledige informatie over dit geneesmiddel te verkrijgen vanwege de zeldzaamheid van de ziekte waar het voor bedoeld is.

Het Europees Geneesmiddelenbureau zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel beoordelen. Als dat nodig is, zal deze bijsluiter worden aangepast.

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu). Hier vindt u ook verwijzingen naar andere websites over zeldzame ziektes en behandelingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

INCRELEX dient met steriele wegwerpinjectiespuiten en -injectienaalden te worden toegediend die u kunt verkrijgen bij uw arts / apotheker / verpleegkundige. Het volume van de injectiespuiten dient zodanig klein te zijn dat de voorgeschreven dosis met redelijke nauwkeurigheid uit de injectieflacon kan worden opgezogen.

Klaarmaken van de dosis:

 1. Was uw handen voordat u de INCRELEX-injectie gaat klaarmaken.
 2. Gebruik elke keer dat u een dosis toedient een nieuwe wegwerpnaald en -injectiespuit. Gebruik de injectiespuiten en -naalden maar één keer. Gooi ze op de juiste manier weg in een scherpafvalcontainer (zoals een verzamelbak voor gevaarlijk biologisch afval), een harde plastic fles (bijvoorbeeld een afwasmiddelfles) of een metalen bus (bijvoorbeeld een leeg koffieblik). Naalden en spuiten mogen nooit met anderen worden gedeeld.
 3. Controleer de vloeistof om er zeker van te zijn dat deze helder en kleurloos is. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum (die is te vinden op het etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum). Niet gebruiken als de vloeistof troebel is of als u deeltjes ziet. Als een injectieflacon bevroren is (geweest), moet de injectieflacon op de juiste manier worden weggegooid. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt.
 4. Als u een nieuwe injectieflacon gebruikt, verwijder dan de beschermdop. Verwijder de rubber stop niet.
 5. Veeg de rubber stop van de injectieflacon af met een alcoholdoekje om te voorkomen dat de injectieflacon wordt besmet met ziektekiemen, die binnen kunnen dringen wanneer vaker een naald in de injectieflacon wordt gestoken (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1: Bovenkant afvegen met alcohol

6. Trek, voordat u de naald in de injectieflacon steekt, de zuiger van de injectiespuit terug tot er net zo veel lucht in de injectiespuit opgezogen is als de voorgeschreven dosis groot is. Steek de naald door de rubber stop van de injectieflacon en druk de zuiger in zodat de lucht in de injectieflacon wordt gespoten (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2: Spuit lucht in de injectieflacon

7. Laat de naald met de injectiespuit eraan in de injectieflacon zitten en draai het geheel om. Houd de injectiespuit en de injectieflacon stevig vast (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3:

Klaarmaken voor opzuigen

8. Zorg ervoor dat de punt van de naald zich in de vloeistof bevindt (zie afbeelding 4). Trek de zuiger zover terug dat de juiste dosis in de injectiespuit wordt opgezogen (zie afbeelding 5).

Afbeelding 4:

Punt van de naald in de vloeistof

Afbeelding 5: De juiste dosis opzuigen

9. Controleer of er luchtbelletjes in de injectiespuit zitten voordat u de naald uit de injectieflacon trekt. Als er luchtbelletjes in de injectiespuit zitten, houd de injectieflacon en de injectiespuit met de naald dan rechtop en tik tegen de zijkant van de injectiespuit tot alle luchtbelletjes naar boven zijn gedreven. Druk de zuiger omhoog en spuit de luchtbelletjes naar buiten; zuig daarna weer vloeistof op tot u de juiste dosis in de injectiespuit heeft (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6: Luchtbelletjes verwijderen en de injectiespuit bijvullen

10. Trek de naald uit de injectieflacon en breng opnieuw de beschermdop aan. Zorg ervoor dat de naald niets aanraakt. U bent nu klaar om te injecteren (zie afbeelding 7).

Afbeelding 7: Klaar om te injecteren

Het injecteren van de dosis:

Injecteer INCRELEX op de manier die u uitgelegd is door uw arts.

Geef de injectie niet als u niet vlak vóór of na de injectie kunt eten.

1. Stel vast waar u wilt injecteren: de bovenarm, de dij, de bil of de buik (zie hieronder). Elke volgende injectie moet op een andere plaats worden toegediend (rotatieschema).

Bovenarm Dij Bil Buik

2. Maak de huid op de injectieplaats schoon met alcohol of water en zeep. De injectieplaats moet droog zijn voordat u de injectie toedient.

3. Trek de huid iets omhoog. Steek de naald in de huid op de manier die uw arts u heeft laten zien. Laat de huid los (zie afbeelding A).

Afbeelding A: De huid iets optrekken en op de uitgelegde manier injecteren

4. Druk de zuiger van de injectiespuit langzaam helemaal in en zorg ervoor dat alle vloeistof wordt ingespoten. Trek de naald recht naar buiten en druk enkele seconden zachtjes met een gaasje of een watje op de plaats, waar u zich geïnjecteerd heeft. Niet over dit gebied wrijven (zie afbeelding B).

Afbeelding B: Drukken (niet wrijven) met een gaasje of een watje

5. Houd u aan de instructies van uw arts voor het weggooien van de naald en de injectiespuit. Doe de dop niet terug op de injectiespuit. De gebruikte naald en injectiespuit moeten in een scherpafvalcontainer, een harde plastic fles (bijvoorbeeld een afwasmiddelfles) of een metalen bus (bijvoorbeeld een leeg koffieblik) worden weggegooid. Deze containers moeten op de juiste wijze worden afgesloten en afgevoerd zoals uw arts het u heeft uitgelegd.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.