Advertentie

Auteur: Eureco-Pharma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kestine behoort tot de groep van geneesmiddelen die de verschijnselen van een overgevoeligheidsreactie opheft (antihistaminica); het neemt echter niet de oorzaak van overgevoeligheid weg.

Toepassing van het geneesmiddel

Kestine wordt door de arts voorgeschreven bij de behandeling van symptomen van seizoensgebonden en niet- seizoensgebonden allergische rhinitis al dan niet gepaard gaand met allergische conjunctivitis. Allergische rhinitis is een ontsteking van het neusslijmvlies ten gevolge van een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (zogenaamde allergenen) zoals dit onder andere voorkomt bij hooikoorts. Een soortgelijke overgevoeligheid kan ook oogklachten geven, waarvoor de term allergische conjunctivitis wordt gebruikt.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Indien u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Als u lijdt aan ernstige leverinsufficiëntie (zeer slecht werkende leve niet te overschrijden.
 • Door deeractieintmet een bepaalde groep antischimmel geneesmiddelen (imidazol groep) zoals bijvoorbeeld ketoconazol of itraconazol of met een bepaalde groep antibiotica (macrolide antibiotica) zoals bijvoorbeeld erythromycine, of middelen bij tuberculose zoals rifampicine, is voorzichtigheid geboden indien ebastine samen hiermee wordt voorgeschreven (zie ook rubriek Gebruikt u nog andere geneesmiddelen)
 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar. De veiligheid en werkzaamhderenidjongervan Kest dan 12 jaar.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Kestine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het verdient aanbeveling nooit meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd te gebruiken zonder daarover met uw arts te overleggen. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.

Bij gelijktijdige toediening van Kestine met de geneesmiddelen ketoconazol, itraconazol (gebruikt bij (schimmel)infecties) en erytromycine (gebruikt bij (bacteriële)infecties) of bij middelen tegen tuberculose, zoals rifampicine, kan een wisselwerking optreden. Daarom wordt aanbevolen om Kestine niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen te gebruiken.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Kestine kan met voedsel en drank worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van Kestine in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of ebastine in de moedermelk wordt uitgescheiden. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Kestine wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Kestine de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt. Incidenteel kunt u echter slaperigheid en duizeligheid ervaren (zie ook rubriek: 4. Mogelijke Bijwerkingen). Indien deze klachten zich voordoen, kan dit van nadelige invloed zijn op de rijvaardigheid en het vermogen tot het bedienen van machines.

Kestine bevat lactose

Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet kan verdragen, vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder

De arts heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen en op welke tijdsstippen. Houdt u altijd aan dit voorschrift.

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker heeft verteld. Neem contact op met uw arts of apotheker indien u het niet meer zeker weet.

De aanbevolen dosering voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder is éénmaal daags 1 tablet. In ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot éénmaal daags 2 tabletten.

Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (slecht werkende lever) moeten de dosis van 10 mg niet overschrijden.

Kestine kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.

In geval u bemerkt dat Kestine te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan u arts of apotheker.

Duur van de behandeling

De arts zal u vertellen hoe lang u Kestine moet gaan gebruiken..

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Kestine heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Het is niet waarschijnlijk dat er bij volwassenen bij overdosering problemen zullen optreden. Zij kunnen in dat geval last krijgen van sufheid. De behandeling zal doorgaans bestaan uit het toedienen van aktieve kool en laxantia. Bij grote hoeveelheden kan ook maagspoelen worden toegepast.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Mocht u per ongeluk een dosis vergeten zijn, neem deze dan in zodra u dit merkt tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis volgens het schema. Ga daarna volgens het normale doseringsschema verder.

Neem nooit een dubbele dosis van Kestine om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Het plotseling staken van de toediening van Kestine zal normaliter niet tot problemen leiden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld uit klinisch onderzoek en post-marketing ervaring:

Zelden (treedt op bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten maar in minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • Slaperigheid
 • Droge mond

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Slapeloosheid, nervositeit
 • Hoofdpijn, duizeligheid, verminderde gevoeligheid van de huid (hypoaesthesie)
 • Hartkloppingen (palpitaties), versnelde hartslag (tachycardie)
 • Overgeven, buikpijn (abdominale pijn), misselijkheid, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen volgevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • Afwijkende waarden in een leverfunctie test
 • Huiduitslag, huiduitslag meestal met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), huidontsteking (dermatitis)
 • Menstruatiestoornissen
 • Zwakte (asthenie), vochtophoping (oedeem)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 30°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na gebruiken. Daarna:’staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is ebastine (gemicroniseerd) waarvan bij Kestine 10 in één tablet 10 mg aanwezig is. De andere stoffen in dit middel zijn: lactose monohydraat, microkristallijne cellulose, gegelatineerde maïszetmeel, croscarmellosenatrium, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol en titaandioxide (E171).

Hoe ziet Kestine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Kestine zijn tabletten met 10 mg van het werkzame bestanddeel ebastine (gemicroniseerd). De tabletten zijn per strip verpakt. Een verpakking bevat 2 strips met ieder 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder/ompakker:

Eureco-Pharma B.V. Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk

Fabrikant

Industrias Farmacéuticas Almirall S.L. Ctra. Nacional II Km 593

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Spanje

Kestine staat in Spanje geregistreerd onder de naam Ebastel.

In het register ingeschreven onder:

RVG 113283//17708 L.v.H.: Spanje

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2013

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK