Kestine 20, filmomhulde tabletten 20 mg

ATC-Code
R06AX22
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Almirall
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Chemische groep Andere antihistaminika zur systemischen anwendung
Stof Ebastin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Almirall

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Kestine behoort tot de groep van geneesmiddelen die de verschijnselen van een overgevoeligheidsreactie opheft (antihistaminica); het neemt echter niet de oorzaak van overgevoeligheid weg.

Toepassing van het geneesmiddel

Kestine wordt door de arts voorgeschreven bij de behandeling van symptomen van seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rhinitis al dan niet gepaard gaand met allergische conjunctivitis. Allergische rhinitis is een ontsteking van het neusslijmvlies ten gevolge van een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (zogenaamde allergenen) zoals dit onder andere voorkomt bij hooikoorts. Een soortgelijke overgevoeligheid kan ook oogklachten geven, waarvoor de term allergische conjunctivitis wordt gebruikt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Indien u bent allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

 • Als u lijdt aan ernstige leverinsufficiëntie (zeer slecht werkende lever). U dient dan de dagelijkse dosering van 10 mg niet te overschrijden.
 • Door de interactie met een bepaalde groep antischimmel geneesmiddelen (imidazol groep) zoals bijvoorbeeld ketoconazol of itraconazol of met een bepaalde groep antibiotica (macrolide

3 okt. 2012

  Kestine 10, film-omhulde tabletten 10 mg - RVG 17708
Patiëntenbijsluiter Kestine 20, film-omhulde tabletten 20 mg - RVG 27500

antibiotica) zoals bijvoorbeeld erythromycine, of middelen bij tuberculose zoals rifampicine, is voorzichtigheid geboden indien ebastine samen hiermee wordt voorgeschreven (zie ook rubriek Gebruikt u nog andere geneesmiddelen)

 • Bij kinderen jonger dan 12 jaar. De veiligheid en werkzaamheid van Kestine is niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Kestine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Het verdient aanbeveling nooit meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd te gebruiken zonder daarover met uw arts te overleggen. Verschillende geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden.

Bij gelijktijdige toediening van Kestine met de geneesmiddelen ketoconazol, itraconazol (gebruikt bij (schimmel)infecties) en erytromycine (gebruikt bij (bacteriële)infecties) of bij middelen tegen tuberculose, zoals rifampicine, kan een wisselwerking optreden. Daarom wordt aanbevolen om Kestine niet gelijktijdig met deze geneesmiddelen te gebruiken.

Kestine kan met voedsel en drank worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van Kestine in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven. Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of ebastine in de moedermelk wordt uitgescheiden. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Kestine wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Kestine de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt. Incidenteel kunt u echter slaperigheid en duizeligheid ervaren (zie ook rubriek: 4. Mogelijke Bijwerkingen). Indien deze klachten zich voordoen, kan dit van nadelige invloed zijn op de rijvaardigheid en het vermogen tot het bedienen van machines.

Kestine bevat lactose

Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet kan verdragen, vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder

De arts heeft u verteld hoeveel tabletten u per dag moet innemen en op welke tijdsstippen. Houdt u altijd aan dit voorschrift.

3 okt. 2012

  Kestine 10, film-omhulde tabletten 10 mg - RVG 17708
Patiëntenbijsluiter Kestine 20, film-omhulde tabletten 20 mg - RVG 27500

Neem dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker heeft verteld. Neem contact op met uw arts of apotheker indien u het niet meer zeker weet.

De aanbevolen dosering voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder is éénmaal daags 1 tablet. In ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot éénmaal daags 2 tabletten. In dit laatste geval kunt u ook Kestine 20 gebruiken waarbij de dosering éénmaal daags 1 tablet wordt.

Patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (slecht werkende lever) moeten de dosis van 10 mg niet overschrijden.

Kestine kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.

In geval u bemerkt dat Kestine te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan u arts of apotheker.

Duur van de behandeling

De arts zal u vertellen hoe lang u Kestine moet gaan gebruiken..

Wanneer u teveel van Kestine heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Het is niet waarschijnlijk dat er bij volwassenen bij overdosering problemen zullen optreden. Zij kunnen in dat geval last krijgen van sufheid. De behandeling zal doorgaans bestaan uit het toedienen van aktieve kool en laxantia. Bij grote hoeveelheden kan ook maagspoelen worden toegepast.

Mocht u per ongeluk een dosis vergeten zijn, neem deze dan in zodra u dit merkt tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis volgens het schema. Ga daarna volgens het normale doseringsschema verder.

Neem nooit een dubbele dosis van Kestine om de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel Het plotseling staken van de toediening van Kestine zal normaliter niet tot problemen leiden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

3 okt. 2012

  Kestine 10, film-omhulde tabletten 10 mg - RVG 17708
Patiëntenbijsluiter Kestine 20, film-omhulde tabletten 20 mg - RVG 27500

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld uit klinisch onderzoek en post-marketing ervaring:

Zelden (treedt op bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten maar in minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • Slaperigheid
 • Droge mond

Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Slapeloosheid, nervositeit
 • Hoofdpijn, duizeligheid, verminderde gevoeligheid van de huid (hypoaesthesie)
 • Hartkloppingen (palpitaties), versnelde hartslag (tachycardie)
 • Overgeven, buikpijn (abdominale pijn), misselijkheid, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen volgevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • Afwijkende waarden in een leverfunctie test
 • Huiduitslag, huiduitslag meestal met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria), huidontsteking (dermatitis)
 • Menstruatiestoornissen
 • Zwakte (asthenie), vochtophoping (oedeem)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Niet bewaren boven 30°C. Kestine in de originele verpakking bewaren.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na Exp.. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is ebastine (gemicroniseerd) waarvan bij Kestine 10 in één tablet 10 mg aanwezig is en waarvan bij Kestine 20 in één tablet 20 mg aanwezig is.

De andere stoffen in dit middel zijn lactose, microkristallijne cellulose, gegelatineerde maïszetmeel, natrium croscarmellose, magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose, polyethyleenglycol 6000, titaandioxide (E171).

3 okt. 2012

  Kestine 10, film-omhulde tabletten 10 mg - RVG 17708
Patiëntenbijsluiter Kestine 20, film-omhulde tabletten 20 mg - RVG 27500

Kestine zijn tabletten met 10 mg of 20 mg van het werkzame bestanddeel ebastine (gemicroniseerd). De tabletten zijn per strip verpakt. Een verpakking bevat 3 strips met ieder 10 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Almirall B.V. Papendorpseweg 53-59 3528 BJ Utrecht Nederland

Telefoon: 030 7991155

Fabrikant

Industrias Farmacéuticas Almirall S.L. Ctra. Nacional II Km 593

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Spanje

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012

3 okt. 2012

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.