Lansoprazol 15 mg PCH, maagsapresistente capsule

Illustratie van Lansoprazol 15 mg PCH, maagsapresistente capsule
Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

-Lansoprazol PCH is een geneesmiddel dat de hoeveelheid maagzuur vermindert (het behoort tot de selectieve protonpompremmers).

Lansoprazol PCH wordt gegeven

-Voor de behandeling van zweren in de twaalfvingerige darm en de maag (vastgesteld door gastroscopie of röntgenfoto's)

-Voor de behandeling van een ontsteking in de slokdarm als gevolg van het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm (reflux oesofagitis)

-Als langdurige behandeling ter voorkoming van een nieuwe slokdarmontsteking door het terugvloeien van maagzuur

-Om de bacterie Helicobacter pylori te verwijderen in combinatie met een geschikt antibioticum om zo maag- en darmzweren te behandelen (eradicatiebehandeling) en om het terugkomen van de zweren in patiënten met een Helicobacter pylori gerelateerde zweer in de maag of darm te voorkomen.

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 2

-Voor de behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom (het ontstaan van zweren in maag en twaalfvingerige darm als gevolg van een verhoogde productie van een hormoon dat maagzuur afscheidt als gevolg van een bepaald type tumor).

-Voor de behandeling en ter voorkoming van zweren in de twaalfvingerige darm en maag als gevolg van het gebruik van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen of aspirine.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

-U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. -Als u atazanavir gebruikt, een geneesmiddel voor de behandeling van een HIV-infectie.

-Als u een verminderde leverfunctie hebt (zie rubriek 3. Hoe wordt Lansoprazol PCH gebruikt). -Als u lansoprazol PCH gelijktijdig gebruikt met andere antibiotica voor de verwijdering van Helicobacter pylori moet u de bijsluiters van deze antibiotica goed lezen. -Als u Lansoprazol PCH langer dan 1 jaar gebruikt moet de behandeling regelmatig beoordeeld worden en dient de arts een zorgvuldige afweging te maken van de voor- en nadelen.

-Als u problemen met uw gezichtsvermogen ondervindt na langdurig gebruik (langer dan 1 jaar) moet de behandeling met Lansoprazol PCH meteen worden gestaakt en dient u naar een oogarts te gaan.

Als u last krijgt van diarree tijdens de behandeling met dit middel neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, omdat dit middel in verband is gebracht met een kleine verhoogde kans op besmettelijke diarree.

Vóór de behandeling met Lansoprazol PCH,

-moet de diagnose van zweren in de twaalfvingerige darm of maag en ontsteking van de slokdarm als gevolg van het terugvloeien van maagzuur bevestigd zijn door gastroscopie of andere geëigende diagnostische maatregelen (bv. röntgenfoto's met een contrastvloeistof)

-moet, als u een maagzweer hebt, de kans op een kwaadaardige maagtumor worden uitgesloten. Het gebruik van Lansoprazol PCH kan de symptomen van een tumor maskeren, en dus kan het langer duren voordat de diagnose hiervan is gesteld.

Lansoprazol vermindert de hoeveelheid zuur in de maag. Dit kan leiden tot een verhoogd aantal bacteriën die van nature aanwezig zijn in het maagdarmkanaal. Behandeling met Lansoprazol PCH leidt tot een iets verhoogde kans op infecties in het maagdarmkanaal, zoals infecties veroorzaakt door Salmonella en Campylobacter.

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 3

Gebruikt u naast Lansoprazol PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw arts als u onderstaande geneesmiddelen gebruikt: -atazanavir (geneesmiddel voor de behandeling van HIV/AIDS) -ketoconazol en itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties) -digoxine ( gebruikt om hartaandoeningen te behandelen) -tacrolimus (geneesmiddel wat voorkomt dat getransplanteerde organen worden afgestoten) -theofylline (geneesmiddel tegen astma) -fenytoïne en carbamazepine (een geneesmiddel voor de behandeling van toevallen) -warfarine (een geneesmiddel tegen bloedstolling) -fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie) -Sint Janskruid (Hypericum perforatum) om milde depressies te behandelen -antacida (gebruikt tegen brandend maagzuur en zuuroprispingen) -sucralfaat (gebruikt voor de behandeling van zweren).

De effecten van het gelijktijdig gebruik van lansoprazol en verschillende antibiotica (vooral claritromycine) is niet systemisch onderzocht. Verhoogde interacties met andere middelen kunnen voorkomen. De controle van de plasmawaarden van andere geneesmiddelen die toegediend worden tijdens de behandeling met lansoprazol en antibiotica is daarom aanbevolen.

Interacties zijn voorgekomen wanneer lansoprazol gecombineerd wordt met verschillende antibiotica zoals claritromycine en amoxicilline en bij de combinatie met alle drie de middelen. Dit heeft effect op de absorptie, biologische beschikbaarheid voor het lichaam, de afbraak en eliminatie van deze geneesmiddelen. Het effect van claritromycine op lansoprazol is versterkt als de patiënt een slechte metaboliseerder is.

Voorzichtigheid is getracht wanneer lansoprazol wordt gecombineerd met middelen die een nauwe therapeutische index hebben, omdat het effect van lansoprazol op het metabolisme van andere middelen niet uitgebreid is onderzocht.

Lansoprazol PCH moet op een lege maag worden ingenomen. Om het beste resultaat te bereiken dient dit geneesmiddel tenminste 30 minuten vóór het eten te worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Lansoprazol PCH tijdens de zwangerschap wordt ontraden.

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 4

De geringe ervaring tot nog toe met het gebruik van lansoprazol bij zwangere vrouwen heeft geen aanwijzingen opgeleverd over bijwerkingen bij het ongeboren kind of op de zwangerschap zelf.

Als u Lansoprazol PCH gebruikt mag u geen borstvoeding geven, aangezien er onvoldoende ervaring is met het gebruik van dit middel tijdens de borstvoedingsperiode. Op basis van resultaten van dierproeven wordt verwacht dat lansoprazol in de moedermelk overgaat. Bij de keuze tussen het geven van borstvoeding of het doorgaan met, of staken van, de behandeling met Lansoprazol PCH, dienen de voordelen van borstvoeding voor het kind en de voordelen van de behandeling met Lansoprazol PCH voor de moeder tegen elkaar afgewogen te worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bijwerkingen zoals duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vermoeidheid en wazig zien kunnen optreden als gevolg van het gebruik van Lansoprazol PCH. Als u dergelijke bijwerkingen ervaart, wees dan voorzichtig; uw reactiesnelheid kan verminderd zijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inschatting of u in staat bent om een voertuig te besturen of andere werkzaamheden uit te voeren waarvoor u geconcentreerd moet zijn. Vanwege de effecten of bijwerkingen kan het gebruik van geneesmiddelen een factor vormen die het besturen van voertuigen of het uitvoeren van andere taken bemoeilijkt. U vindt de beschrijving van deze effecten in andere gedeelten van deze bijsluiter. Lees alle gegevens in deze bijsluiter voor meer informatie.

Als u ergens vragen over hebt, stel deze dan aan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Lansoprazol PCH bevat sucrose

Dit geneesmiddel bevat sucrose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Lansoprazol PCH wordt in het geheel ingenomen met voldoende vloeistof (bv. een glas water). Als u moeite heeft de capsules in te slikken raadpleeg dan uw arts voor alternatieve manieren om het middelen in te nemen. De capsules mogen geopend worden, maar de granules die erin zitten mogen niet gekauwd of vermalen worden. Lansoprazol PCH moet op een lege maag worden ingenomen (minstens 30 minuten vóór de maaltijd).

Als u de capsule eenmaal per dag inneemt, probeer hem dan elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Neem de capsule ´s ochtends als eerste in voor het beste resultaat.

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 5

Als u de capsule tweemaal per dag inneemt, moet u de eerste dosering ´s ochtends innemen en de tweede dosering ´s avonds.

De dosis Lansoprazol PCH is afhankelijk van uw aandoening. Hieronder staat de gebruikelijke dosering van Lansoprazol PCH voor volwassenen. Uw arts kan u een andere dosering voorschrijven en vertelt u hoe lang de behandeling duurt.

De gebruikelijke dosering is

Behandeling van maagbranden en zuuroprispingen

Een capsule van 15 mg of 30 mg gedurende 4 weken. Als de symptomen aanhouden, meld dit dan bij uw arts. Neem contact op met uw arts als er binnen 4 weken geen verbetering optreedt.

Voorkomen van een nieuwe slokdarmontsteking door het terugvloeien van maagzuur

De aanbevolen dosering is eenmaal daags 15 mg lansoprazol. Zonodig kan de dosis verhoogd worden tot eenmaal daags 30 mg lansoprazol.

Behandeling van ontsteking van de slokdarm door het terugvloeien van maagzuur

De aanbevolen dosering is 15 mg of 30 mg lansoprazol eenmaal daags gedurende 4 weken. Verlichting van de symptomen komt snel voor. Als de symptomen niet verlichten binnen 4 weken met een dagelijkse dosis van 30 mg, moet er nader onderzoek plaatsvinden.

Behandeling van darmzweren

Dagelijks een capsule van 30 mg gedurende 2 weken.

Behandeling van maagzweren

Dagelijks een capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

Behandeling van een darm-of maagzweer bij patiënten die een continue behandeling met NSAID’s ondergaan

Dagelijks een capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

Voorkomen van zweren in de maag of twaalfvingerige darm door het gebruik van NSAID's bij patiënten die deze NSAID's moeten blijven gebruiken:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 15 mg lansoprazol. Als de behandeling onvoldoende effect heeft moet eenmaal daags 30 mg lansoprazol worden gebruikt.

Behandeling van Helicobacter pylori infectie

De gebruikelijke dosering is één 30 mg capsule in combinatie met twee verschillende antibiotica in de ochtend en één 30 mg capsule in combinatie met twee verschillende antibiotica in de avond. De behandeling zal gewoonlijk 7 dagen duren.

De aanbevolen combinaties met antibiotica zijn: -30 mg lansoprazol samen met 500 mg claritromycine en 1000 mg amoxicilline

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 6

-30 mg lansoprazol samen met 250 mg claritromycine en 400-500 mg metronidazol -30 mg lansoprazol samen met 400-500 mg metronidazol en 1000 mg amoxicilline.

Als u behandeld wordt voor een infectie omdat u een maagzweer heeft is het onwaarschijnlijk dat deze terug zal komen als de infectie succesvol is behandeld. Om het geneesmiddel goed zijn werk te laten dien moet u het op de juiste tijd innemen en geen dosis overslaan.

Zollinger-Ellisonsyndroom

De gebruikelijke dosering is twee 30 mg capsules per dag om mee te beginnen. Afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling met Lansoprazol PCH zal de arts de juiste dosering voor u bepalen.

Dosering voor patiënten met een verminderde nier-of leverfunctie

Er is geen aanpassing van de dosis nodig bij patiënten met een verminderde nierfunctie. De dagelijkse dosis van 30 mg lansoprazol moet niet worden overschreden. Bij patiënten met een mild verminderde leverfunctie moet de dagelijkse dosis van 30 mg niet worden overschreden. Bij patiënten met een matig verminderde leverfunctie moet de dagelijkse dosis van 15 mg niet worden overschreden. Patiënten met een ernstig verminderde leverfunctie moeten Lansoprazol PCH niet gebruiken.

Kinderen

Lansoprazol PCH capsules zijn niet geschikt voor kinderen, raadpleeg uw arts voor advies.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten kan een dosisaanpassing nodig zijn vanwege een verlaagde eliminatie van lansoprazol. Een dagelijkse dosis van 30 mg moet niet overschreden worden.

Als u het idee heeft dat de werking van Lansoprazol PCH te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts.

Raadpleeg altijd uw arts. Er is geen ervaring met de effecten van overdosering van lansoprazol bij de mens. Doseringen van 180 mg werden goed verdragen zonder opvallende bijwerkingen. De bijwerkingen uit rubriek 4 kunnen in een ernstiger vorm optreden.

Als u een dosis bent vergeten in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk als u er weer aan denkt behalve als het al tijd is voor de volgende dosis. Als dit het geval is sla de gemiste dosis dan over en neem de overgebleven capsules zoals voorgeschreven in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u een te lage dosis heeft ingenomen, uw geneesmiddelen onregelmatig inneemt of voortijdig met de behandeling stopt, kan dit het succes van de behandeling in gevaar brengen of een terugval veroorzaken die moeilijker te behandelen is. Volg de aanbevelingen van uw arts op.

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 7

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen komen voor als gevolg van een allergische reactie welke onmiddelijke medische zorg nodig hebben: -ernstige allergische reactie welke zwelling van het gezicht en keel veroorzaakt. -moeite met ademen en piepende ademhaling -ernstige allergische reactie welke moeite met ademen en duizeligheid veroorzaakt (anafylactische

shock) -algemene gevoel van zwakte.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten): -hoofdpijn, duizeligheid -droge of zere mond of keel, misselijkheid, overgeven, diarree, maagpijn, verstopping,

winderigheid en spijsverteringstoornis -veranderingen in uitslagen van leverfunctietesten -huiduitslag, jeuk, netelroos -vermoeidheid

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten): -verminderd aantal bloedplaatjes, wat het risico op bloeding en blauwe plekken vergroot

(trombocytopenie) -stijging in het aantal witte bloedlichaampjes (eosinofiele) -daling in het aantal witte bloedcellen, waardoor de kans op infectie groter wordt (leukopenie) -depressie -spier- gewrichtspijn -vochtophoping of zwelling

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten): -vermindering in het aantal rode bloedcellen waardoor de huid bleek wordt en zwakte of

kortademigheid kan veroorzaken (anemie) -hallucinaties, verwardheid, slapeloosheid -slaperigheid, draaiduizeligheid, rusteloosheid, prikkelend of gevoelloosheid in handen en voeten -wijziging in hoe u dingen ziet -hartkloppingen en pijn op de borst -vochtophoping of zwelling in de benen

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 8

-ontsteking van de alvleesklier welke enorme pijn in de buik en rug veroorzaakt -schimmelinfecties in de slokdarm -verandering in de smaak -ontsteking van de tong (glossitis) -ontsteking van de lever, gele verkleuring van de huid en oogwit veroorzaakt door de lever of een

bloedaandoening (geelzucht) -huidaandoeningen zoals brandend of prikkend gevoel op de huid, blauwe plekken, roodheid en

overdadig zweten -gevoeligheid voor licht -haarverlies -hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid -ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis) -abnormale vergroting van de borsten bij mannen (gynecomastie) -impotentie -abnormaal overdadig zweten (hyperhidrose) -verlies van eetlust of onvermogen om te eten (anorexie) -koorts

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): -ernstige verlaging in witte bloedcellen wat de kans op ontsteking groter maakt (agranulocytose) -ernstige verlaging in bloedcellen wat kan leiden tot zwakte, blauwe plekken of een grotere kans

op infecties (pancytopenie) -ontsteking met pijn in de buik en diarree (colitis) -ontsteking van de mond (stomatitis) -donkere verkleuring van de tong (zwarte tong) -ernstige aandoening met blaarvorming op de huid, mond, ogen en geslachtsorganen (Stevens-

Johnsonsyndroom) -ernstige aandoening met blaarvorming op de huid (toxische epidermale necrolyse) -spontane uitscheiding van melk uit de tepel (galactorroea) -algemeen gevoel van onwel zijn -verhoogde natrium-, cholesterol- en triglyceridenwaarden.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

-Als u lansoprazol PCH langer dan 3 maanden gebruikt is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/ stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u één van deze deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium-of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.

-niet-jeukend, droge, ringvormige schilferige huiduitslag (cutaneuze lupus erythematodes).

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 9

Het gebruik van een protonpompremmer zoals lansoprazol, vooral gedurende een periode van langer dan een jaar, kan een lichte verhoging in het risico van heup-, pols- of wervelbreuken. Raadpleeg uw arts als u osteoporose heeft of als u corticosteroïden (welke de kans op osteoporose verhogen) gebruikt.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Breng niet over in een andere verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dat van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

-Het werkzame bestanddeel is lansoprazol. Lansoprazol 15 mg PCH bevat 15 mg lansoprazol. Lansoprazol 30 mg PCH bevat 30 mg lansoprazol.

-De andere bestanddelen zijn suikerkogeltjes (sucrose, maïszetmeel), hypromellose, talk, magnesiumcarbonaat, methacrylzuur ethylacrylaat copolymeer (1:1) dispersie 30%, triethylcitraat, titaniumdioxide (E171)

-Het omhulsel van de capsule bevat: gelatine, titaniumdioxide (E171), rood ijzeroxide (E172). De 15 mg capsule bevat nog briljantblauw FCF (E133) en de 30 mg capsule bevat nog zwart ijzeroxide (E172).

-De drukinkt bevat schellak, zwart ijzeroxide (E172) en propyleenglycol.

-Lansoprazol 15 mg PCH capsules zijn harde gelatinecapsules met een lichtblauwe ondoorzichtige kap en een vleeskleurige ondoorzichtige romp, gevuld met granules, met de opdruk: 93 op de romp. 7350 op de kap

-Lansoprazol 30 mg PCH capsules zijn harde gelatinecapsules met een lichtgrijze ondoorzichtige kap en een vleeskleurige ondoorzichtige romp, gevuld met granules, met de opdruk:

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 10

93 op de romp. 7351 op de kap

-De capsules zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen à 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 84, 98, en 100 stuks en in flacons à 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 84, 98 en 100 stuks en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Teva Santé S.A.S Rue Bellocier, 89107 Sens Frankrijk

Pharmachemie BV

Swensweg 5 2031 GA

Haarlem Nederland

TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Verenigd Koninkrijk

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd Company Pallagi ùt 13 4042 Debrecen Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 33989, maagsapresistente capsules 15 mg

RVG 33990, maagsapresistente capsules 30 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Lansophar 15 mg, 30 mg maagsapresistente capsules Tsjechië: Lansoprazol TEVA 15 mg, 30 mg Duitsland: Lansoprazol-TEVA 15 mg, 30 mg magensaftresistente Hartkapseln Denemarken: Lansoprazol TEVA 15 mg, 30 mg enterokapsler

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 2 april 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 11

Finland: Lansoprazol Teva 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova Frankrijk: Lansoprazole TEVA 15 mg, 30 mg gélule gastro-résistante Ierland: Lansoprazol TEVA 15 mg, 30 mg Gastro-resistant capsules Nederland: Lansoprazol 15 mg, 30 mg PCH, maagsapresistente capsules Noorwegen: Lansoprazol TEVA 15 mg, 30 mg enterokaplar, harde Polen: Opatin Zweden: Lansoprazol TEVA 15 mg, 30 mg enterokapslar, hårda Slowakije: Lansoprazol TEVA 15 mg, 30 mg Verenigd Koninkrijk: Teva Lansoprazole 15 mg, 30 mg Capsules

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2011.

0413.12v.ES

Advertentie

Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.