Lansoprazol Ranbaxy 30 mg, maagsapresistente capsules

Illustratie van Lansoprazol Ranbaxy 30 mg, maagsapresistente capsules
Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Ranbaxy UK
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Vergunninghouder

Ranbaxy UK

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lansoprazol, de werkzame stof van Lansoprazol Ranbaxy, is een protonpompremmer. Protonpompremmers verminderen de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt.

Uw arts kan u Lansoprazol Ranbaxy voorschrijven voor de volgende indicaties:

 • Behandeling van darm- of maagzweer (ulcus)
 • Behandeling van ontsteking van de slokdarm (reflux-oesofagitis)
 • Preventie van reflux-oesofagitis
 • Behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen
 • Behandeling van infecties die worden veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori, wanneer toegediend in combinatie met antibiotica
 • Behandeling of preventie van maag- of -darmzweer bij patiënten die voortgezette NSAID behandeling nodig hebben (NSAID’s zijn geneesmiddelen die worden gebruikt bij pijn of ontsteking)
 • Behandeling van het syndroom van Zollinger-Ellison.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u een geneesmiddel inneemt dat het werkzame bestanddeel atazanavir bevat (dat wordt gebruikt bij de behandeling van HIV).
NL/H/0802 2013-06-03 v2.1

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Vertel uw arts als u een matige of ernstige leverziekte hebt. De arts moet dan de dosering misschien aanpassen.

Uw arts kan een aanvullend onderzoek, endoscopie genaamd, uitvoeren of heeft een dergelijk onderzoek uitgevoerd om een diagnose te stellen en/of een kwaadaardige ziekte uit te sluiten.

Als u diarree krijgt tijdens behandeling met Lansoprazol Ranbaxy, moet u meteen contact opnemen met uw arts, omdat Lansoprazol Ranbaxy het risico op besmettelijke diarree licht kan verhogen.

Als uw arts u Lansoprazol Ranbaxy heeft gegeven in combinatie met andere geneesmiddelen (antibiotica) om een Helicobacter pylori-infectie te behandelen of in combinatie met ontstekingsremmende middelen om pijn of een reumatische aandoening te behandelen, moet u ook de bijsluiter van die geneesmiddelen zorgvuldig lezen.

Als u Lansoprazol Ranbaxy gedurende lange tijd (langer dan 1 jaar) inneemt, zal uw arts u waarschijnlijk regelmatig volgen. U moet eventuele nieuwe en ongewone symptomen en omstandigheden aan uw arts melden.

Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Lansoprazol Ranbaxy, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom . Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).

Kinderen

Lansoprazol Ranbaxy wordt niet aanbevolen bij kinderen aangezien bij deze groep patiënten meer onderzoeken noodzakelijk zijn.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Vertel uw arts vooral wanneer u geneesmiddelen inneemt die een van de volgende werkzame bestanddelen bevatten aangezien Lansoprazol Ranbaxy een invloed kan hebben op hun werking of deze geneesmiddelen kunnen een invloed hebben op de werking van Lansoprazol Ranbaxy:

 • ketoconazol, itraconazol, rifampicine (worden gebruikt om infecties te behandelen)
 • digoxine (wordt gebruikt om hartproblemen te behandelen)
 • theofylline (wordt gebruikt om astma te behandelen)
 • tacrolimus (wordt gebruikt om afstoting van een transplantaat te voorkomen)
 • fluvoxamine (wordt gebruikt om depressie of andere psychiatrische aandoeningen te behandelen)
 • antacida (worden gebruikt om brandend maagzuur of zure oprispingen te behandelen)
 • sucralfaat (wordt gebruikt om zweren te genezen)
 • sint-janskruid (Hypericum perforatum) (wordt gebruikt om een lichte depressie te behandelen)

Om de beste resultaten te behalen, moet u Lansoprazol Ranbaxy minstens 30 minuten voor de maaltijd innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, borstvoeding geeft of als de kans bestaat dat u zwanger bent, vraag dan uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Patiënten die Lansoprazol Ranbaxy innemen, vertonen soms bijwerkingen zoals duizeligheid,

NL/H/0802 2013-06-03 v2.1

draaierigheid, slaperigheid en gezichtsstoornissen. Als u dergelijke bijwerkingen ervaart, moet u voorzichtig zijn aangezien uw reactievermogen verminderd zou kunnen zijn.

U alleen moet beslissen of u voldoende fit bent om met een motorvoertuig te rijden of om andere taken te verrichten die een verhoogde concentratie vergen. Het gebruik van geneesmiddelen is een van de factoren die uw vermogen zou kunnen verminderen om die dingen veilig uit te voeren, gezien hun effecten of bijwerkingen. Een beschrijving van die effecten vindt u in andere rubrieken. Lees daarvoor de volledige informatie in de bijsluiter.

Als u ergens niet zeker van bent, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Lansoprazol 30 Ranbaxy bevat azorubine

Lansoprazol 30 Ranbaxy bevat (onder andere) het inactieve bestanddeel azorubine (E122). Die stof kan allergische reacties veroorzaken.

Lansoprazol Ranbaxy bevat ook sucrose

Lansoprazol 15 Ranbaxy en Lansoprazol 30 Ranbaxy bevatten (onder andere) de hulpstof sucrose. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet kan verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de capsule in haar geheel door met een glas water. Als u de capsule moeilijk kan inslikken, kan uw arts u een andere manier aanraden om het geneesmiddel in te nemen. U mag de capsules of de inhoud van een geledigde capsule niet pletten of kauwen omdat ze dan niet meer goed werken.

Als u Lansoprazol Ranbaxy eenmaal per dag inneemt, moet u proberen het geneesmiddel steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen. U behaalt de beste resultaten als u Lansoprazol Ranbaxy ‘s ochtends bij het opstaan op een lege maag inneemt, minstens 30 minuten voor het ontbijt.

Als u Lansoprazol Ranbaxy tweemaal per dag inneemt, neemt u de eerste dosis ’s morgens in en de tweede ’s avonds op een lege maag, minstens 30 minuten voor de maaltijd.

De dosis van Lansoprazol Ranbaxy hangt af van uw aandoening. De normale doses van Lansoprazol Ranbaxy voor volwassenen worden hieronder weergegeven. Uw arts zal u soms een andere dosis voorschrijven en zal u zeggen hoelang de behandeling zal duren.

Behandeling van brandend maagzuur en zure oprispingen: een capsule van 15 mg of 30 mg gedurende 4 weken. Als de symptomen aanhouden, moet u dat uw arts melden. Als uw symptomen niet binnen 4 weken verdwijnen, moet u contact opnemen met uw arts.

Behandeling van darmzweer: een capsule van 30 mg per dag gedurende 2 weken.

Behandeling van maagzweer: een capsule van 30 mg per dag gedurende 4 weken.

Behandeling van slokdarmontsteking (reflux-oesofagitis): een capsule van 30 mg per dag gedurende 4 weken.

Langdurige preventie van reflux-oesofagitis: een capsule van 15 mg per dag; uw arts kan de dosis verhogen tot een capsule van 30 mg per dag.

NL/H/0802 2013-06-03 v2.1

Behandeling van Helicobacter pylori-infectie: De gebruikelijke dosering is een capsule van 30 mg samen met twee verschillende antibiotica ’s morgens en een capsule van 30 mg samen met twee verschillende antibiotica ’s avonds. De behandeling duurt doorgaans 7 dagen.

De aanbevolen combinaties van antibiotica zijn:

 • 30 mg Lansoprazol Ranbaxy samen met 250-500 mg claritromycine en 1000 mg amoxicilline.
 • 30 mg Lansoprazol Ranbaxy samen met 250 mg claritromycine en 400-500 mg metronidazol.

Als u wordt behandeld voor een infectie omdat u een zweer hebt, is het onwaarschijnlijk dat uw zweer zal terugkomen als de infectie met succes is behandeld. Om uw geneesmiddel de beste kansen op succes te geven, moet u het op het juiste tijdstip innemen en mag u geen dosis overslaan.

Behandeling van -darm- of maagzweer bij patiënten die een voortgezette behandeling met NSAID’s moeten krijgen: een capsule van 30 mg per dag gedurende 4 weken.

Preventie van - darm- of maagzweer bij patiënten die een voortgezette behandeling met

NSAID’s moeten krijgen: een capsule van 15 mg per dag; uw arts kan de dosis aanpassen tot een capsule van 30 mg per dag.

Syndroom van Zollinger-Ellison: De gebruikelijke dosis is twee capsules van 30 mg per dag als startdosis. Afhankelijk van hoe u reageert op Lansoprazol Ranbaxy, zal uw arts bepalen welke dosis voor u de beste is.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik van Lansoprazol Ranbaxy wordt niet aanbevolen bij kinderen, aangezien de klinische gegevens beperkt zijn. Behandeling van kleine kinderen jonger dan 1 jaar moet worden vermeden omdat de beschikbare data geen gunstige effecten bij de behandeling van gastro-oesofageale reflux ziekte laten zien.

Als u meer van Lansoprazol Ranbaxy heeft ingenomen dan u zou mogen of als iemand uit uw omgeving meer Lansoprazol Ranbaxy heeft ingenomen dan hij/zij zou mogen, moet u meteen uw arts raadplegen.

Wanneer u vergeten bent een dosis in te nemen, neemt u die in zodra u het zich herinnert, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. In dat geval slaat u de gemiste dosis over en neemt u de volgende capsule in zoals normaal.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Zet de behandeling niet te vroeg stop als uw symptomen verbeterd zijn. Het zou kunnen dat uw ziekte nog niet volledig genezen is en opnieuw zal verergeren als u behandelkuur niet afmaakt.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 mensen):

NL/H/0802 2013-06-03 v2.1
 • hoofdpijn, duizeligheid
 • diarree, verstopping, maagpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, droge mond of keel, huiduitslag, jeuk
 • veranderingen in testwaarden van de leverfunctie
 • vermoeidheid.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • depressie
 • gewrichts- of spierpijn
 • vochtophoping of zwelling
 • veranderingen van het aantal bloedcellen.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 1000 mensen):

 • koorts
 • rusteloosheid, slaperigheid, verwardheid, waanvoorstellingen, slapeloosheid, gezichtsstoornissen, duizeligheid
 • een verandering van de smaak, verminderde eetlust, tongontsteking (glossitis), huidreacties zoals brandend of prikkelend gevoel onder de huid, blauwe plekken, rood worden en veel zweten
 • overgevoeligheid voor licht
 • haaruitval
 • gevoel dat er mieren over de huid kruipen (paresthesie), bevingen
 • bloedarmoede (bleekheid)
 • nierproblemen
 • ontsteking van de pancreas (pancreatitis)
 • leverontsteking (met eventueel gele verkleuring van de huid of de ogen)
 • zwelling van de borsten bij mannen, impotentie
 • candidiasis (schimmelinfectie, kan de huid of het slijmvlies aantasten)
 • angio-oedeem. U moet meteen uw arts raadplegen als u symptomen krijgt van angio-oedeem zoals zwelling van het gezicht, de tong of de keel, slikmoeilijkheden, netelroos en ademhalingsproblemen.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • ernstige overgevoeligheidsreacties waaronder shock. Symptomen van een overgevoeligheidsreactie zijn onder meer koorts, huiduitslag, zwelling en soms bloeddrukval
 • ontsteking van de mond (stomatitis)
 • ontsteking van de dikke darm (colitis)
 • veranderingen van laboratoriumresultaten zoals natrium, cholesterol en triglyceriden
 • zeer ernstige huidreacties met roodheid, blaarvorming, ernstige ontsteking en huidverlies.
 • zeer zelden veroorzaakt Lansoprazol Ranbaxy een daling van het aantal witte bloedcellen en daardoor kan uw weerstand tegen infecties verminderen. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en ernstige achteruitgang van uw algemene toestand of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie zoals pijn aan de keel/de mond of urinaire problemen, moet u meteen naar uw arts gaan. Er zal bloed worden afgenomen om een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen op te sporen (agranulocytose).

Niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

Als u lansoprazol langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen

NL/H/0802 2013-06-03 v2.1

om uw magnesiumgehalte te bepalen.

Wanneer een van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 oC. In de oorspronkelijke verpakking bewaren om te beschermen tegen vocht.

Gebruik Lansoprazol Ranbaxy niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na de uitdrukking “Niet gebruiken na”. De vervaldatum staat ook op de blisterverpakking na de afkorting

“Exp.” (= vervaldatum) gevolgd door een maand en een jaar. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is: lansoprazol. Een maagsapresistente capsule Lansoprazol Ranbaxy 15mg bevat 15 mg lansoprazol. Een maagsapresistente capsule Lansoprazol Ranbaxy 30mg bevat 30 mg lansoprazol.
 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Inhoud van de capsule: Hydroxypropylmethylcellulose (E464), methacrylzuur/ethylacrylaatcopolymeer (1:1), talk (E553b), titaniumdioxide (E171), macrogol 300, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, suikerbolletjes (bestaande uit sucrose, maïszetmeel). Dop van de capsule: De capsules van 30 mg capsules bevatten ook: gelatine, azorubine (E122), indigotine (E132), titaniumdioxide (E171). De capsules van 15 mg capsules bevatten ook: gelatine, chinolinegeel (E104), geel ijzeroxide (E172), titaniumdioxide (E171), De inkt die wordt gebruikt om de capsules te bedrukken, bevat: schellak, zwart ijzeroxide (E172), propyleenglycol, ammonium hydroxide (E 527)

De capsules van 15 mg zijn geelkleurig en op beide helften staat “L15” gedrukt. De capsules van 30 mg zijn paars-blauw en op beide helften staat “L30”.

De capsules bevatten witte tot gebroken-witte bolletjes die bestand zijn tegen maagzuur.

Lansoprazol Ranbaxy is te verkrijgen in de volgende verpakkingen:

15 mg capsules: 14, 28, 30, 56, 84, 98 en 100 capsules in blisterverpakkingen in een kartonnen doosje. 30 mg capsules: 2, 7, 14, 28, 30, 42, 56, 98 en 100 capsules in blisterverpakkingen in een kartonnen doosje.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

NL/H/0802 2013-06-03 v2.1

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Ranbaxy (UK) Limited

Building 4, Chiswick Park,

566 Chiswick High Road,

Londen, W4 5YE,

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

Ranbaxy Ireland Ltd

Spafield, Cork Road

Cashel, Co-Tipperary

Ierland

Enkel voor Duitsland: Basics GmbH Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de registratiehouder.

Dit geneesmiddel is goedgekeurd onder de volgende registratienummers:

Lansoprazol Ranbaxy 15 mg: RVG 31537

Lansoprazol Ranbaxy 30 mg: RVG 31538

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Duitsland LANSOPRAZOL BASICS 15 mg magensaftresistente Hartkapseln LANSOPRAZOL BASICS 30 mg magensaftresistente Hartkapseln

Nederland Lansoprazol Ranbaxy 15 mg Lansoprazol Ranbaxy 30 mg

Polen LANBAX 15 mg Gastro-resistant capsules LANBAX 30 mg Gastro-resistant capsules

Portugal LANSOPRAZOL RANBAXY 15mg CÁPSULAS DURAS GASTRO-RESISTENTES LANSOPRAZOL RANBAXY 30mg CÁPSULAS DURAS GASTRO-RESISTENTES

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013

NL/H/0802 2013-06-03 v2.1

Advertentie

Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Ranbaxy UK
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.