Lansoprazol Mylan 15 mg, maagsapresistente capsules

Illustratie van Lansoprazol Mylan 15 mg, maagsapresistente capsules
Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in uw geneesmiddel is lansoprazol, een protonpompremmer. Protonpompremmers verminderen de hoeveelheid geproduceerd maagzuur.

Uw arts kan Lansoprazol Mylan voorschrijven voor de volgende indicaties:

 • Behandeling van maag- en darmzweren (ulcus).
 • Behandeling van ontstekingen in de slokdarm (reflux-oesofagitis).
 • Preventie van reflux-oesofagitis.
 • Behandeling van maagbranden en zuuroprispingen.
 • Behandeling van infecties veroorzaakt door de Helicobacter pylori bacterie, mits toegediend in combinatie met een antibioticum.
 • Behandeling of preventie van maag- en darmzweren (ulcer) bij patiënten die verlengde NSAID- behandeling nodig hebben (NSAID-behandeling wordt gebruikt bij pijn of ontstekingen).
 • Behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom.

Uw arts kan Lansoprazol Mylan voorschrijven voor een andere indicatie of met een afwijkende dosis dan in deze bijsluiter is vermeld. Volg de instructies van uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor lansoprazol of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt een antiviraal geneesmiddel dat het werkzame bestanddeel atazanavir bevat (gebruikt in de behandeling van hiv).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Informeer uw arts als u een ernstige leveraandoening hebt. De arts moet dan mogelijk de dosering aanpassen.

versie mei 2011

Uw arts kan mogelijk een aanvullend onderzoek in de vorm van een endoscopie uitvoeren om een diagnose te stellen en/of kwaadaardige ziekten uit te sluiten.

Als er diarree optreedt tijdens de behandeling met lansoprazol, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Het gebruik van lansoprazol is in verband gebracht met een kleine toename van besmettelijke diarree.

Wanneer uw arts u lansoprazol samen met andere geneesmiddelen (antibiotica) heeft voorgeschreven voor de behandeling van een infectie met de Helicobacter pylori bacterie of samen met ontstekingsremmende geneesmiddelen voor de behandeling van pijn of reuma, lees dan ook de bijsluiters van deze geneesmiddelen zorgvuldig door.

Wanneer u lansoprazol gedurende langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) heeft u waarschijnlijk regelmatig contact met uw arts ter controle. Meld eventuele nieuwe en uitzonderlijke symptomen en omstandigheden steeds wanneer u een afspraak heeft met uw arts .

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lansoprazol Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Informeer uw arts in het bijzonder als u geneesmiddelen gebruikt met één of meerdere van de onderstaande werkzame bestanddelen, omdat lansoprazol de werking van deze geneesmiddelen kan beïnvloeden:

 • ketoconazol, itraconazol, rifampicine (voor de behandeling van infecties);
 • digoxine (om hartproblemen te behandelen);
 • theofylline (voor de behandeling van astma);
 • tacrolimus (om afstoting van transplantaten te voorkomen);
 • fluvoxamine (voor de behandeling van depressies en overige psychiatrische aandoeningen);
 • antacida (voor het behandelen van maagbranden en zuuroprispingen);
 • sucralfaat (voor genezende maag- en darmzweren);
 • sint-janskruid (Hypericum perforatum) (voor de behandeling van lichte depressies).

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Neem Lansoprazol Mylan minimaal 30 minuten voor de maaltijd in voor het beste resultaat.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bijwerkingen zoals duizeligheid, vermoeidheid en wazig zien kunnen optreden als gevolg van het gebruik van lansoprazol. Als u dergelijke bijwerkingen ervaart, wees dan voorzichtig; uw reactiesnelheid kan verminderd zijn. Rijd niet of gebruik geen machines wanneer u hier last van heeft.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inschatting of u in staat bent om een voertuig te besturen of andere werkzaamheden uit te voeren waarvoor u geconcentreerd moet zijn. Vanwege de effecten of bijwerkingen kan het gebruik van geneesmiddelen een factor vormen die het besturen van voertuigen of het uitvoeren van andere taken bemoeilijkt. U vindt de beschrijving van deze effecten in andere gedeelten van deze bijsluiter. Lees alle gegevens in deze bijsluiter voor meer informatie.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Lansoprazol Mylan bevat sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

versie mei 2011

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De capsule heel doorslikken met een glas water. Als u moeite heeft met het doorslikken van de capsules kan uw arts u adviseren over andere manieren om het geneesmiddel in te nemen. De capsules of de inhoud van een capsule niet fijnmalen of stukbijten, omdat dit de werking negatief beïnvloedt.

Als u Lansoprazol Mylan eenmaal daags inneemt, probeer het geneesmiddel dan elke dag rond dezelfde tijd in te nemen. Voor het beste resultaat kunt u Lansoprazol Mylan het beste 's ochtends innemen.

Als u Lansoprazol Mylan tweemaal daags inneemt, neem dan de eerste dosis 's ochtends en de tweede dosis 's avonds.

De dosering van lansoprazol is afhankelijk van uw aandoening. Hieronder staat de gebruikelijke dosering van lansoprazol voor volwassenen. Uw arts kan u een andere dosering voorschrijven en vertelt u hoe lang de behandeling duurt.

Behandeling van maagbranden en zuuroprispingen: Eén capsule van 15 mg of 30 mg gedurende 4 weken. Als de symptomen aanhouden, meld dit dan bij uw arts. Neem contact op met uw arts als er binnen 4 weken geen verbetering optreedt.

Behandeling van darmzweren: Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 2 weken.

Behandeling van maagzweren: Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

Behandeling van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesofagitis): Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

Langetermijn preventie van reflux oesofagitis: Dagelijks één capsule van 15 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen naar eenmaal daags één capsule van 30 mg.

Behandeling van infectie met Helicobacter pylori: De gebruikelijke dosis is 's ochtends één capsule van 30 mg in combinatie met twee verschillende antibiotica en 's avonds één capsule van 30 mg in combinatie met twee verschillende antibiotica. De behandeling duurt gewoonlijk 7 dagen.

De aanbevolen combinaties met antibiotica zijn:

 • 30 mg lansoprazol met 250-500 mg claritromycine en 1000 mg amoxicilline.
 • 30 mg lansoprazol met 250 mg claritromycine en 400-500 mg metronidazol.

Als u voor een infectie wordt behandeld omdat u een maagzweer of een zweer aan de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni) heeft, is het onwaarschijnlijk dat de zweer terugkeert als de infectie succesvol is behandeld. Voor de beste werking van het geneesmiddel dient u het op het juiste moment te nemen en geen dosering over te slaan.

Behandeling van maag- of darmzweren bij patiënten die verlengde NSAID-behandeling nodig hebben: Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

Preventie van maag- of darmzweren bij patiënten die verlengde NSAID-behandeling nodig hebben: Dagelijks één capsule van 15 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen naar eenmaal daags een capsule van 30 mg.

Zollinger-Ellison-syndroom: De gebruikelijke dosering bedraagt twee capsules van 30 mg als begindosering en vervolgens de dosering die uw arts voorschrijft. Dit is afhankelijk van hoe u op lansoprazol reageert.

versie mei 2011

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer lansoprazol heeft ingenomen dan zou mogen, dient u snel medisch advies in te winnen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem de capsule(s) in zodra u er aan denkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet vroegtijdig met de behandeling wanneer de symptomen zijn verdwenen. U bent mogelijk nog niet geheel hersteld en de symptomen kunnen terugkeren als u de behandelkuur niet afmaakt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Lansoprazol Mylan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van Lansoprazol Mylan en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde EHBO-post wanneer u last krijgt van:

 • allergische reacties zoals huiduitslag, zwelling van de lippen, tong of het gezicht of wanneer u het benauwd krijgt, u zich koortsig voelt of last krijgt van een ernstige bloeddrukdaling;
 • ernstige huiduitslag met rood worden, blaarvorming, ernstige ontstekingen en loslatende huid;
 • leverproblemen die kunnen zorgen voor geelverkleuring van de huid of het oogwit.

Dit zijn zeldzame allergische reacties. U kunt medische hulp nodig hebben.

Vertel uw arts wanneer u last heeft van voortdurende of ernstige diarree. Uw arts kan u een andere middel voor willen schrijven.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (treden op bij meer dan 1 op de 100 patiënten)

 • hoofdpijn, duizeligheid;
 • diarree, verstopping, maagpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, een droge of geïrriteerde mond of keel;
 • huiduitslag, jeuk;
 • veranderingen in testwaarden van de leverfunctie;
 • vermoeidheid.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • depressie;
 • gewrichtspijn of spierpijn;
 • vochtophoping of zwelling;
 • veranderingen in bloedcelwaarden. Vertel uw arts wanneer u ongebruikelijke blauwe plekken ziet of er ongebruikelijke bloedingen van de huid optreden.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (treden op bij minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • koorts;
 • rusteloosheid, slaperigheid, verwardheid, hallucinaties, slapeloosheid, wazig zien, draaierigheid;
 • veranderingen in de smaak van eten, verlies van eetlust, ontsteking aan de tong (glossitis);
 • huidreacties zoals een branderig of prikkelend gevoel onder de huid, blauwe plekken, roodheid en overmatig transpireren;

versie mei 2011

 • overgevoeligheid voor licht;
 • haaruitval;
 • gevoel alsof er mieren over de huid kruipen (paresthesie), trillen;
 • bloedarmoede (bleekheid);
 • nierproblemen. Vertel uw arts wanneer u moeite heeft bij het plassen;
 • ontsteking aan de alvleesklier (pancreatitis);
 • leverontsteking (te zien aan gele verkleuring van de huid of ogen);
 • borstvorming bij de man, impotentie;
 • candidiasis (schimmelinfectie, kan de huid of het slijmvlies beïnvloeden);
 • angio-oedeem; neem onmiddellijk contact op met uw arts als u symptomen van angio-oedeem vertoont, zoals een opgezwollen gezicht, tong of slokdarmhoofd, moeilijk kunnen slikken, netelroos en moeilijkheden met ademhalen.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (treden op bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • ernstige overgevoeligheidsreacties, waaronder shock. Symptomen van een overgevoeligheidsreactie zijn: koorts, uitslag, zwellingen en soms een lage bloeddruk;
 • ontsteking van de mond (stomatitis);
 • colitis (darmontsteking);
 • veranderingen in testwaarden, zoals de hoeveelheid natrium, cholesterol en triglyceriden in het bloed;
 • ernstige huidreacties, waaronder een rode huid, blaarvorming, ernstige ontsteking en huidverlies.
 • zeer zelden kan het gebruik van lansoprazol leiden tot een verminderd aantal witte bloedcellen waardoor de weerstand tegen infecties vermindert. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een infectie hebt met symptomen, zoals koorts en ernstige verzwakking of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals irritatie aan keel/slokdarmhoofd/mond of urineproblemen. Er wordt een bloedtest afgenomen om te controleren op een mogelijke afname van witte bloedcellen (agranulocytosis).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Blisterverpakkingen: Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Tablettencontainer: Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Na openen 30 dagen houdbaar. Houdt de tablettencontainer zorgvuldig gesloten.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

versie mei 2011

 • De werkzame stof in dit middel is lansoprazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: suikerpellets, magnesiumcarbonaat, sucrose, maïszetmeel, hydroxypropylcellulose. De omhulling en capsule bevatten hydroxypropylcellulose, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer, talk, macrogol, titaandioxide (E171), polysorbaat 80, gelatine en watervrij colloïdaal siliciumdioxide. De 30 mg capsule bevat tevens briljant blauw (E133) en erytrosine (E127). De drukinkt bestaat uit: schellak, ammoniakoplossing, zwart ijzeroxide (E172), kaliumhydroxide.

Hoe ziet Lansoprazol Mylan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

15 mg: witte tot gebroken-witte bolletjes die in een harde gelatine capsule maat 2 zitten met een witte ondoorzichtige cap en een witte ondoorzichtige romp met daarop geprint in zwarte inkt “MYLAN” boven “LN 15” op zowel de cap als de romp.

30 mg: witte tot gebroken-witte bolletjes die in een harde gelatine capsule maat 0 zitten met een roze ondoorzichtige cap en een roze ondoorzichtige romp met daarop geprint in zwarte inkt “MYLAN” boven “LN 30” op zowel de cap als de romp.

Lansoprazol Mylan is beschikbaar in blisterverpakkingen of tabletcontainers van 7, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 en 500 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 105430 (15 mg) en RVG 105431 (30 mg)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Verenigd Koninkrijk, Ierland Lansoprazole 15 mg & 30 mg gastro-resistant capsules

Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2011

Advertentie

Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.