Lansoprazol 15 mg Teva, maagsapresistente capsules

Illustratie van Lansoprazol 15 mg Teva, maagsapresistente capsules
Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het actieve bestanddeel in Lansoprazol Teva is lansoprazol, een protonpomp-remmer. Protonpomp- remmers verminderen de hoeveelheid geproduceerd maagzuur.

Uw arts kan Lansoprazol Teva voorschrijven voor de volgende indicaties:

 • Behandeling van darmzweren (ulcera)
 • Behandeling van maagzweren
 • Behandeling van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesophagitis)
 • Preventie van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesophagitis)
 • Behandeling van infecties veroorzaakt door de Helicobacter pylori bacterie, mits toegediend in combinatie met een antibioticum
 • Behandeling van brandend maagzuur en zuuroprispingen
 • Behandeling of preventie van maag- en darmzweren (ulcera) bij patiënten die een voortgezette
 • NSAID-behandeling nodig hebben (NSAID-behandeling wordt toegepast bij pijn of ontstekingen)

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

LANSOPRAZOL 15 MG TEVA LANSOPRAZOL 30 MG TEVA maagsapresistente capsules

 • Behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom.

Uw arts kan Lansoprazol Teva voorschrijven voor een andere indicatie of met een afwijkende dosis dan in deze bijsluiter is vermeld. Volg de instructies van uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Lansoprazol Teva niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor lansoprazol of voor één van de andere bestanddelen van Lansoprazol Teva.
 • als u een geneesmiddel gebruikt dat het werkzame bestanddeel atazanavir bevat (atanazavir wordt gebruikt bij de behandeling van HIV).

Wees extra voorzichtig met Lansoprazol Teva

Informeer uw arts als u een ernstige leveraandoening hebt. De arts moet dan mogelijk de dosering aanpassen.

Uw arts kan mogelijk een aanvullend onderzoek in de vorm van een endoscopie uitvoeren om een diagnose te stellen en/of kwaadaardige ziekten uit te sluiten.

Als er diarree optreedt tijdens de behandeling met Lansoprazol Teva, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Het gebruik van Lansoprazol Teva is in verband gebracht met klein aantal gevallen van besmettelijke diarree.

Als uw arts u Lansoprazol Teva samen met andere geneesmiddelen (antibiotica) heeft voorgeschreven voor de behandeling van een infectie met Helicobacter pylori bacterie of samen met ontstekingsremmende geneesmiddel voor de behandeling van pijn of reuma, lees dan ook de bijsluiters van deze geneesmiddelen zorgvuldig door.

Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Lansoprazol Teva, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom . Vertel

het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).

Als u Lansoprazol Teva gedurende langere tijd gebruikt (langer dan 1 jaar) heeft u waarschijnlijk regelmatig contact met uw arts ter controle. Meld eventuele nieuwe en uitzonderlijke symptomen en omstandigheden steeds als u uw arts spreekt.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

LANSOPRAZOL 15 MG TEVA LANSOPRAZOL 30 MG TEVA maagsapresistente capsules

Informeer uw arts in het bijzonder als u geneesmiddelen gebruikt met één of meerdere van de onderstaande werkzame bestanddelen, omdat Lansoprazol Teva de werking van deze geneesmiddelen kan beïnvloeden:

 • ketoconazol, itraconazol, rifampicine (gebruikt voor de behandeling van infecties)
 • digoxine (gebruikt om hartproblemen te behandelen)
 • theofylline (gebruikt voor de behandeling van astma)
 • tacrolimus (gebruikt om afstoting van transplantaten te voorkomen)
 • fluvoxamine (gebruikt voor de behandeling van depressies en andere psychiatrische aandoeningen)
 • antacida (gebruikt voor het behandelen van brandend maagzuur en zuuroprispingen)
 • sucralfaat (gebruikt voor de behandeling van maag- en darmzweren)
 • Sint-janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van lichte depressies)

Gebruik van Lansoprazol Teva met voedsel en drank

Neem Lansoprazol Teva minimaal 30 minuten voor de maaltijd in voor het beste resultaat.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, vraag uw arts dan om advies voordat u dit geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bijwerkingen zoals duizeligheid, vermoeidheid en wazig zien kunnen optreden als gevolg van het gebruik van Lansoprazol Teva. Als u dergelijke bijwerkingen ervaart, wees dan voorzichtig; uw reactievermogen kan verminderd zijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor de inschatting of u in staat bent om een voertuig te besturen of andere activiteiten uit te voeren waarvoor u geconcentreerd moet zijn.

Vanwege de effecten of bijwerkingen kan het gebruik van geneesmiddelen een factor vormen die het besturen van voertuigen of het uitvoeren van andere taken bemoeilijkt. U vindt de beschrijving van deze effecten in andere gedeelten van deze bijsluiter. Lees alle gegevens in deze bijsluiter voor meer informatie.

Als u ergens vragen over hebt, stel deze dan aan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Lansoprazol Teva

Lansoprazol Teva bevat sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde soorten suiker niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De capsule heel doorslikken met een glas water. Als u moeite hebt met het doorslikken van de

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

LANSOPRAZOL 15 MG TEVA LANSOPRAZOL 30 MG TEVA maagsapresistente capsules

capsules kan uw arts u adviseren over andere manieren om het geneesmiddel in te nemen. De capsules niet fijnmalen of stukbijten of de inhoud van een geleegde capsule innemen, omdat dit de werking negatief beïnvloedt.

Als u Lansoprazol Teva eenmaal daags inneemt, probeer het geneesmiddel dan elke dag rond dezelfde tijd in te nemen. Voor de beste resultaten kunt u Lansoprazol Teva het beste 's ochtends innemen.

Als u Lansoprazol Teva tweemaal daags inneemt, neem dan de eerste dosis 's ochtends en de tweede dosis 's avonds.

De dosering van Lansoprazol Teva is afhankelijk van uw aandoening. Hieronder staat de gebruikelijke dosering van Lansoprazol Teva voor volwassenen. Uw arts kan u een andere dosering voorschrijven en vertelt u hoe lang de behandeling duurt.

Behandeling van brandend maagzuur en zuuroprispingen Een capsule van 15 mg of 30 mg gedurende 4 weken. Als de symptomen aanhouden, meld dit dan bij uw arts. Neem contact op met uw arts als er binnen 4 weken geen verbetering optreedt.

Behandeling van darmzweren: Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 2 weken

Behandeling van maagzweren: Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken

Behandeling van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesophagitis): Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken

Lange termijn preventie van ontstekingen in de slokdarm (reflux oesophagitis): Dagelijks een capsule van 15 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen naar eenmaal daags één capsule van 30 mg.

Behandeling van infectie met Helicobacter pylori: De gebruikelijke dosis is ’s ochtends een capsule van 30 mg in combinatie met twee verschillende antibiotica en ’s avonds een capsule van 30 mg in combinatie met twee verschillende antibiotica. De behandeling duurt gewoonlijk 7 dagen.

De aanbevolen combinaties met antibiotica zijn:

 • 30 mg Lansoprazol Teva met 250-500 mg claritromycine en 1000 mg amoxicilline.
 • 30 mg Lansoprazol Teva met 250 mg claritromycine en 400-500 mg metronidazol.

Als u voor een infectie wordt behandeld omdat u een maagzweer of een zweer aan de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni) hebt, is het onwaarschijnlijk dat de zweer terugkeert als de infectie succesvol is behandeld. Voor de beste werking van het geneesmiddel dient u het op het juiste moment te nemen en

geen dosering over te slaan.

Behandeling van maag- of darmzweren bij patiënten die een voortgezette NSAID-behandeling nodig hebben: Dagelijks één capsule van 30 mg gedurende 4 weken.

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

LANSOPRAZOL 15 MG TEVA LANSOPRAZOL 30 MG TEVA maagsapresistente capsules

Langetermijn preventie van maag- of darmzweren bij patiënten die verlengde NSAID-behandeling nodig hebben: Dagelijks een capsule van 15 mg. Uw arts kan de dosering aanpassen naar eenmaal daags één capsule van 30 mg.

Behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom: De gebruikelijke dosering bedraagt twee capsules van 30 mg als begindosering en vervolgens de dosering die uw arts voorschrijft. Dit is afhankelijk van hoe u op Lansoprazol Teva reageert.

Lansoprazol Teva mag niet aan kinderen worden gegeven.

Neem uw geneesmiddelen zoals uw arts u heeft verteld. Vraag uw arts om advies als u niet zeker weet hoe u het geneesmiddel moet innemen.

Wat u moet doen als u meer Lansoprazol Teva heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Lansoprazol Teva heeft ingenomen dan zou mogen, dient u snel medisch advies in te winnen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Lansoprazol Teva in te nemen

Als u een dosis vergeten bent in te nemen, doe dit dan alsnog tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla in dat geval de gemiste dosis over en neem de volgende capsules zoals gewoonlijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Als u stopt met de inname van Lansoprazol Teva

Stop niet vroegtijdig met de behandeling omdat de symptomen zijn verdwenen. U bent mogelijk nog niet geheel hersteld en de symptomen kunnen terugkeren als u de kuur niet afmaakt.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lansoprazol Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (deze treden op bij meer dan 1 op de 100 patiënten):

 • hoofdpijn, duizeligheid, diarree, verstopping, maagpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, een droge of geïrriteerde mond of keel
 • huiduitslag, jeuk
 • veranderingen in testwaarden van de leverfunctie
 • vermoeidheid.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (treden op bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • depressie
 • gewrichtspijn of spierpijn

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

LANSOPRAZOL 15 MG TEVA LANSOPRAZOL 30 MG TEVA maagsapresistente capsules

 • vochtophoping of zwelling
 • veranderingen in aantallen bloedcellen
 • heup-, pols- of wervelbreuken.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (treden op bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • koorts
 • rusteloosheid, slaperigheid, verwardheid, hallucinaties, slapeloosheid, wazig zien
 • veranderingen in de smaak van eten, verlies van eetlust, ontsteking aan de tong (glossitis)
 • huidreacties zoals een branderig of prikkelend gevoel onder de huid, blauwe plekken, roodheid en overmatigtranspireren
 • overgevoeligheid voor licht
 • haaruitval
 • gevoel alsof er mieren over de huid kruipen, trillen
 • bloedarmoede (anemie, dit uit zich onder meer in bleekheid)
 • nierproblemen
 • ontsteking aan de alvleesklier (pancreatitis)
 • leverontsteking (te zien aan gele huid of gele ogen)
 • borstvorming bij de man, impotentie
 • candidiasis (deze schimmelinfectie is een aandoening aan de huid of de slijmvliezen)
 • Angio-oedeem; neem onmiddellijk contact op met uw arts als u symptomen van angio-oedeem vertoont zoals een opgezwollen gezicht, tong of keel, moeilijk kunnen slikken, netelroos en moeilijkheden met ademhalen.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (treden op bij minder dan 1 op de 10000 patiënten):

 • ernstige overgevoeligheidsreacties waaronder shock. Symptomen van een overgevoeligheidsreactie zijn koorts, uitslag, zwellingen en soms (sterke) daling van de bloeddruk
 • ontsteking van de mond (stomatitis)
 • colitis (darmontsteking)
 • veranderingen in testwaarden zoals het niveau aan natrium, cholesterol en triglyceriden
 • ernstige huidreacties waaronder een rode huid, blaarvorming, ernstige ontsteking en loslating van de huid.
 • zeer zelden kan het gebruik van Lansoprazol Teva leiden tot een verminderd aantal witte bloedcellen waardoor de weerstand tegen infecties vermindert. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een infectie hebt met symptomen zoals koorts en ernstige verzwakking of koorts heeft met plaatselijke symptomen van een infectie zoals irritatie aan keel, keelholte of mond of urineproblemen. Er wordt dan bloed afgenomen om te controleren op een mogelijke afname van witte bloedcellen (agranulocytosis).

Frequentie niet bekend

Als u Lansoprazol Teva langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

LANSOPRAZOL 15 MG TEVA LANSOPRAZOL 30 MG TEVA maagsapresistente capsules

uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium-of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30° C.

Gebruik Lansoprazol Teva niet na de vervaldatum die op de blister en op de buitenverpakking staat vermeld. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Lansoprazol Teva

 • Het werkzame bestanddeel is lansoprazol.

De andere bestanddelen zijn: suikerbolletjes (bevatten sucrose en maïszetmeel), natriumzetmeelglycolaat (type A), natriumlaurylsulfaat (type A), povidon (K30), kaliumoleaat, oliezuur, hypromellose, metacrylzuur-ethylacrylaatcopolymeer 1:1, triethylcitraat, titaniumdioxide (E-171), talk en carrageen, kaliumchloride en carnaubawas. De drukinkt op de capsules bevat de volgende ingrediënten: schellak (lacca), propylene glycol, ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, zwart ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Lansoprazol Teva er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Elk capsule heeft een witte dop gemarkeerd met de le tter L en een witte romp gemarkeerd met de nummers 15 of 3 0, afhankelijk van de productsterkte. De capsules bevatten wit tot b eige gekleurde maagsapresistente microballetjes die samen 15 mg of 30 mg lansoprazol bevatten.

Lansoprazol Teva worden verkocht in Aluminium/Aluminium blisters van 7, 14, 28, 30, 56 en 98 capsules.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Registratienummer

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

LANSOPRAZOL 15 MG TEVA LANSOPRAZOL 30 MG TEVA maagsapresistente capsules

Lansoprazol 15 mg Teva, maagsapresistente capsules is in het register ingeschreven onder RVG 33071.

Lansoprazol 30 mg Teva, maagsapresistente capsules is in het register ingeschreven onder RVG 33072.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Fabrikant

Laboratorios Belmac, S.A., Poligono Industrial Malpica, calle C, Numero 4, 50016 ZARAGOZA, Spanje

TEVA UK Limited

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne

East Sussex

BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, 4042, Debrecen

Pallagi út 13 Hongarije

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Lansoprazol-ratiopharm 15 & 30 mg magensaftresistente Hartkapseln Ierland: Lansoprazole 15 & 30 mg Gastro-resistant Capsules

Italië: Lansoprazolo GERMED 15 & 30 mg Capsula Gastroresistente

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

LANSOPRAZOL 15 MG TEVA LANSOPRAZOL 30 MG TEVA maagsapresistente capsules

Nederland: Lansoprazol 15 mg Teva Maagsapresistente Capsules & Lansoprazol 30 mg Teva Maagsapresistente Capsules

Portugal: Lansoprazol Teva 15 mg & 30 mg Cápsulas duras gastrorresistentes Zweden: Lansoprazol Bluefish 15 & 30 mg Enterokapslar

Verenigd Koninkrijk: Lansoprazole 15 & 30 mg Gastro-resistant Capsules

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2013.

0413.8v.ES

rvg 33071-2 PIL 0413.8v.ES

Advertentie

Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.