Lansoprazol CF 30 mg, maagsapresistente capsules, hard

Illustratie van Lansoprazol CF 30 mg, maagsapresistente capsules, hard
Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in Lansoprazol CF is lansoprazol, een protonpompremmer. Protonpompremmers verminderen de hoeveelheid zuur die door de maag gemaakt wordt.

Uw arts kan Lansoprazol CF voorschrijven voor de volgende indicaties:

 • ter behandeling van zweren in de twaalfvingerige darm of de maag
 • ter behandeling van een ontsteking in uw slokdarm (reflux oesofagitis)
 • ter voorkoming van een ontsteking in uw slokdarm (reflux oesofagitis)
 • ter behandeling van zuurbranden en oprispingen van maagzuur
 • ter behandeling van infecties veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori, in combinatie met behandeling met antibiotica
 • ter behandeling of voorkoming van zweren in de twaalfvingerige darm of maag bij patiënten die langdurig behandeld worden met NSAIDs (NSAIDs zijn middelen die gebruikt worden bij pijn of ontsteking)
 • ter behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom.

Het is mogelijk dat uw arts Lansoprazol CF heeft voorgeschreven voor een andere indicatie of met een andere dosering die afwijkt van de informatie in deze bijsluiter. Volg nauwgezet de instructies van uw arts bij het innemen van Lansoprazol CF.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U neemt een geneesmiddel in met de werkzame stof atazanavir (gebruikt bij de behandeling van HIV).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Informeer uw arts als u een ernstige leverziekte heeft. Uw arts moet mogelijk uw dosis aanpassen.
 • Uw arts kan mogelijk een extra onderzoek, genaamd endoscopie, uitvoeren of heeft deze al uitgevoerd, om de diagnose te bevestigen en/of om een kwaadaardige ziekte uit te sluiten.
 • Neem direct contact op met uw arts, als u last krijgt van diarree tijdens de behandeling met Lansoprazol CF, omdat lansoprazol geassocieerd is met een licht verhoogd risico op besmettelijke diarree.
 • Als uw arts u Lansoprazol CF heeft voorgeschreven samen met andere geneesmiddelen die bedoeld zijn om een Helicobacter pylori infectie te behandelen (antibiotica) of samen met ontstekingsremmers ter behandeling van pijn of reuma. Lees ook de patiënteninformatie van deze geneesmiddelen zorgvuldig.
 • Bij het gebruik van een protonpompremmer zoals Lansoprazol CF, met name voor een periode langer dan 1 jaar, is er mogelijk een grotere kans op het breken van de heup, pols of wervelkolom. Vertel het uw arts als u osteoporose heeft, of wanneer u corticosteroïden gebruikt (deze medicatie kan het risico op osteoporose verhogen).
 • Als u Lansoprazol CF langdurig gebruikt (langer dan 1 jaar), wordt u waarschijnlijk regelmatig door uw arts gezien. Informeer uw arts over nieuwe en uitzonderlijke symptomen en omstandigheden wanneer u uw arts ziet.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lansoprazol CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Informeer uw arts of apotheker vooral als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame stoffen bevatten, omdat Lansoprazol CF de werking van deze middelen kan beïnvloeden:

 • ketoconazol, itraconazol, rifampicine (gebruikt bij de behandeling van infecties)
 • digoxine (gebruikt bij de behandeling van hartklachten)
 • theofylline (gebruikt bij de behandeling van astma)
 • tacrolimus (gebruikt bij het voorkomen van afstoting na transplantatie)
 • fluvoxamine (gebruikt bij de behandeling van depressie en andere psychische klachten)
 • maagzuurbindende middelen (antacida; gebruikt bij de behandeling van zuurbranden en oprispingen van maagzuur)
 • sucralfaat (gebruikt om zweren te genezen)
 • sint-janskruid (Hypernicum perforatum; gebruikt bij de behandeling van een lichte depressie)

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voor het beste resultaat van uw geneesmiddel, dient u Lansoprazol CF tenminste 30 minuten voor het nuttigen van voedsel in te nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bijwerkingen zoals duizeligheid, draaierigheid, vermoeidheid en problemen met het zien kunnen soms optreden bij patiënten die Lansoprazol CF gebruiken. Als u last krijgt van dergelijke bijwerkingen dient u voorzichtig te zijn, omdat uw reactievermogen verminderd kan zijn.

U bent de enige die kan beslissen of u in staat bent om een voertuig te besturen of andere taken uit te voeren die een verhoogde concentratie verlangen. Eén van de factoren, die uw vermogen om deze activiteiten veilig uit te voeren kan verminderen, is het gebruik van uw geneesmiddelen vanwege hun werking of bijwerkingen. Een beschrijving van deze effecten kunt u in andere delen van deze bijsluiter vinden. Lees alle informatie in deze bijsluiter voor advies.

Overleg met uw arts of apotheker als u twijfelt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Lansoprazol CF bevat sucrose. Als uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem de capsule in zijn geheel in met een glas water. Als u het moeilijk vindt om de capsule in te slikken, kan uw arts u adviseren over andere manieren waarop u uw medicatie kunt innemen. Vermaal of kauw de capsules of de inhoud van een geopende capsule niet, omdat dit ervoor zorgt dat ze niet meer goed werken.

Als u Lansoprazol CF éénmaal daags inneemt, probeer de capsules dan elke dag op hetzelfde moment in te nemen. U kunt de beste resultaten krijgen als u Lansoprazol CF meteen ‘s ochtends inneemt.

Als u Lansoprazol CF tweemaal daags inneemt, dient u de eerste dosis in de ochtend in te nemen en de tweede dosis in de avond.

De dosering van Lansoprazol CF is afhankelijk van uw klachten. De gebruikelijke doseringen van Lansoprazol CF voor volwassenen staan hieronder weergegeven. Uw arts zal soms een andere dosering voorschrijven en zal u vertellen hoe lang uw behandeling duurt.

Behandeling van zuurbranden en oprispingen van maagzuur: Eén 15 mg of 30 mg capsule per dag gedurende 4 weken. Indien de klachten aanhouden, dient u dit aan uw arts te melden. Als uw klachten niet binnen 4 weken verholpen zijn, dient u contact met uw arts op te nemen.

Behandeling van een zweer in de twaalfvingerige darm: Eén 30 mg capsule per dag gedurende 2 weken.

Behandeling van een maagzweer: Eén 30 mg capsule per dag gedurende 4 weken.

Behandeling van ontsteking in de slokdarm (reflux oesofagitis): Eén 30 mg capsule per dag gedurende 4 weken.

Ter voorkoming van ontsteking in de slokdarm (reflux oesofagitis): Eén 15 mg capsule per dag, uw arts kan uw dosis aanpassen tot 30 mg per dag.

Behandeling van besmetting met Helicobacter pylori: De gebruikelijke dosering is één 30 mg capsule in combinatie met twee verschillende antibiotica in de ochtend en één 30 mg capsule in combinatie met twee verschillende antibiotica in de avond. De behandeling duurt meestal 7 dagen.

De aanbevolen combinaties met antibiotica zijn:

 • 30 mg Lansoprazol CF met 250-500 mg clarithromycine en 1000 mg amoxicilline
 • 30 mg Lansoprazol CF met 250 mg clarithromycine en 400-500 mg metronidazol

Als u voor besmetting behandeld wordt omdat u een zweer heeft, is het onwaarschijnlijk dat uw zweer terugkomt als de besmetting met succes behandeld is. Om uw geneesmiddel het beste te laten werken, dient u het op het juiste moment in te nemen en geen dosis te vergeten.

Behandeling van een zweer in de twaalfvingerige darm of maag bij patiënten die voortdurende behandeling met een NSAID nodig hebben: Eén 30 mg tablet per dag gedurende 4 weken.

Ter voorkoming van een zweer in de twaalfvingerige darm of maag bij patiënten die voortdurende behandeling met een NSAID nodig hebben: Eén 15 mg capsule per dag, uw arts kan uw dosering aanpassen naar één 30 mg capsule per dag.

Zollinger-Ellison syndroom: De gebruikelijke startdosering is twee 30 mg capsules per dag, daarna is de dosis, waarvan uw arts beslist dat die het beste is voor u, afhankelijk van uw reactie op Lansoprazol CF.

Lansoprazol CF dient niet aan kinderen voorgeschreven te worden.

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Lansoprazol CF heeft ingenomen dan u zou mogen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent om een dosis in te nemen, neem deze dan alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Sla in dit geval de dosis over en ga door met het innemen van de overgebleven capsules, zoals is voorgeschreven. Neem geen dubbele dosis om een vergeten capsule in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet voortijdig met uw behandeling omdat uw klachten verminderd zijn. Uw ziekte kan nog niet volledig genezen zijn en kan opnieuw optreden als u uw behandeling niet afmaakt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lansoprazol CF bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (in meer dan 1 op de 100 patiënten):

 • hoofdpijn, duizeligheid
 • diarree, verstopping, maagpijn, misselijkheid/braken, winderigheid, droge of pijnlijke mond of keel
 • huiduitslag (rash), jeuk
 • verandering in de uitslag van leverfunctietesten
 • vermoeidheid

De volgende bijwerkingen komen soms voor (in minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • depressie
 • pijn in de gewrichten of spieren
 • vochtophoping of zwelling
 • veranderingen in bloedcelaantallen

De volgende bijwerkingen komen zelden voor (in minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • koorts
 • onrustig gevoel, slaperigheid, verwarring, waanbeelden (hallucinaties), slapeloosheid, stoornissen in het zien, draaierigheid (vertigo)
 • smaakveranderingen, verminderde trek, ontsteking van de tong (glossitis)
 • huidreacties zoals brandend of prikkend gevoel onder de huid, blauwe plekken, roodheid en overmatig zweten
 • overgevoeligheid voor licht
 • haaruitval
 • het waarnemen van kriebelen, jeuk of tintelingen zonder dat daar een aanleiding voor is (paresthesie), trillingen
 • bloedarmoede (anemie)
 • nierproblemen
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • leverontsteking (mogelijk gelige huid of ogen)
 • opzwellen van de borsten bij mannen, impotentie
 • candidiasis (schimmelinfectie op de huid of slijmvliezen)
 • angio-oedeem: u dient onmiddellijk uw arts te waarschuwen als u last krijgt van symptomen van angio-oedeem, zoals een gezwollen gezicht, tong of strottenhoofd, problemen met slikken, netelroos of problemen met de ademhaling.

De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (in minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • ernstige overgevoeligheidsreacties zoals anafylactische shock. Symptomen van een overgevoeligheidsreactie kunnen zijn: koorts, huiduitslag, zwelling en soms een bloeddrukdaling
 • ontsteking in de mond (stomatitis)
 • ontsteking in de darmen (colitis)
 • veranderingen in laboratoriumuitslagen, zoals natrium, cholesterol en triglyceridewaarden
 • zeer ernstige huidreacties met roodheid, blaren, ernstige ontsteking en huidverlies
 • zeer zelden kan Lansoprazol CF een verlaging van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, waardoor uw weerstrand tegen infecties verlaagd wordt. Als u last krijgt van een infectie met symptomen zoals koorts en een ernstige achteruitgang van uw algehele conditie, of koorts met plaatselijke tekenen van infectie, zoals pijn in de keel, strottenhoofd of mond of plasproblemen, dient u onmiddellijk contact te zoeken met uw arts. Een bloedonderzoek zal worden uitgevoerd om een mogelijke verlaging van de witte bloedcellen te kunnen opsporen (agranulocytose).

De volgende bijwerking kan voorkomen, maar de frequentie is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Als u Lansoprazol CF langer dan 3 maanden gebruikt, is het mogelijk dat u een te lage hoeveelheid magnesium in uw bloed krijgt. Een te laag gehalte magnesium kan zich uiten in klachten als vermoeidheid, onvrijwillige spiertrekkingen, verwardheid (desoriëntatie), toevallen/stuipen (convulsies), duizeligheid en een versnelde hartslag. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan contact met uw arts of apotheker op. Een te laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaagd calcium- of kaliumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek te doen om uw magnesiumgehalte te bepalen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is lansoprazol.
 • De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, sucrose, natriumlaurylsulfaat, meglumine, mannitol, hypromellose, macrogol 6000, talk, polysorbaat 80, titaniumdioxide (E171) en methacrylzuur/ethylacrylaat copolymeer (1:1) dispersie 30%. De capsulewand bevat gelatine en de volgende kleurstoffen:

15 mg capsule: titaniumdioxide (E171) en quinolinegeel (E104)

30 mg capsule: titaniumdioxide (E171)

Hoe ziet Lansoprazol CF er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lansoprazol CF 15 mg, maagsapresistente capsules, hard:

Ondoorzichtige, gele, hard-gelatine maagsapresistente capsule die korreltjes bevat met een maagsapresistente omhulling. Elke capsule bevat 15 mg lansoprazol.

Lansoprazol CF 15 mg maagsapresistente capsules zijn beschikbaar in verpakkingen van 14, 28, 56 en 98 capsules.

Lansoprazol CF 30 mg, maagsapresistente capsules, hard:

Ondoorzichtige, witte, hard-gelatine maagsapresistente capsule die korreltjes bevat met een maagsapresistente omhulling. Elke capsule bevat 30 mg lansoprazol.

Lansoprazol CF 30 mg maagsapresistente capsules zijn beschikbaar in verpakkingen van 7, 14, 28, 56 en 98 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3

4879 AC Etten-Leur

Nederland

Fabrikant

Laboratorios Liconsa S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spanje

ALIUD Pharma GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

89150 Laichingen

Duitsland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 35337, Lansoprazol CF 15 mg, maagsapresistente capsules, hard

RVG 35338, Lansoprazol CF 30 mg, maagsapresistente capsules, hard

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Lansoprazol AL 15 mg magensaftresistente Hartkapseln Lansoprazol AL 30 mg magensaftresistente Hartkapseln

Nederland: Lansoprazol CF 15 mg, maagsapresistente capsules, hard

Lansoprazol CF 30 mg, maagsapresistente capsules, hard

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2012.

Advertentie

Stof(fen) Lansoprazol
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code A02BC03
Farmacologische groep Geneesmiddelen voor maagzweren en gastro-oesofageale refluxziekte (gord)

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.