Metoclopramide HCl 10 PCH, tabletten 10 mg

Illustratie van Metoclopramide HCl 10 PCH, tabletten 10 mg
Stof(fen) Metoclopramide
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA01
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Metoclopramide HCl 10 PCH behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken, door een effect van Metoclopramide HCl 10 PCH op het braakcentrum.

Gebruiken

Voor volwassenen:

 • bij het behandelen van misselijkheid en braken, al dan niet samengaand met chemotherapie.

Bij kinderen wordt in verband met het grote risico op bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale verschijnselen) metoclopramide alleen gebruikt bij ernstige misselijkheid en braken met bekende oorzaak, waarvan behandeling met andere middelen onvoldoende werkzaam is gebleken of niet mogelijk is.

PILMetocl

METOCLOPRAMIDE HCL 10 PCH tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Metoclopramide HCL 10 PCH niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor metoclopramide HCl of voor één van de andere bestanddelen van metoclopramide HCL 10 PCH
 • wanneer u last heeft van een maagdarmbloeding, verstopping of perforatie van het maagdarmkanaal
 • wanneer u een voorgeschiedenis heeft van een bepaalde bewegingsstoornis (tardieve dyskinesie), veroorzaakt door middelen (neuroleptica) tegen ernstige geestesziekte
 • wanneer u een vastgesteld of vermoed gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom)heeft, in verband met het risico op ernstig verhoogde bloeddruk (hypertensie)
 • wanneer u levodopa gebruikt (een middel tegen de ziekte van Parkinson), in verband met een wederzijdse tegengestelde werking.
 • Bij kinderen jongeren dan 1 jaar.

Wees extra voorzichtig met Metoclopramide HCL 10 PCH

 • bij kinderen en jong volwassenen, en/of als meer dan de maximale dosering wordt gegeven; er kunnen bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale verschijnselen) zich voordoen. Daarom moet het doseeradvies strikt worden opgevolgd. Deze klachten verdwijnen meestal geheel na het staken van de behandeling
 • wanneer u moet braken na inname van Metoclopramide HCl 10 PCH; de volgende dosis kan pas worden ingenomen op het volgende toedieningstijdstip afhankelijk van het doseringsschema, dus na 6, 8 of 12 uur. Raadpleeg bij twijfel uw arts
 • wanneer u lijdt aan epilepsie
 • wanneer uw lever of nieren minder goed werken, de arts kan zo nodig de dosering verlagen
 • wanneer zich bij u het zogenaamde “maligne neuroleptica-syndroom” voordoet of zich in het verleden heeft voorgedaan. Dit syndroom is een ernstige aandoening als gevolg van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen bij ernstige geestesziekte (neuroleptica,) die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en een verminderd bewustzijn
 • wanneer bij u de aanwezigheid van methemoglobine (een eiwit) in het bloed is waargenomen na toediening van Metoclopramide HCL 10 PCH. In een dergelijk geval moet onmiddellijk met Metoclopramide HCl 10 PCH gestopt worden en moet het gebruik ook niet meer gestart worden.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

PILMetocl

METOCLOPRAMIDE HCL 10 PCH tabletten

Gebruik met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • levodopa (een middel tegen de ziekte van Parkinson); Metoclopramide HCl 10 PCH mag niet gelijktijdig met levodopa worden gebruikt. Zie ook de rubriek “Gebruik metoclopramide HCl 10 PCH niet”
 • middelen tegen krampen van het maagdarmkanaal (anticholinergica), deze middelen hebben een tegengesteld effect op de activiteit van de darmen
 • bepaalde sterk werkende pijnstillers (morfinederivaten). Deze middelen hebben een tegengesteld effect op de activiteit van de darmen. Tevens kan het effect van sufheid en slaperigheid van deze stoffen door de combinatie versterkt worden
 • slaapmiddelen (hypnotica); het effect van sufheid en slaperigheid van deze stoffen kan door de combinatie versterkt worden
 • middelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica); het effect van sufheid en slaperigheid van deze stoffen kan door de combinatie versterkt worden
 • bepaalde middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica); het effect van sufheid en slaperigheid van deze stoffen kan door de combinatie versterkt worden
 • sommige middelen tegen ernstige neerslachtigheid (antidepressiva); het effect van sufheid en slaperigheid van deze stoffen kan door de combinatie versterkt worden
 • een middel tegen verhoogde bloeddruk (clonidine); het effect van sufheid en slaperigheid van deze stoffen kan door de combinatie versterkt worden
 • bepaalde middelen tegen ernstige slaapstoornissen of epilepsie (barbituraten); het effect van sufheid en slaperigheid van deze stoffen kan door de combinatie versterkt worden
 • middelen (neuroleptica) tegen ernstige geestesziekte (psychose); Metoclopramide HCl 10 PCH kan een versterkend effect hebben op bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale aandoeningen)
 • een middel tegen hartritmestoornissen (digoxine); Metoclopramide HCl 10 PCH kan het effect van digoxine verlagen
 • een middel tegen maagdarmzweren (cimetidine); Metoclopramide HCl 10 PCH kan het effect van cimetidine verlagen
 • een middel om de afweer te onderdrukken (ciclosporine); Metoclopramide HCl 10 PCH kan het effect van ciclosporine verhogen.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

PILMetocl

METOCLOPRAMIDE HCL 10 PCH tabletten

Gebruik van Metoclopramide HCL 10 PCH in combinatie met voedsel en drank

Gelijktijdig gebruik van Metoclopramide HCl 10 PCH met alcohol dient te worden voorkomen, omdat het effect van sufheid en slaperigheid versterkt wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Uit onderzoek is tot op heden geen schadelijk effect van Metoclopramide HCl 10 PCH gebleken tijdens de zwangerschap. Metoclopramide HCl 10 PCH kan tijdens de zwangerschap worden gebruikt als de arts het voorschrijft, zolang er rekening wordt gehouden met de bijwerkingen.

Borstvoeding

Metoclopramide HCl 10 PCH gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Als Metoclopramide HCl 10 PCH even wordt gebruikt tijdens de periode dat de borstvoeding wordt gegeven, kan gewoon worden doorgegaan met de borstvoeding. Langdurig gebruik van Metoclopramide HCl 10 PCH door vrouwen die borstvoeding geven wordt afgeraden.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Slaperigheid kan zich voordoen. Deze klacht kan worden versterkt door het gebruik van alcohol of middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken. Bij het besturen van voertuigen of machines dient hiermee rekening te worden gehouden

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Metoclopramide HCL 10 PCH

Dit geneesmiddel bevat mannitol, dit kan een licht laxerende werking hebben.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het gebruik van Metoclopramide HCl 10 PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Misselijkheid en braken bij chemotherapie

Volwassenen

2 tot 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag (=24 uur) in verschillende doses.

Misselijkheid en braken door andere oorzaken dan chemotherapie en operatie

Volwassenen

15 tot 40 mg per dag (=24 uur) in 2 tot 4 doses.

Het gebruik bij kinderen en jongeren wordt niet aanbevolen.

PILMetocl

METOCLOPRAMIDE HCL 10 PCH tabletten

Let op: de dosering kan door uw arts worden verlaagd wanneer u een verminderde werking van de nieren of een ernstig verminderde werking van de lever heeft.

De arts zal u vertellen hoe lang u Metoclopramide HCl 10 PCH moet gebruiken.

Als u merkt dat Metoclopramide HCl 10 PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijv. water) door te slikken. De dagelijkse dosering wordt meestal verdeeld over de dag ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van Metoclopramide HCL 10 PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Metoclopramide HCl 10 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Een veel te grote hoeveelheid Metoclopramide HCl 10 PCH veroorzaakt klachten zoals slaperigheid of bepaalde bewegingsstoornissen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Metoclopramide HCL 10 PCH in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis van Metoclopramide HCl 10 PCH om zo een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Metoclopramide HCl 10 PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Bloed

 • Zeer zelden is de aanwezigheid van methemoglobine (een eiwit) in het bloed, met name bij pasgeborene (zie “Wees extra voorzichtig met Metoclopramide HCL 10 PCH”).

Geslachtsorganen

 • Tijdens langdurige behandeling in samenhang met een overmaat aan prolactine (hyperprolactinemie): het uitblijven van de menstruatie (amenorroe), melkafscheiding (galactorroe)

en een overmatige ontwikkeling van de borstklieren bij mannen (gynecomastie).

Psychisch

- Neiging tot neerslachtigheid (depressie).

PILMetocl

METOCLOPRAMIDE HCL 10 PCH tabletten

Zenuwstelsel

 • Bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale symptomen) kunnen zich voordoen, met name bij kinderen en jong volwassenen of wanneer te hoge doseringen worden gebruikt. Soms na toediening van een éénmalige dosering: plotselinge (acute) stoornis in de spanning van de spieren (dystonie) en stoornis in de beweging (dyskinesie), parkinsonachtige verschijnselen, onvermogen om enige tijd een zelfde zittende of liggende houding te handhaven (acathisie). (zie ook “Wees extra voorzichtig met Metoclopramide HCL 10 PCH”).
 • Slaperigheid.
 • Tijdens langdurige behandeling kan een bepaalde bewegingsstoornis (tardieve dyskinesie) ontstaan, vooral bij oudere patiënten.
 • Zeer zeldzame gevallen van toevallen/stuipen (convulsies) en een ernstige aandoening als gevolg van gebruik van neuroleptica die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed, verminderd bewustzijn (maligne neuroleptica syndroom).

Hart

Zeer zelden en bij uitzondering kunnen voorkomen

 • Verlaagde bloeddruk (hypotensie), vooral na toediening in een ader.
 • Vertraagde hartslag en een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok).

Maag- en darmstelsel

 • Diarree.

Overig

 • Overgevoeligheidsreactie (allergische reacties) inclusief daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie).
 • Moeheid (asthenie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

PILMetocl

METOCLOPRAMIDE HCL 10 PCH tabletten

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Metoclopramide HCl 10 PCH

 • Het werkzame bestanddeel is metoclopramidehydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 10 mg watervrij metoclopramidehydrochloride per tablet.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn povidon (E1201), mannitol (E421), microkristallijne cellulose (E460 i), watervij colloïdaal silica (E551), magnesiumstearaat (E470b).

De tabletten zijn verpakt in een blisterverpakking à 30, 60, 90, 100 en 120 stuks, in eenheidsafleververpakkingen à 50 stuks en in flacons à 100 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 09715, tabletten 10 mg.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2013

0813.11v.JK

PILMetocl

Advertentie

Stof(fen) Metoclopramide
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA01
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.