Primperan 20 mg, zetpillen

Illustratie van Primperan 20 mg, zetpillen
Stof(fen) Metoclopramide
Toelating Nederland
Producent EU-Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA01
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Vergunninghouder

EU-Pharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Primperan?

Primperan 20 behoort tot de geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken, door een effect van Primperan op het braakcentrum.

Waarvoor wordt Primperan gebruikt?

Primperan 20 wordt gebruikt bij het behandelen van misselijkheid en braken bij volwassenen, al dan niet samengaand met chemotherapie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Bij kinderen jonger dan 1 jaar (zie ook ‘Wees extra voorzichtig met Primperan’);
 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor metoclopramide of voor één van de andere bestanddelen van Primperan;
 • Als u lijdt aan een maagdarmbloeding, verstopping of perforatie van het maagdarmkanaal;
 • Bij een voorgeschiedenis van een bepaalde bewegingsstoornis (tardieve dyskinesie), veroorzaakt door middelen (neuroleptica) te- gen ernstige geestesziekte;
 • Bij een vastgesteld of vermoed gezwel van het bijniermerg (feo- chromocytoom) in verband met het risico op ernstige verhoogde bloeddruk (hypertensie);
 • In combinatie met een anti-Parkinson middel (levodopa) in verband met een wederzijdse tegengestelde werking.
Wees extra voorzichtig met Primperan

Met name bij kinderen en jong volwassenen, en/of wanneer hoge doseringen worden gegeven, kunnen bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale verschijnselen) zich voordoen (zie ook ‘Mogelijke bijwerkingen’). Deze klachten verdwijnen na het staken van de behan- deling.

Primperan dient niet te worden gebruikt door patiënten met epilepsie.

Primperan bij voorkeur niet langer dan 3 maanden gebruiken; dit vanwege het risico op het optreden van een bewegingsstoornis (tar- dieve dyskinesie).

Uw arts kan de dosering verlagen bij een verminderde werking van de nieren of de lever.

Primperan mag niet worden gebruikt wanneer zich bij u het zoge- naamde ‘maligne neuroleptica-syndroom‘ voordoet of zich in het verle- den heeft voorgedaan. Dit syndroom is een ernstige aandoening als gevolg van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen bij ernstige geestesziekte (neuroleptica) en die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed en een verminderd bewustzijn.

De aanwezigheid van methemoglobine (een eiwit) in het bloed is waargenomen na toediening van Primperan. In een dergelijk geval moet onmiddellijk met Primperan gestopt worden en moet het gebruik ook niet meer gestart worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Niet gebruiken

Primperan mag niet gelijktijdig worden gebruikt met levodopa (een anti-Parkinson middel).

Opletten

Voorzichtigheid dient in acht te worden genomen bij gelijktijdig gebruik van Primperan met middelen tegen krampen van het maagdarmkanaal (anticholinergica) en sommige sterk werkzame pijnstillers (morfine derivaten), omdat deze middelen een tegengesteld effect hebben op de activiteit van de darmen.

Tevens moet men voorzichtig zijn bij gelijktijdig gebruik van Primperan met middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken zoals sterk werkzame pijnstillers (morfinederivaten), slaapmiddelen (hypnotica), middelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica), sommige middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica), sommige middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva), een middel tegen verhoogde bloeddruk (clonidine), bepaalde middelen tegen ernstige slaapstoornissen (barbituraten), omdat het effect van sufheid en slape- righeid van deze stoffen door deze combinatie versterkt kan worden. Primperan kan met middelen (neuroleptica) tegen ernstige geestes- ziekte (psychose) een versterkend effect hebben op bepaalde bewe- gingsstoornissen (extrapiramidale aandoeningen).

Primperan kan invloed hebben op de opname van andere geneesmid- delen.

Het effect van een middel tegen hartritmestoornissen (digoxine) en mogelijkerwijs van een middel tegen maagdarmzweren (cimetidine) wordt verlaagd, terwijl het effect van een middel om de afweer te onderdrukken (ciclosporine) wordt verhoogd.

De duur van de spierverslappende werking van mivacurium en suxme- thonium (dit zijn middelen die o.a. de skeletspieren verslappen tijdens operaties) kan verlengd worden door Primperan.

Gebruik met voedsel en drank

Gelijktijdig gebruik van Primperan met alcohol dient te worden voor- komen, omdat het effect van sufheid en slaperigheid versterkt wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

Uit onderzoek is tot op heden geen schadelijk effect van Primperan gebleken tijdens de zwangerschap.

Primperan kan indien noodzakelijk tijdens de zwangerschap worden gebruikt als de arts het voorschrijft.

Metoclopramide wordt uitgescheiden in de moedermelk. Effecten op met moedermelk gevoede pasgeborenen/zuigelingen kunnen niet worden uitgesloten. Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met Primperan moet worden gestaakt dan wel niet moet worden ingesteld, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in overweging moet worden genomen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Slaperigheid kan zich voordoen. Deze klacht kan worden versterkt door gebruik van alcohol of middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken. Bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor rectaal gebruik.

Hoeveel Primperan moet u gebruiken?

De juiste dosering van de zetpillen wordt door uw arts vastgesteld. U dient zich hier precies aan te houden.

Hieronder zijn de gebruikelijke doseringen vermeld. Volwassenen: 15 tot 60 mg per dag in 1 tot 3 doses.

Let op: de dosering kan door uw arts worden verlaagd bij patiënten met een verminderde werking van de nieren of een ernstig verminder- de werking van de lever.

Hoe lang duurt de behandeling met Primperan?

De arts zal u vertellen hoe lang u Primperan moet gebruiken.

Wat u moet doen wanneer u meer van Primperan heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Primperan heeft gebruikt, neem dan onmiddel- lijk contact op met uw arts of apotheker.

Een veel te grote hoeveelheid Primperan 20 veroorzaakt klachten zoals slaperigheid, verminderd bewustzijnsniveau, verwardheid, hallu- cinaties of bepaalde bewegingsstoornissen.

Behandeling van bepaalde bewegingsstoornissen is uitsluitend symp- tomatisch (benzodiazepinen en/of anticholinergische anti-Parkinson middelen bij zowel kinderen als volwassenen).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Primperan te gebrui- ken

Als u een keer vergeten bent een zetpil in te brengen, breng deze dan alsnog in. Als het echter bijna tijd is om de volgende zetpil in te bren- gen, sla dan de vergeten zetpil over. Breng geen dubbele dosis in. Als u meer dan één zetpil vergeten bent in te brengen, raadpleeg dan uw arts.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Primperan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen bij het gebruik van Primperan:

Bloed en lymfestelselaandoeningen

Niet bekend:

 • De aanwezigheid van methemoglobine (een eiwit) in het bloed.
 • De aanwezigheid van sulfhemoglobine (een groene bloedkleurstof).
Endocriene aandoeningen

Niet bekend:

 • Tijdens langdurige behandeling in samenhang met een overmaat aan prolactine (hyperprolactinemie): het uitblijven van de menstrua- tie (amenorroe), melkafscheiding (galactorroe) en een overmatige ontwikkeling van de mannelijke borstklieren (gynaecomastie).
Psychische aandoeningen

Niet bekend:

 • Verwardheid, hallucinatie.
 • Neerslachtigheid (depressie).
Zenuwstelselaandoeningen

Vaak:

− Slaperigheid.

Soms:

 • Bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale symptomen) kunnen zich voordoen, met name bij kinderen en jong volwassenen of wanneer hoge doseringen worden gebruikt. Soms na toediening van een éénmalige dosering: plotselinge (acute) stoornis in de spanning van de spieren (dystonie) en stoornis in de beweging (dyskinesie), parkinsonachtige verschijnselen, onvermogen om eni- ge tijd een zelfde zittende of liggende houding te handhaven (aca- thisie) (zie ook “Wees extra voorzichtig met Primperan”).

Niet bekend:

 • Verminderd bewustzijnsniveau.
 • Tijdens langdurige behandeling kan een bepaalde bewegingsstoor- nis (tardieve dyskinesie) ontstaan, vooral bij oudere patiënten.
 • Gevallen van toevallen/stuipen (convulsies) en een ernstige aan- doening als gevolg van gebruik van neuroleptica die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed,
 • Verminderd bewustzijn (maligne neuroleptica syndroom).
Hartaandoeningen

Niet bekend:

 • Verlaagde bloeddruk (hypotensie), vooral na toediening in een ader.
 • Vertraagde hartslag (bradycardie) en een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok).
Maagdarmstelselaandoeningen

Soms:

− Diarree.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak:

− Moeheid (asthenie).

Niet bekend:

 • Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) inclusief daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge vaatverwijding ten ge- volge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafy- laxie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'Niet te gebruiken na:' of achter 'EXP.'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld achter “chargenr” en een extra partij- nummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO”

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Primperan

 • Het werkzame bestanddeel van Primperan 20 is 20 mg meto- clopramide .
 • Het andere bestanddeel (hulpstof) is: Witepsol W 35
Hoe ziet Primperan eruit en wat is de inhoud van de verpakking

De zetpillen zijn wit.

Primperan 20 zijn verkrijgbaar in een doos met 6 zetpillen á 20 mg (voor volwassenen).

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

Primperan 20mg, zetpillen uit Frankrijk is ingeschreven onder RVG 31401//06014

Registratiehouder/ompakker

EU-Pharma B.V., Wilhelminakanaal Noord 7, 4902 VR Oosterhout

Fabrikant

Sanofi-Winthrop Industrie, Frankrijk

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2012
120034 120034

Advertentie

Stof(fen) Metoclopramide
Toelating Nederland
Producent EU-Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code A03FA01
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.