Migrafin, poeder voor oraal gebruik

ATC-Code
A03FA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Euro Registratie Collectief
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Alimentäres system und stoffwechsel
Therapeutische groep Mittel bei funktionellen gastrointestinalen störungen
Farmacologische groep Prokinetika
Chemische groep Prokinetika
Stof Metoclopramid

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Migrafin behoort tot de groep van geneesmiddelen tegen migraine. Migrafin wordt gebruikt voor het behandelen van de verschijnselen van migraineaanvallen bij volwassenen, vooral als u hierbij last heeft van misselijkheid en braken.

Migraine doet zich veelal voor in aanvallen van ernstige hoofdpijn. Deze hoofdpijn is vaak kloppend en zit meestal aan één kant van het hoofd. De pijn kan worden verergerd door bewegen. Migraineaanvallen gaan vaak samen met maagklachten zoals misselijkheid, braken en buikpijn.

Migrafin bevat twee werkzame stoffen: lysine-acetylsalicylaat en metoclopramide. Lysineacetylsalicylaat heeft een pijnstillende werking. Metoclopramide zorgt ervoor dat lysineacetylsalicylaat snel via de maag in de darm komt, waar het wordt opgenomen in het bloed. Daarnaast is metoclopramide ook werkzaam tegen misselijkheid en braken.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Bij kinderen jonger dan 1 jaar (zie ook ‘Wees extra voorzichtig met Migrafin’);
 • U bent allergisch voor acetylsalicylzuur, voor metoclopramide of voor één van de andere bestanddelen van Migrafin (zie rubriek 6).
 • U bent allergisch voor stoffen die salicylzuur bevatten, zoals aspirine.
 • Als u ooit last heeft gehad van een astma-aanval, maagbloeding of maagperforatie, omdat u acetylsalicylzuur gebruikte of andere soortgelijke pijnstillers, zoals ibuprofen en diclofenac.
 • Als u maagpatiënt bent of als u bij eerder gebruik van acetylsalicylzuur maagpijn kreeg. Ook als u nu een maagzweer of maagbloeding heeft of regelmatig heeft gehad, mag u dit middel niet gebruiken.
 • Als uw lever niet goed werkt.
 • Als de werking van uw nieren ernstig gestoord is.
 • Als u last heeft van ernstig hartfalen.
 • Als u snel last heeft van bloedingen of bloedstollingsproblemen heeft.
 • Als u zwanger bent, vanaf de zesde maand tot de bevalling.
 • Als u ooit last heeft gehad van tardieve dyskinesie. Tardieve dyskinesie is een bewegingsstoornis van vooral de mond, lippen en tong. Deze bewegingsstoornis wordt veroorzaakt door langdurig innemen van geneesmiddelen, die worden gebruikt om psychoses te behandelen (neuroleptica).
 • Als u een gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom) heeft of wanneer wordt vermoed, dat u deze heeft. U kunt last krijgen van een ernstig hoge bloeddruk (hypertensie) als u dit middel gebruikt.
 • Als uw bloed minder zuurstof opneemt (methemoglobinemie). U dient onmiddellijk en permanent te stoppen met het gebruik van Migrafin. Raadpleeg direct uw arts als dit optreedt.
 • Als u levodopa gebruikt. Levodopa is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de ziekte van Parkinson. Migrafin en levodopa werken elkaar tegen.
 • Bij kinderen en jong volwassenen.

Met name bij kinderen en jong volwassenen, en/of wanneer hoge doseringen worden gegeven, kunnen bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale verschijnselen) zich voordoen (zie ook ‘Mogelijke bijwerkingen). Deze klachten verdwijnen na het staken van de behandeling.

Indien braken zich voordoet na inname van metoclopramide, kan de volgende dosis pas ingenomen worden op het volgende toedieningstijdstip afhankelijk van het doseringsschema, dus na 6, 8 of 12 uur. Raadpleeg uw arts bij twijfel.

Migrafin dient niet te worden gebruikt door patiënten met epilepsie.

Migrafin bij voorkeur niet langer dan 3 maanden gebruiken; dit vanwege het risico op het optreden van een bewegingsstoornis (tardieve dyskinesie).

Geneesmiddelen zoals Migrafin kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op trombose in de slagaders (bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte) in het bijzonder bij hoge doseringen en bij langdurig gebruik. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik dit geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.

Ernstige huidreacties, soms fataal, zijn gemeld na gebruik van acetylsalicylzuur bevattende geneesmiddelen. In de meeste gevallen begonnen deze huidreacties binnen de eerste maand van de behandeling. Stop het gebruik van Migrafin bij de eerste verschijnselen van huiduitslag of ieder ander signaal van overgevoeligheid.

Uw arts kan de dosering verlagen bij een verminderde werking van de nieren of de lever.

Wees extra voorzichtig met dit middel als:

 • u een maagzweer of dunne darmzweer heeft.
 • u last heeft of heeft gehad van bloedverlies in uw maag of darmen.
 • u astma heeft. Dit middel kan een astma-aanval uitlokken.
 • u een spiraaltje gebruikt als voorbehoedsmiddel.
 • u hoge bloeddruk of een hartziekte heeft.

Kinderen die verschijnselen van griep of waterpokken hebben, mogen dit middel alleen gebruiken op advies van een arts. Als uw kind vervolgens last krijgt van langdurig overgeven, verminderd bewustzijn of gedragsstoornissen, kan dit duiden op het syndroom van Reye. Dit is een zeer zeldzame, maar soms levensgevaarlijke ziekte. Ga direct naar een arts, als deze klachten optreden.

Neem Migrafin niet meer in en waarschuw uw arts als u last krijgt van oorsuizen, misselijkheid of braken, zweten of doofheid. Dit zijn verschijnselen van een overdosis aan salicylzuren (salicylisme).

Gebruikt u naast Migrafin nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Niet gebruiken

U mag Migrafin niet gelijktijdig gebruiken met Levodopa (een anti-Parkinson middel). Levodopa en Migrafin werken elkaar tegen.

Gebruik Migrafin liever niet samen met:

 • Bepaalde pijnstillers (NSAID’s), zoals ibuprofen en diclofenac, omdat de kans op maag- en darmzweren toeneemt.
 • Heparine (gebruikt bij trombose). U heeft een hoger risico op bloedingen.
 • Middelen gebruikt bij jicht, zoals probenecide of benzbromaron. De werking van deze middelen kan verminderd worden.

Vertel het uw arts als u Migrafin samen gebruikt met één van de volgende geneesmiddelen. In sommige gevallen zal uw arts u extra controleren of de dosis aanpassen:

 • Middelen tegen krampen van het maagdarmkanaal (anticholinergica).
 • Bepaalde sterk werkende pijnstillers (morfinederivaten).
 • Slaapmiddelen (hypnotica).
 • Middelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica).
 • Middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica).
 • Clonidine, een middel tegen hoge bloeddruk.
 • Middelen tegen depressie (antidepressiva) zoals fluoxetine, paroxetine en escitalopram.
 • Bepaalde middelen tegen ernstige slaapstoornissen (barbituraten).
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen pyschoses (neuroleptica).
 • Plaspillen en andere hoge bloeddrukmiddelen (ACE-remmers).
 • Bepaalde ontstekingsremmende middelen (corticosteroïden), zoals cortison en prednison.
 • Digoxine, een middel tegen hartritmestoornissen.
 • Cimetidine, een middel tegen maagdarmzweren en brandend maagzuur.
 • Ciclosporine, een middel om de afweer te onderdrukken.

Migrafin zorgt er voor dat voedsel sneller via de maag in de darmen komt. Als u suikerziekte heeft, moet u hier rekening mee houden. Alcohol verhoogt de kans op een maagbloeding en versterkt sufheid en slaperigheid. Drink geen alcohol als u dit middel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Uit onderzoek is tot op heden geen schadelijk effect van Migrafin gebleken tijdens de zwangerschap. Migrafin kan indien noodzakelijk tijdens de zwangerschap worden gebruikt als de arts het voorschrijft.

Metoclopramide wordt uitgescheiden in de moedermelk. Effecten op met moedermelk gevoede pasgeborenen/zuigelingen kunnen niet worden uitgesloten. Er moet worden besloten of borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met Migrafin moet worden gestaakt dan wel niet moet worden ingesteld, waarbij het voordeel van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling voor de vrouw in overweging moeten worden genomen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Slaperigheid kan zich voordoen. Deze klacht kan worden versterkt door gebruik van alcohol of middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken. Bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Elk sachet Migrafin bevat 20 mg aspartaam. Dit kan worden omgezet in fenylalanine (11 mg). Indien u fenylketonurie heeft (een zeldzame aandoening van de stofwisseling), dient u uw arts te raadplegen alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Migrafin moet u gebruiken?

Volwassenen

Neem de inhoud van 1 sachet in, zodra u een migraineaanval voelt aankomen. Na enkele uren kunt u nog een keer de inhoud van 1 sachet innemen, als dit nodig is. Neem niet meer dan 3 sachets per dag in. Binnen 2 uur na inname kunt u een verbetering van de klachten verwachten. Als dit niet het geval is kan de inname van een tweede sachet wel helpen. Voedsel kan de werking vertragen, maar zal dit niet verminderen.

Hoe moet u Migrafin innemen?

Strooi het poeder uit 1 sachet in een glas. Voeg water toe en roer het om. Drink vervolgens de oplossing op. U heeft maar een beetje water nodig om Migrafin op te lossen.

Wanneer u teveel van Migrafin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Een veel te grote hoeveelheid Migrafin veroorzaakt klachten zoals slaperigheid, verminderd bewustzijnsniveau, verwardheid, hallucinaties of bepaalde bewegingsstoornissen. Behandeling van bepaalde bewegingsstoornissen is uitsluitend symptomatisch (benzodiazepinen en/of anticholinergische anti-Parkinson middelen bij zowel kinderen als volwassenen).

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Migrafin bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden (< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Niet bekend:

 • De aanwezigheid van methemoglobine (een eiwit) in het bloed.
 • De aanwezigheid van sulfhemoglobine (een groene bloedkleurstof).
 • Aandoeningen gekenmerkt door bloedingen (neusbloeding, tandvleesbloeding, bloeduitstorting in de huid) door verlenging van de bloedingstijd.

Endocriene aandoeningen

Niet bekend:

- Tijdens langdurige behandeling in samenhang met een overmaat aan prolactine (hyperprolactinemie): het uitblijven van de menstruatie (amenorroe), melkafscheiding (galactorroe) en een overmatige ontwikkeling van de mannelijke borstklieren (gynaecomastie).

Psychische stoornissen

Niet bekend:

- Verwardheid, hallucinatie, neerslachtigheid (depressie), agitatie.

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak:

 • Slaperigheid.

Soms:

 • Bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale symptomen) kunnen zich voordoen, met name bij kinderen en jongvolwassenen of wanneer hoge doseringen worden gebruikt. Soms na toediening van een éénmalige dosering: plotselinge (acute) stoornis in de spanning van de spieren (dystonie) en

stoornis in de beweging (dyskinesie), parkinsonachtige verschijnselen, onvermogen om enige tijd een zelfde zittende of liggende houding te handhaven (acathisie) (zie ook “Wees extra voorzichtig met Migrafin”).

Niet bekend:

 • Verminderd bewustzijnsniveau.
 • Gevallen van toevallen/stuipen (convulsies) en een ernstige aandoening als gevolg van gebruik van neuroleptica die zich kan uiten in spierstijfheid, sterke bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed.
 • Verminderd bewustzijn (maligne neuroleptica syndroom).
 • Hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen.

Oogaandoeningen

- Gezichtsstoornissen.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

- Salicysme: gevoel van gehoorverlies, oorsuizen. Dit zijn over het algemeen tekenen van overdosering.

Hartaandoeningen

Niet bekend:

 • Verlaagde bloeddruk (hypotensie), vooral na toediening in een ader.
 • Vertraagde hartslag (bradycardie) en een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok).
 • Versnelde hartslag, vochtopeenhoping (oedeem) en hoge bloeddruk.
 • Verhoogd risico op trombose in de arteriën (hartaanval of beroerte).

Ademhalingstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

- Astma en versnelde ademhaling vooral bij jonge kinderen.

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms:

 • Diarree.
 • Buikpijn, bloedverlies in het maagdarmkanaal, bloedbraken, zwarte ontlasting, welke kan leiden tot bloedarmoede, maagdarmzweer en ontstaan van een gat in maag of darm.

Lever- en galaandoeningen

 • Syndroom van Reye (ernstige ziekte met overgeven, verwardheid en gedragsstoornissen). Verhoging van leverenzymen en beschadiging van de lever.

Huid- en onderhuidaandoeningen

 • Netelroos, huiduitslag, benauwdheid, plotseling optredende vochtophoping van keel, huid en gewrichten en shock ten gevolge van reactie op een bepaalde stof.

Zeer zelden:

- huiduitslag met blaarvorming waaronder Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse.

Nier- en urinewegaandoeningen

- Nierafwijkingen in zeldzame gevallen.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak:

 • Moeheid (asthenie).

Niet bekend:

 • Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) inclusief daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25ºC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de doos achter de woorden “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stoffen in dit middel zijn lysine-acetylsalicylaat en metoclopramide.

Eén sachet bevat 1620 mg lysine-acetylsalicylaat (overeenkomend met 900 mg acetylsalicylzuur) en 10,5 mg metoclopramidehydrochloridemonohydraat (overeenkomend met 10 mg metoclopramide). De andere stoffen in dit middel zijn glycine, citroensmaakstof en aspartaam.

Migrafin poeder is wit van kleur. Migrafin is verkrijgbaar in verpakkingen met 6 sachets.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

Sanofi Winthrop Industrie 196, rue du Maréchal Juin 45200 Amilly

Frankrijk

In het register ingeschreven onder

RVG 25223//18026 Migrafin, poeder voor oraal gebruik (Frankrijk)

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

Frankrijk: Migpriv

Nederland: Migrafin

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in april 2013.

Euro Registratie Collectief b.v., 160812-0812

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.