Migrafin, poeder voor oraal gebruik | Nederland

Migrafin, poeder voor oraal gebruik

Producent: EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE

Standaard geneesmiddelen Mens
Stof(fen)
Metoclopramide
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Datum van goedkeuring 22.07.2022
Farmacologische groep Voorstuwstoffen

Alles om te weten

Vergunninghouder

EU-Pharma B.V. De Steiger 41 1351 AC ALMERE

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Migrafin is een geneesmiddel tegen migraine. Het wordt gebruikt voor het behandelen van de

verschijnselen van migraineaanvallen bij volwassenen, vooral als u hierbij last heeft van misselijkheid

en braken.

Migraine doet zich veelal voor in aanvallen van ernstige hoofdpijn. Deze hoofdpijn is vaak kloppend en zit meestal aan één kant van het hoofd. De pijn kan worden verergerd door bewegen.

Migraineaanvallen gaan vaak samen met maagklachten zoals misselijkheid, braken en buikpijn.

Dit middel bevat twee werkzame stoffen: lysine-acetylsalicylaat en metoclopramide. Lysine-acetylsalicylaat heeft een pijnstillende werking. Metoclopramide zorgt ervoor dat lysine-acetylsalicylaat snel via de maag in de darm komt, waar het wordt opgenomen in het bloed. Daarnaast is metoclopramide ook werkzaam tegen misselijkheid en braken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar (zie ook “Kinderen en jongeren tot 18 jaar”).
 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U bent allergisch voor stoffen die salicylzuur bevatten, zoals aspirine.
 • U heeft ooit een astma-aanval gehad omdat u acetylsalicylzuur gebruikte of andere soortgelijke pijnstillers, zoals ibuprofen en diclofenac.
 • U heeft een sterke toename van mestcellen (mastocytose).
 • U bent maagpatiënt of u kreeg bij eerder gebruik van acetylsalicylzuur maagpijn, maagbloeding of
 • maagperforatie. Ook als u nu een maagzweer of maagbloeding heeft of regelmatig heeft gehad, mag u dit middel niet gebruiken.
 • Uw lever werkt niet goed.
 • De werking van uw nieren is ernstig gestoord.
 • U heeft een voorgeschiedenis van afwijkend hartritme (QT-verlenging) of u heeft last van ernstig hartfalen.
 • U heeft problemen met de zoutbalans in uw bloed, zoals kalium, natrium en magnesium.
 • U gebruikt andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze effect hebben op uw hartslag.
 • U heeft snel last van bloedingen of bloedstollingsproblemen.
 • U bent zwanger, vanaf de zesde maand tot de bevalling.
 • U heeft ooit last gehad van tardieve dyskinesie. Tardieve dyskinesie is een bewegingsstoornis van vooral de mond, lippen en tong. Deze bewegingsstoornis wordt veroorzaakt door langdurig innemen van geneesmiddelen, die worden gebruikt om psychoses te behandelen (neuroleptica).
 • U heeft een gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom of vermoed, dat u deze heeft. U kunt last krijgen van een ernstig hoge bloeddruk (hypertensie) als u dit middel gebruikt.
 • Uw bloed neemt minder zuurstof op (methemoglobinemie). U dient onmiddellijk en permanent te stoppen met het gebruik van Migrafin.
 • Wees voorzichtig als u tegelijkertijd Migrafin en nicorandil (gebru symptomen van hartziekte te voorkomen of te verlichten) gebruikt mogelijk een verhoogd risico op ernstige complicaties, zoals maag darmzweren, perforatie en bloeding.
 • Ernstige huidreacties, soms dodelijk, zijn gemeld na gebruik van geneesmiddelen die een van de werkzame stoffen (acetylsalicylzu In de meeste gevallen begonnen deze huidreacties binnen de eerst de behandeling. Stop het gebruik van dit middel bij de eerste versc van huiduitslag of ieder ander signaal van overgevoeligheid.
 • Uw arts kan de dosering verlagen bij een verminderde werking va of de lever.

Wees extra voorzichtig met dit middel als:

  • U een dunnedarmzweer heeft.
  • U last heeft of heeft gehad van bloedverlies in uw darmen.
  • U astma heeft. Dit middel kan een astma-aanval uitlokken.
  • U een koperspiraaltje gebruikt als voorbehoedsmiddel.
  • U een hoge bloeddruk of een hartziekte heeft.
 • Neem dit middel niet meer in en waarschuw uw arts als u last krij oorsuizen, misselijkheid of braken, zweten of doofheid. Dit zijn v van een overdosis aan salicylzuren (salicylisme).

-Gebruik van alcohol verhoogt de kans op een maagbloeding. Wees voorzichtig met alcohol als u dit middel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar Niet gebruiken bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Migrafin nog andere geneesmiddelen heeft u dat ko gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst ander geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheke

Niet gebruiken

Gebruik Migrafin niet gelijktijdig met Levodopa (een anti-Parkinso dopaminerge agonisten. Levodopa en Migrafin werken elkaar tegen.

Gebruik van Migrafin met sommige andere geneesmiddelen dient te vermeden, zoals:

 • Bepaalde pijnstillers (NSAID’s), zoals ibuprofen en diclofenac, o op maag- en darmzweren toeneemt.
 • Heparine (gebruikt bij trombose) en andere geneesmiddelen met r bloeding; u heeft dan een hoger risico op bloedingen.
 • Middelen gebruikt bij jicht, zoals probenecide of benzbromaron. D van deze middelen kan verminderd worden.
 • Levothyroxine (schildklierhormoon); omdat bij hoge dosering van het niveau van het hormoon kan verlagen. Extra controles van de hormoonniveaus worden aangeraden.

Vertel het uw arts als u Migrafin samen gebruikt met één van de vol geneesmiddelen. In sommige gevallen zal uw arts u extra controlere aanpassen:

 • Middelen tegen krampen van het maagdarmkanaal (anticholinergi
 • Bepaalde sterk werkende pijnstillers (morfinederivaten).
 • Slaapmiddelen (hypnotica).
 • Middelen die angst en onrust verminderen (anxiolytica).
 • Middelen tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminica).
 • Clonidine, een middel tegen hoge bloeddruk.
 • Middelen tegen depressie (antidepressiva) zoals fluoxetine, parox escitalopram.
 • Bepaalde middelen tegen ernstige slaapstoornissen (barbituraten).
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen psychoses (neuroleptica).
 • Plaspillen en andere hoge bloeddrukmiddelen (ACE-remmers).
 • Bepaalde ontstekingsremmende middelen (corticosteroïden), zoal prednison.
 • Digoxine, een middel tegen hartritmestoornissen.
 • Cimetidine, een middel tegen maagdarmzweren en brandend maa
 • Ciclosporine, een middel om de afweer te onderdrukken.
 • Metamizol, omdat het effect van acetylsalicylzuur (aspirine) op d bloedstolling kan verminderen.
 • Acetazolamide (een middel met vochtafdrijvend effect onder ande ogen en de nieren).
  Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik vanwege een v risico op verzuring van het bloed.
 • Levothyroxine, kan uw schildklierhormoon beïnvloeden, uw arts

Zwangerschap

Alleen als uw arts dit noodzakelijk vindt, kunt u dit middel gebruiken tijdens de eerste maanden van de zwangerschap. Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap moet u het echter niet meer gebruiken.

Borstvoeding

Migrafin wordt uitgescheiden in de moedermelk. Uw arts zal overwegen of u dit middel kunt gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines U kunt zich slaperig voelen. Deze klacht kan worden versterkt door gebruik van alcohol of middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken. Houd hiermee rekening bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Migrafin bevat aspartaam Elk sachet Migrafin bevat 20 mg aspartaam. Dit kan worden omgezet in fenylalanine (11 mg). Indien u fenylketonurie heeft (een zeldzame aandoening van de stofwisseling), dient u uw arts te raadplegen alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen

Neem de inhoud van 1 sachet in, zodra u een migraineaanval voelt aankomen. Na enkele uren kunt u nog een keer de inhoud van 1 sachet innemen, als dit nodig is.

Neem niet meer dan 3 sachets per dag in.

Binnen 2 uur na inname kunt u een verbetering van de klachten verwachten. Als dit niet het geval is kan de inname van een tweede sachet wel helpen. Voedsel kan de werking vertragen, maar zal dit niet verminderen.

Wijze van toediening

Strooi het poeder uit 1 sachet in een glas. Voeg water toe en roer het om. Drink vervolgens de oplossing op. U heeft maar een beetje water nodig om Migrafin op te lossen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Wanneer u teveel van Migrafin heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bij ouderen en vooral bij jonge kinderen dient men bedacht te zijn op vergiftigingen die dodelijk kunnen verlopen.

Een veel te grote hoeveelheid Migrafin veroorzaakt klachten zoals te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglykemie), slaperigheid, verminderd bewustzijnsniveau, verwardheid, hallucinaties of bepaalde bewegingsstoornissen. Behandeling van bepaalde bewegingsstoornissen is uitsluitend symptomatisch (benzodiazepinen en/of anticholinergische anti- Parkinson middelen bij zowel kinderen als volwassenen).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) - Slaperigheid.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Neerslachtigheid (depressie).
 • Bepaalde bewegingsstoornissen (extrapiramidale symptomen) kunnen zich

voordoen, met name bij kinderen en jongvolwassenen of wanneer hoge doseringen worden gebruikt, parkinsonachtige verschijnselen, onvermogen om

enige tijd een zelfde zittende of liggende houding te handhaven (acathisie) (zie ook “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

 • Verlaagde bloeddruk (hypotensie) (vooral na toediening via een injectie).
 • Moeheid (asthenie).

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Tijdens langdurige behandeling in samenhang met een overmaat aan prolactine (hyperprolactinemie) en het uitblijven van de menstruatie (amenorroe).
 • Hallucinatie.
 • Soms na toediening van een éénmalige dosering: plotselinge (acute) stoornis in
 • Bloedingen in de schedel en maagdarmbloedingen kunnen voorko kunnen fataal zijn.
 • Vermindering van het aantal bloedcellen (pancytopenie, bicytopen gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombo tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge en verhoogde gevoeligheid voor infecties. Een overmatige ontwik mannelijke borstklieren (gynaecomastie).
 • Opwinding, onrust (agitatie), zelfmoordgedachten. Een ernstige aa gevolg van gebruik van neuroleptica die zich kan uiten in spierstij bewegingsdrang, hoge koorts, transpiratie, speekselvloed.
 • Verminderd bewustzijn (maligne neuroleptica syndroom).
 • Hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen.
 • Versnelde hartslag, vochtopeenhoping (oedeem).
 • Verhoogd risico op trombose in de arteriën (hartaanval of beroerte
 • Ontsteking van kleine bloedvaatjes (vasculitis).
 • Zeer hoge bloeddruk.
 • Nierfalen (nieren werken niet meer goed).
 • Acute ontsteking van de alvleesklier vanwege een overgevoelighei acetylsalicyliczuur.
 • Rode of paarse puntvormige huidbloeding (Henoch-Schönlein pur
 • Bloed in sperma (hematospermie).
 • Overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) inclusief daling va bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, v bewustzijn door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van er overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn

 • Gezichtsstoornissen.
 • Salicysme: gevoel van gehoorverlies, oorsuizen. Dit zijn over het a tekenen van overdosering.
 • Astma en versnelde ademhaling vooral bij jonge kinderen.
 • Vochtophoging in de longen (longoedeem) bij hoge dosering en in een overgevoeligheidsreactie op acetylsalicylzuur.Syndroom van (ernstige ziekte met overgeven, verwardheid en gedragsstoornisse
 • Verhoging van leverenzymen en beschadiging van de lever.
 • Chronische leverontsteking.
 • Netelroos, huiduitslag (waaronder als allergische reactie door het g het geneesmiddel), benauwdheid, plotseling optredende vochtoph keel, huid en gewrichten en shock tengevolge van reactie op een b
 • Nierafwijkingen in zeldzame gevallen.
 • Zwelling van de oogbol (papiloedeem).
 • Tekort aan vocht in de weefsels (dehydratie).

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of a Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijw Centrum Laren - website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melde helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit gene

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25ºC.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen lic

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Di op het etiket achter de woorden ‘Niet te gebruiken na’ en op de doos sachet na ‘Exp’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag va

is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnumm fabrikant staat vermeld achter “chargenr” en een extra partijnummer

Pharma staat vermeld achter “PO”. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze n vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet do meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernieti niet in het milieu terecht.

Laatst bijgewerkt: 01.09.2022

Bron: Migrafin, poeder voor oraal gebruik - Bijsluiter

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.