Nifedipine Retard 60 A, tabletten met gereguleerde afgifte 60 mg

Nifedipine Retard 60 A, tabletten met gereguleerde afgifte 60 mg
Werkzame stof(fen)Nifedipine
Toelatingslandnl
VergunninghouderAmdipharm
ATC-codeC08CA05
Farmacologische groepenSelectieve calciumkanaalblokkers met voornamelijk vasculaire effecten

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Nifedipine Retard 60 A zijn tabletten met gereguleerde afgifte.

Nifedipine Retard 60 A, tabletten met gereguleerde afgifte, bevat per tablet 60 mg nifedipine, een middel dat behoort tot de groep van de calciumantagonisten. De belangrijkste eigenschap van deze groep middelen is de vaatverwijdende werking. Hierdoor wordt de doorbloeding van het hart en de ledematen verbeterd en neemt de bloeddruk af.

Afleveringsvormen

Nifedipine Retard 60 A tabletten met gereguleerde afgifte zijn verkrijgbaar in doosjes met 28, 30 en 56 tabletten in stripverpakking.

Patient information leaflet.doc 29.02.2008

Toepassing van Nifedipine Retard 60 A (therapeutische indicaties):

Nifedipine Retard 60 A tabletten worden gebruikt voor de behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik Nifedipine Retard 60 A tabletten niet:

 • Wanneer u een te lage bloeddruk heeft (hypotensie);
 • Wanneer u in shocktoestand bent (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding)
 • Wanneer u overgevoelig bent voor nifedipine;
 • Wanneer u een ernstige vernauwing van de grote lichaamsslagader heeft (aortastenose);
 • Wanneer u een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst heeft of in het nabije verleden heeft gehad (instabiele angina pectoris);
 • Wanneer u minder dan 4 weken geleden een hartinfarct heeft gehad (acuut myocardinfarct);
 • Wanneer u gelijktijdig het geneesmiddel rifampicine gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Nifedipine Retard 60 A tabletten:

 • wanneer u een dialysepatiënt met zeer sterk verhoogde bloeddruk (maligne hypertensie) bent. De bloeddruk kan namelijk aanzienlijk dalen.
 • wanneer u een blijvende nierstoornis met een te laag bloedvolume (hypovolemie) heeft, de bloeddruk kan aanzienlijk dalen.
 • wanneer u last heeft van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis). De klachten van hartfalen kunnen verergeren en eventueel kan er vochtophoging optreden.
 • wanneer u eerder last heeft gehad van ‘dode’ vingers of tenen (ischemie). De verschijnselen van dode vingers of tenen kunnen terugkomen en/of verslechteren, door een verminderde doorbloeding.
 • wanneer u een man bent en een reageerbuisbevruchting (in vitro fertilisatie) tot stand wilt brengen, omdat nifedipine de functie van het zaad negatief kan beïnvloeden.

• wanneer u een darmvernauwing heeft of een zogenaamde Kock Pouch (stoma: chirurgisch gemaakte opening in de buikzijde voor afvoer van de ontlasting). Er kan verstopping optreden. Er kan echter ook verstopping optreden als u geen darmvernauwing heeft.

 • wanneer u een röntgenonderzoek met bariumsulfaat moet ondergaan. Het gebruik van nifedipine kan dit onderzoek verstoren.
 • wanneer u een beklemmend gevoel op de borst (angineuze klachten) krijgt 15 tot 30 minuten na inname van de tabletten. Dit kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen. Waarschuw onmiddelijk uw arts.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Nifedipine Retard 60 A tabletten in combinatie met voedsel en drank

Patient information leaflet.doc 29.02.2008

Gebruik Nifedipine Retard 60 A tabletten niet samen grapefruitsap, omdat grapefruitsap de afbraak van nifedipine kan verminderen.

Combinatie met alcohol kan leiden tot bijwerkingen (duizeligheid, hoofdpijn, moeheid of misselijkheid) die het reactievermogen negatief beïnvloeden.

Zwangerschap

Over gebruik van nifedipine tijdens zwangerschap bestaan met name over de eerste 3 maanden onvoldoende gegevens om mogelijke schadelijke effecten te beoordelen. Gebruik van nifedipine wordt met name in de eerste 3 maanden van de zwangerschap ontraden. Bij gebruik aan het eind van de zwangerschap moet rekening worden gehouden met mogelijke weeënremming.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Nifedipine gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Of hierdoor een schadelijk effect voor de zuigeling optreedt is niet bekend.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van duizeligheid, hoofdpijn, moeheid of misselijkheid, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen. Dit geldt in versterkte mate bij het begin van de behandeling en bij combinatie met alcohol.

Gebruik van Nifedipine Retard 60 A tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Nifedipine kan een wisselwerking hebben met de volgende geneesmiddelen of geneesmiddelen uit de onderstaande groepen:

 • Andere bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva). De werking van nifedipine kan worden versterkt.
 • Bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-blokkers). De werking van nifedipine kan worden versterkt en er kunnen hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis) en verlaagde bloeddruk (hypotensie) ontstaan.
 • Bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva). De werking van nifedipine kan worden versterkt.
 • Cimetidine en ranitidine (maagzuurremmers). Deze middelen kunnen de werking van nifedipine versterken.
 • Middelen tegen hartritmestoornissen (antiaritmica), zoals amiodaron en kinidine. Nifedipine kan de werking van deze middelen versterken.
 • Digoxine (een middel dat de pompkracht van het hart bevordert, hartglycoside). Nifedipine kan de bloedspiegel van digoxine verhogen.
 • Theofylline (een middel dat gebruikt wordt bij astma). Nifedipine kan de bloedspiegel van theofylline verhogen.
 • Plasmiddelen (diuretica). Er kan een versterkt effect van de plasmiddelen optreden.
Patient information leaflet.doc 29.02.2008

Eventueel kan er een te laag kalium gehalte in het bloed optreden, welke in ernstige vorm is te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie)

 • Diltiazem (een middel gebruikt bij een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst ofwel angina pectoris) vermindert de afbraak van nifedipine waardoor een verlaging van de nifedipine dosis nodig kan zijn.
 • Rifampicine (een middel ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties, antibioticum). Rifampicine versnelt de afbraak van nifedipine en mag daarom niet samen met nifedipine worden gebruikt.
 • Cisapride (een middel dat de maag/darm beweging bevordert, prokineticum). Gelijktijdige toediening met nifedipine kan leiden tot verhoogde bloedspiegels nifedipine.
 • Magnesiumsulfaat (een mineraal) gegeven als injectie in een ader. Er kunnen stoornissen in de prikkeloverdracht tussen zenuwen en spieren optreden (neuromusculaire blokkade).

Hoe wordt het gebruikt?

Dosering

Neem 1 maal per dag 1 tablet (60 mg), tenzij uw arts anders heeft voorgeschreven.

Als u een oudere patiënt bent met leverinsufficiëntie, zal uw arts waarschijnlijk een lagere dosering voorschrijven. In het begin een halve tablet (30 mg). Eventueel kan de dosering worden verhoogd tot een hele tablet (60 mg) afhankelijk van uw bloeddruk en de verdraagbaarheid.

Wijze van gebruik

Neem de tablet na het eten in met een glas water (geen grapefruitsap).

Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip ten opzichte van het eten geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen. Slik de tabletten heel door, dus niet kauwen of fijnmalen.

Duur van de behandeling

De arts zal u vertellen hoe lang u Nifedipine Retard 60 A moet gebruiken.

In geval u bemerkt dat Nifedipine Retard 60 A te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Nifedipine Retard 60 A tabletten heeft ingenomen.

Wanneer u te veel Nifedipine Retard 60 A tabletten heeft ingenomen kunnen onder andere de volgende verschijnselen optreden:

 • verminderd bewustzijn tot bewusteloosheid
 • bloeddrukdaling
 • hartritmestoornissen
 • hyperglykemie (te hoog suikergehalte in het bloed )
 • verzuring van het bloed (metabole acidose)
 • te laag zuurstof gehalte in de weefsels of in de inademingslucht (hypoxie)
 • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme
Patient information leaflet.doc 29.02.2008

huid, verminderd bewustzijn) door een sterke vaatverwijdering (cardiogene shock) eventueel gepaard gaande met vochtophoging in de longen (longoedeem)

Wanner u te veel van Nifedipine Retard 60 A tabletten heeft gebruikt of ingenomen neem dan onmiddelijk concact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nifedipine Retard 60 A tabletten in te nemen.

Neem nooit een dubbele dosis van Nifedipine Retard 60 A tabletten in om zo de vergeten dosis in te halen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Nifedipine Retard 60 A tabletten bijwerkingen veroorzaken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: (voorkomen met frequentie tussen 1% en 10%)

 • algemene lichaamszwakte (asthenie)
 • vochtophoping (oedeem)
 • hoofdpijn
 • hartkloppingen (palpitaties)
 • verwijding van bloedvaten (vasodilatatie)
 • verstopping (obstipatie)
 • duizeligheid

Soms komen de volgende bijwerkingen voor: (voorkomen met frequentie tussen 0,1% en 1%)

 • buikpijn
 • pijn (op de borst, in de benen en in het algemeen)
 • algemeen ziektegevoel
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • plotselinge bewusteloosheid (syncope)
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • diarree
 • droge mond
 • gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • winderigheid (flatulentie)
 • misselijkheid
 • beenkrampen
 • slapeloosheid
 • nervositeit
 • waarnemingen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën)
 • kortademigheid (dyspnoe)
 • jeuk (pruritus)
 • huiduitslag
 • nachtelijk plassen (nocturie)
 • meer plassen (polyurie)
Patient information leaflet.doc 29.02.2008
 • slaperigheid

Zelden komen de volgende bijwerkingen voor: (voorkomen met een frequentie tussen 1% en 0,01%)

 • allergische reactie
 • pijn op de borst onder het borstbeen
 • rillingen
 • vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem)
 • koorts
 • beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)
 • stoornissen in de bloedcirculatie (cardiovasculaire stoornissen)
 • gebrek aan eetlust (anorexia)
 • oprisping
 • maagdarmstoornis
 • ontsteking van het tandvlees (gingivitis)
 • woekering van het tandvlees (hyperplasia gingivalis)
 • verhoging van het bloedeiwit gammaGT
 • afwijkingen in de leverfunctietest
 • braken
 • gewrichtspijn
 • gewrichtsafwijking
 • spierpijn
 • verminderde gevoeligheid van bijvoorbeeld het tastgevoel (hypesthesie)
 • slaapstoornis
 • beven (tremor)
 • neusbloeding
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
 • etterige huidontsteking (pyodermie)
 • transpireren
 • huiduitslag met vlekken en knobbeltjes (maculopapulaire huiduitslag), met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), met blaasjes (vesiculobulleuze uitslag)
 • afwijking van het gezichtsvermogen
 • oogstoornis
 • oogpijn
 • pijnlijk of moeilijk plassen (dysurie)
 • afwijkende frequentie van het plassen

Zeer zelden komen de volgende bijwerkingen voor: (voorkomen met een frequentie lager dan 0,01%)

 • plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische reactie)
 • prop van onverteerbaar plantaardig voedsel (bezoar)
 • slikstoornis (dysfagie)
 • ontsteking van de wand van de slokdarm (oesophagitis)
 • tandvleesafwijkingen
 • verstopping van de darm (darmobstructie)
 • darmzweer
 • geelzucht
 • verhoging van het eiwit SGPT in het bloed
 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
Patient information leaflet.doc 29.02.2008
 • stoornissen van de bloedplaatjes en/of de bloedvaten, bloedingen van de huid en/of slijmvliezen (purpura)
 • te hoog suikergehalte in het bloed (hyperglykemie)
 • gewichtsverlies
 • spierkramp
 • schilferige huidontsteking (dermatitis exfoliatia)
 • abnormale borstontwikkeling (gyneacomastie)
 • huidontsteking ten gevolge van licht (fotodermatitis)
 • wazig zien
 • sterk vermeerderde menstruatie (menorragie)

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Nifedipine Retard 60 A tabletten buiten bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 250C.

Bewaren in de originele buitenverpakking buiten invloed van licht.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Nifedipine Retard 60 A tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter “EXP’.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in 03/2008.

Voor informatie en inlichtingen:

Apothecon B.V. Postbus 324

3770 AH Barneveld Tel. nr.: 0342-426611

Patient information leaflet.doc 29.02.2008

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Nifedipine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Nifedipine Retard 60 A, tabletten met gereguleerde afgifte 60 mg

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio