Nifedipine retard 60 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte

Illustratie van Nifedipine retard 60 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte
Stof(fen) Nifedipine
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code C08CA05
Farmacologische groep Selectieve calciumkanaalblokkers met voornamelijk vasculaire effecten

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nifedipine behoort tot een groep van geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden (calciumantagonisten). Daardoor wordt de doorbloeding van het hart en de ledenmaten verbeterd, waardoor de bloeddruk verlaagt en de pijn op de borst (angina pectoris) wordt voorkomen.

 • Nifedipine retard Teva wordt gebruikt om de frequentie van optreden van een beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst ten gevolge van zuurstoftekort (angina pectoris) te verminderen. Nifedipine retard Teva kan alleen worden gebruikt, of in combinatie met een geneesmiddel uit een andere groep, die -blokkers worden genoemd.
 • Nifedipine retard Teva wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

NIFEDIPINE RETARD 60 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Nifedipine retard Teva niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor nifedipine of voor één van de andere bestanddelen van Nifedipine retard Teva.
 • als u zwanger bent.
 • als u ooit onwel bent geworden, veroorzaakt door een hart probleem (cardiogene shock).
 • als u een vernauwing van de lichaamsslagader heeft (aortastenose).
 • als u lijdt aan instabiele angina pectoris.
 • als u minder dan een maand geleden een hartaanval heeft gehad.
 • als u het geneesmidel rifampicine gebruikt (een geneesmiddel dat bij bepaalde infectieziekten wordt gebruikt).

Wees extra voorzichtig met Nifedipine retard Teva

 • als u lijdt aan een verminderde bloedtoevoer naar de vingers en/of tenen veroorzaakt door een vernauwing van de aderen (ischemie). Nifedipine kan de verminderde doorbloeding verergeren.
 • als u ernstige pijn op de borst krijgt of de pijn op de borst verergert. U moet dan het gebruik van Nifedipine retard Teva stoppen en uw arts raadplegen.
 • bij onvoldoende pompkracht van het hart (decompensatio cordis). Nifedipine kan een bestaande decompensatio cordis verergeren.
 • als u aan diarree lijdt. De werkingsduur van nifedipine kan dan zijn verminderd.
 • als u een ernstige vernauwing van het maagdarmkanaal heeft. Er kan verstopping (obstructie) optreden. Nifedipine retard Teva tabletten mogen dan ook niet aan deze patiënten worden voorgeschreven.
 • als u een stoma gebruikt. U mag dit geneesmiddel dan niet gebruiken.
 • bij reageerbuis-bevruchting (IVF). Nifedipine kan de kans op bevruchting verminderen.
 • als u een lage bloeddruk heeft (hypotensie). Nifedipine kan de bloeddruk verder verlagen.
 • als u diabetes heeft. Diabetische patiënten die Nifedipine retard Teva gebruiken hebben mogelijk een aanpassing van hun instelling nodig.
 • als u andere geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk gebruikt, omdat deze middelen de bloeddrukverlagende werking van Nifedipine retard Teva kan versterken.
 • als uw bloeddruk nog steeds hoger wordt, ondanks de behandeling (maligne hypertensie).

Gebruik Nifedipine retard Teva niet om een angina aanval te behandelen wanneer deze optreedt, maar om het aantal aanvallen dat over langere tijd optreedt te verkleinen.

Gebruik Nifedipine retard Teva niet voor de secundaire preventie van een hartaanval.

Dosering bij een verminderde leverfunctie

Als uw lever minder goed werkt, kan door uw arts een lagere dosis worden voorgeschreven.

Dosering bij een verminderde nierfunctie

Voor patiënten met een verminderde nierfunctie is er geen aanpassing van de dosering nodig.

NIFEDIPINE RETARD 60 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Patiënten die dialyses ondergaan en een erg hoge bloeddruk met een laag bloed volume hebben, kunnen een plotselinge bloeddrukdalen krijgen wanneer ze Nifedipine retard Teva gebruiken. Als u nierdialyse moet ondergaan, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel neemt.

Gebruik door kinderen

Het gebruik van nifedipine door kinderen wordt afgeraden.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen, met name rifampicine, gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Inname van Nifedipine retard Teva met voedsel en drank

De bloeddrukverlagende werking van nifedipine kan door het nuttigen van grapefruitsap worden versterkt. Het drinken van grapefruitsap tijdens de behandeling met Nifedipine retard Teva wordt daarom afgeraden.

U kunt de Nifedipine retard Teva tabletten het beste ’s morgens met een glas water innemen (geen grapefruitsap).

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

De veiligheid van nifedipine tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Nifedipine is gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap. Het gebruik wordt afgeraden voor vrouwen die in de nabije toekomst zwanger willen worden.

Borstvoeding

Nifedipine gaat in geringe hoeveelheid over in de moedermelk. Of hierdoor een effect bij de zuigeling kan optreden is niet bekend. Uit voorzorg wordt daarom aanbevolen de borstvoeding te staken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Nifedipine kan duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid of misselijk veroorzaken, voornamelijk aan het begin van de therapie, na een verandering in de medicatie of wanneer u alcohol heeft gebruikt. Daardoor kan de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken verminderd zijn.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Nifedipine retard Teva

Nifedipine retard Teva bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

NIFEDIPINE RETARD 60 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij inname van Nifedipine retard Teva nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke begindosering is één 30 mg tablet eenmaal daags. Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen tot 90 mg eenmaal daags.

Wijze van innemen

U mag de tabletten niet kauwen of breken. U kunt de tabletten het beste ’s morgens met een glas water innemen (geen grapefruitsap).

Duur van de behandeling

Uw arts bepaalt de duur van de behandeling. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen.

Wat u moet doen als u meer van Nifedipine retard Teva heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Nifedipine retard Teva heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Eliminatie van het middel en het herstellen van een stabiele cardiovasculaire situatie kan nodig zijn.

Indien u teveel nifedipine heeft ingenomen kan een verlaagde bloeddruk (hypotensie) optreden, te herkennen aan bijvoorbeeld duizeligheid, misselijkheid, braken, sufheid, verwarring, lethargie, blozen, zuurstoftekort (hypoxie), hoofdpijn of rode vlekken in het gezicht. Uiteindelijk kan bewusteloosheid optreden. Een versnelde of juist een vertraagde hartslag is tevens een symptoom van overdosering.

In geval van overdosering wordt geadviseerd de patiënt plat neer te leggen met de benen omhoog, bijvoorbeeld door het gebruik van een paar kussens.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nifedipine retard Teva in te nemen

Wanneer u vergeten bent Nifedipine retard Teva in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, u heeft een dag overgeslagen, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met gebruik van Nifedipine retard Teva

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

NIFEDIPINE RETARD 60 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nifedipine retard Teva bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Zeer vaak (meer dan 1 op 10 patiënten):

 • hoofdpijn
 • blozen
 • vochtophoping, voornamelijk in enkels en benen
 • draaierigheid
 • licht gevoel in het hoofd
 • gevoel van druk in het hoofd

Vaak (meer dan 1 op 100 patiënten maar minder dan 1 op 10 patiënten):

 • angina (na plotseling stoppen met het gebruik van nifedipine)
 • hartkloppingen (palpitaties)
 • hartfalen
 • vermoeidheid
 • verstopping (obstipatie)
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • vaker optredende, of verergerde angina
 • verergerd tekort aan zuurstof in het hart, inclusief hartaanval
 • lage bloeddruk (hypotensie)
 • plotselinge lage bloeddruk wanneer u snel opstaat (orthostatische hypotensie)

Soms (meer dan 1 op 1.000 patiënten maar minder dan 1 op 100 patiënten):

 • hartritme stoornissen
 • verhoogde gevoeligheid, voornamelijk in armen en benen
 • oogreacties, zoals oogpijn, tijdelijke zichtsstoornissen
 • ongecontroleerde vingerbewegingen
 • koorts in de eerste dagen na het begin van de therapie
 • tijdelijke verhoging van leverenzymen
 • zuurbranden (oesofagus reflux)
 • allergische leverinfectie
 • verhoogde bloeddruk in de poortslagader bij patiënten met alcoholische cirrhose
 • afbraak van het baarmoederslijmvlies (atrofisch endometrium)
 • verminderde doorbloeding van vingers en tenen bij patiënten met het syndroom van Raynaud

NIFEDIPINE RETARD 60 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Zelden (meer dan 1 op 10.000 patiënten maar minder dan 1 op 1.000 patiënten):

 • huiduitslag
 • spierkrampen
 • ontsteking van het tandvlees
 • bolletjesvorming in de maag (bezoar)
 • lichte borstvorming bij oudere mannen (gynaecomastie)

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten)

 • nachtelijke urinelozingen
 • depressie
 • blaarvorming van de huid in de zon (fototoxiciteit)
 • plotselinge verslechtering van de nierfunctie bij patiënten met chronische nierproblemen
 • zwellingen rond de ogen (periorbitaal oedeem)
 • oorsuizen (tinnitus)
 • vocht in de longen (pulmonair oedeem)
 • flauwvallen (syncope)
 • hartblokkade
 • verschilferen van de huid (exfoliatieve dermatitis)
 • ernstige blaarvorming van de huid en/of slijmvliezen van de lippen, ogen, mond, neusholtes of genitaliën (tekenen van het Stevens-Johnson syndroom)
 • vormen van huiduitslag (erythema multiforme, pemphigus, “fixed drug eruption”, urticaria)
 • verminderde aanmaak van rode bloedcellen (aplastische anemie)
 • verhoogde kaliumspiegels in het bloed (wanneer gecombineerd met een ander geneesmiddel: propranolol)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Gebruik Nifedipine retard Teva niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “Niet te gebruiken na:” of “exp.”. De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste twee cijfers geven het jaar aan. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaar Nifedipine retard Teva in de originele verpakking.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

NIFEDIPINE RETARD 60 MG TEVA tabletten met gereguleerde afgifte

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Nifedipine retard Teva

 • Het werkzame bestanddeel is nifedipine. Nifedipine retard 60 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte bevatten 60 mg nifedipine per tablet.
 • De andere bestanddelen zijn carbomeer, colloidaal siliciumdioxide (E551), hypromellose (E464), lactosemonohydraat, magnesiumstearaat (E572), methacrylzuur copolymeer, macrogol, povidon (E1201), rood ijzeroxide (E172), talk (E553b), titaandioxide (E171)

Hoe ziet Nifedipine retard Teva er uit en de inhoud van de verpakking

Nifedipine retard Teva zijn tabletten met gereguleerde afgifte. Het zijn ronde, biconvexe tabletten met een lichtrode kleur.

Nifedipine retard Teva tabletten zijn verkrijgbaar in een stripverpakking à 28, 30, 60 of 90 tabletten en in eenheidsafleververpakking à 50 stuks.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Teva Nederland B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2012.

In het register ingeschreven onder

RVG 100104.

1012.2v.AP

Advertentie

Stof(fen) Nifedipine
Toelating Nederland
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code C08CA05
Farmacologische groep Selectieve calciumkanaalblokkers met voornamelijk vasculaire effecten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.