Ramipril 5 mg Pharmachemie, tabletten

Illustratie van Ramipril 5 mg Pharmachemie, tabletten
Stof(fen) Ramipril
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code C09AA05
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Vergunninghouder

Pharmachemie

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Ramipril 2,5 PCH, capsules 2,5 mg Ramipril Pharmachemie
Tritace 10, capsules 10 mg Ramipril Sanofi
Ramipril Brillpharma 2,5 mg capsules, hard Ramipril Brillpharma (Ireland) Limited Iniscarra
Ramipril Krka 5 mg, tabletten Ramipril Krka
Ramipril ratiopharm 10 mg, tabletten Ramipril ratiopharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

 • Ramipril Pharmachemie bevat een geneesmiddel dat ramipril wordt genoemd. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die “ACE-remmers” (Angiotensine-Conversie-Enzym remmers) worden genoemd.
 • Ramipril Pharmachemie werkt door:
  • in uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen.
  • uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden
  • het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.
 • Ramipril Pharmachemie kan gebruikt worden:
  • om een hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen
  • om het risico op een hartaanval of beroerte te verminderen
  • om het risico op de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen (ongeacht of u al dan niet suikerziekte (diabetes) hebt)
  • om uw hart te behandelen als uw hart het bloed niet voldoende kan pompen naar de rest van uw lichaam (hartinsufficiëntie)
  • als behandeling na een hartaanval (myocardinfarct) gecompliceerd met hartinsufficiëntie.

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

Raadpleeg een arts of ga onmiddellijk naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Rijd niet zelf naar het ziekenhuis, laat u brengen door iemand anders of bel een ziekenwagen. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo zal de arts weten wat u hebt ingenomen.

Als u een dosis bent vergeten, neem dan uw normale dosis wanneer het bijna tijd is. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Of u bent allergisch voor een andere ACE-remmer.

Tekenen van een allergische reactie kunnen omvatten: huiduitslag, slik- of ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gelaat, de keel of de tong

 • als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, “angio-oedeem” genaamd. De tekenen omvatten jeuk, netelroos (urticaria), rode strepen op de handen, de voeten en de keel, zwelling van de keel en de tong, zwelling rond de ogen en de lippen, ademhalings- en slikmoeilijkheden
 • als u dialyse of een ander type bloedfiltratie krijgt. Afhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt, kan Ramipril Pharmachemie niet geschikt zijn voor u
 • als u nierproblemen hebt waarbij de bloedtoevoer naar uw nier verminderd is (stenose van de nierarterie)
 • Tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (zie rubriek hieronder “Zwangerschap en borstvoeding”).
 • als uw bloeddruk abnormaal laag of instabiel is. Uw arts zal dit moeten beoordelen.

Neem Ramipril Pharmachemie niet in als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is. Als u twijfelt, raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Pharmachemie inneemt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u hart-, lever- of nierproblemen hebt
 • als u veel lichaamszouten of -vloeistoffen hebt verloren ((omdat u misselijk bent geweest (braken), diarree hebt gehad, meer hebt gezweet dan gewoonlijk, een zoutarm dieet volgt, gedurende lange tijd diuretica (plastabletten) hebt ingenomen of dialyse hebt ondergaan)).
 • als u een behandeling zult ondergaan om uw allergie op bijen- of wespensteken te verminderen (desensibilisatie)
 • als u een verdovingsmiddel toegediend zult krijgen. Dit kan toegediend worden voor een operatie of een tandheelkundige ingreep. Het kan nodig zijn om de dag ervoor te stoppen met uw Ramipril Pharmachemie behandeling. Vraag uw arts om advies.
 • als u grote hoeveelheden kalium in uw bloed hebt (aangetoond in de resultaten van bloedtesten)
 • als u een collageenziekte hebt zoals sclerodermie of systemische lupus erythematodes.
 • vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden. Dit middel mag tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap niet ingenomen worden en in het geheel niet na de 13de week, aangezien het gebruik ervan tijdens de zwangerschap mogelijke letsels kan veroorzaken bij uw baby. (zie ook onderstaande rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”.)

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

Het gebruik van Ramipril Pharmachemie wordt niet aanbevolen in kinderen en adolescenten onder de 18 jaar, omdat de veiligheid en de werkzaamheid van Ramipril Pharmachemie niet is vastgesteld.

Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Pharmachemie inneemt.

Gebruikt u naast Ramipril Pharmachemie nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen (waaronder kruidengeneesmiddelen). De reden hiervoor is dat Ramipril Pharmachemie een invloed kan hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen een invloed hebben op de manier waarop Ramipril Pharmachemie werkt.

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen ervoor zorgen dat Ramipril Pharmachemie minder goed werkt:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van een lage bloeddruk, shock, hartinsufficiëntie, astma of allergieën zoals efedrine, noradrenaline of adrenaline. Uw arts zal uw bloeddruk moeten controleren.

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen de kans op bijwerkingen verhogen als u ze inneemt samen met Ramipril Pharmachemie:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
 • Geneesmiddelen voor kanker (chemotherapie)
 • Geneesmiddelen om de afstoting van organen na een transplantatie te verhinderen, zoals ciclosporine
 • Diuretica (plastabletten) zoals furosemide
 • Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen zoals spironolacton, triamtereen, amiloride, kaliumzouten, en heparine (om het bloed te verdunnen)
 • Steroïden gebruikt voor ontsteking zoals prednisolon
 • Allopurinol (gebruikt om de urinezuurspiegel in uw bloed te verlagen)
 • Procaïnamide (voor hartritmestoornissen)

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen beïnvloed zijn door Ramipril Pharmachemie:

 • Geneesmiddelen voor suikerziekte (diabetes) zoals orale glucoseverlagende geneesmiddelen en insuline. Ramipril Pharmachemie kan uw bloedsuikerspiegel verlagen. Controleer uw bloedsuikerspiegel strikt terwijl u Ramipril Pharmachemie inneemt
 • Lithium (voor mentale problemen). Ramipril Pharmachemie kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen. Uw arts zal de hoeveelheid lithium in uw bloed strikt moeten controleren.

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Pharmachemie inneemt.

 • Het drinken van alcohol samen met Ramipril Pharmachemie kan u duizelig of ijlhoofdig maken. Als u ongerust bent hoeveel u mag drinken terwijl u Ramipril Pharmachemie inneemt, bespreek dit met uw arts aangezien bloeddrukverlagende geneesmiddelen en alcohol bijkomende effecten kunnen hebben.
 • Ramipril Pharmachemie mag ingenomen worden met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Dit middel mag tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap niet ingenomen worden en in het geheel niet na de 13de week, aangezien het gebruik ervan tijdens de zwangerschap mogelijke letsels kan veroorzaken bij uw baby.

Als u zwanger wordt tijdens een behandeling met dit middel, informeer uw arts onmiddellijk. Voorafgaand aan een geplande zwangerschap zal u een ander geschikt bloeddrukverlagend middel in plaats van dit middel worden voorgeschreven.

Borstvoeding

U mag dit geneesmiddel niet innemen als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kan zich duizelig voelen terwijl u Ramipril Pharmachemie inneemt. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Ramipril Pharmachemie start of als u een hogere dosis begint in te nemen. Als dit gebeurt, bestuur geen voertuig of gebruik geen werktuigen of machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe dit geneesmiddel in te nemen

 • Neem dit geneesmiddel in via de mond, elke dag op hetzelfde tijdstip.
 • Slik de tabletten in hun geheel in met een beetje vloeistof.
 • Kauw of plet de tabletten niet.

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

Behandeling van hoge bloeddruk

 • De aanbevolen startdosis is 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen tot uw bloeddruk onder controle is.
 • De maximale dosis is 10 mg eenmaal daags.
 • Als u reeds diuretica (plastabletten) inneemt, kan uw arts de hoeveelheid diureticum die u inneemt, verlagen of stopzetten voordat u de behandeling met Ramipril Pharmachemie start.

Om het risico op een hartaanval of beroerte te verlagen

 • De aanbevolen startdosis is 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts kan daarna beslissen om de hoeveelheid die u inneemt, te verhogen.
 • De aanbevolen dosis is 10 mg eenmaal daags.

Behandeling om de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen

 • U kan starten met een dosis van 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De aanbevolen dosis is 5 mg of 10 mg eenmaal daags.

Behandeling van hartinsufficiëntie

 • De aanbevolen startdosis is 1,25 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De maximale dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen.

Behandeling nadat u een hartaanval hebt gehad

 • De aanbevolen startdosis is 1,25 mg eenmaal daags tot 2,5 mg tweemaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De aanbevolen dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen.

Oudere patiënten

Uw arts zal de aanvangsdosis verlagen en uw behandeling trager aanpassen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de inname van Ramipril Pharmachemie en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen waarneemt – u kan een dringende medische behandeling nodig hebben:

 • Zwelling van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of ademhalingsmoeilijkheden kan hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie op Ramipril Pharmachemie
 • Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een vooraf bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).

Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:

 • Een snellere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties), borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of ernstigere problemen waaronder een hartaanval en een beroerte.
 • Kortademigheid of hoest. Dit zouden tekenen kunnen zijn van longproblemen.
 • Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van bloeding (bijv. tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of gemakkelijker infecties krijgen dan gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of duizelig voelen of een bleke huid hebben. Dit kunnen tekenen zijn van problemen met uw bloed of uw beenmerg.
 • Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn (ontsteking van de pancreas).
 • Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele verkleuring van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekens zijn van leverproblemen zoals hepatitis (ontsteking van de lever) of leveraantasting.

Andere bijwerkingen omvatten:

Informeer uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele dagen duurt.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 mensen):

 • Hoofdpijn, zich moe voelen
 • Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Ramipril Pharmachemie start of als u een hogere dosis begint in te nemen
 • Flauwvallen, hypotensie (abnormaal lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel rechtstaat of gaat rechtop zitten
 • Droge prikkelhoest, ontsteking van uw sinussen (sinusitis) of bronchitis, kortademigheid
 • Maag- of darmpijn, diarree, indigestie, gevoel van misselijkheid
 • Huiduitslag met of zonder verheven zone

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

 • Borstpijn
 • Krampen of pijn in uw spieren
 • Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen

Soms (komen voor bij minder dan 1 op 100 mensen):

 • Evenwichtsstoornissen (vertigo)
 • Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals doofheid, tinteling, prikkeling, een brandend of kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)
 • Een verminderde smaak of een verandering van de smaak
 • Slaapstoornissen
 • Zich depressief, angstig, zenuwachtiger dan gewoonlijk, of rusteloos voelen
 • Een verstopte neus, ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma
 • Een zwelling in uw darmen die “intestinaal angio-oedeem” wordt genoemd en die gekenmerkt wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree
 • Zure oprispingen, constipatie of droge mond
 • Meer plassen dan gewoonlijk over de loop van een dag
 • Meer zweten dan gewoonlijk
 • Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie)
 • Toegenomen of onregelmatige hartslagen.
 • Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt dan gewoonlijk.
 • Blozen
 • Wazig zicht
 • Pijn in uw gewrichten
 • Koorts
 • Seksuele impotentie bij mannen, verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen
 • Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) aangetoond tijdens een bloedtest
 • Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of nieren werken.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op 1000 mensen):

 • Zich beverig of verward voelen
 • Een rode en gezwollen tong
 • Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten
 • Nagelproblemen (bijv. het verlies van nagelsubstantie en loslating van een nagel uit zijn nagelbed)
 • Huiduitslag of blauwe plekken
 • Vlekken op uw huid en koude ledematen
 • Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen
 • Gehoorstoornissen en oorsuizingen
 • Zich zwak voelen
 • Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcellen, het aantal witte bloedcellen of het aantal plaatjes tonen of die een daling van hemoglobine tonen

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen):

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

 • Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk

Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:

Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen aanhoudt.

 • Concentratiestoornissen
 • Een gezwollen mond
 • Bloedtesten die te weinig bloedcellen in uw bloed tonen
 • Bloedtesten die minder natrium dan gewoonlijk in uw bloed tonen
 • Vingers en tenen die veranderen van kleur als u kou hebt en die daarna tintelen of pijnlijk zijn als u opwarmt (fenomeen van Raynaud)
 • Borstvergroting bij mannen
 • Vertraagde of verstoorde reacties
 • Een brandend gevoel
 • Verandering in de manier waarop dingen ruiken
 • Haarverlies.

Kinderen

In klinische onderzoeken zijn de volgende bijwerkingen bij kinderen van 2 tot 16 jaar voorgekomen: Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 mensen):

 • Neusverstopping
 • Versnelde hartslag
 • Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen Soms (komen voor bij minder dan 1 op 100 mensen):
 • Rillen
 • Netelroos.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is ramipril. Elke tablet bevat respectievelijk 5 mg of 10 mg ramipril.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, natriumstearylfumaraat en magnesiumhydroxide. De tabletten van 5 mg bevatten tevens de kleurstof rood ijzeroxide (E172).
 • Ramipril 5 mg Pharmachemie tabletten zijn roze, ronde tabletten met aan beide zijden een breukstreep en met de inscriptie “5” aan de ene kant van de breukstreep en “RL” aan de andere kant van de breukstreep. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • Ramipril 10 mg Pharmachemie tabletten zijn witte tot gebroken witte, ronde tabletten met aan beide zijden een breukstreep en met de inscriptie “10” aan de ene kant van de breukstreep en “RL” aan de andere kant van de breukstreep. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
 • De tabletten van 5 mg zijn verpakt in verpakkingen van 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 en 500 stuks. Ziekenhuisverpakkingen van 50 (eenheidsafleververpakking), 300 (10x30) en 500 tabletten.
 • De tabletten van 10 mg zijn verpakt in verpakkingen van 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 en 500 stuks. Ziekenhuisverpakkingen van 50 (eenheidsafleververpakking), 300 (10x30) en 500 tabletten.
 • Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Pharmachemie BV

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Santé SA

Rue Bellocier, 89107 Sens

Frankrijk

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen Hongarije

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Tánscics Mihály út 82

H-2100 Gödöllo

Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 104938, tabletten 5 mg.

RVG 104940, tabletten 10 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

5 mg:  
Verenigd Koninkrijk Ramipril 5 mg Tablets
Oostenrijk Ramipril Teva 5 mg Tabletten
België Ramipril Teva 5 mg tabletten
Cyprus Ramipril Teva 5 mg Tablets
Duitsland Ramipril Teva 5 mg Tabletten
Denemarken Ramipril Teva 5 mg tabletter
Spanje Ramipril Teva 5 mg comprimidos EFG
Finland Ramipril Teva 5 mg tabletti
Ierland Ramipril Teva 5 mg Tablets
Italië Ramipril Teva 5 mg compresse
Luxemburg Ramipril Teva 5 mg comprimés
Malta Ramipril Teva 5 mg Tablets
Noorwegen Ramipril Teva 5 mg tabletter
Polen Ramipril Teva
Portugal Ramipril Teva
Roemenië Tensil 5 mg comprimate
Zweden Ramipril Teva 5 mg tablet
Slovenië Ramipril Teva 5 mg tablete

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

RAMIPRIL 5 MG PHARMACHEMIE RAMIPRIL 10 MG PHARMACHEMIE tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2013.

1013.10v.ES

rvg 104938, 104940 PIL 1013.10v.ES

Advertentie

Stof(fen) Ramipril
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code C09AA05
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.