Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ramipril Sandoz bevat een geneesmiddel dat ramipril wordt genoemd. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die “ACE-remmers” (Angiotensine-Conversie-Enzym remmers) worden genoemd.

Ramipril Sandoz werkt door:

 • in uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen
 • uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden
 • het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.

Ramipril Sandoz kan gebruikt worden:

 • om een hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen
 • om het risico op een hartaanval of beroerte te verminderen
 • om het risico op de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen (ongeacht of u al dan niet diabetes hebt)
 • om uw hart te behandelen als uw hart het bloed niet voldoende kan pompen naar de rest van uw lichaam (hartinsufficiëntie)
 • als behandeling na een hartaanval (myocardinfarct) gecompliceerd met hartinsufficiëntie.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6..

Tekenen van een allergische reactie kunnen omvatten: huiduitslag, slik – of ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gelaat, de keel of de tong.

 • als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, last heeft gehad van zwelling in het gezicht of de keel (angio-oedeem) genaamd. De tekenen omvatten jeuk, netelroos (urticaria), rode strepen op de handen, de voeten en de keel, zwelling van de keel en de tong, zwelling rond de ogen en de lippen, ademhalings- en slikmoeilijkheden
 • als u dialyse of een ander type bloedfiltratie krijgt. Afhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt, kan Ramipril Sandoz niet geschikt zijn voor u
 • als u nierproblemen heeft waarbij de bloedtoevoer naar uw nier verminderd is (stenose van de nierarterie)
 • tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (zie rubriek hieronder “Zwangerschap en borstvoeding”).
 • als uw bloeddruk abnormaal laag of instabiel is. Uw arts zal dit moeten beoordelen.

Neem Ramipril Sandoz niet in als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is. Als u twijfelt, raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Sandoz inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker om advies voordat u dit middel gebruikt:

 • als u hart -, lever -, of nierproblemen hebt
 • als u veel lichaamszouten of - vloeistoffen hebt verloren (omdat u misselijk bent geweest (braken), diarree hebt gehad, meer hebt gezweet dan gewoonlijk, een zoutarm dieet volgt, gedurende lange tijd diuretica (plastabletten) hebt ingenomen of dialyse hebt ondergaan)
 • als u een behandeling zult ondergaan om uw allergie op bijen- of wespensteken te verminderen (desensibilisatie)
 • als u een verdovingsmiddel toegediend zult krijgen. Dit kan toegediend worden voor een operatie of een tandheelkundige ingreep. Het kan nodig zijn om de dag ervoor te stoppen met uw Ramipril Sandoz behandeling. Vraag uw arts om advies.
 • als u grote hoeveelheden kalium in uw bloed hebt (aangetoond in de resultaten van bloedtesten)
 • als u een collageenziekte hebt zoals sclerodermie of systemische lupus eythematodes
 • Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of als u zwanger zou kunnen worden). Het gebruik van Ramipril Sandoz wordt niet aanbevolen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en kan ernstige nadelige effecten voor de baby hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maandien (zie rubriek hieronder ‘Zwangerschap en borstvoeding’).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Ramipril Sandoz wordt niet aanbevolen in kinderen en adolescenten onder de 18 jaar omdat de veiligheid en de werkzaamheid van Ramipril Sandoz niet is vastgesteld..

Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Sandoz inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Ramipril Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. De reden hiervoor is dat Ramipril Sandoz een invloed kan hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen een invloed hebben op de manier waarop Ramipril Sandoz werkt.

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen ervoor zorgen dat Ramipril Sandoz minder goed werkt:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. Niet steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van een lage bloeddruk, shock, hartinsufficiëntie, astma of allergieën zoals efedrine, noradrenaline of adrenaline. Uw arts zal uw bloeddruk moeten controleren.

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen de kans op bijwerkingen verhogen als u ze inneemt samen met Ramipril Sandoz:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet- steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
 • Geneesmiddelen voor kanker (chemotherapie)
 • Geneesmiddelen om de afstoting van organen na een transplantatie te verhinderen, zoals ciclosporine
 • Diuretica (“plastabletten”) zoals furosemide
 • Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen zoals spironolacton, triamtereen, amiloride, kaliumzouten, en heparine (om het bloed te verdunnen)
 • Steroïden gebruikt voor ontsteking zoals prednisolon
 • Allopurinol (gebruikt om de urinezuurspiegel in uw bloed te verlagen)
 • Procaïnamide (voor hartritmestoornissen)

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen beïnvloed zijn door Ramipril Sandoz:

 • Geneesmiddelen voor diabetes zoals orale glucoseverlagende geneesmiddelen en insuline. Ramipril Sandoz kan uw bloedsuikerspiegel verlagen. Controleer uw bloedsuikerspiegel strikt terwijl u Ramipril Sandoz inneemt
 • Lithium (voor mentale problemen). Ramipril Sandoz kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen. Uw arts zal de hoeveelheid lithium in uw bloed strikt moeten controleren.

Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Sandoz inneemt.

Waarop moet u letten met eten en alcohol?

 • Het drinken van alcohol samen met Ramipril Sandoz kan u duizelig of ijlhoofdig maken. Als u ongerust bent hoeveel u mag drinken terwijl u Ramipril Sandoz inneemt, bespreek dit met uw arts aangezien bloeddrukverlagende geneesmiddelen en alcohol bijkomende effecten kunnen hebben.
 • Ramipril Sandoz mag ingenomen worden met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden).

Dit middel mag tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap niet ingenomen worden en in het geheel niet na de 13de week, aangezien het gebruik ervan tijdens de zwangerschap mogelijke letsels kan veroorzaken bij uw baby.

Als u zwanger wordt tijdens een behandeling met dit middel, informeer uw arts onmiddellijk. Voorafgaand aan een geplande zwangerschap zal u een ander geschikt bloeddrukverlagend middel in plaats van dit middel worden voorgeschreven

U mag dit geneesmiddel niet innemen als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich duizelig voelen terwijl u Ramipril Sandoz inneemt. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Ramipril Sandoz start of als u een hogere dosis begint in te nemen. Als dit gebeurt, bestuur geen voertuig of gebruik geen werktuigen of machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts heeft voorgeschreven. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe dit geneesmiddel innemen

 • Neem dit geneesmiddel in via de mond, elke dag op hetzelfde tijdstip.
 • Slik de tabletten in hun geheel in met een beetje vloeistof.
 • Kauw of plet de tabletten niet.

Hoeveel innemen

Behandeling van hoge bloeddruk

 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen tot uw bloeddruk onder controle is.
 • De maximale dosis is 10 mg eenmaal daags.
 • Als u reeds diuretica (plastabletten) inneemt, kan uw arts de hoeveelheid diureticum die u inneemt, verlagen of stopzetten voordat u de behandeling met Ramipril Sandoz start.

Om het risico op een hartaanval of beroerte te verlagen

 • De gebruikelijke startdosering is 2,5 mg ramipril eenmaal per dag.
 • Uw arts kan daarna beslissen om de hoeveelheid die u inneemt, te verhogen.
 • De gebruikelijke dosis is 10 mg eenmaal daags.

Behandeling om de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen

 • U kan starten met een dosis van 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De gebruikelijke dosis is 5 mg of 10 mg eenmaal daags.

Behandeling van hartinsufficiëntie

 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De maximale dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen.

Behandeling nadat u een hartaanval hebt gehad

 • De gebruikelijke startdosering is 1,25 mg eenmaal daags tot 2,5 mg tweemaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De gebruikelijke dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen.

Oudere patiënten

Uw arts zal de aanvangsdosis verlagen en uw behandeling trager aanpassen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Raadpleeg een arts of ga onmiddellijk naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Rijd niet zelf naar het ziekenhuis, laat u brengen door iemand anders of bel een ziekenwagen. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo zal de arts weten wat u hebt ingenomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

 • Als u een dosis bent vergeten, neem dan uw normale dosis wanneer het bijna tijd is.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de inname van Ramipril Sandoz en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen waarneemt – u kunt een dringende medische behandeling nodig hebben:

 • Zwelling van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of ademhalingsmoeilijkheden kan hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie op Ramipril Sandoz
 • Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een vooraf bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).

Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:

 • Een snellere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties), borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of ernstigere problemen waaronder een hartaanval en een beroerte
 • Kortademigheid of hoest. Dit zouden tekenen kunnen zijn van longproblemen
 • Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van bloeding (bijv. tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of gemakkelijker infecties krijgen dan gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of duizelig voelen of een bleke huid hebben. Dit kunnen tekenen zijn van problemen met uw bloed of uw beenmerg
 • Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn (ontsteking van de pancreas)
 • Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele verkleuring van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekens zijn van leverproblemen zoals hepatitis (ontsteking van de lever) of leveraantasting.

Andere bijwerkingen omvatten:

Informeer uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele dagen duurt:

Vaak (kan voorkomen tot 1 op de 10 personen):

 • Hoofdpijn, zich moe voelen
 • Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Ramipril Sandoz start of als u een hogere dosis begint in te nemen
 • Flauwvallen, hypotensie (abnormale lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel rechtstaat of gaat rechtop zitten
 • Droge prikkelhoest, ontsteking van uw sinussen (sinusitis) of bronchitis, kortademigheid
 • Maag- of darmpijn, diarree, in indigestie, gevoel van misselijkheid
 • Huiduitslag met of zonder verheven zone
 • Borstpijn
 • Krampen of pijn in uw spieren
 • Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen.

Soms (kan voorkomen tot 1 op de 100 personen):

 • Evenwichtsstoornissen (vertigo)
 • Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals doofheid, tintelening, prikkeling een brandend of kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)
 • Een verminderde smaak of een verandering van de smaak
 • Slaapstoornissen
 • Zich depressief, angstig, zenuwachtiger of voelen dan gewoonlijk, of rusteloosheid
 • Een verstopte neus, ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma
 • Een zwelling in uw darmen die “intestinaal angio-oedeem” wordt genoemd en die gekenmerkt wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree
 • Zure oprispingen, constipatie of droge mond
 • Meer plassen dan gewoonlijk over de loop van een dag
 • Meer zweten dan gewoonlijk
 • Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie)
 • Toegenomen of onregelmatige hartslagen
 • Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt dan gewoonlijk
 • Blozen
 • Wazig zicht
 • Pijn in uw gewrichten
 • Koorts
 • Seksuele impotentie bij mannen, verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen
 • Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) aangetoond tijdens een bloedtest
 • Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of nieren werken.

Zelden (kan voorkomen tot 1 op de 1.000 personen):

 • Zich beverig of verward voelen
 • Een rode en gezwollen tong
 • Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten
 • Nagelproblemen (bijv. het verlies van nagelsubstantie en loslating van een nagel uit zijn nagelbed)
 • Huiduitslag of blauwe plekken
 • Vlekken op uw huid en koude ledematen
 • Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen
 • Gehoorstoornissen en oorsuizingen
 • Zich zwak voelen
 • Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcellen, het aantal witte bloedcellen of het aantal plaatjes tonen of die een daling van hemoglobine tonen.

Zeer zelden (kan voorkomen tot 1 op de 10.000 personen):

 • Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk.

Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:

Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen aanhoudt:

 • Concentratiestoornissen
 • Een gezwollen mond
 • Bloedtesten die te weinig bloedcellen in uw bloed tonen
 • Bloedtesten die minder natrium dan gewoonlijk in uw bloed tonen
 • Vingers en tenen die veranderen van kleur als u kou hebt en die daarna tintelen of pijnlijk zijn als u opwarmt (fenomeen van Raynaud)
 • Borstvergroting bij mannen
 • Vertraagde of verstoorde reacties
 • Een brandend gevoel
 • Verandering in de manier waarop dingen ruiken
 • Haarverlies.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter “Niet te gebruiken na:” of "Exp.:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. In de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Ramipril Sandoz 1,25 mg

 • Het werkzame bestanddeel is: ramipril. Elke 1,25 mg tablet bevat 1,25 mg ramipril.
 • De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd (maïs)zetmeel, siliciumdioxide neergeslagen, glycine hydrochloride (E640), glycerol dibehenaat.

Ramipril Sandoz 2,5 mg

 • Het werkzame bestanddeel is: ramipril. Elke 2,5 mg tablet bevat 2,5 mg ramipril.
 • De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd (maïs)zetmeel, siliciumdioxide neergeslagen, glycine hydrochloride (E640), glycerol dibehenaat, geel ijzeroxide (E172).

Ramipril Sandoz 5 mg

 • Het werkzame bestanddeel is: ramipril. Elke 5 mg tablet bevat 5 mg ramipril.
 • De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd (maïs)zetmeel, siliciumdioxide neergeslagen, glycine hydrochloride (E640), glycerol dibehenaat, rood ijzeroxide (E172).

Ramipril Sandoz 10 mg

 • Het werkzame bestanddeel is: ramipril. Elke 10 mg tablet bevat 10 mg ramipril.
 • De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, gepregelatineerd (maïs)zetmeel, siliciumdioxide neergeslagen, glycine hydrochloride (E640). glycerol dibehenaat.

Hoe ziet Ramipril Sandoz er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ramipril Sandoz 1,25 mg

 • Langwerpige, witte tot gebroken witte tabletten met een breuklijn aan beide zijden.
 • De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips of blisters 20, 28, 30, 50, 100 en 250 tabletten en 100x1 tabletten in EAV-verpakking.

Ramipril Sandoz 2,5 mg

 • Langwerpige, lichtgeel gespikkelde tabletten met een breuklijn aan één zijde.
 • De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips of blisters 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100 en 250 tabletten en 100x1 tabletten in EAV-verpakking.

Ramipril Sandoz 5 mg

 • Langwerpige, lichtroze gespikkelde tabletten met een breuklijn aan één zijde.
 • De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips of blisters 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100 en 250 tabletten en 100x1 tabletten in EAV-verpakking.

Ramipril Sandoz 10 mg

 • Langwerpige, witte of gebroken witte tabletten met een breuklijn aan één zijde.
 • De tabletten zijn verpakt in doordrukstrips of blisters 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100 en 250 tabletten en 100x1 tabletten in EAV-verpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes hoeven in de handel te worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant:

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau Polen

Salutas Pharma GmbH

Dieselstraße 5

D-70839 Gerlingen

Duitsland

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Oostenrijk

Ramipril Sandoz 1,25, 2,5, 5 en 10 zijn in het register ingeschreven onder respectievelijk: RVG 28001, tabletten 1,25 mg

RVG 28002, tabletten 2,5 mg

Ramipril Sandoz 1,25 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 2,5 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 5 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 10 mg – Tabletten PIRAMIL 1,25 mgPIRAMIL 2,5 mg PIRAMIL 5 mg PIRAMIL 10 mg Ramipril Sandoz Ramicor 2,5 mg Ramicor 5 mg Ramicor 10 mgRAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg tabletti RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg tabletti RAMIPRIL SANDOZ 5 mg tabletti RAMIPRIL SANDOZ 10 mg tabletti RAMIPRIL HEXAL AG 10 mg compresse Ramicor 2,5 mg tabletèsRamicor 5 mg tabletès Ramicor 10 mg tabletès Ramicor 1,25 mg Ramicor 2,5 mg Ramicor 5 mgRamicor 10 mgRamipril Sandoz 1,25, tabletten 1,25 mg Ramipril Sandoz 2,5, tabletten 2,5 mg Ramipril Sandoz 5, tabletten 5 mg Ramipril Sandoz 10, tabletten 10 mg Ramipril sandoz tabletter 1,25 mg Ramipril sandoz tabletter 2,5 mg Ramipril sandoz tabletter 5 mgRamipril sandoz tabletter 10 mg Piramil 1,25 mgPiramil 2,5 mg Piramil 5 mgRAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg COMPRIMIDOS RAMIPRIL SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS RAMIPRIL SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS Piramil 1,25 mg tabletsPiramil 2,5 mg tablets Piramil 5 mg tablets Piramil 10 mg tablets Piramil 1,25 mg tablete Piramil 2,5 mg tablete Piramil 5 mg tablete Piramil 10 mg tableteRamipril Sandoz 1,25 mg tablett Ramipril Sandoz 2,5 mg tablett Ramipril Sandoz 5 mg tablett

RVG 28003, tabletten 5 mg

RVG 28004, tabletten 10 mg.

Dit geneesmiddel is ingeschreven in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk:

Tsjechië:

Denemarken:

Estland:

Finland:

Italië:

Letland:

Litouwen:

Nederland:

Noorwegen:

Polen:

Portugal:

Slowakije:

Slovenië:

Zweden:

Ramipril Sandoz 10 mg tablett

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK