Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ramipril Actavis bevat een geneesmiddel dat ramipril wordt genoemd. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die “ACE-remmers” (Angiotensine-Conversie-Enzym remmers) worden genoemd.

Ramipril Actavis werkt door:

 • in uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen.
 • uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden
 • het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.

Ramipril Actavis kan gebruikt worden:

 • om een hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen
 • om het risico op een hartaanval of beroerte te verminderen
 • om het risico op de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen (ongeacht of u al dan niet diabetes hebt)
 • om uw hart te behandelen als uw hart het bloed niet voldoende kan pompen naar de rest van uw lichaam (hartinsufficiëntie)
 • als behandeling na een hartaanval (myocardinfarct) gecompliceerd met hartinsufficiëntie.
Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Ramipril Actavis niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ramipril, voor een andere ACE-remmer of voor één van de andere bestanddelen van Ramipril Actavis vermeld in de rubriek 6. Tekenen van een allergische reactie kunnen omvatten: huiduitslag, slik- of ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gelaat, de keel of de tong
 • als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, “angio-oedeem” genaamd. De tekenen omvatten jeuk, netelroos (urticaria), rode strepen op de handen, de voeten en de keel, zwelling van de keel en de tong, zwelling rond de ogen en de lippen, ademhalings- en slikmoeilijkheden
 • als u dialyse of een ander type bloedfiltratie krijgt. Afhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt, kan Ramipril Actavis niet geschikt zijn voor u
 • als u nierproblemen hebt waarbij de bloedtoevoer naar uw nier verminderd is (stenose van de nierarterie)
 • tijdens de laatste 6 maanden van de zwangerschap (zie rubriek hieronder “Zwangerschap en borstvoeding”).
 • als uw bloeddruk abnormaal laag of instabiel is. Uw arts zal dit moeten beoordelen.

Neem Ramipril Actavis niet in als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is. Als u twijfelt, raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Actavis inneemt.

Wees extra voorzichtig met Ramipril Actavis

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt:

 • als u hart-, lever- of nierproblemen hebt
 • als u veel lichaamszouten of -vloeistoffen hebt verloren ((omdat u misselijk bent geweest (braken), diarree hebt gehad, meer hebt gezweet dan gewoonlijk, een zoutarm dieet volgt, gedurende lange tijd diuretica (plastabletten) hebt ingenomen of dialyse hebt ondergaan)).
 • als u een behandeling zult ondergaan om uw allergie op bijen- of wespensteken te verminderen (desensibilisatie)
 • als u een verdovingsmiddel toegediend zult krijgen. Dit kan toegediend worden voor een operatie of een tandheelkundige ingreep. Het kan nodig zijn om de dag ervoor te stoppen met uw Ramipril Actavis behandeling. Vraag uw arts om advies.
 • als u grote hoeveelheden kalium in uw bloed hebt (aangetoond in de resultaten van bloedtesten)
 • als u een collageenziekte hebt zoals sclerodermie of systemische lupus eythematodes.
 • vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger zou kunnen worden. Het gebruik van Ramipril Actavis wordt niet aanbevolen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en kan ernstige nadelige effecten voor de baby hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden, zie ook rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”.

Gebruik bij kinderen

Het gebruik van Ramipril Actavis wordt niet aanbevolen in kinderen en adolescenten onder de 18 jaar, omdat de veiligheid en de werkzaamheid van Ramipril Actavis niet is vastgesteld.

Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Actavis inneemt.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen (waaronder kruidengeneesmiddelen). De reden hiervoor is dat Ramipril Actavis een invloed kan hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen een invloed hebben op de manier waarop Ramipril Actavis werkt.

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen ervoor zorgen dat Ramipril Actavis minder goed werkt:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van een lage bloeddruk, shock, hartinsufficiëntie, astma of allergieën zoals efedrine, noradrenaline of adrenaline. Uw arts zal uw bloeddruk moeten controleren.

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen de kans op bijwerkingen verhogen als u ze inneemt samen met Ramipril Actavis:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
 • Geneesmiddelen voor kanker (chemotherapie)
 • Geneesmiddelen om de afstoting van organen na een transplantatie te verhinderen, zoals ciclosporine
 • Diuretica (plastabletten) zoals furosemide
 • Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen zoals spironolacton, triamtereen, amiloride, kaliumzouten, en heparine (om het bloed te verdunnen)
 • Steroïden gebruikt voor ontsteking zoals prednisolon
 • Allopurinol (gebruikt om de urinezuurspiegel in uw bloed te verlagen)
 • Procaïnamide (voor hartritmestoornissen)

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen beïnvloed zijn door Ramipril Actavis:

 • Geneesmiddelen voor diabetes zoals orale glucoseverlagende geneesmiddelen en insuline. Ramipril Actavis kan uw bloedsuikerspiegel verlagen. Controleer uw bloedsuikerspiegel strikt terwijl u Ramipril Actavis inneemt
 • Lithium (voor mentale problemen). Ramipril Actavis kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen. Uw arts zal de hoeveelheid lithium in uw bloed strikt moeten controleren.

Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw arts voordat u Ramipril Actavis inneemt.

Inname van Ramipril Actavis met voedsel en drank

 • Het drinken van alcohol samen met Ramipril Actavis kan u duizelig of ijlhoofdig maken. Als u ongerust bent hoeveel u mag drinken terwijl u Ramipril Actavis inneemt, bespreek dit met uw arts aangezien bloeddrukverlagende geneesmiddelen en alcohol bijkomende effecten kunnen hebben.
 • Ramipril Actavis mag ingenomen worden met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden).

Ramipril Actavis mag tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap niet ingenomen worden en in het geheel niet na de 13de week, aangezien het gebruik ervan tijdens de zwangerschap mogelijke letsels kan veroorzaken bij uw baby.

Als u zwanger wordt tijdens een behandeling met Ramipril Actavis, informeer uw arts onmiddellijk. Voorafgaand aan een geplande zwangerschap zal u een ander geschikt bloeddrukverlagend middel in plaats van Ramipril Actavis worden voorgeschreven

U mag geen Ramipril Actavis innemen als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kan zich duizelig voelen terwijl u Ramipril Actavis inneemt. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Ramipril Actavis start of als u een hogere dosis begint in te nemen. Als dit gebeurt, bestuur geen voertuig of gebruik geen werktuigen of machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Ramipril Actavis steeds nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoe dit geneesmiddel innemen

 • Neem dit geneesmiddel in via de mond, elke dag op hetzelfde tijdstip.
 • Slik de tabletten/capsules in hun geheel in met een beetje vloeistof.
 • Kauw of plet de tabletten/capsules niet.

Hoeveel innemen

Behandeling van hoge bloeddruk

 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen tot uw bloeddruk onder controle is.
 • De maximale dosis is 10 mg eenmaal daags.
 • Als u reeds diuretica (plastabletten) inneemt, kan uw arts de hoeveelheid diureticum die u inneemt, verlagen of stopzetten voordat u de behandeling met Ramipril Actavis start.

Om het risico op een hartaanval of beroerte te verlagen

 • De gebruikelijke startdosis is 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts kan daarna beslissen om de hoeveelheid die u inneemt, te verhogen.
 • De gebruikelijke dosis is 10 mg eenmaal daags.

Behandeling om de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen

 • U kunt starten met een dosis van 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De gebruikelijke dosis is 5 mg of 10 mg eenmaal daags.

Behandeling van hartinsufficiëntie

 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De maximale dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen.

Behandeling nadat u een hartaanval hebt gehad

 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg eenmaal daags tot 2,5 mg tweemaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De gebruikelijke dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen.

Oudere patiënten

Uw arts zal de aanvangsdosis verlagen en uw behandeling trager aanpassen.

Wat u moet doen als u meer van Ramipril Actavis heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg een arts of ga onmiddellijk naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Rijd niet zelf naar het ziekenhuis, laat u brengen door iemand anders of bel een ziekenwagen. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo zal de arts weten wat u hebt ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Ramipril Actavis in te nemen

 • Als u een dosis bent vergeten, neem dan uw normale dosis wanneer het bijna tijd is.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet/capsule in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Ramipril Actavis bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Stop de inname van Ramipril Actavis en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen waarneemt – u kan een dringende medische behandeling nodig hebben:

 • Zwelling van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of ademhalingsmoeilijkheden kan hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie op Ramipril Actavis
 • Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een vooraf bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).

Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:

 • Een snellere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties), borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of ernstigere problemen waaronder een hartaanval en een beroerte.
 • Kortademigheid of hoest. Dit zouden tekenen kunnen zijn van longproblemen.
 • Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van bloeding (bijv. tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of gemakkelijker infecties krijgen dan gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of duizelig voelen of een bleke huid hebben. Dit kunnen tekenen zijn van problemen met uw bloed of uw beenmerg.
 • Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn (ontsteking van de pancreas).
 • Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele verkleuring van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekens zijn van leverproblemen zoals hepatitis (ontsteking van de lever) of leveraantasting.

Andere bijwerkingen omvatten:

Informeer uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele dagen duurt.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 mensen)

 • Hoofdpijn, zich moe voelen
 • Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met Ramipril Actavis start of als u een hogere dosis begint in te nemen
 • Flauwvallen, hypotensie (abnormaal lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel rechtstaat of gaat rechtop zitten
 • Droge prikkelhoest, ontsteking van uw sinussen (sinusitis) of bronchitis, kortademigheid
 • Maag- of darmpijn, diarree, indigestie, gevoel van misselijkheid
 • Huiduitslag met of zonder verheven zone
 • Borstpijn
 • Krampen of pijn in uw spieren
 • Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen

Soms (komen voor bij minder dan 1 op 100 mensen)

 • Evenwichtsstoornissen (vertigo)
 • Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals doofheid, tinteling, prikkeling, een brandend of kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)
 • Een verminderde smaak of een verandering van de smaak
 • Slaapstoornissen
 • Zich depressief, angstig, zenuwachtiger dan gewoonlijk of rusteloos voelen
 • Een verstopte neus, ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma
 • Een zwelling in uw darmen die “intestinaal angio-oedeem” wordt genoemd en die gekenmerkt wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree
 • Zure oprispingen, constipatie of droge mond
 • Meer plassen dan gewoonlijk over de loop van een dag
 • Meer zweten dan gewoonlijk
 • Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie)
 • Toegenomen of onregelmatige hartslagen.
 • Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt dan gewoonlijk.
 • Blozen
 • Wazig zicht
 • Pijn in uw gewrichten
 • Koorts
 • Seksuele impotentie bij mannen, verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen
 • Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) aangetoond tijdens een bloedtest
 • Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of nieren werken.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op 1000 mensen)

 • Zich beverig of verward voelen
 • Een rode en gezwollen tong
 • Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten
 • Nagelproblemen (bijv. het verlies van nagelsubstantie en loslating van een nagel uit zijn nagelbed)
 • Huiduitslag of blauwe plekken
 • Vlekken op uw huid en koude ledematen
 • Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen
 • Gehoorstoornissen en oorsuizingen
 • Zich zwak voelen
 • Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcellen, het aantal witte bloedcellen of het aantal plaatjes tonen of die een daling van hemoglobine tonen

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen)

 • Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk

Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:

Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen aanhoudt.

 • Concentratiestoornissen
 • Een gezwollen mond
 • Bloedtesten die te weinig bloedcellen in uw bloed tonen
 • Bloedtesten die minder natrium dan gewoonlijk in uw bloed tonen
 • Vingers en tenen die veranderen van kleur als u kou hebt en die daarna tintelen of pijnlijk zijn als u opwarmt (fenomeen van Raynaud)
 • Borstvergroting bij mannen
 • Vertraagde of verstoorde reacties
 • Een brandend gevoel
 • Verandering in de manier waarop dingen ruiken
 • Haarverlies.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Ramipril Actavis tabletten buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 25 °C, in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Gebruik Ramipril Actavis tabletten niet meer na de datum op de verpakking achter ‘Niet te gebruiken na’ of ´exp´.

Anvullende Informatie

Wat bevat Ramipril Actavis

 • Het werkzame bestanddeel is: ramipril 1,25 mg resp. 2,5 mg , 5 mg of 10 mg per tablet.
 • De andere bestanddelen zijn: Voorverstijfseld zetmeel, natrium waterstof carbonaat (E500), lactose monohydraat, croscarmellose natrium (E468), natrium stearyl fumaraat. IJzeroxide geel E172 (alleen 2,5 mg en 5 mg tabletten) en ijzeroxide rood E172 (alleen 5 mg tabletten)

Hoe ziet Ramipril Actavis er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Ramipril Actavis x mg tabletten zijn tabletten, verpakt in een doosje met doordrukstrips van aluminium à 10 tabletten of in kunststof potjes.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning: Actavis B.V.

Baarnsche Dijk 1

3741 LN Baarn Nederland

Fabrikant:

Actavis hf

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjordur

Iceland

Actavis Ltd

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shose Str.

Dupnitsa 2600

Bulgaria

In het register ingeschreven onder RVG:

Ramipril Actavis 1,25 mg, tabletten zijn ingeschreven onder RVG 30976

Ramipril Actavis 2,5 mg, tabletten zijn ingeschreven onder RVG 30977

Ramipril Actavis 5 mg, tabletten zijn ingeschreven onder RVG 30978

Ramipril Actavis 10 mg, tabletten zijn ingeschreven onder RVG 30979

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK