Tritace 10, capsules 10 mg

ATC-Code
C09AA05
Tritace 10, capsules 10 mg

Sanofi

Stof(fen)
Ramipril
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sanofi

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

TRITACE bevat een geneesmiddel dat ramipril wordt genoemd. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die “ACE-remmers” (Angiotensine-Conversie-Enzym remmers) worden genoemd.

TRITACE werkt door:

 • in uw lichaam de productie van stoffen die uw bloeddruk verhogen, te verminderen
 • uw bloedvaten te ontspannen en te verwijden
 • het voor uw hart gemakkelijker te maken om het bloed rond te pompen in uw lichaam.

TRITACE kan gebruikt worden:

 • om een hoge bloeddruk (hypertensie) te behandelen
 • om het risico op een hartaanval of beroerte te verminderen
 • om het risico op de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen (ongeacht of u al dan niet diabetes hebt)
 • om uw hart te behandelen als uw hart het bloed niet voldoende kan pompen naar de rest van uw lichaam (hartinsufficiëntie)
 • als behandeling na een hartaanval (myocardinfarct) gecompliceerd met hartinsufficiëntie.

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem TRITACE niet in

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor ramipril, voor een andere ACE-remmer of voor één van de andere bestanddelen van TRITACE vermeld in de rubriek 6. Tekenen van een allergische reactie kunnen omvatten: huiduitslag, slik- of ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gelaat, de keel of de tong
 • als u ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad, “angio-oedeem” genaamd. De tekenen omvatten jeuk, netelroos (urticaria), rode strepen op de handen, de voeten en de keel, zwelling van de keel en de tong, zwelling rond de ogen en de lippen, ademhalings- en slikmoeilijkheden
 • als u dialyse of een ander type bloedfiltratie krijgt. Afhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt, kan TRITACE niet geschikt zijn voor u
 • als u nierproblemen hebt waarbij de bloedtoevoer naar uw nier verminderd is (stenose van de nierarterie)
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent. Het is ook beter om TRITACE vroeg in de zwangerschap niet te gebruiken (zie de rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”)
 • als uw bloeddruk abnormaal laag of instabiel is. Uw arts zal dit moeten beoordelen.

Neem TRITACE niet in als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is. Als u twijfelt, raadpleeg uw arts voordat u TRITACE inneemt.

Wees extra voorzichtig met TRITACE

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt:

 • als u hart-, lever- of nierproblemen hebt
 • als u veel lichaamszouten of -vloeistoffen hebt verloren (omdat u misselijk bent geweest (braken), diarree hebt gehad, meer hebt gezweet dan gewoonlijk, een zoutarm dieet volgt, gedurende lange tijd diuretica (plastabletten) hebt ingenomen of dialyse hebt ondergaan)
 • als u een behandeling zult ondergaan om uw allergie op bijen- of wespensteken te verminderen (desensibilisatie)
 • als u een verdovingsmiddel toegediend zult krijgen. Dit kan toegediend worden voor een operatie of een tandheelkundige ingreep. Het kan nodig zijn om de dag ervoor te stoppen met uw TRITACE behandeling. Vraag uw arts om advies
 • als u grote hoeveelheden kalium in uw bloed hebt (aangetoond in de resultaten van bloedtesten)
 • als u een collageenziekte hebt zoals sclerodermie of systemische lupus eythematodes
 • vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger zou kunnen worden. Het gebruik van TRITACE wordt niet aanbevolen vroeg in de zwangerschap en mag niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien TRITACE ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als dit tijdens die periode wordt gebruikt (zie de rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”).

Kinderen

Het gebruik van TRITACE is niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar aangezien de veiligheid en werkzaamheid van TRITACE bij kinderen niet zijn vastgesteld.

Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw arts voordat u TRITACE inneemt.

Inname van TRITACE met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen (waaronder kruidengeneesmiddelen). De reden hiervoor is dat TRITACE een invloed kan hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen een invloed hebben op de manier waarop TRITACE werkt.

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen ervoor zorgen dat TRITACE minder goed werkt:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van een lage bloeddruk, shock, hartinsufficiëntie, astma of allergieën zoals efedrine, noradrenaline of adrenaline. Uw arts zal uw bloeddruk moeten controleren.

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen de kans op bijwerkingen verhogen als u ze inneemt samen met TRITACE:

 • Geneesmiddelen die gebruikt worden om pijn en ontsteking te verminderen (bijv. niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) zoals ibuprofen of indometacine en aspirine)
 • Geneesmiddelen voor kanker (chemotherapie)
 • Geneesmiddelen om de afstoting van organen na een transplantatie te verhinderen, zoals ciclosporine
 • Diuretica (plastabletten) zoals furosemide
 • Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium in uw bloed kunnen verhogen zoals spironolacton, triamtereen, amiloride, kaliumzouten, en heparine (om het bloed te verdunnen)
 • Steroïden gebruikt voor ontsteking zoals prednisolon
 • Allopurinol (gebruikt om de urinezuurspiegel in uw bloed te verlagen)
 • Procaïnamide (voor hartritmestoornissen)

Informeer uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt. Ze kunnen beïnvloed zijn door TRITACE:

 • Geneesmiddelen voor diabetes zoals orale glucoseverlagende geneesmiddelen en insuline. TRITACE kan uw bloedsuikerspiegel verlagen. Controleer uw bloedsuikerspiegel strikt terwijl u TRITACE inneemt
 • Lithium (voor mentale problemen). TRITACE kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhogen. Uw arts zal de hoeveelheid lithium in uw bloed strikt moeten controleren.

Als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is (of als u twijfelt), raadpleeg uw arts voordat u TRITACE inneemt.

Inname van TRITACE met voedsel en alcohol

 • Het drinken van alcohol samen met TRITACE kan u duizelig of ijlhoofdig maken. Als u ongerust bent hoeveel u mag drinken terwijl u TRITACE inneemt, bespreek dit met uw arts aangezien bloeddrukverlagende geneesmiddelen en alcohol bijkomende effecten kunnen hebben.
 • TRITACE mag ingenomen worden met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Vertel uw arts als u denkt dat u zwanger bent (of zwanger zou kunnen worden).

Uw arts zal u normaal gesproken het advies geven om het gebruik van TRITACE te staken voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en zal u een ander geneesmiddel dan TRITACE voorschrijven. Het gebruik van TRITACE wordt niet aanbevolen vroeg in de zwangerschap en mag niet gebruikt worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien TRITACE ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben als dit na de derde zwangerschapsmaand wordt gebruikt.

Borstvoeding

Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of op het punt staat om borstvoeding te geven. TRITACE wordt niet aanbevolen aan moeders die borstvoeding geven; uw arts kan besluiten om u een andere behandeling te geven als u wenst door te gaan met het geven van borstvoeding, in het bijzonder als uw kind pas geboren is of vroegtijdig geboren is.

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich duizelig voelen terwijl u TRITACE inneemt. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met TRITACE start of als u een hogere dosis begint in te nemen. Als dit gebeurt, bestuur geen voertuig of gebruik geen werktuigen of machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van TRITACE steeds nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoe dit geneesmiddel innemen

 • Neem dit geneesmiddel in via de mond, elke dag op hetzelfde tijdstip.
 • Slik de tabletten/capsules in hun geheel in met een beetje vloeistof.
 • Kauw of plet de tabletten/capsules niet.

Hoeveel innemen

Behandeling van hoge bloeddruk

 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen tot uw bloeddruk onder controle is.
 • De maximale dosis is 10 mg eenmaal daags.
 • Als u reeds diuretica (plastabletten) inneemt, kan uw arts de hoeveelheid diureticum die u inneemt, verlagen of stopzetten voordat u de behandeling met TRITACE start.

Om het risico op een hartaanval of beroerte te verlagen

 • De gebruikelijke startdosis is 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts kan daarna beslissen om de hoeveelheid die u inneemt, te verhogen.
 • De gebruikelijke dosis is 10 mg eenmaal daags.

Behandeling om de verergering van nierproblemen te verminderen of uit te stellen

 • U kan starten met een dosis van 1,25 mg of 2,5 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De gebruikelijke dosis is 5 mg of 10 mg eenmaal daags. Behandeling van hartinsufficiëntie
 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg eenmaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De maximale dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen. Behandeling nadat u een hartaanval hebt gehad
 • De gebruikelijke startdosis is 1,25 mg eenmaal daags tot 2,5 mg tweemaal daags.
 • Uw arts zal de hoeveelheid die u moet innemen, aanpassen.
 • De gebruikelijke dosis is 10 mg per dag. Twee toedieningen per dag zijn te verkiezen. Oudere patiënten Uw arts zal de aanvangsdosis verlagen en uw behandeling trager aanpassen.

Wat u moet doen als u meer van TRITACE heeft ingenomen dan u zou mogen

Raadpleeg een arts of ga onmiddellijk naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Rijd niet zelf naar het ziekenhuis, laat u brengen door iemand anders of bel een ziekenwagen. Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo zal de arts weten wat u hebt ingenomen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten TRITACE in te nemen

 • Als u een dosis bent vergeten, neem dan uw normale dosis wanneer het bijna tijd is.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet/capsule in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan TRITACE bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Stop de inname van TRITACE en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen waarneemt – u kunt een dringende medische behandeling nodig hebben:

 • Zwelling van het gelaat, de lippen of de keel waardoor u slik- of ademhalingsmoeilijkheden kan hebben, alsook jeuk en huiduitslag. Dit kan een teken zijn van een ernstige allergische reactie op TRITACE
 • Ernstige huidreacties waaronder huiduitslag, zweren in uw mond, verergering van een vooraf bestaande huidziekte, roodheid, blaarvorming of loskomen van de huid (zoals Stevens-Johnson syndroom, toxische epidermale necrolyse of erythema multiforme).

Informeer onmiddellijk uw arts als u het volgende ondervindt:

 • Een snellere hartslag, onregelmatige of krachtige hartslagen (hartkloppingen: palpitaties), borstpijn, een beklemmend gevoel in uw borst, of ernstigere problemen waaronder een hartaanval en een beroerte
 • Kortademigheid of hoest. Dit zouden tekenen kunnen zijn van longproblemen
 • Gemakkelijker blauwe plekken hebben, langer bloeden dan normaal, elk teken van bloeding (bijv. tandvleesbloeding), purperen vlekjes, vlekken op de huid of gemakkelijker infecties krijgen dan gewoonlijk, keelpijn en koorts, zich moe, zwak of duizelig voelen of een bleke huid hebben. Dit kunnen tekenen zijn van problemen met uw bloed of uw beenmerg
 • Ernstige maagpijn die kan uitstralen naar uw rug. Dit kan een teken van pancreatitis zijn (ontsteking van de pancreas)
 • Koorts, rillingen, vermoeidheid, verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, gele verkleuring van uw huid of ogen (geelzucht). Dit kunnen tekens zijn van leverproblemen zoals hepatitis (ontsteking van de lever) of leveraantasting.

Andere bijwerkingen omvatten:

Informeer uw arts als één van de volgende symptomen ernstig wordt of langer dan enkele dagen duurt:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 mensen)

 • Hoofdpijn, zich moe voelen
 • Zich duizelig voelen. Dit is meer waarschijnlijk als u de behandeling met TRITACE start of als u een hogere dosis begint in te nemen
 • Flauwvallen, hypotensie (abnormaal lage bloeddruk), in het bijzonder als u snel rechtstaat of gaat rechtop zitten
 • Droge prikkelhoest, ontsteking van uw sinussen (sinusitis) of bronchitis, kortademigheid
 • Maag- of darmpijn, diarree, indigestie, gevoel van misselijkheid
 • Huiduitslag met of zonder verheven zone
 • Borstpijn
 • Krampen of pijn in uw spieren
 • Bloedtesten die meer kalium dan gewoonlijk in uw bloed tonen.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op 100 mensen)

 • Evenwichtsstoornissen (vertigo)
 • Jeuk en ongewone huidgevoelens zoals doofheid, tinteling, prikkeling, een brandend of kriebelend gevoel op uw huid (paresthesie)
 • Een verminderde smaak of een verandering van de smaak
 • Slaapstoornissen
 • Zich depressief, angstig, zenuwachtiger of voelen dan gewoonlijk, of rusteloosheid
 • Een verstopte neus, ademhalingsmoeilijkheden of verergering van astma
 • Een zwelling in uw darmen die “intestinaal angio-oedeem” wordt genoemd en die gekenmerkt wordt door symptomen zoals buikpijn, braken en diarree

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

 • Zure oprispingen, constipatie of droge mond
 • Meer plassen dan gewoonlijk over de loop van een dag
 • Meer zweten dan gewoonlijk
 • Verlies van eetlust of verminderde eetlust (anorexie)
 • Toegenomen of onregelmatige hartslagen
 • Gezwollen armen en benen. Dit kan een teken zijn dat uw lichaam meer water vasthoudt dan gewoonlijk
 • Blozen
 • Wazig zicht
 • Pijn in uw gewrichten
 • Koorts
 • Seksuele impotentie bij mannen, verminderde seksuele libido bij mannen of vrouwen
 • Een verhoogd aantal van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) aangetoond tijdens een bloedtest
 • Bloedtesten die veranderingen tonen in de manier waarop uw lever, pancreas of nieren werken.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op 1000 mensen)

 • Zich beverig of verward voelen
 • Een rode en gezwollen tong
 • Ernstige afschilfering of vervelling van de huid, jeukende huiduitslag met bulten
 • Nagelproblemen (bijv. het verlies van nagelsubstantie en loslating van een nagel uit zijn nagelbed)
 • Huiduitslag of blauwe plekken
 • Vlekken op uw huid en koude ledematen
 • Rode, jeukende, gezwollen of waterige ogen
 • Gehoorstoornissen en oorsuizingen
 • Zich zwak voelen
 • Bloedtesten die een daling van het aantal rode bloedcellen, het aantal witte bloedcellen of het aantal plaatjes tonen of die een daling van hemoglobine tonen.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen)

 • Gevoeliger zijn voor zonlicht dan gewoonlijk.

Andere bijwerkingen die gerapporteerd werden:

Informeer uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen aanhoudt:

 • Concentratiestoornissen
 • Een gezwollen mond
 • Bloedtesten die te weinig bloedcellen in uw bloed tonen
 • Bloedtesten die minder natrium dan gewoonlijk in uw bloed tonen
 • Vingers en tenen die veranderen van kleur als u kou hebt en die daarna tintelen of pijnlijk zijn als u opwarmt (fenomeen van Raynaud)
 • Borstvergroting bij mannen
 • Vertraagde of verstoorde reacties
 • Een brandend gevoel
 • Verandering in de manier waarop dingen ruiken
 • Haarverlies.

Als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Tabletten: Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Capsules: Bewaar de capsules beneden 25°C.

Gebruik TRITACE niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en doordrukstrip na ”EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat TRITACE

Het werkzaam bestanddeel is ramipril.

Elke tablet/capsule TRITACE 1,25 bevat 1,25 mg ramipril.

Elke tablet/capsule TRITACE 2,5 bevat 2,5 mg ramipril.

Elke tablet/capsule TRITACE 5 bevat 5 mg ramipril.

Elke tablet/capsule TRITACE 10 bevat 10 mg ramipril.

De andere bestanddelen van de tabletten zijn:

Tabletten 1,25 mg en 10 mg

Hypromellose

Gepregelatiniseerd zetmeel

Microkristallijne cellulose

Natriumstearylfumaraat

Tabletten 2,5 mg

Hypromellose

Gepregelatiniseerd zetmeel

Microkristallijne cellulose

Natriumstearylfumaraat

Geel ijzeroxide (E172)

Tabletten 5 mg

Hypromellose

Gepregelatiniseerd zetmeel

Microkristallijne cellulose

Natriumstearylfumaraat

Rood ijzeroxide (E172)

De andere bestanddelen van de capsules zijn:

Capsule 1,25 mg

Gemodificeerd zetmeel

Omhulsel: geel ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171) en gelatine.

Capsule 2,5 mg

Gemodificeerd zetmeel

Omhulsel: geel ijzeroxide (E172), erythrosine (E127), titaandioxide (E171) en gelatine.

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Capsule 5 mg

Gemodificeerd zetmeel

Omhulsel: patent blauw V (E131), erythrosine (E127), titaandioxide (E171) en gelatine.

Capsule 10 mg

Gemodificeerd zetmeel

Omhulsel: indigokarmijn (E132), zwart ijzeroxide (E172), erythrosine (E127), titaandioxide (E171) en gelatine.

Hoe ziet TRITACE er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Capsules

De capsules hebben een hard omhulsel waarin zich wit poeder bevindt. De capsules TRITACE 1,25 hebben een geel/wit omhulsel, TRITACE 2,5 oranje/wit, TRITACE 5 rood/wit en TRITACE 10 blauw/wit.

TRITACE 1,25 capsules wordt geleverd in een doos met 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 of 300 capsules in PVC/Alu blisters

TRITACE 2,5 capsules wordt geleverd in een doos met 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 of 300 capsules in PVC/Alu blisters

TRITACE 5 capsules wordt geleverd in een doos met 20, 21, 28, 30, 50, 56, 100 of 300 capsules in PVC/Alu blisters

TRITACE 10 capsules wordt geleverd in een doos met 7, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100 of 200 capsules in PVC/Alu blisters

TRITACE 1,25 capsules is in het register ingeschreven onder RVG 13294.

TRITACE 2,5 capsules is in het register ingeschreven onder RVG 13295.

TRITACE 5 capsules is in het register ingeschreven onder RVG 13296.

TRITACE 10 capsules is in het register ingeschreven onder RVG 13297.

Tabletten

Tabletten 1,25 mg

Witte tot bijna witte langwerpige tabletten met een breukstreep, op de bovenzijde 1,25 en het bedrijfslogo, op de onderzijde 1,25 en HMN. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Tabletten 2,5 mg

Gele langwerpige tabletten met een breukstreep, op de bovenzijde 2,5 en het bedrijfslogo, op de onderzijde 2,5 en HMR. De tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke helften.

Tabletten 5 mg

Rode langwerpige tabletten met een breukstreep, op de bovenzijde 5 en het bedrijfslogo, op de onderzijde 5 en HMP. De tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke helften.

Tabletten 10 mg

Witte tot bijna witte langwerpige tabletten met een breukstreep, op de bovenzijde HMO/HMO. De tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke helften.

TRITACE 1,25 mg tabletten worden geleverd inverpakkingen van 14, 15, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 tabletten in PVC/Alu blisterverpakking en in hoeveelheid van 500 tabletten in een bruine glazen pot met deksel.

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

TRITACE 2,5 mg tabletten worden geleverd in verpakkingen van 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100, 300, 500 tabletten in PVC/Alu blisterverpakking en in hoeveelheid van 500 tabletten in een bruine glazen pot met deksel.

TRITACE 5 mg tabletten worden geleverd in verpakkingen van 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 500 tabletten in PVC/Alu blisterverpakking en in hoeveelheid van 500 tabletten in een bruine glazen pot met deksel.

TRITACE 10 mg tabletten worden geleverd in verpakkingen van 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 500 tabletten in PVC/Alu blisterverpakking en in hoeveelheid van 28, 56, 500 tabletten in een bruine glazen pot met deksel.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten en sterkten worden in de handel gebracht.

TRITACE 1,25 tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 22833.

TRITACE 2,5 tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 16252.

TRITACE 5 tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 16253.

TRITACE 10 tabletten is in het register ingeschreven onder RVG 20972.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikanten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen sanofi-aventis Netherlands B.V.

Kampenringweg 45 D-E 2803 PE Gouda

Tel: 0182 55 77 55

Fabrikanten

Voor TRITACE capsules zijn de volgende fabrikanten geregistreerd:

Sanofi Winthrop Industrie 6, Boulevard de l´Europe 21800 Quetigny Frankrijk

Voor TRITACE tabletten zijn de volgende fabrikanten geregistreerd:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Hoechst

65926 Frankfurt am Main Duitsland

Sanofi-Aventis S.p.A

Strada Statale 17, Km 22

67019 Scoppito (AQ)

Italië

Sanofi Winthrop Industrie 6, Boulevard de l´Europe 21800 Quetigny Frankrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk:

Tritace 1.25 mg Tabletten, Tritace 2.5 mg Tabletten, Tritace 5 mg Tabletten, Tritace 10 mg Tabletten

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

België:

Tritace 1.25 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten , Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten , Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten

Bulgarije :

Tritace 2.5 mg таблетки, Tritace 5 mg таблетки, Tritace 10 mg таблетки

Cyprus:

Triatec 2.5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία, Triatec 10 mg δισκία

Tsjechische Republiek:

Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety

Denemarken:

Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter,

Triatec 10 mg kapsler

Estland:

Cardace 2.5 mg tabletid, Cardace 5 mg tabletid, Cardace 10 mg tabletid

Finland:

Cardace 1.25 mg tabletit, Cardace 2.5 mg tabletit, Cardace 5 mg tabletit, Cardace 10 mg tabletit, Cardace 10 mg kapselit

Ramipril Medgenerics 1.25 mg tabletit, Ramipril Medgenerics 2.5 mg tabletit, Ramipril Medgenerics 5 mg tabletit, Ramipril Medgenerics 10 mg tabletit

Frankrijk:

Triatec 1.25 mg comprimé, Triatec 2.5 mg comprimé sécable, Triatec 5 mg comprimé sécable, Triatec 10 mg comprimé sécable

Triateckit comprimé sécable Ramikit comprimé sécable Triatec faible 1.25 mg gélule

Triatec 2.5 mg gélule, Triatec 5 mg gélule

Ramipril Winthrop 1.25 mg comprimés, Ramipril Winthrop 2.5 mg comprimés, Ramipril Winthrop 5 mg comprimés, Ramipril Winthrop 10 mg comprimés

Duitsland:

Delix 2.5 mg Tabletten, Delix 5 mg Tabletten, Delix 10 mg Tabletten Delix Protect Startset

Ramilich 2.5 mg Tabletten, Ramilich 5 mg Tabletten, Ramilich 10 mg Tabletten Ramilich Startset

Delix 1.25 mg Tabletten,

Delix 1.25 mg Kapseln, Delix 2.5 mg Kapseln, Delix 5 mg Kapseln, Delix 10 mg Kapseln

Griekenland:

Triatec 1.25 mg δισκία, Triatec 2.5 mg δισκία, Triatec 5 mg δισκία

Hongarije:

Tritace Mite 1.25 mg tabletta

Tritace 2.5 mg tabletta, Tritace 5 mg tabletta, Tritace 10 mg tabletta

Ramipril Zentiva 1.25 mg tabletta,

Ramipril Zentiva 2.5 mg tabletta,

Ramipril Zentiva 5 mg tabletta

Ramipril Zentiva 10 mg tabletta

Tritace Starter 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletta

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Ierland:

Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets, Loavel 1.25 mg tablets, Loavel 2.5 mg tablets, Loavel 5 mg tablets, Loavel 10 mg tablets,

Italië:

Triatec 1.25 mg compresse, Triatec 2.5 mg compresse, Triatec 5 mg compresse, Triatec 10 mg compresse

Ramipril sanofi-aventis 2.5 mg compresse, Ramipril sanofi-aventis 5 mg compresse, Ramipril sanofi- aventis 10 mg compresse

Letland:

Cardace 2.5 mg tabletes, Cardace 5 mg tabletes, Cardace 10 mg tabletes

Litouwen:

Cardace 2.5 mg tabletės, Cardace 5 mg tabletės, Cardace 10 mg tabletės

Luxemburg:

Tritace 1.25 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten , Tritace 5 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg tabletten/comprimés/ Tabletten

Nederland:

Tritace 1,25 mg tabletten, Tritace 2,5 mg tabletten, Tritace 5 mg tabletten, Tritace 10 mg tabletten, Tritace 1,25 mg capsules, Tritace 2,5 mg capsules, Tritace 5 mg capsules, Tritace 10 mg capsules

Noorwegen:

Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter, Ramipril Winthrop 1.25 mg tabletter, Ramipril Winthrop 2.5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 10 mg tabletter

Polen:

Tritace 2.5 mg tabletki, Tritace 5 mg tabletki, Tritace 10 mg tabletki

Portugal:

Triatec 2.5 mg comprimidos, Triatec 5 mg comprimidos, Triatec 10 mg comprimidos,

Triatec 1.25 mg cápsulas, Triatec 2.5 mg cápsulas, Triatec 5 mg cápsulas, Triatec 10 mg cápsulas

Roemenië:

Tritace 2.5 mg comprimate, Tritace 5 mg comprimate, Tritace 10 mg comprimate Zenra 2.5 mg comprimate, Zenra 5 mg comprimate, Zenra 10 mg comprimate

Slowakije:

Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety, Tritace 10 mg tablety

Slovenië:

Tritace 1.25 mg tablete, Tritace 2.5 mg tablete, Tritace 5 mg tablete, Tritace 10 mg tablete

Spanje:

Acovil 1.25 mg comprimidos, Acovil 2.5 mg comprimidos, Acovil 5 mg comprimidos, Acovil 10 mg comprimidos

Verenigd Koninkrijk:

Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets, Tritace 10 mg tablets, Tritace 1.25 mg capsules, Tritace 2.5 mg capsules, Tritace 5 mg capsules, Tritace 10 mg capsules Tritace Titration Pack tablets

Zweden:

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg tabletter, Triatec 10 mg tabletter, Ramipril Winthrop 1.25 mg tabletter, Ramipril Winthrop 2.5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 10 mg tabletter

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2012

Deze bijsluiter bevat niet alle informatie in verband met uw geneesmiddel. Als u vragen hebt of als u twijfelt over iets, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Tritace capsules & tabletten PIL 160112

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.