Auteur: Genzyme


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Renvela bevat sevelamer-carbonaat als het werkzame bestanddeel. Het bindt fosfaten uit het voedsel in het spijsverteringskanaal, waardoor het serumfosfaatgehalte in het bloed verlaagd wordt.

Patiënten die nieren hebben die niet goed werken, kunnen het gehalte van serumfosfor in hun bloed niet onder controle houden. Daardoor stijgt het fosfaatgehalte (uw arts zal dit hyperfosfatemie noemen). Verhoogde gehaltes van serumfosfor kunnen leiden tot harde afzettingen in uw lichaam, verkalking genoemd. Deze afzettingen kunnen uw bloedvaten stug maken waardoor het moeilijker is om bloed door het lichaam te pompen. Een verhoogd gehalte aan serumfosfor kan ook de oorzaak zijn van jeukende huid, rode ogen, botpijn en fracturen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U heeft een laag fosfaatgehalte in uw bloed (uw arts zal dit voor u controleren).
 • U heeft een darmobstructie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem als een van de volgende situaties bij u van toepassing is, contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt:

 • Slikklachten.
 • Klachten over uw maag- en darmbewegingen.
 • Vaak ziek zijn.
 • Actieve ontsteking van de darm.
 • U heeft een grote operatie aan uw maag of darm ondergaan.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (jonger dan 18 jaar) is niet vastgesteld. Daarom wordt Renvela niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Proprietary and Confidential Renvela / August 2013 / 0060 / Page 50

Bijkomende behandelingen:

Als gevolg van uw nieraandoening of uw dialysebehandeling:

 • kan het calciumgehalte in uw bloed laag of hoog worden. Aangezien Renvela geen calcium bevat, zal uw arts misschien extra calciumtabletten voorschrijven.
 • kunt u een tekort aan vitamine D in uw bloed hebben. Daarom zal uw arts misschien regelmatig het vitamine-D-gehalte in uw bloed controleren en zo nodig extra vitamine D voorschrijven. Als u geen multivitaminesupplementen inneemt, kan bovendien het gehalte van vitamine A, E en K en foliumzuur in uw bloed laag worden. Daarom zal uw arts misschien deze gehalten regelmatig controleren en zo nodig extra vitaminen voorschrijven.

Speciale opmerking voor patiënten die peritoneale dialyse ondergaan:

Als gevolg van de peritoneale dialyse kunt u peritonitis (infectie van uw buikvocht) ontwikkelen. Dit risico kan verlaagd worden door tijdens de zakverwisselingen gebruik te maken van een strikt steriele techniek. Breng uw arts onmiddellijk op de hoogte als u nieuwe tekenen of symptomen van buikproblemen, gezwollen buik, buikpijn, gevoelige buik of strakke buik, constipatie, koorts, rillingen, misselijkheid of braken ontwikkelt.

U kunt verwachten dat u nog nauwkeuriger gecontroleerd zult worden op problemen met lage concentraties vitamine A, D, E en K, en foliumzuur.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Renvela nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Renvela mag niet tegelijk met ciprofloxacine (een antibioticum) ingenomen worden.

Als u medicijnen gebruikt voor hartritmestoornissen of voor epilepsie, dient u uw arts te raadplegen wanneer u Renvela inneemt.

Medicijnen zoals ciclosporine, mycofenolaatmofetil en tacrolimus (medicijnen die gebruikt worden om het immuunsysteem te onderdrukken) kunnen een verminderde werking hebben door het gebruik van Renvela. Uw arts zal u hierover inlichten als u deze medicijnen inneemt.

Een tekort aan schildklierhormoon kan soms worden waargenomen bij bepaalde personen die levothyroxine (wordt gebruikt voor het behandelen van een laag gehalte aan schildklierhormoon) en Renvela innemen. Daarom is het mogelijk dat uw arts het TSH-gehalte (gehalte van thyroïdstimulerend hormoon) nauwgezetter zal controleren.

Uw arts zal mogelijk regelmatig controleren of er wisselwerkingen tussen Renvela en andere geneesmiddelen optreden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Renvela-poeder dient u bij de maaltijd in te nemen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het is niet bekend of Renvela een invloed heeft op ongeboren baby’s.

Vertel uw arts als u uw baby borstvoeding wil geven. Het is niet bekend of Renvela in de moedermelk terechtkomt en ook niet of het een invloed kan hebben op uw baby.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Proprietary and Confidential Renvela / August 2013 / 0060 / Page 51

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en op het gebruik van machines. Als u een effect ondervindt, mag u geen voertuigen besturen en ook geen werktuigen of machines gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Hij/zij zal de dosis baseren op uw serumfosforgehalte. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

Per zakje moet het poeder voor orale suspensie van 1,6 g in 40 ml water worden opgelost. Na de bereiding moet u het binnen 30 minuten opdrinken. Het is belangrijk dat u alle vloeistof opdrinkt; mogelijk moet u het glas met water spoelen en dit ook nog opdrinken om zeker te zijn dat u het poeder volledig opdrinkt.

De aanbevolen aanvangsdosis van Renvela is 2,4-4,8 g per dag, gelijkmatig verdeeld over drie maaltijden. De exacte aanvangsdosis en het regime worden bepaald door uw arts.

In bepaalde gevallen waarin Renvela gelijktijdig moet worden toegediend met een ander geneesmiddel, kan uw arts u mogelijk aanraden dat u dit andere geneesmiddel 1 uur voorafgaand aan inname van Renvela of 3 uur na inname van Renvela moet innemen, of hij/zij kan besluiten om de bloedspiegel van dat geneesmiddel regelmatig te controleren.

Uw arts zal het fosforgehalte in uw bloed regelmatig controleren en kan de dosis Renvela zo nodig aanpassen om het juiste fosfaatgehalte te bereiken.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Er zijn geen gevallen van overdosering bij patiënten gemeld.

In geval van mogelijke overdosering dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een dosis heeft vergeten, dient deze dosis te worden overgeslagen en dient de volgende dosis op de gebruikelijke tijd bij een maaltijd te worden ingenomen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij patiënten die Renvela gebruiken: Zeer vaak (kunnen bij meer dan 1 op 10 gebruikers voorkomen):

braken, constipatie (verstopping), pijn in de bovenbuik, misselijkheid

Vaak (kunnen bij maximaal 1 op 10 gebruikers voorkomen):

diarree, buikpijn, indigestie (spijsverteringsstoornis), flatulentie (winderigheid)

Bij klinisch gebruik zijn gevallen van jeuk, uitslag, lage darmmotiliteit (beweging), darmobstructie en perforatie in de darmwand gerapporteerd.

Aangezien constipatie een vroeg symptoom van darmobstructie kan zijn, wordt u verzocht uw arts of apotheker te informeren.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Proprietary and Confidential Renvela / August 2013 / 0060 / Page 52

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het zakje en de buitenverpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na reconstitutie moet de gereconstitueerde suspensie binnen 30 minuten worden toegediend.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is sevelamer-carbonaat. Elk Renvela-zakje bevat 1,6 g sevelamer- carbonaat, zoals vermeld op het zakje.
 • De andere stoffen in dit middel zijn propyleenglycolalginaat, citruscrèmesmaak, natriumchloride, sucralose en ijzeroxide geel (E172).

Hoe ziet Renvela eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Renvela poeder voor orale suspensie is een lichtgeel poeder dat in een foliezakje met hitteafsluiting wordt geleverd. De foliezakjes zijn verpakt in een buitenverpakking.

Verpakkingsgrootten: 60 zakjes per doos 90 zakjes per doos

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10 1411 DD Naarden Nederland

Fabrikant:

Genzyme Ltd.

37 Hollands Road

Haverhill, Suffolk

CB9 8PB

Verenigd Koninkrijk

Genzyme Ireland Ltd.

IDA Industrial Park

Old Kilmeaden Road

Waterford

Ierland

Proprietary and Confidential Renvela / August 2013 / 0060 / Page 53

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien/ Lietuva
Luxembourg/Luxemburg UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“
Sanofi Belgium Tel. +370 5 275 5224
Tél/Tel: + 32 2 710 54 00  
България Magyarország
sanofi-aventis Bulgaria EOOD sanofi-aventis Zrt
Tел: +359 2 9705300 Tel: +36 1 505 0050
Česká republika Malta
sanofi-aventis, s.r.o. Sanofi-Aventis Malta Ltd
Tel: +420 233 086 111 Tel: +356 21493022
Danmark Nederland
sanofi-aventis Denmark A/S sanofi-aventis Netherlands B.V.
Tlf: +45 45 16 70 00 Tel: +31 182 557 755
Deutschland Norge
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH sanofi-aventis Norge AS
Tel: +49 (0)180 2 222010 Tlf: + 47 67 10 71 00
Eesti Österreich
sanofi-aventis Estonia OÜ sanofi-aventis GmbH
Tel. +372 6 273 488 Tel: + 43 1 80 185 - 0
Ελλάδα/Κύπρος Polska
sanofi-aventis AEBE (Ελλάδα) sanofi-aventis Sp. z o.o.
Τηλ: +30 210 900 1600 Tel.: +48 22 280 00 00
España Portugal
sanofi-aventis, S.A. Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda..
Tel: +34 93 485 94 00 Tel: +351 21 35 89 400
France România
Genzyme S.A.S. sanofi-aventis România S.R.L.
Tél: +33 (0) 825 825 863 Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Hrvatska Slovenija
sanofi-aventis Croatia d.o.o. sanofi-aventis d.o.o.
Tel: +385 1 600 34 00 Tel: +386 1 560 4800
Ireland Slovenská republika
sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.
Tel: +353 (0) 1 4035 600 Tel.: +421 2 33 100 100
Ísland Suomi/Finland
Vistor hf. sanofi-aventis Oy
Sími: +354 535 7000 Puh/Tel: + 358 201 200 300
Proprietary and Confidential Renvela / August 2013 / 0060 / Page 54
Italia Sverige
Genzyme Srl sanofi-aventis AB
Tel: +39 059 349 811 Tel: +46 (0)8 634 50 00
Latvija United Kingdom
sanofi-aventis Latvia SIA Sanofi
Tel: +371 67 33 24 51 Tel: +44 (0) 1483 505515
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in  
Andere informatiebronnen  

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau.

Proprietary and Confidential Renvela / August 2013 / 0060 / Page 55

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Renvela 2,4 g poeder voor orale suspensie sevelamer-carbonaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

 • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
 • Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
 3. Hoe neemt u dit middel in?
 4. Mogelijke bijwerkingen
 5. Hoe bewaart u dit middel?
 6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK