Rescuvolin 15, tabletten 15 mg

ATC-Code
V03AF03
Medikamio Hero Image

Pharmachemie

Stof Verdovend Psychotrope
Calciumfolinaat Nee Nee
Farmacologische groep Alle andere therapeutische producten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Rescuvolin tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakking en tablettencontainer.

Geneesmiddelengroep

Rescuvolin behoort o.a. tot de groep van de antidota. Dit zijn middelen die de schadelijke werking van andere stoffen tegengaan. Rescuvolin wordt gebruikt om de bijwerkingen van een behandeling met het

RESCUVOLIN

Tabletten 15 mg

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum: 1 december 2008
1.3.3 : Bijsluiter Pagina: 2

geneesmiddel methotrexaat in hoge doseringen tegen te gaan. Rescuvolin wordt enkel uren na methotrexaat toegediend, nadat methotrexaat zijn werking voldoende heeft kunnen uitvoeren. Tevens wordt Rescuvolin in combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil gebruikt bij een bepaalde vorm van darmkanker (gemetastaseerd colorectaal carcinoom). Deze therapie kan echter alleen gebruikt worden onder de directe supervisie van een arts met ervaring in het gebruik van chemotherapeutica.

Gebruiken

 • een behandeling met een gemiddelde tot hoge dosering methotrexaat.
 • in combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil voor de behandeling van een bepaalde vorm van darmkanker (gemetastaseerd colorectaal carcinoom).

Gebruik Rescuvolin niet

 • wanneer u overgevoelig bent voor calciumfolinaat of voor één van de andere bestanddelen het product
 • wanneer u bloedarmoede heeft als gevolg van een tekort aan vitamine B12 (bijv. pernicieuze anemie).

Wees extra voorzichtig met Rescuvolin

 • Wanneer u Rescuvolin in combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil gebruikt en u krijgt last van diarree of slijmvliesontsteking (mucositis) (zie de rubriek “Wat zijn mogelijke bijwerkingen?”). Uw arts kan in dit geval besluiten de behandeling stop te zetten. Vooral ouderen en verzwakte patiënten zijn vatbaar voor deze bijwerkingen.
 • Rescuvolin moet niet gelijktijdig met methotrexaat worden gebruikt, omdat Rescuvolin de werking van methotrexaat volledig kan tegengaan. Rescuvolin wordt daarom altijd de behandeling met methotrexaat toegepast. Zie ook de rubriek "Aanwijzingen voor het gebruik".

Zwangerschap

Over het gebruik van Rescuvolin zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Rescuvolin mag daarom alleen worden gebruikt tijdens de zwangerschap wanneer dit strikt noodzakelijk is. Dit zal door uw arts worden beoordeeld.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Rescuvolin overgaat in de moedermelk. Rescuvolin dient alleen gegeven te worden tijdens de periode van borstvoeding wanneer dit strikt noodzakelijk is. Dit zal door uw arts worden beoordeeld.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

RESCUVOLIN

Tabletten 15 mg

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum: 1 december 2008
1.3.3 : Bijsluiter Pagina: 3

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Rescuvolin in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof van het geneesmiddel genoemd of de geneesmiddelengroep en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van dit product met:

 • 5-fluorouracil (een middel tegen bepaalde vormen van kanker). De werking en de bijwerkingen van 5- fluorouracil worden versterkt. Rescuvolin en 5-fluorouracil worden vaak opzettelijk samen gebruikt;
 • een foliumzuurantagonist zoals cotrimoxazol of methotrexaat. De werking van de foliumzuurantagonist kan afnemen of volledig worden tegengegaan. Rescuvolin en methotrexaat worden vaak opzettelijk samen gebruikt;
 • fenobarbital, primidon, fenytoïne en succinimides (bepaalde middelen tegen epilepsie). De werking van deze middelen kan verzwakt zijn waardoor eerder epileptische aanvallen op kunnen treden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u deze of andere (genees)middelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Dosering en wijze van gebruik

De dosering kan van patiënt tot patiënt verschillen. Uw arts zal bepalen welke dosis voor u van toepassing is.

De tabletten kunt u het beste met een ruime hoeveelheid water (één glas) innemen.

een behandeling met een gemiddelde tot hoge dosering methotrexaat

In het algemeen wordt als eerste dosis 15 mg (6-12 mg/m2) Rescuvolin gegeven. Deze dosis wordt 12-24 uur (uiterlijk 24 uur) na de start van methotrexaat infusie gegeven. Dezelfde dosis wordt om de 6 uur gegeven gedurende een periode van 72 uur. Na toediening van enkele injecties of infusies kan worden overgestapt op tabletten.

In combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouracil voor de behandeling van een bepaalde vorm van darmkanker (gemetastaseerd colorectaal carcinoom)

RESCUVOLIN

Tabletten 15 mg

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum: 1 december 2008
1.3.3 : Bijsluiter Pagina: 4

Volwassenen:

 • maandelijks schema: één keer in de maand gedurende 5 opeenvolgende dagen: 20 of 200 mg/m2 Rescuvolin onmiddellijk gevolgd door 425 of 370 mg/m2 5-fluorouracil als éénmalige injectie.

Wat u moet doen wanneer te veel Rescuvolin is gebruikt

Indien u een ernstige overdosering vermoedt, dient u direct een arts te waarschuwen. Bij een te hoge dosering kan de werking van methotrexaat worden tegengegaan (indien gebruikt in combinatie met methotrexaat) of kunnen de verschijnselen optreden die genoemd worden in de rubriek "Wat zijn mogelijke bijwerkingen".

Wat u moet doen wanneer het gebruik van Rescuvolin vergeten is

Wanneer een dosis is overgeslagen kan, indien gebruikt in combinatie met methotrexaat, het schadelijke effect van methotrexaat tot uiting komen. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Rescuvolin wordt gestopt

Wanneer plotseling wordt gestopt met het gebruik van Rescuvolin kunnen, indien gebruikt in combinatie met methotrexaat, de bijwerkingen van methotrexaat optreden, die door Rescuvolin juist worden tegengegaan. Het is daarom beter niet ineens te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Rescuvolin bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

 • allergische reacties gebeuren zeer zelden (<0.01%).
 • slapeloosheid, geprikkeldheid, en neerslachtigheid (depressie) konden zelden (0.01-0.1%) waargenomen worden na toediening van hoge doses calciumfolinaat
 • maag-darmaandoeningen treden zelden op (0.01-1%) na toediening van hoge doses calciumfolinaat
 • koorts wordt soms waargenomen (0.1-1%) na toediening van calciumfolinaat als oplossing voor injectie.

In combinatie met het geneesmiddel 5-fluorouraci l kunnen ook de volgende bijwerkingen optreden:

Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u één van de onderstaande verschijnselen ervaart:

 • diarree (erg vaak, >10%)
 • slijmvliesontsteking (mucositis) (erg vaak, >10%)

Bovenstaande reacties kunnen ernstige bijwerkingen zijn. Uw arts kan besluiten de behandeling stop te zetten.

RESCUVOLIN

Tabletten 15 mg

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum: 1 december 2008
1.3.3 : Bijsluiter Pagina: 5

Verder kunnen misselijkheid en braken erg vaak (>10%) optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer u één van bovengenoemde bijwerkingen als ernstig ervaart of indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren niet boven 25°C in de goed gesloten verpakking.

Geneesmiddelen altijd buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Rescuvolin niet meer na de datum op de verpakking achter “niet gebruiken na” of “exp.”. De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in juni 2009.

1208.4v.HW

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.